Đơn xin cấp phép xuất bản

Công ty Luật LVN – Luật sư Tư vấn trực tuyến – Gọi ngay 1900.0191

1.Mẫu Đơn xin cấp phép xuất bản

Đơn xin cấp phép xuất bản là văn bản được cá nhân, tổ chức sử dụng để đề nghị chủ thể có thẩm quyền cho phép cá nhân hoặc tổ chức có đủ điều kiện theo quy định của pháp luật xuất bản các văn bản, tài liệu,…. Thông thường, đơn xin phép xuất bản sẽ được trình bày theo mẫu mà pháp luật đã quy định. Và mẫu đơn sử dụng cũng tùy thuộc vào đối tượng xuất bản là gì, là bản tin, sách,…


Đối với đơn xin cấp phép xuất bản bản tin, bạn trình bày theo biểu mẫu 1 Quyết định số 3865/QĐ-BVHTT ngày 4 tháng 11 năm 2003 quyết định về việc ủy quyền cấp, thu hồi giấy phép xuất bản bản tin. Cụ thể:

BIỂU MẪU 1

TÊN CƠ QUAN, TỔ CHỨC
——-
CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập – Tự do – Hạnh phúc
—————
 

……., ngày ….. tháng ….. năm ……..

ĐƠN XIN CẤP GIẤY PHÉP XUẤT BẢN BẢN TIN

Kính gửi: ………………………..

1.Tên cơ quan, tổ chức xin cấp giấy phép xuất bản bản tin ……………………………..

………………………………………………………………………………………………………………….

Địa chỉ: ………………………………………………………………………………………………………

Điện thoại: ………………………………………………………………………………………………….

Fax: …………………………………………………………………………………………………………..

Được thành lập (hoặc cho phép thành lập) theo:

Giấy phép số: ……………………………………… Cấp ngày: …………………………….

Cơ quan cấp giấy phép: ………………………………………………………………………………

Số đăng ký kinh doanh (nếu có): ………………………………………………………………….

2.Người chịu trách nhiệm xuất bản bản tin:

Họ và tên: ………………………….. Sinh ngày: ……………… Quốc tịch: …………….

Chức danh: ………………………………………………………………………………………………..

Số CM nhân dân (hoặc hộ chiếu) số: …………………………………………………………….

Nơi cấp: …………………………………………………………………………………………………….

Địa chỉ liên lạc: …………………………………………………………………………………………..

Trình độ chuyên môn, nghiệp vụ? ………………………………………………………………….

………………………………………………………………………………………………………………….

3.Tên cơ quan chủ quản (nếu có): ………………………………………………………………..

Địa chỉ: ………………………………………………………………………………………………………

Điện thoại: ………………………………………………………………………………………………….

Fax: …………………………………………………………………………………………………………..

4.Tên bản tin: …………………………………………………………………………………………….

5.Địa điểm xuất bản bản tin: ………………………………………………………………………..

Địa chỉ: ………………………………………………………………………………………………………

Điện thoại: ………………………………………………………………………………………………….

Fax: …………………………………………………………………………………………………………..6.Nội dung thông tin và mục đích thông tin: ……………………………………………………

………………………………………………………………………………………………………………….

………………………………………………………………………………………………………………….

7.Đối tượng phục vụ: ………………………………………………………………………………….

8.Phạm vi phát hành: ………………………………………………………………………………….

………………………………………………………………………………………………………………….

9.Thể thức xuất bản: …………………………………………………………………………………..

– Kỳ hạn xuất bản: ……………………………………………………………………………………….

– Khuôn khổ: ……………………………………………………………………………………………….

– Số trang: ………………………………………………………………………………………………….

– Số lượng: …………………………………………………………………………………………………

– Ngôn ngữ thể hiện: ……………………………………………………………………………………

10.Nơi in: ………………………………………………………………………………………………….

11.Phương pháp phát hành (qua bưu điện, tự phát hành) ………………………………

…………………………………………………………………………………………………………………

12.Số người tham gia thực hiện nội dung bản tin:

Tổng số: ………………… Nam: …………………. Nữ: ………………………………………..

STTHọ và tênCông việcTrình độ chuyên môn, nghiệp vụGhi chú
     
     

13.Tài chính:

– Số kinh phí một kỳ xuất bản: …………………………………………………………………………

– Nguồn kinh phí: …………………………………………………………………………………………..

Chúng tôi cam đoan thực hiện đúng các quy định trong Giấy phép xuất bản và các quy định của pháp luật Việt Nam về nội dung thông tin và hoạt động của bản tin.

Văn bản kèm theoNgười đại diện theo pháp luật của cơ quan, tổ chức
(ký tên, đóng dấu)

2.Tờ khai đề nghị cấp giấy phép xuất bản đặc san

Đối với đơn xin cấp phép xuất bản đặc san, bạn trình bày theo mẫu tờ khai đề nghị cấp giấy phép xuất bản đặc san theo mẫu số 08 Thông tư 48/2016/TT-BTTTT quy định chi tiết và hướng dẫn việc cấp giấy phép hoạt động báo in và báo điện tử, xuất bản thêm ấn phẩm, mở chuyên trang của báo điện tử, xuất bản phụ trương, xuất bản bản tin, xuất bản đặc san.

Mẫu số 08

CƠ QUAN, TỔ CHỨC
——-
CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập – Tự do – Hạnh phúc
—————

TỜ KHAI ĐỀ NGHỊ CẤP GIẤY PHÉP XUẤT BẢN ĐẶC SAN

1.Tên cơ quan tổ chức đề nghị cấp phép:

– Địa chỉ: …………………………………………………………………………………………………………………

– Điện thoại: ……………………………………………………Fax:……………………………………………..

– Quyết định/Giấy phép thành lập/Giấy chứng nhận đăng ký doanh nghiệp/Các giấy tờ khác ……………………….. Cấp ngày: …………………………………………..

– Địa chỉ thư điện tử: ……………………….

2.Người chịu trách nhiệm xuất bản đặc san: 

……………………………………………………………….

– Họ và tên: ………………………………. Sinh ngày: ……………………. Quốc tịch:……………………

– Chức danh:…………………………………………………………………………………………………………….

– Số CMND (hoặc Hộ chiếu) số: ………………………………………Nơi cấp:…………………………….

– Địa chỉ liên lạc:…………………………..

– Trình độ chuyên môn:…………….

3.Tên gọi của đặc san:

…………………………………………………………………………………………….

4.Mục đích xuất bản:

……………………………………………………………………………………………….

5.Nội dung thông tin:

…………………………………………………..

6.Đối tượng phục vụ:

…………………………………………..

7.Thể thức xuất bản:

– Ngôn ngữ thể hiện: …………………………………..

– Khuôn khổ: …………………………..

– Số trang: ………………………………..

– Số lượng: ………………………….

– Thời gian xuất bản: …………………….

8.Phạm vi phát hành:

………………………………………..

9.Nơi in:

………………………………………………………………………………………………………………..

10.Địa điểm xuất bản đặc san:

……………………………………………………………………………………

Cơ quan, tổ chức đề nghị cấp giấy phép xuất bản đặc san cam kết những điều trên đây là đúng và chịu trách nhiệm trước pháp luật./.

 

….., ngày… tháng… năm 20…

NGƯỜI ĐỨNG ĐẦU CƠ QUAN, TỔ CHỨC
(Ký tên, đóng dấu)

3.Đơn đề nghị cấp giấy phép xuất bản tài liệu không kinh doanh

Đối với việc xuất bản tài liệu không kinh doanh, bạn sử dụng mẫu số 01 Thông tư 29/2010/TT-BTTT quy định việc xuất bản tài liệu không kinh doanh. Cụ thể:

MẪU SỐ 1

TÊN CƠ QUAN, TỔ CHỨC
ĐỀ NGHỊ CẤP GIẤY PHÉP
XUẤT BẢN
…………………….
CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập – Tự do – Hạnh phúc
—————
 

………, ngày ….. tháng ….. năm ……..

ĐƠN ĐỀ NGHỊ CẤP GIẤY PHÉP XUẤT BẢN TÀI LIỆU KHÔNG KINH DOANH

Kính gửi: Cục Xuất bản, Bộ Thông tin và Truyền thông
(Sở Thông tin và Truyền thông …………….)

1.Tên cơ quan, tổ chức đề nghị cấp giấy phép xuất bản: …………………………………

2.Địa chỉ: …………………………………………………………………………………………………..

Số điện thoại: ……………………………………………………………………………………………..

Số fax: ……………………………………………………………………………………………………….

Email: ………………………………………………………………………………………………………..

3.Tên tài liệu: ……………………………………………………………………………………………..

………………………………………………………………………………………………………………….

………………………………………………………………………………………………………………….

Tác giả (cá nhân hoặc tập thể): ……………………………………………………………………..

4.Xuất xứ (nếu là tài liệu dịch từ tiếng nước ngoài): …………………………………………

Người dịch (cá nhân hoặc tập thể): …………………………………………………………………

5.Hình thức tài liệu: ……………………………………………………………………………………..

6.Số trang: …………………………….. Phụ bản (nếu có): …………………………………

7.Khuôn khổ: …………………. cm. Số lượng in: ……………………………………….. bản

8.Tên, địa chỉ cơ sở in: …………………………………………………………………………………

……………………………………………………………………………………………………………………

9.Mục đích xuất bản: ……………………………………………………………………………………

……………………………………………………………………………………………………………………

10.Phạm vi sử dụng và hình thức phát hành: …………………………………………………..

…………………………………………………………………………………………………………………..

11.Đăng ký Mã số sách quốc tế (ISBN) (có/không): ………………………………………….

12.Nội dung tóm tắt của tài liệu: ……………………………………………………………………..

……………………………………………………………………………………………………………………

……………………………………………………………………………………………………………………

……………………………………………………………………………………………………………………

13.Kèm theo đơn này là 02 bản thảo tài liệu đề nghị cấp giấy phép xuất bản.

14.Cam đoan in đúng nội dung tài liệu, thực hiện đúng nội dung giấy phép xuất bản và các quy định pháp luật về xuất bản.

 

Thủ trưởng cơ quan, tổ chức
(Ký tên, đóng dấu)

DỊCH VỤ SOẠN THẢO ĐƠN, HỢP ĐỒNG, CÔNG VĂN CHỈ 500 NGÀN ĐỒNG -> GỌI NGAY 1900.0191

Tham khảo thêm:

SOẠN HỢP ĐỒNG, ĐƠN, VĂN BẢN THEO YÊU CẦU CHỈ 500.000đ

--- Gọi ngay 1900.0191 ---

(Tư vấn Miễn phí - Hỗ trợ 24/7)

Công ty Luật LVN - Địa chỉ: Số 16B Nguyễn Thái Học, Yết Kiêu, Hà Đông, Hà Nội, Việt Nam

Gmail: luatlvn@gmail.com