Mẫu Đơn xin thay đổi nội dung đăng ký hoạt động của doanh nghiệp bảo hiểm

PHỤ LỤC 3: ĐƠN XIN ĐỔI TÊN/THAY ĐỔI VỐN ĐIỀU LỆ (VỐN ĐƯỢC CẤP/MỞ (CHẤM DỨT HOẠT ĐỘNG) CHI NHÁNH, VĂN PHÒNG ĐẠI DIỆN/THAY ĐỔI ĐỊA ĐIỂM ĐẶT TRỤ SỞ CHÍNH, CHI NHÁNH, VĂN PHÒNG ĐẠI DIỆN/THAY ĐỔI NỘI DUNG, PHẠM VI VÀ THỜI HẠN HOẠT ĐỘNG/THAY ĐỔI CHỦ TỊCH/TỔNG GIÁM ĐỐC DOANH NGHIỆP BẢO HIỂM, CHI NHÁNH NƯỚC NGOÀI
(Ban hành kèm theo Thông tư số 124/2012/TT-BTC ngày 30/7/2012 của Bộ Tài chính)

PHỤ LỤC 3

(Ban hành kèm theo Thông tư s 124/2012/TT-BTC ngày 30/7/2012 của Bộ Tài chính)

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập – Tự do – Hạnh phúc
————

….., ngày…. tháng…. năm …

ĐƠN XIN ĐI TÊN/THAY ĐI VN ĐIU LỆ (VN ĐƯỢC CP/MỞ (CHM DỨT HOẠT ĐỘNG) CHI NHÁNH, VĂN PHÒNG ĐẠI DIỆN/THAY ĐI ĐỊA ĐIM ĐẶT TRỤ SỞ CHÍNH, CHI NHÁNH, VĂN PHÒNG ĐẠI DIỆN/THAY ĐI NỘI DUNG, PHẠM VI VÀ THI HẠN HOẠT ĐỘNG/THAY ĐI CHỦ TỊCH/TNG GIÁM ĐỐC DOANH NGHIỆP BO HIM, CHI NHÁNH NƯỚC NGOÀI

Kính gửi: Bộ trưởng Bộ Tài chính

Căn cứ Luật Kinh doanh bảo hiểm số 24/2000/QH10 ngày 09/12/2000, Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật Kinh doanh bảo hiểm số 61/2010/QH12 ngày 24/11/2010 và các văn bản hướng dẫn thi hành;

[Tên đầy đủ và chính thức của doanh nghiệp bảo hiểm, doanh nghiệp bảo hiểm phi nhân thọ nước ngoài có chi nhánh tại Việt Nam]

Đề nghị Bộ Tài chính chấp thuận cho [tên doanh nghiệp bảo hiểm, doanh nghiệp bảo hiểm phi nhân thọ nước ngoài có chi nhánh tại Việt Nam, Giấy phép thành lập và hoạt động số:…. do Bộ Tài chính cấp ngày…. tháng…. năm…] được thay đổi các nội dung dưới đây [chỉ ghi các nội dung thay đổi]:

 1. Đổi tên như sau:

1.1. Tên cũ:

 • Tên đầy đủ của doanh nghiệp bảo hiểm/chi nhánh nước ngoài:

 • Tên giao dịch:

 • Tên viết tắt:

 • Tên bằng tiếng Anh:

1.2. Tên mới:

 • Tên đầy đủ của doanh nghiệp bảo hiểm/chi nhánh nước ngoài:

 • Tên giao dịch:

 • Tên viết tắt:

 • Tên bằng tiếng Anh:

1.3. Lý do thay đổi: ………………………………………………….

Công ty sẽ hoàn tất các thủ tục liên quan và cam kết chịu trách nhiệm trước pháp luật về tính chính xác, trung thực của Đơn này và hồ sơ kèm theo.

 1. Thay đi vốn Điều lệ/vn được cấp như sau:
 • Vốn Điều lệ/vốn được cấp cũ:

 • Vốn Điều lệ/vốn được cấp mới:

 • Lý do thay đổi:

Công ty sẽ hoàn tất các thủ tục liên quan và cam kết chịu trách nhiệm trước pháp luật về tính chính xác, trung thực của Đơn này và hồ sơ kèm theo.

 1. Mở (chấm dứt hoạt động) chi nhánh, văn phòng đại diện của doanh nghiệp bảo hiểm như sau:
 • Tên chi nhánh, văn phòng đại diện dự kiến mở (chấm dứt hoạt động):

 • Địa chỉ:

 • Nội dung, phạm vi hoạt động:

 • Lý do mở rộng (chấm dứt):

 • Giải trình cơ sở vật chất kỹ thuật đối với trường hợp mở chi nhánh, văn phòng đại diện:

Công ty sẽ hoàn tất các thủ tục liên quan và cam kết chịu trách nhiệm trước pháp luật về tính chính xác, trung thực của Đơn này và hồ sơ kèm theo.

 1. Thay đổi địa điểm đặt trụ sở chính, chi nhánh, văn phòng đại diện của doanh nghiệp bảo hiểm và thay đổi địa đim đặt trụ s chi nhánh nước ngoài như sau:
 • Địa điểm cũ:

 • Địa điểm mới:

 • Lý do thay đổi:

Công ty sẽ hoàn tất các thủ tục liên quan và cam kết chịu trách nhiệm trước pháp luật về tính chính xác, trung thực của Đơn này và hồ sơ kèm theo.

 1. Thay đổi nội dung, phạm vi và thi hạn hoạt động như sau:
 • Nội dung, phạm vi và thời hạn hoạt động theo Giấy phép thành lập và hoạt động và các Giấy phép Điều chỉnh (nếu có):

 • Nội dung, phạm vi và thời hạn hoạt động dự kiến thay đổi:

 • Lý do thay đổi:

 • Cách thức giải quyết các cam kết, trách nhiệm với khách hàng, người lao động, Nhà nước và các đối tượng khác có liên quan (đối với trường hợp thu hẹp nội dung, phạm vi và thời hạn hoạt động)

Công ty sẽ hoàn tất các thủ tục liên quan và cam kết chịu trách nhiệm trước pháp luật về tính chính xác, trung thực của Đơn này và hồ sơ kèm theo.

 1. Thay đổi Chủ tịch Hội đồng quản trị/Chủ tịch Hội đồng thành viên/Chủ tịch công ty, Tổng Giám đốc (Giám đốc) như sau:
 • Tên Chủ tịch/Tổng Giám đốc (Giám đốc) cũ:

 • Tên Chủ tịch/Tổng Giám đốc (Giám đốc) mới:

 • Lý do thay đổi:

Công ty sẽ hoàn tất các thủ tục liên quan và cam kết chịu trách nhiệm trước pháp luật về tính chính xác, trung thực của Đơn này và hồ sơ kèm theo.

 

Hồ sơ kèm theo
(Liệt kê đầy đủ)

Người đại diện trước pháp luật
(Ký tên và đóng du)

 

Tham khảo thêm:

SOẠN HỢP ĐỒNG, ĐƠN, VĂN BẢN THEO YÊU CẦU CHỈ 500.000đ

--- Gọi ngay 1900.0191 ---

(Tư vấn Miễn phí - Hỗ trợ 24/7)

Công ty Luật LVN - Địa chỉ: Số 16B Nguyễn Thái Học, Yết Kiêu, Hà Đông, Hà Nội, Việt Nam

Gmail: luatlvn@gmail.com