Quy trình đấu giá đất công ích của UBND xã năm 2023

Kính chào LVN Group. Hiện nay trên địa phương tôi đang sinh sống có đang tiến hành thủ tục đấu giá đất công của UBND xã. Tôi là chủ một doanh nghiệp sản xuất trên địa bàn, tôi muốn tham gia đấu giá đất này để sử dụng đất với hoạt động kinh doanh của doanh nghiệp. Tôi muốn hỏi rằng quy trình đấu giá đất công ích của UBND xã hiện nay sẽ được tiến hành thế nào? Khi thực hiện tham gia đấu giá quyền sử dụng đất công ích sẽ cần phải tuân thủ theo những nguyên tắc nào? Mong được LVN Group hỗ trợ trả lời, tôi xin chân thành cảm ơn!

Cảm ơn bạn đã tin tưởng cùng gửi câu hỏi đến LVN Group. Tại nội dung bài viết dưới đây, chúng tôi sẽ trả lời những câu hỏi nêu trên cho bạn. Hi vọng bài viết mang lại thông tin hữu ích đến bạn đọc.

Văn bản quy định

Luật đất đai 2013

Đất công ích của xã?

Theo quy định tại Khoản 3 Điều 59 Luật đất đai năm 2013 Ủy ban nhân dân xã thẩm quyền cho thuê đất công ích: 3. Ủy ban nhân dân cấp xã cho thuê đất thuộc quỹ đất nông nghiệp sử dụng cùngo mục đích công ích của xã, phường, thị trấn.

Căn cứ theo hướng dẫn tại Khoản 1, Khoản 2 Điều 132 Luật đất đai năm 2013 quy định:

Điều 132. Đất nông nghiệp sử dụng cùngo mục đích công ích

1. Căn cứ cùngo quỹ đất, đặc điểm cùng nhu cầu của địa phương, mỗi xã, phường, thị trấn được lập quỹ đất nông nghiệp sử dụng cùngo mục đích công ích không quá 5% tổng diện tích đất trồng cây hàng năm, đất trồng cây lâu năm, đất nuôi trồng thủy sản để phục vụ cho các nhu cầu công ích của địa phương.

Đất nông nghiệp do tổ chức, hộ gia đình, cá nhân trả lại hoặc tặng cho quyền sử dụng cho Nhà nước, đất khai hoang, đất nông nghiệp thu hồi là nguồn để hình thành hoặc bổ sung cho quỹ đất nông nghiệp sử dụng cùngo mục đích công ích của xã, phường, thị trấn.

Đối với những nơi đã để lại quỹ đất nông nghiệp sử dụng cùngo mục đích công ích vượt quá 5% thì diện tích ngoài mức 5% được sử dụng để xây dựng hoặc bồi thường khi sử dụng đất khác để xây dựng các công trình công cộng của địa phương; giao cho hộ gia đình, cá nhân trực tiếp sản xuất nông nghiệp, nuôi trồng thủy sản tại địa phương chưa được giao đất hoặc thiếu đất sản xuất.

2. Quỹ đất nông nghiệp sử dụng cùngo mục đích công ích của xã, phường, thị trấn để sử dụng cùngo các mục đích sau đây:

a) Xây dựng các công trình công cộng của xã, phường, thị trấn bao gồm công trình văn hóa, thể dục thể thao, vui chơi, giải trí công cộng, y tế, giáo dục, chợ, nghĩa trang, nghĩa địa cùng các công trình công cộng khác theo hướng dẫn của Ủy ban nhân dân cấp tỉnh, thành phố trực thuộc trung ương;

b) Bồi thường cho người có đất được sử dụng để xây dựng các công trình công cộng quy định tại điểm a khoản này;

c) Xây dựng nhà tình nghĩa, nhà tình thương.

Vì vậy, theo hướng dẫn trên có thể thấy nếu diện tích đất chưa sử dụng cùngo các mục đích công ích thì Ủy ban nhân dân cấp xã cho hộ gia đình, cá nhân tại địa phương thuê để sản xuất nông nghiệp, nuôi trồng thủy sản theo cách thức đấu giá để cho thuê. Thời hạn sử dụng đất đối với mỗi lần thuê không quá 05 năm. Đất công ích của xã, phường, thị trấn hết thời hạn thuê sẽ thuộc quyền quản lý của Ủy ban nhân dân cấp xã nơi có đất hoặc bị thu hồi theo hướng dẫn của pháp luật về đất đai.

Tiền thu được từ việc cho thuê đất thuộc quỹ đất nông nghiệp sử dụng cùngo mục đích công ích phải nộp cùngo ngân sách nhà nước do Ủy ban nhân dân cấp xã quản lý cùng chỉ được dùng cho nhu cầu công ích của xã, phường, thị trấn theo hướng dẫn của pháp luật.

Nguyên tắc đấu giá đất công ích xã?

Theo Điểm đ, Khoản 1 Điều 118 Luật đất đai năm 2013 thì trường hợp thuê đất thuộc quỹ đất nông nghiệp sử dụng cùngo mục đích công ích để sản xuất nông nghiệp, lâm nghiệp, nuôi trồng thủy sản, làm muối được nhà nước giao đất có thu tiền sử dụng đất, cho thuê đất theo cách thức đấu giá quyền sử dụng đất.

Về nguyên tắc khi tổ chức đấu giá phải được thực hiện công khai, liên tục, khách quan, trung thực, bình đẳng, bảo vệ quyền cùng lợi ích hợp pháp của các bên tham gia. Mặt khác việc đấu giá còn phải đúng trình tự, thủ tục theo hướng dẫn của pháp luật về đất đai cùng pháp luật về đấu giá tài sản. Vì vậy, các bên khi tham gia đấu giá thuê đất công ích chưa sử dụng phải đảm bảo thực hiện đúng nguyên tắc như trên.

Tuy nhiên, nếu đất đưa ra đấu giá quyền sử dụng đất công ích này mà không có người tham gia hoặc trường hợp chỉ có một người đăng ký tham gia đấu giá hoặc đấu giá ít nhất là 02 lần nhưng không thành thì Nhà nước thực hiện việc giao đất, cho thuê đất mà không phải đấu giá quyền sử dụng đất.

Điều kiện để đấu giá đất công ích?

Căn cứ Khoản 1 Điều 119 Luật đất đai năm 2013, để tổ chức đấu giá quyền sử dụng đất thì Ủy ban nhân dân xã phải đáp ứng được một số điều kiện như:

– Đã có kế hoạch sử dụng đất hàng năm của cấp quận, huyện được đơn vị nhà nước có thẩm quyền phê duyệt;

– Đất đã được giải phóng mặt bằng, đất có tài sản gắn liền với đất mà tài sản thuộc sở hữu nhà nước;

– Có phương án đấu giá quyền sử dụng đất được đơn vị nhà nước có thẩm quyền phê duyệt.

Quy trình đấu giá đất công của UBND xã năm 2023

Bước 1: Lập phương án đấu giá quyền sử dụng đất

Căn cứ kế hoạch sử dụng đất hàng năm của cấp quận, huyện đã được phê duyệt cùng đề xuất của các đơn vị về việc đấu giá quỹ đất hiện có, Sở Tài nguyên cùng Môi trường hoặc Phòng Tài nguyên cùng Môi trường báo cáo Ủy ban nhân dân cùng cấp chỉ đạo ủy ban nhân dân xã đang được giao quản lý quỹ đất lập phương án đấu giá quyền sử dụng đất trình Ủy ban nhân dân cùng cấp phê duyệt.

Bước 2: Chuẩn bị hồ sơ đấu giá quyền sử dụng đất

Đơn vị được giao tổ chức thực hiện việc đấu giá quyền sử dụng đất có trách nhiệm chuẩn bị hồ sơ của các thửa đất đấu giá, gửi đến đơn vị tài nguyên cùng môi trường để thẩm định trước khi trình Ủy ban nhân dân cấp có thẩm quyền quyết định đấu giá quyền sử dụng đất. Hồ sơ bao gồm:

– Tờ trình cùng dự thảo quyết định đấu giá quyền sử dụng đất;

– Giấy tờ liên quan đến hiện trạng quản lý, sử dụng thửa đất đấu giá cùng hạ tầng kỹ thuật, tài sản gắn liền với thửa đất đấu giá (nếu có) của đơn vị có thẩm quyền;

– Thông tin về quy hoạch, kế hoạch sử dụng đất cùng quy hoạch xây dựng chi tiết liên quan đến thửa đất đấu giá đất được đơn vị nhà nước có thẩm quyền phê duyệt;

– Trích lục bản đồ địa chính hoặc trích đo địa chính thửa đất đấu giá trong trường hợp không có bản đồ địa chính;

– Tên, địa chỉ của đơn vị tổ chức thực hiện việc đấu giá quyền sử dụng thửa đất.

Bước 3: Quyết định đấu giá quyền sử dụng đất

Căn cứ hồ sơ thửa đất đấu giá do đơn vị tổ chức thực hiện việc đấu giá quyền sử dụng đất chuẩn bị cùng ý kiến thẩm định của đơn vị tài nguyên cùng môi trường, Ủy ban nhân dân cấp có thẩm quyền quyết định đấu giá quyền sử dụng đất. Quyết định đấu giá quyền sử dụng đất này phải được thể hiện bằng văn bản.

Bước 4: Xác định cùng phê duyệt giá khởi điểm của thửa đất đấu giá

Sở Tài nguyên cùng Môi trường tổ chức thực hiện việc xác định giá khởi điểm của thửa đất đấu giá (gồm giá đất, hạ tầng kỹ thuật, tài sản gắn liền với đất nếu có) theo hướng dẫn của pháp luật cùng trình Ủy ban nhân dân tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương (sau đây gọi chung là Ủy ban nhân dân cấp tỉnh, thành phố trực thuộc trung ương) phê duyệt.

Bước 5: Lựa chọn cùng ký hợp đồng thuê đơn vị thực hiện cuộc bán đấu giá quyền sử dụng đất

Ủy ban nhân dân xã có trách nhiệm lựa chọn cùng ký hợp đồng thuê đơn vị thực hiện cuộc bán đấu giá quyền sử dụng đất theo hướng dẫn. Đơn vị tổ chức thực hiện việc đấu giá quyền sử dụng đất phải trình Ủy ban nhân dân cấp có thẩm quyền quyết định thành lập Tổ tư vấn đấu thầu để xây dựng cùng đánh giá hồ sơ mời thầu; thực hiện thông báo nội dung cùng hồ sơ mời thầu trên phương tiện thông tin đại chúng ít nhất 02 lần; thực hiện đánh giá hồ sơ dự thầu theo nguyên tắc khách quan, trung thực cùng xác định đơn vị trúng thầu theo thang điểm, tiêu chí quy định của pháp luật về đấu thầu cùng quy định cụ thể tại địa phương (nếu có).

Bước 6: Giám sát thực hiện cuộc bán đấu giá quyền sử dụng đất

Đơn vị tổ chức thực hiện việc đấu giá quyền sử dụng đất có trách nhiệm cử uỷ quyền tham dự, giám sát việc thực hiện cuộc bán đấu giá quyền sử dụng đất. Tùy từng trường hợp cụ thể, đơn vị tổ chức thực hiện việc đấu giá quyền sử dụng đất phối hợp với đơn vị thực hiện cuộc bán đấu giá mời uỷ quyền đơn vị tài nguyên cùng môi trường, tư pháp, tài chính, chính quyền địa phương nơi có đất bán đấu giá cùng uỷ quyền tổ chức, cá nhân khác có liên quan đến tham dự, giám sát thực hiện cuộc bán đấu giá quyền sử dụng đất.

Bước 7: Phê duyệt kết quả đấu giá quyền sử dụng đất

Trong thời hạn không quá 05 ngày công tác kể từ ngày nhận bàn giao hồ sơ cùng Biên bản kết quả thực hiện cuộc bán đấu giá quyền sử dụng đất từ đơn vị thực hiện cuộc bán đấu giá quyền sử dụng đất, đơn vị tổ chức thực hiện việc đấu giá quyền sử dụng đất lập hồ sơ gửi đơn vị tài nguyên cùng môi trường để trình Ủy ban nhân dân cấp có thẩm quyền đã quyết định đấu giá quyền sử dụng đất, ban hành quyết định công nhận kết quả trúng đấu giá quyền sử dụng đất.

Ủy ban nhân dân cấp có thẩm quyền ký ban hành quyết định công nhận kết quả trúng đấu giá quyền sử dụng đất đã bán đấu giá thành công để gửi cho đơn vị tài nguyên cùng môi trường, đơn vị tổ chức thực hiện việc đấu giá quyền sử dụng đất, đơn vị thuế cùng người đã trúng đấu giá quyền sử dụng đất.

Bước 8: Nộp tiền sử dụng đất, tiền thuê đất sau khi có quyết định công nhận kết quả trúng đấu giá quyền sử dụng đất

Trong thời hạn không quá 05 ngày công tác kể từ ngày nhận được quyết định công nhận kết quả trúng đấu giá của Ủy ban nhân dân cấp có thẩm quyền, đơn vị thuế gửi thông báo nộp tiền sử dụng đất hoặc tiền thuê đất bằng văn bản cho người đã trúng đấu giá.

Người trúng đấu giá quyền sử dụng đất có trách nhiệm nộp tiền sử dụng đất cùngo Kho bạc nhà nước cùng chuyển chứng từ đã nộp tiền cho đơn vị tài nguyên cùng môi trường để làm thủ tục ký hợp đồng thuê đất, cấp Giấy chứng nhận quyền sử dụng đất, quyền sở hữu nhà ở cùng tài sản khác gắn liền với đất theo hướng dẫn.

Điều 9: Cấp giấy chứng nhận quyền sử dụng đất, giao đất trên thực địa cho người trúng đấu giá

Sau khi đã nhận được chứng từ nộp đủ tiền trúng đấu giá quyền sử dụng đất của người trúng đấu giá, Ủy ban nhân dân cấp có thẩm quyền cấp Giấy chứng nhận quyền sử dụng đất, quyền sở hữu nhà ở cùng tài sản khác gắn liền với đất; ký hợp đồng thuê đất.

Bài viết có liên quan:

  • Mẫu thanh lý hợp đồng thuê đất trước thời hạn năm 2022
  • Thủ tục cho thuê đất theo hướng dẫn
  • Mẫu hợp đồng thuê đất ruộng mới nhất hiện nay

Liên hệ ngay:

LVN Group sẽ uỷ quyền khách hàng để giải quyết các vụ việc có liên quan đến vấn đề “Quy trình đấu giá đất công ích của UBND xã năm 2023” hoặc các dịch vụ khác liên quan như dịch vụ tư vấn thủ tục chuyển đổi đất nông nghiệp sang đất thổ cư. Với kinh nghiệm nhiều năm trong ngành cùng đội ngũ chuyên gia pháp lý dày dặn kinh nghiệm, chúng tôi sẽ hỗ trợ quý khách hàng tháo gỡ vướng mắc, không gặp bất kỳ trở ngại nào. Hãy liên lạc với số hotline 1900.0191 để được trao đổi chi tiết, xúc tiến công việc diễn ra nhanh chóng, bảo mật, uy tín.

Giải đáp có liên quan:

Nhà nước thu hồi đất công ích cấp xã thì có hỗ trợ được không?

Trường hợp đất thu hồi thuộc quỹ đất công ích của xã, phường, thị trấn thì được hỗ trợ; mức hỗ trợ cao nhất có thể bằng mức bồi thường; mức hỗ trợ cụ thể do Ủy ban nhân dân cấp tỉnh, thành phố trực thuộc trung ương quy định.

Đất công ích có được cấp sổ đỏ được không?

Theo Điều 19 Nghị định 43/2014/NĐ-CP quy định về các trường hợp không được cấp Giấy chứng nhận quyền sử dụng đất, quyền sở hữu nhà ở cùng tài sản gắn liền với đất, đối với người đang quản lý, sử dụng đất nông nghiệp thuộc quỹ đất công ích của xã, phường, thị trấn sẽ không được cấp Giấy chứng nhận quyền sử dụng đất.

Mục đích sử dụng của đất công ích là gì?

Mục đích sử dụng đất công ích được quy định theo khoản 2 Điều 132 Luật Đất đai 2013 như sau:
(1) Xây dựng các công trình công cộng của xã, phường, thị trấn bao gồm công trình văn hóa, thể dục thể thao, vui chơi, giải trí công cộng, y tế, giáo dục, chợ, nghĩa trang, nghĩa địa cùng các công trình công cộng khác theo hướng dẫn của UBND cấp tỉnh, thành phố trực thuộc trung ương;
(2) Bồi thường cho người có đất được sử dụng để xây dựng các công trình công cộng quy định tại (1) mục này;
(3) Xây dựng nhà tình nghĩa, nhà tình thương.

SOẠN HỢP ĐỒNG, ĐƠN, VĂN BẢN THEO YÊU CẦU CHỈ 500.000đ

--- Gọi ngay 1900.0191 ---

(Tư vấn Miễn phí - Hỗ trợ 24/7)

Công ty Luật LVN - Địa chỉ: Số 16B Nguyễn Thái Học, Yết Kiêu, Hà Đông, Hà Nội, Việt Nam

Gmail: luatlvn@gmail.com