Công văn thanh lý hợp đồng

Công văn thanh lý hợp đồng là văn bản được cá nhân, nhóm cá nhân, tổ chức sử dụng để ghi nhận việc thanh lý hợp đồng giữa một số chủ thể nhất định trong những trường hợp chấm dứt thực hiện hợp đồng.

1. Hướng dẫn soạn Công văn thanh lý hợp đồng

Khi có nhu cầu hợp tác, các bên sẽ cùng nhau ký kết Hợp đồng và đưa ra những quan điểm thỏa thuận. Nhưng khi thỏa thuận không thành dẫn đến những tranh chấp, mâu thuẫn, để chấm dứt hợp đồng, thông thường một Công văn đề nghị thanh lý hợp đồng sẽ được một bên soạn và gửi cho bên còn lại.

Lưu ý khi soạn Công văn thanh lý hợp đồng:

  • Cần căn cứ vào các Thỏa thuận tại Hợp đồng đã ký kết trước đó;
  • Đưa ra lý do dẫn đến việc đề nghị thanh lý Hợp đồng;
  • Các trách nhiệm vi phạm, bồi thường đặt ra với bên còn lại;
  • Thời điểm chấm dứt Hợp đồng;
  • Các quy định sẽ áp dụng, các yêu cầu cần bên còn lại thực hiện khi chấm dứt Hợp đồn;
  • Kèm theo những giấy tờ, văn bản có liên quan.

2. Công văn thanh lý hợp đồng – Tư vấn 1900.0191


CÔNG TY………

 

PHÒNG/BAN…..

———

Số:……/CV-…..

Về việc thanh lý hợp đồng

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

 

Độc lập – Tự do – Hạnh phúc

—————————————-

………, ngày… tháng….. năm………

CÔNG VĂN ĐỀ NGHỊ THANH LÝ HỢP ĐỒNG

Kính gửi: Công ty………………..

(Địa chỉ:…………………………………..)

(Hoặc chủ thể khác có thẩm quyền, tùy thuộc vào chủ thể thực hiện thanh lý hợp đồng là chủ thể nào)

       Ngày…. tháng…. năm……, Công ty chúng tôi có ký kết với Ông/Bà Hợp đồng dân sự số………. về việc …………. có hiệu lực từ ngày… tháng….. năm……

Tuy nhiên, vì những lý do sau:

……………………………………………

……………………………………………

Công ty chúng tôi quyết định tổ chức thanh lý Hợp đồng…………… với Quý công ty.

(Phần này bạn trình bày lý do dẫn tới việc thanh lý hợp đồng, ví dụ:

Theo quy định tại……….. Hợp đồng dân sự………….., Quý công ty có nghĩa vụ giao những hàng hóa sau:

STT Tên sản phẩm Chất lượng Số lượng Đơn giá Tổng Ghi chú
1.            
2            
3            
           

Cho Công ty chúng tôi muộn nhất là vào ngày… tháng…. năm……

Nhưng, tới ngày…/…./….. Công ty chúng tôi không nhận được đúng số hàng trên. Ngay sau khi xác nhận việc này, Công ty chúng tôi đã liên lạc với Quý công ty để tìm biện pháp giải quyết.

Tuy nhiên, Quý công ty lại không có thiện chí trong việc khắc phục sai sót trên.

Ngày…/…./….., do thiệt hại xảy ra với Công ty chúng tôi đã chiếm….. % giá trị hợp đồng, Công ty chúng tôi quyết định thanh lý Hợp đồng……………. với Quý công ty)

Thiệt hại xảy ra bởi hành vi vi phạm của Quý công ty được xác định gồm:…………………

Và chúng tôi đề nghị giải quyết như sau:

……………………………………………

……………………………………………

Trân trọng thông báo để Quý công ty được biết và xin cảm ơn!

Nơi nhận:

– Như trên;

– Lưu VT (……).

GIÁM ĐỐC/…

 

(Ký, đóng dấu và ghi rõ họ tên)

DỊCH VỤ SOẠN THẢO ĐƠN, HỢP ĐỒNG, CÔNG VĂN CHỈ 500 NGÀN ĐỒNG -> GỌI NGAY 1900.0191

 

Tham khảo thêm:

SOẠN HỢP ĐỒNG, ĐƠN, VĂN BẢN THEO YÊU CẦU CHỈ 500.000đ

--- Gọi ngay 1900.0191 ---

(Tư vấn Miễn phí - Hỗ trợ 24/7)

Công ty Luật LVN - Địa chỉ: Số 16B Nguyễn Thái Học, Yết Kiêu, Hà Đông, Hà Nội, Việt Nam

Gmail: luatlvn@gmail.com