Tư vấn làm Giấy phép hoạt động ngành in

Tư vấn làm Giấy phép hoạt động ngành in


Tư vấn làm Giấy phép hoạt động ngành in
Tư vấn làm Giấy phép hoạt động ngành in

Chào bạn, cảm ơn bạn đã tin tưởng gửi câu hỏi tư vấn đến công ty Luật LVN. Chúc bạn một ngày đầy vui vẻ và sức khỏe. Cụ thể trong trường hợp này của bạn chúng tôi xin đưa ra một số ý kiến tư vấn cho bạn như sau:

Trước hết, liên quan đến vấn đề xin Giấy phép hoạt động ngành in chúng ta có cơ sở pháp lý dưới đây:

  • Nghị định 60/2014/NĐ-CP quy định về hoạt động in;
  • Thông tư 03/2015/TT-BTTTT quy định chi tiết và hướng dẫn thi hành một số điều, khoản của Nghị định số 60/2014/NĐ-CP ngày 19 tháng 6 năm 2014 của chính phủ quy định về hoạt động in.

Về Hoạt động in là hoạt động sản xuất, kinh doanh có điều kiện. Nhà nước có chính sách đối với hoạt động in như: Khuyến khích, ưu đãi đầu tư ứng dụng công nghệ, kỹ thuật, thiết bị in tiết kiệm năng lượng, nguyên liệu, sức lao động và thân thiện với môi trường; ưu đãi về đầu tư, thuế, tiền thuê đất đối với hoạt động in phục vụ nhiệm vụ chính trị, quốc phòng, an ninh và các nhiệm vụ trọng yếu khác của đất nước theo quy định pháp luật nhưng phải đảm bảo hạn chế sử dụng, không sản xuất và nhập khẩu thiết bị in có công nghệ lạc hậu, gây ô nhiễm môi trường. Sản phẩm in là sản phẩm được tạo ra bằng công nghệ, thiết bị ngành in trên các loại vật liệu khác nhau. Cơ sở in thực hiện chế bản, in, gia công sau in các sản phẩm in phải có đủ các điều kiện và có giấy phép hoạt đông in và được quy định của pháp luật.

    – Điều kiện đối với việc kinh doanh ngành in

     Theo quy đinh tạiNghị định số 60/2014/NĐ – CP của Chính phủ và thông tư số 03/2015/TT- BTTTT  quy định yêu cầu, điều kiện đối với việc kinh doanh ngành in như sau :

1. Là doanh nghiệp, đơn vị sự nghiệp công lập, hộ kinh doanh về hoạt động in;

2. Có thiết bị in để thực hiện ít nhất một trong các công đoạn chế bản, in, gia công sau in;

3. Có mặt bằng để thực hiện chế bản, in, gia công sau in ngoài khu dân cư, trừ cơ sở in chỉ sử dụng công nghệ thiết bị in la-de(laser), in phun khổ từ A0 trở xuống và cơ sở in là hộ gia đình hoạt động in lưới (lụa) thủ công;

4. Có đủ điều kiện về an ninh – trật tự, bảo vệ môi trường theo quy định của pháp luật;

5. Có chủ sở hữu là tổ chức, cá nhân Việt Nam;

        Lưu ý: Người đứng đầu là công dân Việt Nam, thường trú hợp pháp tại Việt nam và có trình độ cao đẳng trở lên về chuyên ngành in hoặc được Bộ Thông tin và Truyền thông (Cục Xuất bản, In và Phát hành) cấp giấy chứng nhận bồi dưỡng nghiệp vụ quản lý hoạt động in.

   Về Thủ tục xin giấy phép hoạt động in

1. Điều kiện:

– Là doanh nghiệp, đơn vị sự nghiệp công lập, hộ kinh doanh về hoạt động in (kể cả cơ sở in hoạt động độc lập và trực thuộc doanh nghiệp, đơn vị sự nghiệp công lập hoạt động trong các ngành, nghề, lĩnh vực khác);

– Có thiết bị in để thực hiện ít nhất một trong các công đoạn chế bản, in, gia công sau in;

– Có mặt bằng để thực hiện chế bản, in, gia công sau in ngoài khu dân cư, trừ cơ sở in chỉ sử dụng công nghệ, thiết bị in la-de (laser), in phun khổ từ A0 trở xuống và cơ sở in là hộ gia đình hoạt động in lưới (lụa) thủ công;

– Có đủ điều kiện về an ninh – trật tự, bảo vệ môi trường theo quy định của pháp luật;

– Có chủ sở hữu là tổ chức, cá nhân Việt Nam;

– Có người đứng đầu là công dân Việt Nam, thường trú hợp pháp tại Việt Nam, có năng lực hành vi dân sự đầy đủ và có trình độ cao đẳng trở lên về chuyên ngành in hoặc được Bộ Thông tin và Truyền thông cấp giấy chứng nhận bồi dưỡng nghiệp vụ quản lý hoạt động in.

2. Hồ sơ đề nghị cấp giấy phép hoạt động in gồm có:

a) Đơn đề nghị cấp giấy phép hoạt động in (theo mẫu)

b) Bản sao có chứng thực một trong các loại giấy chứng nhận đăng ký kinh doanh, giấy chứng nhận đăng ký doanh nghiệp, giấy chứng nhận đầu tư, giấy chứng nhận đăng ký thuế, quyết định thành lập cơ sở in đối với cơ sở in sự nghiệp công lập;

c) Bản sao có chứng thực giấy tờ sở hữu hoặc thuê mua thiết bị in; trường hợp chưa có thiết bị in phải kèm theo danh mục thiết bị in dự kiến đầu tư.

Trong thời hạn 06 tháng, kể từ ngày được cấp giấy phép hoạt động in, cơ sở in phải hoàn thành việc mua hoặc thuê mua đủ thiết bị theo danh mục dự kiến đầu tư, gửi bản sao chứng từ mua, thuê mua thiết bị cho cơ quan cấp giấy phép hoạt động in;

d) Bản sao có chứng thực giấy chứng nhận quyền sử dụng đất hoặc hợp đồng hoặc các loại giấy tờ khác chứng minh về việc giao đất, thuê đất, thuê mặt bằng, nhà xưởng để thực hiện chế bản, in, gia công sau in;

đ) Bản sao có chứng thực giấy chứng nhận đủ điều kiện an ninh – trật tự do cơ quan công an có thẩm quyền cấp và giấy tờ thể hiện việc đáp ứng đủ điều kiện về bảo vệ môi trường theo quy định của pháp luật về bảo vệ môi trường;

e) Sơ yếu lý lịch theo mẫu quy định của người đứng đầu cơ sở in kèm theo bản sao có chứng thực bằng tốt nghiệp cao đẳng chuyên ngành in trở lên hoặc giấy chứng nhận bồi dưỡng nghiệp vụ quản lý hoạt động in do Bộ Thông tin và Truyền thông cấp.

       Cơ sở in được cấp giấy phép hoạt động in không phải đăng ký hoạt động theo quy định tại Điều 14 Nghị định 60/2014/NĐ-CP.

        Lưu ý: Trong thời hạn 06 tháng, kể từ ngày được cấp giấy phép hoạt động in, cơ sở in phải hoàn thành việc mua hoặc thuê mua đủ thiết bị theo danh mục dự kiến đầu tư, gửi bản sao chứng từ mua, thuê mua thiết bị cho cơ quan cấp giấy phép hoạt động in;

    + Bản sao có chứng thực giấy chứng nhận quyền sử dụng đất hoặc hợp đồng thuê địa điểm, nhà xưởng để thực hiện chế bản, in, gia công sau in;

    + Bản sao có chứng thực giấy chứng nhận đủ điều kiện an ninh – trật tự và giấy tờ thể hiện việc đáp ứng đủ điều kiện về bảo vệ môi trường theo quy định của pháp luật;

    + Sơ yếu lý lịch theo mẫu quy định của người đứng đầu cơ sở in kèm theo bản sao có chứng thực bằng tốt nghiệp cao đẳng chuyên ngành in trở lên hoặc giấy chứng nhận bồi dưỡng nghiệp vụ quản lý hoạt động in do Bộ Thông tin và Truyền thông (Cục Xuất bản, In và Phát hành) cấp.

 

    3: Nộp hồ sơ và nhận kết quả

     Sau khi chuẩn bị đầy đủ các giấy tờ trên. Doanh nghiệp nộp hồ sơ tại:

     – Bộ Thông tin và Truyền thông: Đối với Cơ sở in thuộc cơ quan, tổ chức ở Trung ương

     – Ủy ban nhân dân cấp tỉnh: Đối với cơ sở in thuộc địa phương

     Trong thời hạn 15 ngày, kể từ ngày nhận đủ hồ sơ theo quy định, Sở Thông tin và Truyền thông phải cấp giấy phép, trong đó ghi rõ nội dung hoạt động phù hợp với thiết bị của cơ sở in.

 

  • Cụ thể về giấy phép hoạt động ngành in chúng tôi xin đưa ra mẫu để bạn tham khảo như sau:

 Đơn đề nghị cấp giấy phép hoạt động in (Mẫu số 01 ban hành kèm theo Thông tư số 03/2015/TT-BTTTT, ngày 06/3/2015 của Bộ Thông tin và Truyền thông).

TÊN CQ, TC CHỦ QUẢN

TÊN CQ, TC ĐỀ NGHỊ

CẤP PHÉP

 

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập – Tự do – Hạnh phúc

Số: …../ …… (nếu có)

……, ngày … tháng … năm ….

 

ĐƠN ĐỀ NGHỊ

Cấp giấy phép hoạt động in

Kính gửi: ………………………………………………. (1)

1.Tên đơn vị đề nghị cấp phép: (2)………………………………….. ………………………………..

2.Địa chỉ: ……………………………………………………………………………………………….

3.Số điện thoại: ………………….. Fax: …………………… Email: …………………………………..

Để đảm bảo cơ sở in hoạt động đúng pháp luật, đơn vị làm đơn này đề nghị quý cơ quan xem xét cấp giấy phép hoạt động in với các thông tin sau:

– Tên cơ sở in:…………………………………………………………………………………………

– Địa chỉ trụ sở chính: ……………………………………………………………………………….

– Điện thoại: ……………… Fax: ………………… Email: ………………………………………………

– Địa chỉ xưởng sản xuất: …………………………………………………………………………..

– Điện thoại: ………………… Fax: ………… Email: …………………………………………………..

– Họ tên người đứng đầu cơ sở in: ………… Số CMND hoặc Hộ chiếu: …………………..

– Tên tổ chức, cá nhân chủ sở hữu cơ sở in: ………………………………………………….

– Nội dung hoạt động chế bản/in/gia công sau in đề nghị được cấp phép (ghi rõ từng loại theo quy định của pháp luật): ………………………………………………………………………………………………………………

– Mục đích hoạt động (ghi rõ là kinh doanh hoặc không kinh doanh):………………..

…………………………………………………………………………………………………………….

Cơ sở in xin chịu trách nhiệm về tính chính xác của hồ sơ đề nghị cấp phép và cam kết chấp hành đúng các quy định của pháp luật về hoạt động in./.

NGƯỜI ĐẠI DIỆN THEO PHÁP LUẬT
(Ký, ghi rõ họ tên và đóng dấu)

Chú thích:

(1) – Cơ sở in của cơ quan, tổ chức ở trung ương gửi hồ sơ đến Cục Xuất bản, In và Phát hành.

– Cơ sở in ở địa phương gửi hồ sơ đến Sở Thông tin và Truyền thông sở tại.

(2) Đối với cơ sở in phụ thuộc phải kèm theo văn bản xác nhận của cơ quan chủ quản của cơ sở in đề nghị cấp phép.

         Trên đây là một số giải đáp của chúng tôi về trường hợp của bạn. Nếu còn thắc mắc hay có vấn đề chưa rõ ràng về thủ tục khởi kiện vụ án tranh chấp đất đai bạn hãy liên hệ ngay với văn phòng luật sư LVN của chúng tôi theo đường dây nóng 1900.0191 để được tư vấn hỗ trợ tốt nhất.

Trân trọng!


SOẠN HỢP ĐỒNG, ĐƠN, VĂN BẢN THEO YÊU CẦU CHỈ 500.000đ

--- Gọi ngay 1900.0191 ---

(Tư vấn Miễn phí - Hỗ trợ 24/7)

Công ty Luật LVN - Địa chỉ: Số 16B Nguyễn Thái Học, Yết Kiêu, Hà Đông, Hà Nội, Việt Nam

Gmail: luatlvn@gmail.com