Biên bản thanh lý hợp đồng

Biên bản thanh lý hợp đồng là văn bản được cá nhân, nhóm cá nhân, tổ chức sử dụng để ghi nhận với chủ thể có thẩm quyền việc thanh lý một hoặc một số hợp đồng nhất định trong những trường hợp xác định.

Công ty Luật LVN – Luật sư Tư vấn trực tuyến – Gọi ngay 1900.0191

Mẫu Biên bản thanh lý hợp đồng

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc lập – Tự do – Hạnh phúc

—–o0o—–

…………., ngày… tháng…. năm…..

BIÊN BẢN THANH LÝ HỢP ĐỒNG

(Số:…./……-…..)

 – Căn cứ Bộ luật dân sự năm 2015;

– Căn cứ…;

– Căn cứ Hợp đồng dân sự số……………;

– Căn cứ tình hình thực tế.

Hôm nay, ngày…… tháng….. năm……, tại……………………. chúng tôi gồm:

Bên A:

Họ và tên:………………………………….                   Sinh năm:…………

Chứng minh nhân dân/Căn cước công dân số:………………………. Do CA…………….. Cấp ngày…./…../…..

Địa chỉ thường trú:…………………………………………………………

Hiện tại cư trú tại:………………………………………………………….

Số điện thoại liên hệ:………………………….

(Nếu là tổ chức thì trình bày những thông tin sau:

Công ty :………………………………………………..

Địa chỉ trụ sở:………………………………………………………..

Giấy Chứng nhận đăng ký doanh nghiệp số:………………… do Sở Kế hoạch và đầu tư……………. cấp ngày…./…./……….

Hotline:…………………………..                  Số Fax (nếu có):……………………

Người đại diện theo pháp luật: Ông/Bà………………………………….   Chức vụ:……………………..

Chứng minh nhân dân/Căn cước công dân số:………………………. Do CA…………….. Cấp ngày…./…../…..

Địa chỉ thường trú:…………………………………………………………

Hiện tại cư trú tại:………………………………………………………….

Số điện thoại liên hệ:………………………….

Căn cứ đại diện:…………………………………………..)

Và:

Bên B:

Họ và tên:………………………………….                   Sinh năm:…………

Chứng minh nhân dân/Căn cước công dân số:………………………. Do CA…………….. Cấp ngày…./…../…..

Địa chỉ thường trú:…………………………………………………………

Hiện tại cư trú tại:………………………………………………………….

Số điện thoại liên hệ:………………………….

(Nếu là tổ chức thì trình bày những thông tin sau:

Công ty :………………………………………………..

Địa chỉ trụ sở:………………………………………………………..

Giấy Chứng nhận đăng ký doanh nghiệp số:………………… do Sở Kế hoạch và đầu tư……………. cấp ngày…./…./……….

Hotline:…………………………..                  Số Fax (nếu có):……………………

Người đại diện theo pháp luật: Ông/Bà………………………………….   Chức vụ:……………………..

Chứng minh nhân dân/Căn cước công dân số:………………………. Do CA…………….. Cấp ngày…./…../…..

Địa chỉ thường trú:…………………………………………………………

Hiện tại cư trú tại:………………………………………………………….

Số điện thoại liên hệ:………………………….

Căn cứ đại diện:…………………………………………..)

Cùng thống nhất ký kết Biên bản thanh lý hợp đồng số…………. đã ký ngày…/…./….. để xác nhận Bên…..  đã………………. (mức độ hoàn thành nghĩa vụ của các bên) theo đúng thỏa thuận tại……… và Bên…. đã tiến hành thanh lý hợp đồng dân sự….. cho Bên…. theo Hợp đồng dân sự số……., ký kết ngày…./…./….. giữa…………….. và………. Vào hồi ….giờ …..phút ngày…./…./….. tại………………….. với lý do:

………………………………………

(Đưa ra lý do thanh lý hợp đồng, lỗi của bên nào)

Theo đó từ ngày Biên bản này có hiệu lực:

-Bên A có quyền và nghĩa vụ sau:

………………………………………

-Bên B có quyền và nghĩa vụ sau:

………………………………………

(Phần này, bạn trình bày về cách giải quyết của các bên)

Bên A và Bên B cam đoan…………….

(Phàn này bạn đưa ra cam đoan của các bên, như, các bên không có bất kỳ tranh chấp nào từ ngày…/…./….. đến khi biên bản này được ký kết, cam đoan về việc thực hiện các nghĩa vụ theo Biên bản này cũng như tính trung thực, chính xác của những thông tin đã nêu trong biên bản)

Biên bản này được lập thành…. bản, có giá trị pháp lý như nhau, mỗi bên giữ…. bản để………

Hai bên đồng ý, thống nhất ký tên.

Đại diện Bên A
(Ký, đóng dấu và ghi rõ họ tên)
Đại diện Bên B
(Ký, đóng dấu và ghi rõ họ tên)

DỊCH VỤ SOẠN THẢO ĐƠN, HỢP ĐỒNG, CÔNG VĂN CHỈ 500 NGÀN ĐỒNG -> GỌI NGAY 1900.0191

Tham khảo thêm:

SOẠN HỢP ĐỒNG, ĐƠN, VĂN BẢN THEO YÊU CẦU CHỈ 500.000đ

--- Gọi ngay 1900.0191 ---

(Tư vấn Miễn phí - Hỗ trợ 24/7)

Công ty Luật LVN - Địa chỉ: Số 16B Nguyễn Thái Học, Yết Kiêu, Hà Đông, Hà Nội, Việt Nam

Gmail: luatlvn@gmail.com