Mẫu Đơn xin giao đất nông nghiệp – hộ gia đình

Mẫu số 01a/ĐĐ: ĐƠN XIN GIAO ĐẤT NÔNG NGHIỆP (Dùng cho hộ gia đình, cá nhân)
(Ban hành kèm theo Thông tư số 09/2007/TT-BTNMT ngày 02 tháng 08 năm 2007 của Bộ Tài nguyên và Môi trường về hướng dẫn việc lập, chỉnh lý, quản lý hồ sơ địa chính)

  Mẫu số 01a/ĐĐ

 

 

CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM            

 Độc lập – Tự do – Hạnh phúc

 
     
 
         
 

ĐƠN XIN GIAO ĐẤT NÔNG NGHIỆP

(Dùng cho hộ gia đình, cá nhân)

 
     

Kính gửi: Uỷ ban nhân dân xã (phường, thị trấn)……………………………………………….

 Uỷ ban nhân dân huyện (quận, thị xã, thành phố thuộc tỉnh)………………….

   

 

 
1. Họ và tên người xin giao đất (viết chữ in hoa)*: ………………………………………………….

……………………………………………………………………………………………………………………….

……………………………………………………………………………………………………………………….

2. Địa chỉ nơi đăng ký hộ khẩu thường trú: ………………………………………………………….

……………………………………………………………………………………………………………………….

Số sổ hộ khẩu: …………………………………………………..cấp ngày…….tháng…….năm……..

3. Địa chỉ liên hệ: …………………………………………………………., Điện thoại: ………………

4. Địa điểm khu đất xin giao: …………………………………………………………………………….

5. Diện tích xin giao (m2): ………………………………………………………………………………..

6. Để sử dụng vào mục đích: ……………………………………………………………………………..

7. Cam kết sử dụng đất đúng mục đích, chấp hành đúng các quy định của pháp luật về đất đai.

 

…, ngày …  tháng …  năm…

Người xin giao đất

(Ký và ghi rõ họ, tên)

 

 

XÁC NHẬN CỦA UỶ BAN NHÂN DÂN XÃ (PHƯỜNG, THỊ TRẤN)…

  1. Về nhu cầu của người xin giao đất: ……………………………………………………………….

………………………………………………………………………………………………………………………

2. Về khả năng quỹ đất để giao: ……………………………………………………………………….

………………………………………………………………………………………………………………………

 

…, ngày …  tháng … năm…

TM. ỦY BAN NHÂN DÂN

CHỦ TỊCH

(Ký tên, đóng dấu)

 

 

  • Đối với hộ gia đình thì ghi “Hộ ông/bà” và ghi họ, tên, năm sinh, số giấy CMND và ngày, nơi cấp giấy CMND của chủ hộ gia đình; trường hợp hai vợ chồng cùng xin giao đất thì ghi họ, tên, năm sinh, số giấy CMND và ngày, nơi cấp giấy CMND của vợ và của chồng.

 

 

Tham khảo thêm:

SOẠN HỢP ĐỒNG, ĐƠN, VĂN BẢN THEO YÊU CẦU CHỈ 500.000đ

--- Gọi ngay 1900.0191 ---

(Tư vấn Miễn phí - Hỗ trợ 24/7)

Công ty Luật LVN - Địa chỉ: Số 16B Nguyễn Thái Học, Yết Kiêu, Hà Đông, Hà Nội, Việt Nam

Gmail: luatlvn@gmail.com