Mẫu Báo cáo tổng hợp thu BHXH, BHYT

Mẫu Báo cáo tổng hợp thu BHXH, BHYT

Mẫu số: 11-TBH (Ban hành kèm theo Quyết định số 1333/QĐ-BHXH ngày 21 tháng 02 năm 2008 của Bảo hiểm xã hội Việt Nam)

BẢO HIỂM XÃ HỘI VIỆT NAM
BẢO HIỂM XÃ HỘI…….

BÁO CÁO TỔNG HỢP THU BẢO HIỂM XÃ HỘI, BẢO HIỂM Y TẾ

Quý     năm

Mẫu số: 11-TBH
(Ban hành kèm theo QĐ số: …. /QĐ-BHXH  ngày … /12/2007 của BHXH VN)

Đơn vị: đồng

Số TT Loại hình Mã đơn vị Lao động Tổng quỹ lương Số phải thu trong kỳ Số thu kỳ trước chuyển sang Tổng số phải thu Số đã thu trong kỳ Số thu chuyển sang kỳ sau
BHXH BHYT BHXH, BHYT Lãi chậm nộp Số điều chỉnh Thừa Thiếu Tổng số Trong đó Thừa Thiếu
Tăng Giảm Lãi chậm nộp Số ghi thu BHXH 2%
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18
A Đối tượng cùng tham gia BHXH, BHYT
I HCSN, đảng, đoàn thể
1 Quận, huyện
Quận, huyện
II Xã, phường, thị trấn
III Ngoài công lập
IV Doanh nghiệp Nhà nước
V Cơ quan, TC nước ngoài, TC quốc tế
VI DN có vốn đầu tư nước ngoài
VII Doanh nghiệp ngoài quốc doanh
VIII Hợp xác xã
IX Hộ SXKD cá thể, tổ hợp tác
X Tổ chức khác và cá nhân
B Đối tượng chỉ tham gia BHXH
I Lao động có thời hạn ở nước ngoài
II Phu nhân, phu quân
III Đối tượng tự đóng
C Đối tượng chỉ tham gia BHYT
C1 Theo 3% lương tối thiểu
I Đại biểu quốc hội, HĐND
II Thân nhân sĩ quan quân đội
III Thân nhân sĩ quan công an
IV Thân nhân người làm công tác cơ yếu
V Nạn nhân chất độc hóa học
VI Người có công
VII Cựu chiến binh
VIII Bảo trợ xã hội
IX Hưu xã (QĐ 130, 111)
X Lưu học sinh
XI DN thuộc lực lượng vũ trang
C2 Đóng theo mức
I Người nghèo
II Người cao tuổi
D Đơn vị tạm dừng đóng
E Khác
Tổng cộng

TÌNH HÌNH THỰC HIỆN.

 ĐỀ XUẤT, KIẾN NGHỊ.

Người lập biểu
(Ký, ghi rõ họ tên)

Trưởng phòng thu
(Ký, ghi rõ họ tên)

Phụ trách KHTC
(Ký, ghi rõ họ tên)

Ngày … tháng … năm ….
Giám đốc BHXH
(Ký, đóng dấu)

Tham khảo thêm:

SOẠN HỢP ĐỒNG, ĐƠN, VĂN BẢN THEO YÊU CẦU CHỈ 500.000đ

--- Gọi ngay 1900.0191 ---

(Tư vấn Miễn phí - Hỗ trợ 24/7)

Công ty Luật LVN - Địa chỉ: Số 16B Nguyễn Thái Học, Yết Kiêu, Hà Đông, Hà Nội, Việt Nam

Gmail: luatlvn@gmail.com