Mẫu Công văn đề nghị bàn giao tài sản quý hiếm

Mẫu Công văn đề nghị bàn giao tài sản quý hiếm

Mẫu số 06: Mẫu Công văn đề nghị bàn giao tài sản quý hiếm
(Ban hành kèm theo Thông tư số 122/2012/TT-BTC ngày 27 tháng 07 năm 2012 của Bộ Tài chính về việc quy định việc quản lý đối với các loại tài sản quý hiếm và giấy tờ có giá do Kho bạc Nhà nước nhận gửi vào bảo quản)

Mẫu số: 06

TÊN CQ, TC CHỦ QUẢN
TÊN CƠ QUAN, TỔ CHỨC
——–
CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập – Tự do – Hạnh phúc
—————-
Số:     /…(1)..-(2).
V/v…
…………….., ngày …. tháng ….. năm 20……

 

Kính gửi: Kho bạc Nhà nước …………………

….. (tên cơ quan, đơn vị, địa chỉ) ……… đề nghị KBNN ……………… bàn giao (trả lại) số tài sản theo Quyết định (Hợp đồng bảo quản tài sản), cụ thể như sau:

  • Tên tài sản:
  • Nguồn gốc tài sản:
  • Số lượng tài sản:            thùng/túi/gói
  • Trọng lượng tài sản:              gram
  • Ngày, tháng, năm nhận tài sản:
  • Người được cử đến nhận: (Ghi rõ: Họ tên; Chức vụ; Số chứng minh nhân dân)

 

 

 

Nơi nhận:
– Như trên;
– …………;
– Lưu: VT, …..

QUYỀN HẠN, CHỨC VỤ CỦA NGƯỜI KÝ
(Ký tên, đóng đấu)
Họ và Tên

Ghi chú:

(1) Chữ viết tắt tên cơ quan, tổ chức hoặc chức danh nhà nước ban hành công văn.

(2) Chữ viết tắt tên đơn vị (Vụ, phòng, ban, tổ, bộ phận chức năng) soạn thảo công văn.

Tham khảo thêm:

SOẠN HỢP ĐỒNG, ĐƠN, VĂN BẢN THEO YÊU CẦU CHỈ 500.000đ

--- Gọi ngay 1900.0191 ---

(Tư vấn Miễn phí - Hỗ trợ 24/7)

Công ty Luật LVN - Địa chỉ: Số 16B Nguyễn Thái Học, Yết Kiêu, Hà Đông, Hà Nội, Việt Nam

Gmail: luatlvn@gmail.com