Mẫu Phiếu cung cấp thông tin địa chính

Mẫu số 04/PCC: Phiếu cung cấp thông tin địa chính
(Ban hành kèm theo Thông tư liên tịch số 04/2006/TTLT-BTP-BTNMT ngày 13 tháng 06 năm 2006 của Bộ Tư pháp và Bộ Tài nguyên và Môi trường)

VĂN PHÒNG ĐĂNG KÝ

 

QUYỀN SỬ DỤNG ĐẤT …………………..

………………………………………………………….

—————–

Số:             /PCC

 

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

 

        Độc lập – Tự do – Hạnh phúc

—————————

 

                                                       ……….., ngày………tháng……..năm………….

 

PHIẾU CUNG CẤP THÔNG TIN ĐỊA CHÍNH

Kính gửi: Phòng Công chứng số …… tỉnh/thành phố…………………….

 

Văn phòng đăng ký quyền sử dụng đất cung cấp thông tin về các nội dung theo ô đã được đánh dấu “X” tại Phiếu yêu cầu cung cấp thông tin địa chính số ………./PYCCC ngày ……../……./………. của Quý Phòng như sau:

 

 • Tên người sử dụng đất: ……………………………………………………………………..

…………………………………………………………………………………………………………

 • Thửa đất số: ……………………………………

   

 • Tờ bản đồ số:……………………………………

 • Địa chỉ thửa đất:………………………………………………………………………………..

 • Diện tích:……………………….m2, (bằng chữ: ………………………………………….)

 • Hình thức sử dụng:      + Sử dụng chung:…………..m2

 • Sử dụng riêng:……………m2

 • Mục đích sử dụng:……………………………………………………………………………..

 • Thời hạn sử dụng:………………………………………………………………………………

 • Nguồn gốc sử dụng:……………………………………………………………………………

…………………………………………………………………………………………………………..

…………………………………………………………………………………………………………..

 • Những hạn chế về quyền sử dụng: ……………………………………………………….

…………………………………………………………………………………………………………..

GIÁM ĐỐC

(Ký, đóng dấu và ghi rõ họ tên)

 

                                                                                                                                                          

 

Tham khảo thêm:

SOẠN HỢP ĐỒNG, ĐƠN, VĂN BẢN THEO YÊU CẦU CHỈ 500.000đ

--- Gọi ngay 1900.0191 ---

(Tư vấn Miễn phí - Hỗ trợ 24/7)

Công ty Luật LVN - Địa chỉ: Số 16B Nguyễn Thái Học, Yết Kiêu, Hà Đông, Hà Nội, Việt Nam

Gmail: luatlvn@gmail.com