Mẫu văn bản công nhận chủ đầu tư dự án phát triển nhà ở

Công ty Luật LVN cung cấp: Mẫu văn bản công nhận chủ đầu tư dự án phát triển nhà ở

Luật sư Tư vấn trực tuyến – Gọi ngay 1900.0191


Phụ lục 1: Mẫu văn bản công nhận chủ đầu tư dự án phát triển nhà ở (ban hành kèm theo Thông tư số 16/2010/TT-BXD ngày 01 tháng 9 năm 2010 của Bộ Xây dựng)

UBND…..
———–

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập – Tự do – Hạnh phúc
————————

Số:……
V/v:…..

…….., ngày……… tháng……… năm………

 

Kính gửi: Tên nhà đầu tư được công nhận là chủ đầu tư….

Căn cứ Nghị định số 71/2010/NĐ-CP ngày 23/6/2010 của Chính phủ quy định chi tiết và hướng dẫn thi hành Luật Nhà ở và căn cứ Thông tư số 16/2010/TT-BXD ngày 01/9/2010 của Bộ Xây dựng quy định cụ thể và hướng dẫn thực hiện một số nội dung của Nghị định số 71/2010/NĐ-CP quy định chi tiết và hướng dẫn thi hành Luật Nhà ở.

Sau khi nghiên cứu hồ sơ năng lực của (tên nhà đầu tư)….., biên bản họp Tổ chuyên gia xét chọn chủ đầu tư và trên cơ sở Tờ trình số… ngày …. của Sở Xây dựng, Uỷ ban nhân dân tỉnh (thành phố) …… công nhận (tên nhà đầu tư)…….. được làm chủ đầu tư dự án (tên dự án)1…………….

Chủ đầu tư (tên chủ đầu tư)………..có trách nhiệm thực hiện lập, thẩm định, phê duyệt và triển khai thực hiện dự án (tên dự án phát triển nhà ở) ….. theo đúng các quy định hiện hành của pháp luật./.

 

 

Nơi nhận :
– Như trên,
– Sở Xây dựng,
– Lưu….

TM. UBND……

(Ký, ghi rõ họ tên, chức vụ và đóng dấu)

 

Ghi chú: (1) Ghi rõ tên dự án là dự án phát triển khu nhà ở hoặc dự án phát triển nhà ở độc lập.

 

Tham khảo thêm:

SOẠN HỢP ĐỒNG, ĐƠN, VĂN BẢN THEO YÊU CẦU CHỈ 500.000đ

--- Gọi ngay 1900.0191 ---

(Tư vấn Miễn phí - Hỗ trợ 24/7)

Công ty Luật LVN - Địa chỉ: Số 16B Nguyễn Thái Học, Yết Kiêu, Hà Đông, Hà Nội, Việt Nam

Gmail: luatlvn@gmail.com