Mẫu Biên bản giao nhận tài sản quý hiếm

Mẫu Biên bản giao nhận tài sản quý hiếm

Mẫu số 04a: Mẫu Biên bản giao nhận tài sản quý hiếm
(Ban hành kèm theo Thông tư số 122/2012/TT-BTC ngày 27 tháng 07 năm 2012 của Bộ Tài chính về việc quy định việc quản lý đối với các loại tài sản quý hiếm và giấy tờ có giá do Kho bạc Nhà nước nhận gửi vào bảo quản)

Mẫu số: 04a

TÊN CQ, TC CHỦ QUẢN
KHO BẠC NHÀ NƯỚC…
——–

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập – Tự do – Hạnh phúc
—————-

Số:         /BBGN-KBNN….

 

 

BIÊN BẢN GIAO NHẬN TÀI SẢN

Hôm nay, ngày …… tháng …… năm ……, tại KBNN ……………… chúng tôi gồm có:

 1. BÊN GIAO TÀI SẢN
 • Tên cơ quan, đơn vị có tài sản gửi KBNN: (đối với cơ quan, đơn vị)
 • Họ tên, chức vụ người gửi: (đối với cơ quan, đơn vị)
 • Họ tên, địa chỉ, chứng minh nhân dân của người gửi hoặc người được ủy quyền: (đối với cá nhân)
 1. BÊN NHẬN TÀI SẢN
 • Tên cơ quan nhận bảo quản tài sản: KBNN …………………………………………
 • Địa chỉ: ……………………………………………………………………………………
 • Đại diện là ông (bà): ………………………………………………… Chức vụ: ………
 1. NỘI DUNG GIAO NHẬN TÀI SẢN
 • Tên cơ quan, Hội đồng kiểm định tài sản, số hồ sơ (hoặc biên bản) kiểm định tài sản:
 • Mô tả: chất liệu túi, dây buộc miệng túi, niêm phong và mã số, ký hiệu của túi bảo quản:
 • Hình thức nhận giữ, bảo quản tài sản:

(Đính kèm bảng kê chi tiết tài sản gửi)

Biên bản được lập thành 04 bản có giá trị pháp lý như nhau: Bên nhận 01 bản; Bên giao 03 bản (01 bản kèm theo tài sản gửi; Kế toán lưu 01 bản; Thủ kho lưu 01 bản)./.

 

ĐẠI DIỆN BÊN GIAO
(chữ ký, dấu (nếu có))
Họ và Tên

ĐẠI DIỆN BÊN NHẬN
(chữ ký, dấu)
Họ và Tên

 

Mẫu số: 04b

TÊN CQ, TC CHỦ QUẢN
KHO BẠC NHÀ NƯỚC…
——–
CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập – Tự do – Hạnh phúc
—————-
Số:         /BBGN-KBNN….  

 

BIÊN BẢN GIAO NHẬN TÀI SẢN

Hôm nay, ngày …… tháng …… năm ……, tại KBNN ……………… chúng tôi gồm có:

 1. BÊN GIAO TÀI SẢN
 • Tên cơ quan giao tài sản: KBNN………………………………………………………
 • Địa chỉ: ……………………………………………………………………………………
 • Đại diện là ông (bà): …………………………………….. Chức vụ: …………………
 1. BÊN NHẬN TÀI SẢN
 • Tên cơ quan, đơn vị nhận tài sản từ KBNN: (đối với cơ quan, đơn vị)
 • Họ tên, chức vụ người nhận tài sản: (đối với cơ quan, đơn vị)
 • Họ tên, địa chỉ, chứng minh nhân dân của người nhận hoặc người được ủy quyền: (đối với cá nhân).
 1. NỘI DUNG GIAO NHẬN TÀI SẢN
 • Nhận tài sản đã gửi theo Hợp đồng số …../HĐBQTS-KBNN….
 • Mô tả: chất liệu túi, dây buộc miệng túi, niêm phong và mã số, ký hiệu của túi bảo quản:

Biên bản được lập thành 03 bản có giá trị pháp lý như nhau: Bên nhận 01 bản; Bên giao 02 bản (Kế toán lưu 01 bản; Thủ kho lưu 01 bản)./.

 

ĐẠI DIỆN BÊN GIAO
(chữ ký, dấu (nếu có))
Họ và Tên

ĐẠI DIỆN BÊN NHẬN
(chữ ký, dấu)
Họ và Tên

 

Tham khảo thêm:

SOẠN HỢP ĐỒNG, ĐƠN, VĂN BẢN THEO YÊU CẦU CHỈ 500.000đ

--- Gọi ngay 1900.0191 ---

(Tư vấn Miễn phí - Hỗ trợ 24/7)

Công ty Luật LVN - Địa chỉ: Số 16B Nguyễn Thái Học, Yết Kiêu, Hà Đông, Hà Nội, Việt Nam

Gmail: luatlvn@gmail.com