Giải trình số liệu

Giải trình số liệu là văn bản của cá nhân(người làm việc tại cơ quan/tổ chức) soạn thảo/ban hành về việc giải thích và trình bày vấn đề liên quan đến số liệu mà người đó phụ trách, văn bản này được gửi đến người yêu cầu giải trình/ người có thẩm quyền xem xét, dưới đây là mẫu văn bản giải trình số liệu:

Mẫu Giải trình số liệu

Công ty Luật LVN – Luật sư Tư vấn trực tuyến – Gọi ngay 1900.0191

TÊN CƠ QUAN/TỔ CHỨCTÊN ĐƠN VỊ/BỘ PHẬN BAN HÀNH CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAMĐộc lập – Tự do – Hạnh phúc
Số:…/….V/v: Giải trình số liệu

….., ngày…tháng…năm…

GIẢI TRÌNH SỐ LIỆU

Kính gửi: – (Tên bộ phận/người có chức vụ, thẩm quyền xem xét)

Căn cứ…………………………………… (Báo cáo Tài chính, Số liệu Thống kê, ….);

Căn cứ……………………………………. (Biên bản họp, …..)

……… (Tên đơn vị/bộ phận ban hành) xin giải trình số liệu………………trước…………….(Tên cơ quan/tổ chức, chủ tịch, giám đốc,…..) như sau:

1. Số liệu về…

Lý do………………………… (chênh lệch, sai sót, không khớp với……., không đủ,………..)

Ghi chú:……………………………….

Nêu cách khắc phục/ phướng án giải quyết(nếu có) ………………………………………..

2. Số liệu về…

Lý do………………………… (sai sót, không khớp với……., không đủ,………..)

Ghi chú:……………………………….

Nêu cách khắc phục/ phướng án giải quyết(nếu có) ………………………………………..

Trên đây là toàn bộ phần giải trình số liệu của……….( Tên đơn vị/bộ phận thực hiện việc giải trình), kính đề nghị………….(Tên cơ quan/tổ chức, chủ tịch, giám đốc,…..) xem xét./.

Nơi nhận:-Như trên;

 

-Ban lãnh đạo(để báo cáo);

-Các đơn vị/bộ phận có liên quan đến số liệu(để biết và thực hiện);

-Các đơn vị trong và ngoài công ty(để biết và phối hợp t/h);

-Lưu VT; VP

TM. ĐƠN VỊ/BỘ PHẬN GIẢI TRÌNH

 (Đã ký)

DỊCH VỤ SOẠN THẢO ĐƠN, HỢP ĐỒNG, CÔNG VĂN CHỈ  500 NGÀN ĐỒNG -> GỌI NGAY 1900.0191

 

Tham khảo thêm:

SOẠN HỢP ĐỒNG, ĐƠN, VĂN BẢN THEO YÊU CẦU CHỈ 500.000đ

--- Gọi ngay 1900.0191 ---

(Tư vấn Miễn phí - Hỗ trợ 24/7)

Công ty Luật LVN - Địa chỉ: Số 16B Nguyễn Thái Học, Yết Kiêu, Hà Đông, Hà Nội, Việt Nam

Gmail: luatlvn@gmail.com