Mẫu Đơn đăng ký làm cơ sở đào tạo đại lý bảo hiểm

PHỤ LỤC 11: ĐƠN ĐĂNG KÝ LÀM CƠ SỞ ĐÀO TẠO ĐẠI LÝ BẢO HIỂM
(Ban hành kèm theo Thông tư số 124/2012/TT-BTC ngày 30/7/2012 của Bộ Tài chính)

PHỤ LỤC 11

(Ban hành kèm theo Thông tư số 124/2012/TT-BTC ngày 30/7/2012 của Bộ Tài chính)

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Đc lập – Tự do – Hạnh phúc
————–

………, ngày……tháng……năm…..

ĐƠN ĐĂNG KÝ LÀM CƠ SỞ ĐÀO TẠO ĐẠI LÝ BẢO HIỂM

Kính gửi: Bộ trưởng Bộ Tài chính

Căn cứ Luật Kinh doanh bảo hiểm số 24/2000/QH10 ngày 09/12/2000; Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật Kinh doanh bảo hiểm số 61/2010/QH12 ngày 24/11/2010 và các văn bản hướng dẫn thi hành;

Chúng tôi là:

 • Tên giao dịch, địa chỉ trụ sở chính, vốn điều lệ;

   

 • Ngày, tháng, năm thành lập, số Giấy phép/quyết định thành lập;

 • Những nội dung hoạt động, kinh doanh chủ yếu theo Giấy phép/quyết định thành lập;

 • Họ tên, chức vụ của người đại diện theo pháp luật cho tổ chức đó.

Chúng tôi xin đăng ký làm cơ sở đào tạo đại lý bảo hiểm với các nội dung sau:

 1. Tên (bằng tiếng Việt và bằng tiếng nước ngoài) của cơ sở đào tạo đại lý bảo hiểm:
 • Tên đầy đủ:

   

 • Tên viết tắt:

 • Tên giao dịch:

 1. Địa điểm dự kiến đặt cơ sở đào tạo đại lý bảo hiểm:
 2. Số điện thoại, số fax:
 3. Phạm vi đào tạo: Nêu nội dung đào tạo dự kiến (đào tạo đại lý bảo hiểm cơ bản/đào tạo đại lý bảo hiểm về sản phẩm bảo hiểm hoặc cả hai nội dung này):
 4. Địa bàn hoạt động:
 5. Thời hạn hoạt động:

Chúng tôi xin cam kết chịu trách nhiệm trước pháp luật về sự trung thực và chính xác của nội dung trong Đơn đăng ký và các tài liệu kèm theo.

 

Hồ sơ kèm theo
(Liệt kê đầy đủ)

Người đại diện trước pháp luật
(Ký tên và đóng dấu)

 

Tham khảo thêm:

SOẠN HỢP ĐỒNG, ĐƠN, VĂN BẢN THEO YÊU CẦU CHỈ 500.000đ

--- Gọi ngay 1900.0191 ---

(Tư vấn Miễn phí - Hỗ trợ 24/7)

Công ty Luật LVN - Địa chỉ: Số 16B Nguyễn Thái Học, Yết Kiêu, Hà Đông, Hà Nội, Việt Nam

Gmail: luatlvn@gmail.com