Mẫu Kế hoạch điều chỉnh vốn đầu tư phát triển thuộc NSNN

Mẫu Kế hoạch điều chỉnh vốn đầu tư phát triển thuộc NSNN

Phụ lục số 02: KẾ HOẠCH ĐIỀU CHỈNH VỐN ĐẦU TƯ PHÁT TRIỂN THUỘC NGÂN SÁCH NHÀ NƯỚC
(Ban hành kèm theo Thông tư số 172/2011/TT-BTC ngày 01 tháng 12 năm 2011 của Bộ Tài chính)

Bộ…(UBND tỉnh, thành phố)       Phụ lục số 02  
Số…
 KẾ HOẠCH ĐIỀU CHỈNH VỐN ĐẦU TƯ PHÁT TRIỂN THUỘC NSNN NĂM . . . .
(Ban hành kèm theo Thông tư số 172/2011/TT-BTC ngày  01 tháng  12  năm 2011 của Bộ Tài chính)
Mã chương:
Stt Nội dung Địa điểm
xây dựng
Địa điểm
mở tài khoản của dự án (chi tiết đến quận, huyện)
Mã số dự án đầu tư Mã ngành kinh tế (loại, khoản) Năng lực thiết kế Thời gian
khởi công và hoàn thành
Quyết định đầu tư dự án
(điều chỉnh nếu có)
Kế hoạch vốn NSTW trung hạn 3 năm (nếu được giao) Vốn đã thanh toán từ khởi công đến hết kế hoạch năm trước Kế hoạch
vốn đầu tư năm …
Số vốn
đã thực hiện từ đầu năm đến nay
Kế hoạch điều chỉnh
vốn đầu tư năm …
Ghi chú
Số, ngày, tháng, năm Tổng mức
vốn đầu tư
Tổng số Trong đó: phần vốn NSNN Tổng số Trong đó: thu hồi vốn đã ứng trước Tổng số Trong đó: thu hồi vốn đã ứng trước
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19
Tổng số
Vốn trong nước
Vốn ngoài nước
I Vốn chuẩn bị đầu tư
  Ngành ….
1 Dự án . . .
II Vốn thực hiện dự án
1  Ngành  . . .
1.1 Dự án nhóm A
Dự án . . .
Vốn trong nước
Vốn ngoài nước
1.2 Dự án nhóm B
1 Dự án . . .
Vốn trong nước
Vốn ngoài nước
1.3 Dự án nhóm C
1 Dự án . . .
Vốn trong nước
Vốn ngoài nước
 
   
Ghi chú:

…, ngày… tháng….năm 20…

               + Dự án không có vốn ngoài nước chỉ ghi một dòng.

Bộ trưởng (Chủ tịch UBND tỉnh)

               + Cột 6 chỉ ghi mã số khoản theo quy định của Mục lục ngân sách nhà nước              
               + Cột 14  phản ánh số vốn đã được phân bổ trong năm (bao gồm cả số vốn số vốn bố trí để thu hôì số vốn đã ứng trong các năm trước năm kế hoạch)              
               + Cột 17  phản ánh số vốn điều chỉnh trong năm (bao gồm cả số vốn số vốn bố trí để thu hôì số vốn đã ứng trong các năm trước năm kế hoạch)              
Nơi nhận:
– Bộ Kế hoạch và Đầu tư;
– Bộ Tài chính;
– Cơ quan Tài chính;
– Bộ Nông nghiệp và PTNT

Tham khảo thêm:

SOẠN HỢP ĐỒNG, ĐƠN, VĂN BẢN THEO YÊU CẦU CHỈ 500.000đ

--- Gọi ngay 1900.0191 ---

(Tư vấn Miễn phí - Hỗ trợ 24/7)

Công ty Luật LVN - Địa chỉ: Số 16B Nguyễn Thái Học, Yết Kiêu, Hà Đông, Hà Nội, Việt Nam

Gmail: luatlvn@gmail.com