Mẫu số B02-CTQ: Báo cáo kết quả hoạt động kinh doanh

Mẫu số B02-CTQ: Báo cáo kết quả hoạt động kinh doanh

Công ty quản lý quỹ:……………………
Địa chỉ: …………………………………….
Điện thoại: ………. Fax: ………………….

Mẫu số B02-CTQ
(Ban hành theo TT số 125/2011/TT-BTC ngày 5/9/2011 của Bộ Tài chính)

 

BÁO CÁO KẾT QUẢ HOẠT ĐỘNG KINH DOANH

Năm 201 …

Đơn vị tính: ……….

Chỉ tiêu Mã số Thuyết minh Năm nay Năm trước
1 2 3 4 5
1. Doanh thu

 

2. Các khoản giảm trừ doanh thu

3. Doanh thu thuần về hoạt động kinh doanh (10=01-02)

4. Chi phí hoạt động kinh doanh, giá vốn hàng bán

5. Lợi nhuận gộp của hoạt động kinh doanh (20=10-11)

6. Doanh thu hoạt động tài chính

7. Chi phí tài chính

8. Chi phí quản lý doanh nghiệp

9. Lợi nhuận thuần từ hoạt động kinh doanh

{30=20+(21-22)-25}

10. Thu nhập khác

11. Chi phí khác

12. Lợi nhuận khác (40=31-32)

13. Tổng lợi nhuận kế toán trước thuế (50=30+40)

14. Chi phí thuế TNDN hiện hành

15. Chi phí thuế TNDN hoãn lại

16. Lợi nhuận sau thuế TNDN (60=50-51-52)

17. Lãi trên cổ phiếu (*)

01

 

02

10

11

20

21

22

25

30

 

31

32

40

50

51

52

60

70

VI.28

 

VI.29

 

VI.30

 

VI.31

VI.32

 

 

 

 

 

 

 

VI.33

VI.34

   

 


Người lập
(Ký, họ tên)
Kế toán trưởng
(Ký, họ tên)
Lập, ngày … tháng … năm …
Giám đốc
(Ký, họ tên, đóng dấu)

Ghi chú: (*) Chỉ tiêu này chỉ áp dụng đối với công ty cổ phần

 

Tham khảo thêm:

SOẠN HỢP ĐỒNG, ĐƠN, VĂN BẢN THEO YÊU CẦU CHỈ 500.000đ

--- Gọi ngay 1900.0191 ---

(Tư vấn Miễn phí - Hỗ trợ 24/7)

Công ty Luật LVN - Địa chỉ: Số 16B Nguyễn Thái Học, Yết Kiêu, Hà Đông, Hà Nội, Việt Nam

Gmail: luatlvn@gmail.com