Mẫu Đơn xin phê chuẩn sản phẩm bảo hiểm liên kết đơn vị

PHỤ LỤC I: MẪU ĐƠN XIN PHÊ CHUẨN SẢN PHẨM BẢO HIỂM LIÊN KẾT ĐƠN VỊ
(Ban hành kèm theo Thông tư số 135/2012/TT-BTC ngày 15/8/2012 của Bộ Tài chính hướng dẫn triển khai sản phẩm bảo hiểm liên kết đơn vị)


PHỤ LỤC I

MẪU ĐƠN XIN PHÊ CHUẨN SẢN PHẨM BẢO HIỂM LIÊN KẾT ĐƠN VỊ
(Ban hành kèm theo Thông tư số 135/2012/TT-BTC ngày 15/8/2012 của Bộ Tài chính hướng dẫn  triển khai sản phẩm bảo hiểm liên kết đơn vị)

Tên doanh nghiệp bảo hiểm CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập – Tự do – Hạnh phúc
—————
 

……, ngày… tháng… năm…

 

Kính gửi: Cục quản lý giám sát bảo hiểm, Bộ Tài chính

V/v đề nghị phê chuẩn sản phẩm bảo hiểm liên kết đơn vị (tên sản phẩm)

 • Căn cứ Luật kinh doanh bảo hiểm số 24/2000/QH10 ngày 9/12/2000 và Luật sửa đổi, bổ sung Luật kinh doanh bảo hiểm số 61/2010/QH12 ngày 24/11/2010;

 • Căn cứ Nghị định số 45/2007/NĐ-CP của Chính phủ ban hành ngày 27/3/2007 quy định chi tiết thi hành một số điều của Luật kinh doanh bảo hiểm;

 • Căn cứ Thông tư số 135/2012/TT-BTC ngày 15/8/2012 của Bộ Tài chính ban hành Quy chế triển khai sản phẩm bảo hiểm liên kết đơn vị;

 • Căn cứ Giấy phép thành lập và hoạt động số…

(Tên doanh nghiệp) đề nghị Bộ Tài chính phê chuẩn sản phẩm mới theo hồ sơ gửi kèm theo đây:

 1. Tên sản phẩm và nghiệp vụ bảo hiểm:
Stt Tên sản phẩm Nghiệp vụ bảo hiểm Tên thương mại
1 Sản phẩm bảo hiểm liên kết đơn vị… Bảo hiểm liên kết đầu tư ….
2 Sản phẩm bổ trợ….
 1. Các tài liệu trình kèm đơn đề nghị phê chuẩn sản phẩm bảo hiểm liên kết đơn vị gồm:
 2. Phương án triển khai sản phẩm bảo hiểm liên kết đơn vị;
 3. Cam kết bằng văn bản về việc đáp ứng các điều kiện quy định tại Điều 4 Thông tư 135/2012/TT-BTC;
 4. Quy tắc, điều khoản sản phẩm bảo hiểm liên kết đơn vị dự kiến triển khai;
 5. Biểu phí sản phẩm bảo hiểm liên kết đơn vị dự kiến triển khai;
 6. Cơ sở kỹ thuật của sản phẩm bảo hiểm liên kết đơn vị dự kiến triển khai;
 7. Tài liệu giới thiệu sản phẩm;
 8. Tài liệu minh họa bán hàng;
 9. Mẫu Giấy yêu cầu bảo hiểm;
 10. Mẫu Giấy chứng nhận bảo hiểm;
 11. Các loại giấy tờ khác mà khách hàng phải kê khai và ký vào khi mua bảo hiểm;
 12. Văn bằng, chứng chỉ chứng minh trình độ, năng lực, kinh nghiệm chuyên môn của các thành viên Hội đồng đầu tư;
 13. Văn bằng, chứng chỉ chứng minh trình độ, năng lực của người đứng đầu bộ phận triển khai sản phẩm bảo hiểm liên kết đơn vị.

(Tên doanh nghiệp) xin chịu trách nhiệm về sự chính xác, phù hợp với pháp luật của hồ sơ xin phê chuẩn sản phẩm bảo hiểm liên kết đơn vị… nêu trên.

 

Chuyên gia tính toán

(Ký, ghi rõ họ tên)

Người đại diện trước pháp luật của doanh nghiệp bảo hiểm

(Ký tên, đóng dấu và ghi rõ họ tên)

Tham khảo thêm:

SOẠN HỢP ĐỒNG, ĐƠN, VĂN BẢN THEO YÊU CẦU CHỈ 500.000đ

--- Gọi ngay 1900.0191 ---

(Tư vấn Miễn phí - Hỗ trợ 24/7)

Công ty Luật LVN - Địa chỉ: Số 16B Nguyễn Thái Học, Yết Kiêu, Hà Đông, Hà Nội, Việt Nam

Gmail: luatlvn@gmail.com