Biểu mẫu Tờ trình đề nghị khen thưởng

Tờ trình đề nghị khen thưởng là văn bản của cá nhân/ tổ chức dùng để đề xuất với cấp trên (hoặc cơ quan chức năng) xem xét, phê duyệt về vấn đề khen thưởng cho một hoặc nhiều đối tượng nào đó, cụ thể trong trường hợp sau đây:

Mẫu Tờ trình đề nghị khen thưởng

Công ty Luật LVN – Luật sư Tư vấn trực tuyến – Gọi ngay 1900.0191


ỦY BAN NHÂN DÂN HUYỆN… CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Số:…/TTr… Độc lập – Tự do – Hạnh phúc

 

….., ngày…tháng…năm…

TỜ TRÌNH ĐỀ NGHỊ KHEN THƯỞNG

Về việc đề nghị khen thưởng

-Căn cứ Luật Thi đua, khen thưởng năm 2009, Luật sửa đổi, bổ sung Luật Thi đua, khen thưởng năm 2013;

-Căn cứ Nghị định 91/2017/NĐ-CP hướng dẫn Luật thi đua khen thưởng; 

Căn cứ các văn bản có liên quan.

 Kính gửi: – Ủy ban nhân dân tỉnh….

– Chủ tịch Uỷ ban nhân dân tỉnh….

Năm 20…, thực hiện kế hoạch phát triển nông thôn mới giai đoạn từ năm…… đến năm………do Ủy ban nhân dân tỉnh… đề ra. Đến nay, trên địa bàn huyện…. đã hoàn thành xuất sắc mục tiêu, kế hoạch, đạt được những thành tựu đáng khen, cụ thể:

1………………………..

2……………………….

3………………………

….

Ngoài những thành tích nêu trên, huyện còn phải kể tên những tập thể, cá nhân tiêu biểu có ý thức, nỗ lực, không ngừng cố gắng giúp cho huyện… hoàn thành tốt kế hoạch phát triển nông thôn mới giai đoạn……… như đã đề ra.

Xét thành tích hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ phát triển nông thôn mới trên địa bàn huyện của các tập thể, cá nhân;

Đề nghị Hội đồng thi đua, khen thưởng cho các tập thể, cá nhân thuộc địa bàn huyện với các hình thức khen thưởng cụ thể như sau:

I…………………………………….

II……………………………………

III…………………………………..

Có danh sách tên cá nhân, tập thể kèm theo.

Kính đề nghị Uỷ ban nhân dân tỉnh, Chủ tịch Uỷ ban nhân dân tỉnh xem xét, thực hiện./.

Nơi nhận:

 

-Như trên;

-Lưu: VT, VP

 

 

TM. ỦY BAN NHÂN DÂN

CHỦ TỊCH

 (Đã ký)

DỊCH VỤ SOẠN THẢO ĐƠN, HỢP ĐỒNG, CÔNG VĂN CHỈ  500 NGÀN ĐỒNG -> GỌI NGAY 1900.0191

 

Tham khảo thêm:

SOẠN HỢP ĐỒNG, ĐƠN, VĂN BẢN THEO YÊU CẦU CHỈ 500.000đ

--- Gọi ngay 1900.0191 ---

(Tư vấn Miễn phí - Hỗ trợ 24/7)

Công ty Luật LVN - Địa chỉ: Số 16B Nguyễn Thái Học, Yết Kiêu, Hà Đông, Hà Nội, Việt Nam

Gmail: luatlvn@gmail.com