Thông báo hủy hóa đơn điện tử

Thông báo hủy hóa đơn điện tử là văn bản của tổ chức có sử dụng hóa đơn điện tử trong các giao dịch của công ty thông báo đến khách hàng hoặc đối tác làm ăn việc ngừng sử dụng hóa đơn điện tử trong giao dịch …..

Luật sư Tư vấn trực tuyến – Gọi ngay 1900.0191

Mẫu Thông báo hủy hóa đơn điện tử

TÊN CƠ QUAN (của người viết)

————————–

Số: ……./TB-…….

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc lập – Tự do – Hạnh phúc

Hà Nội, ngày….tháng…..năm……

THÔNG BÁO HỦY HÓA ĐƠN ĐIỆN TỬ

Vv: Hủy hóa đơn điện tử

Kính gửi: …………………………………..

(Có thể là khách hàng, đối tác kinh doanh của doanh nghiệp có sử dụng hóa đơn điện tử trong các giao dịch của công ty…)

Căn cứ quyết định số …/QĐ-HĐQT ngày …tháng…năm…của Hội đồng quản trị Công ty………………. về việc sử dụng hóa đơn điện tử trong các giao dịch của công ty.

Căn cứ quyết định số …./QĐ-HĐQT ngày…tháng…năm…của Hội đồng quản trị Công ty……. về việc ngừng sử dụng hóa đơn điện tử trong công ty.

Công ty…………….. là công ty sử dụng hóa đơn điện tử trong giao dịch từ ngày… tháng…năm. Sau ….năm hoạt động của hóa đơn điện tử, Hội đồng quản trị nhận thấy có sự bất cấp trong việc quản lý, giám sát và sử dụng hóa đơn điện tử. Nhiều nhân viên đã lợi dụng việc này nhằm trục lợi cho bản thân mình.

Do vậy, từ ngày…tháng…năm…Hội đồng quản trị công ty …… quyết định ngưng việc sử dụng hóa đơn điện tử trong giao dịch và hủy việc đăng kí hóa điện điện tử trên công thông tin doanh nghiệp. Thay vào đó, Hội đồng quản trị đã yêu cầu Trưởng phòng ………………. phát hành hóa đơn giấy

Hội đồng quản trị yêu cầu các phòng ban trong công ty phối hợp thực hiện theo đúng thông báo này. Sau ngày…/…/…, nếu nhân viên trong công ty còn sử dụng hóa đơn điện tử trong giao dịch thì giao dịch đó vô hiệu.

Nơi nhận– Các phòng ban

 

– HĐQT

– VT;VP

TM HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ

CHỦ TỊCH

DỊCH VỤ SOẠN THẢO ĐƠN, HỢP ĐỒNG, CÔNG VĂN CHỈ  500 NGÀN ĐỒNG -> GỌI NGAY 1900.0191

 

Tham khảo thêm:

SOẠN HỢP ĐỒNG, ĐƠN, VĂN BẢN THEO YÊU CẦU CHỈ 500.000đ

--- Gọi ngay 1900.0191 ---

(Tư vấn Miễn phí - Hỗ trợ 24/7)

Công ty Luật LVN - Địa chỉ: Số 16B Nguyễn Thái Học, Yết Kiêu, Hà Đông, Hà Nội, Việt Nam

Gmail: luatlvn@gmail.com