Mẫu Hợp đồng giao nhận thầu lập luận chứng kinh tế kỹ thuật cho công trình

Hợp đồng giao nhận thầu lập luận chứng kinh tế kỹ thuật cho công trình

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc lập – Tự do – Hạnh phúc

——————

HỢP ĐỒNG GIAO NHẬN THẦU LẬP LUẬN CHỨNG KINH TẾ KỸ THUẬT CHO CÔNG TRÌNH

Hợp đồng số … / HĐLCKTKT Ngày … tháng … năm

Hôm nay ngày ………….. tại ………………………………………….………………………………..

Chúng tôi gồm có:

Bên A (Chủ đầu tư)

–          Tên doanh nghiệp (hoặc cơ quan) …………………………….

–          Địa chỉ trụ sở chính …………………………………………………………..

–          Điện thoại: ……………………

–          Tài khoản số: ………………………………

Mở tại ngân hàng ……………………………

–          Đại diện là ông (bà) ………………………

Chức vụ: ………………………

–          Giấy ủy quyền số ………. (Nếu ký thay thủ trưởng) viết ngày …. tháng … năm …….

Do …………….. Chức vụ …………

Bên B (đơn vị khảo sát)

–     Tên doanh nghiệp: (hoặc cơ quan)…

–          Địa chỉ trụ sở chính: ……………………………………………

–          Điện thoại: ……………………………

–          Tài khoản số: …………

Mở tại ngân hàng: …………

–          Đại diện là Ông (bà) ……………

Chức vụ: ………

–          Giấy ủy quyền số ….. (Nếu ký thay thủ trưởng) viết ngày …tháng ….. năm ….

Do …Chức vụ ……………… ký

Hai bên thống nhất ký hợp đồng với các điều khoản sau:

Điều 1: Nội dung công việc hợp đồng

Bên A giao cho bên B lập:

 1. Luận chứng kinh tế – kỹ thuật  của công trình… phải quán triệt những số liệu do kết quả khảo sát địa điểm xây dựng công trình.
 2. Bên B phải bảo đảm viết luận chứng kinh tế – kỹ thuật cho công trình… được bên A chấp nhận và cấp trên của bên A đồng ý xét duyệt.

Điều 2: Thời hạn lập luận chứng kinh tế – kỹ thuật

Bên B đảm bảo hoàn thành bản luận chứng kinh tế – kỹ thuật của công trình trong …. tháng. Sẽ giao cho bên A ngày … tháng … năm …

Điều 3: Trị giá hợp đồng

Bên A sẽ trả cho bên B sau khi bản luận chứng kinh tế – kỹ thuật của công trình …. được thẩm tra, xét duyệt và công nhận.

Tổng cộng là …… đồng

Điều 4: Phương thức thanh toán

Bên A sẽ thanh toán cho bên B theo phương thức: Trả toàn bộ bằng tiền mặt (hoặc chuyển khoản qua ngân hàng…)

Điều 5: Trách nhiệm bên A

 1. Cung cấp đầy đủ kết quả khảo sát địa điểm xây dựng công trình.
 2. Giao đầy đủ hồ sơ quy hoạch, kế hoạch, mục tiêu xây dựng công trình cho bên B.
 3. Sẵn sàng cung cấp những thông tin, số liệu đã có khi bên B yêu cầu.
 4. Thanh toán đủ số lượng và đúng thời hạn lệ phí hợp đồng cho bên B.

Điều 6: Trách nhiệm

 1. Viết đúng và đầy đủ nội dung, yêu cầu về quy hoạch, kế hoạch và mục tiêu xây dựng công trình mà bên A đặt ra.
 2. Khi có yêu cầu bổ sung, sửa đổi hoặc viết lại thì bên B phải thực hiện cho tới khi được cấp xét duyệt chấp nhận.
 3. Phải bảo đảm hoàn thành khẩn trương, đúng thời hạn.

Điều 7: Điều khoản thi hành

 1. Hợp đồng này có giá trị từ ngày …. đến ngày ….
 2. Hai bên cam kết thực hiện đúng các điều khoản của hợp đồng. Bên nào vi phạm sẽ phải chịu trách nhiệm theo quy định của pháp luật về hợp đồng kinh tế.
 3. Trong quá trình thực hiện nếu có vướng mắc gì thì hai bên chủ động thương lượng giải quyết.

Hợp đồng này được lập thành … bản có giá trị như nhau. Mỗi bên giữ …. bản.

ĐẠI DIỆN BÊN A                                                   ĐẠI DIỆN BÊN B

Chức vụ                                                                 Chức vụ

(Ký tên, đóng dấu)                                                  (Ký tên, đóng dấu)

Tham khảo thêm:

SOẠN HỢP ĐỒNG, ĐƠN, VĂN BẢN THEO YÊU CẦU CHỈ 500.000đ

--- Gọi ngay 1900.0191 ---

(Tư vấn Miễn phí - Hỗ trợ 24/7)

Công ty Luật LVN - Địa chỉ: Số 16B Nguyễn Thái Học, Yết Kiêu, Hà Đông, Hà Nội, Việt Nam

Gmail: luatlvn@gmail.com