(Tên đơn vị đề nghị cấp mã
ngân hàng)
—————

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập – Tự do – Hạnh phúc
—————

Số:

…., ngày …. tháng …. năm ….

 

ĐỀ NGHỊ CẤP MÃ NGÂN HÀNG

Kính gửi: Cục Công nghệ tin học – Ngân hàng Nhà nước Việt Nam

Căn cứ Thông tư số …. của Thống đốc Ngân hàng Nhà nước Quy định về hệ thng mã ngân hàng dùng trong hoạt động, nghiệp vụ ngân hàng.

(Tên đơn vị đề nghị cấp mã) ………………………………………………….. kính đề nghị Cục Công nghệ tin học cấp mã ngân hàng cho các đơn vị sau:

1. Đơn vị thứ nhất:

Tên giao dịch đầy đủ bằng tiếng Việt: ………………………………………………………………..

Tên tiếng Anh: ………………………………………………………………………………………………..

Tên viết tắt: ……………………………………………………………………………………………………

Địa chỉ: ………………………………………………………………………………………………………….

Số giấy phép thành lập, ngày giấy phép thành lập (đối với đơn vị phải có giấy phép):

………………………………………………………………………………………………………………………

Số điện thoại: ………………………………………………………………………………………………….

Số Fax: ………………………………………………………………………………………………………….

Địa chỉ email: …………………………………………………………………………………………………..

Loại hình tổ chức tín dụng (đối với tổ chức tín dụng): …………………………………………..

Loại đơn vị (trụ sở chính, đơn vị phụ thuộc…) ……………………………………………………..

Hồ sơ kèm theo bao gồm: ………………………………………………………………………………..

2. Đơn vị thứ 2 (nếu có):

(Nội dung tương tự Mục 1)

………………………………………………………………………………………………………………………..

Trân trọng cảm ơn.

 

Nơi nhận:
– Như trên;
– Lưu.

THỦ TRƯỞNG ĐƠN VỊ
(K
ý, ghi rõ họ tên và đóng dấu)