Thông báo bán đấu giá

Thông báo bán đấu giá là văn bản của tổ chức bán đấu giá thông báo đến các cá nhân, tổ chức khác về việc xây dựng, tổ chức bán đấu giá. Bao gồm những vấn đề như tài sản bán đấu giá, giá khởi điểm, địa điểm đấu giá….

Luật sư Tư vấn trực tuyến – Gọi ngay 1900.0191

Mẫu Thông báo bán đấu giá

TÊN CƠ QUAN (của người viết)

————————–

Số: ……./TB-…….

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc lập – Tự do – Hạnh phúc

Hà Nội, ngày….tháng…..năm……

THÔNG BÁO BÁN ĐẤU GIÁ

Vv: Bán đấu giá

Kính gửi: …………………………………..

Căn cứ Luật đấu giá tài sản 2016

Căn cứ quyết định số …../QĐ-BGĐ ngày…..tháng…..năm……. của Ban giám đốc công ty đấu giá …………. về việc thực hiện hoạt động bán đấu giá của công ty…………

Căn cứ vào hợp đồng về đấu giá tài sản giữa công ty đấu giá ………….. và công ty ……………… về thỏa thuận giữa bên tổ chức đấu giá và bên thuê đấu giá

Ngày …/…/…, công ty đấu giá ………….. sẽ thực hiện việc đấu giá tài sản tại …………….

Các tài sản đấu giá gồm có:

– …………………………

-…………………………

-…………………………..

Ban giám đốc công ty đấu giá …………….. yêu cầu công ty …………… nhanh chóng hoàn thiện hồ sơ giới thiệu các tài sản và tổ chức việc vận chuyển các tài sản đó đến kho của công ty đấu giá chậm nhất là vào ngày … tháng….. năm…….

Thông báo này sẽ được gửi đến người có trách nhiệm trực tiếp thực hiện hợp đồng bán đấu giá là:

Ông/bà ………………………..; chức vụ:………

Ông/bà ……………………….;  chức vụ:…………..

Nơi nhận:– Như trên

 

-VT; VP

TM BAN GIÁM ĐỐC

DỊCH VỤ SOẠN THẢO ĐƠN, HỢP ĐỒNG, CÔNG VĂN CHỈ  500 NGÀN ĐỒNG -> GỌI NGAY 1900.0191

 

Tham khảo thêm:

SOẠN HỢP ĐỒNG, ĐƠN, VĂN BẢN THEO YÊU CẦU CHỈ 500.000đ

--- Gọi ngay 1900.0191 ---

(Tư vấn Miễn phí - Hỗ trợ 24/7)

Công ty Luật LVN - Địa chỉ: Số 16B Nguyễn Thái Học, Yết Kiêu, Hà Đông, Hà Nội, Việt Nam

Gmail: luatlvn@gmail.com