Mẫu Tờ trình thẩm định, phê duyệt dự án đầu tư xây dựng

PHỤ LỤC SỐ 2: TỜ TRÌNH THẨM ĐỊNH, PHÊ DUYỆT DỰ ÁN ĐẦU T­Ư XÂY DỰNG
Ban hành kèm theo Thông tư số 10/2009/TT-BXD ngày 15/6/2009 của Bộ Xây dựng về Hướng dẫn quản lý dự án đầu tư xây dựng nhà ở sinh viên, nhà ở công nhân khu công nghiệp và nhà ở thu nhập thấp

Chủ đầu tư CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập – Tự do – Hạnh phúc
———-
Số:

………., ngày……… tháng……… năm……….

 

TỜ TRÌNH  THẨM ĐỊNH, PHÊ DUYỆT  DỰ ÁN ĐẦU T­Ư XÂY DỰNG

(NHÀ Ở………………………….)

Kính gửi:    (cơ quan quyết định đầu tư)

 • Căn cứ Nghị định số… ngày… của Chính phủ về quản lý dự án đầu t­ư xây dựng công trình;

 • Các căn cứ pháp lý khác có liên quan;

Chủ đầu tư trình thẩm định dự án đầu tư­ xây dựng nhà ở ..(nhà ở sinh viên, nhà ở công nhân hay nhà ở thu nhập thấp)…….. với các nội dung chính sau:

 1. Tên dự án:
 2. Chủ đầu t­ư:
 3. Tổ chức t­ư vấn lập dự án:
 4. Chủ nhiệm lập dự án:
 5. Mục tiêu đầu tư­ xây dựng:
 6. Nội dung và quy mô đầu tư­ xây dựng:
 7. Địa điểm xây dựng:
 8. Diện tích sử dụng đất:
 9. Ph­ương án xây dựng (thiết kế cơ sở):
 10. Loại, cấp công trình:
 11. Phư­ơng án giải phóng mặt bằng, tái định cư­ (nếu có):
 12. Tổng mức đầu t­ư của dự án:

Tổng cộng:

Trong đó:

 • Chi phí xây dựng:

 • Chi phí thiết bị:

 • Chi phí đền bù giải phóng mặt bằng, tái định cư (nếu có)­:

 • Chi phí khác:

 • Chi phí dự phòng:

 1. Nguồn vốn đầu t­ư:
 2. Hình thức bán, cho thuê, thuê mua:
 3. Giá bán, cho thuê, thuê mua:
 4. Hình thức quản lý dự án:
 5. Thời gian thực hiện dự án:
 6. Các ưu đãi, cơ chế đặc thù:
 7. Các nội dung khác:
 8. Kết luận:

Chủ đầu tư­ trình..(cơ quan thẩm quyền quyết định đầu tư)…. thẩm định, phê duyệt dự án đầu t­ư xây dựng dự án …………………………

 

Nơi nhận:
– Như trên,
– Lưu:

Chủ đầu tư
(Ký, ghi rõ họ tên, chức vụ và đóng dấu)

 

Tham khảo thêm:

SOẠN HỢP ĐỒNG, ĐƠN, VĂN BẢN THEO YÊU CẦU CHỈ 500.000đ

--- Gọi ngay 1900.0191 ---

(Tư vấn Miễn phí - Hỗ trợ 24/7)

Công ty Luật LVN - Địa chỉ: Số 16B Nguyễn Thái Học, Yết Kiêu, Hà Đông, Hà Nội, Việt Nam

Gmail: luatlvn@gmail.com