(Tên đơn vị đề nghị hủy  
ngân hàng)
—————

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập – Tự do – Hạnh phúc
—————

Số:

…., ngày …. tháng …. năm ….

 

ĐỀ NGHỊ HỦY MÃ NGÂN HÀNG

Kính gửi: Cục Công nghệ tin học – Ngân hàng Nhà nước Việt Nam

Căn cứ Thông tư số … của Thống đốc Ngân hàng Nhà nước Quy định về hệ thng mã ngân hàng dùng trong hoạt động, nghiệp vụ ngân hàng.

(Tên đơn vị đề nghị hủy mã ngân hàng)…………………………………. kính đề nghị Cục Công nghệ tin học hủy mã ngân hàng cho các đơn vị sau:

STT

Tên đơn vị

Mã ngân hàng

Hồ sơ kèm theo

Ghi chú

1

(Tên đơn vị được hủy mã ngân hàng thứ 1)

(Mã ngân hàng)

(Danh sách tên các hồ sơ kèm theo)

 

2

(Tên đơn vị được hủy mã ngân hàng thứ 2)

(Mã ngân hàng)

(Danh sách tên các hồ sơ kèm theo)

 

…………………

………………..

………………..

 

Trân trọng cảm ơn.

 

Nơi nhận:
– Như trên;
– Lưu.

THỦ TRƯỞNG ĐƠN VỊ
(Ký, ghi rõ họ tên và đóng dấu)