Mẫu Đơn xin cấp phép thành lập và hoạt động doanh nghiệp bảo hiểm

PHỤ LỤC 1: ĐƠN XIN CẤP GIẤY PHÉP THÀNH LẬP VÀ HOẠT ĐỘNG
(Ban hành kèm theo Thông tư số 124/2012/TT-BTC ngày 30/7/2012 của Bộ Tài chính)

PHỤ LỤC 1

(Ban hành kèm theo Thông tư s 124/2012/TT-BTC ngày 30/7/2012 ca Bộ Tài cnh)

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập – Tự do – Hạnh phúc
————-

…….., ngày……tháng……năm……

ĐƠN XIN CP GIY PHÉP THÀNH LẬP VÀ HOẠT ĐỘNG

Kính gửi: Bộ trưởng Bộ Tài chính

Căn cứ Luật Kinh doanh bảo hiểm số 24/2000/QH10 ngày 09/12/2000, Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật Kinh doanh bảo hiểm số 61/2010/QH12 ngày 24/11/2010 và các văn bản hướng dẫn thi hành;

Chúng tôi (tên của tổ chức, cá nhân xin cấp Giấy phép thành lập và hoạt động, sau đây gọi tắt là chủ đầu tư) xin trình Bộ Tài chính Đơn xin cấp Giấy phép thành lập và hoạt động (sau đây gọi tắt là Đơn xin cấp Giấy phép)

 1. I. Các thông tin về chủ đầu tư

Tên và địa chỉ của chủ đầu tư/sáng lập viên công ty:

 1. Nếu là cá nhân phải ghi rõ họ và tên, ngày tháng năm sinh, nơi thường trú;
 2. Nếu là doanh nghiệp, tổ chức phải ghi rõ:
 • Tên giao dịch, địa chỉ trụ sở chính, vốn điều lệ;

   

 • Ngày, tháng, năm thành lập, số Giấy phép/quyết định thành lập;

 • Họ tên, chức vụ của người đại diện cho doanh nghiệp, tổ chức đó.

Chúng tôi xin phép thành lập doanh nghiệp bảo hiểm/chi nhánh nước ngoài với các nội dung sau:

 1. Các thông tin về doanh nghip bảo hiểm/chi nhánh nước ngoài d kiến được thành lập
 2. Tên đầy đủ, tên viết tắt và tên giao dịch:
 • Bằng tiếng Việt:

   

 • Bằng tiếng nước ngoài (nếu có):

 1. Hình thức pháp lý:
 2. Địa điểm dự kiến đặt trụ sở chính, chi nhánh, địa điểm giao dịch, số điện thoại, fax:
 3. Tên và địa chỉ người đại diện trước pháp luật:
 4. Lĩnh vực kinh doanh:
 5. Phạm vi hoạt động:
 6. Địa bàn hoạt động:
 7. Đối tượng khách hàng:
 8. Vốn điều lệ:
 • Số lượng vốn (bằng số):

 • Số lượng vốn (bằng chữ):

 • Tỷ lệ góp vốn:

 • Nguồn vốn:

 1. Thời hạn hoạt động:
 2. Đề nghị miễn, giảm thuế, nếu có:

Chúng tôi xin cam kết:

 1. Chịu trách nhiệm trước pháp luật về sự trung thực và chính xác của nội dung trong Đơn và các tài liệu kèm theo.
 2. Nếu được cấp Giấy phép thành lập và hoạt động sẽ chấp hành nghiêm chỉnh các quy định của pháp luật Việt Nam có liên quan đến kinh doanh bảo hiểm và các quy định của Giấy phép thành lập và hoạt động.

 

Hồ sơ kèm theo
(Liệt kê đầy đủ)
TM. Cđông (thành viên) sáng lập
(Ký tên và đóng du)

 

Tham khảo thêm:

SOẠN HỢP ĐỒNG, ĐƠN, VĂN BẢN THEO YÊU CẦU CHỈ 500.000đ

--- Gọi ngay 1900.0191 ---

(Tư vấn Miễn phí - Hỗ trợ 24/7)

Công ty Luật LVN - Địa chỉ: Số 16B Nguyễn Thái Học, Yết Kiêu, Hà Đông, Hà Nội, Việt Nam

Gmail: luatlvn@gmail.com