Hợp đồng quản lý ki-ốt sạp hàng

Hợp đồng quản lý ki-ốt sạp hàng là một hợp đồng dịch vụ. Theo đó, hợp đồng này có thể được định nghĩa là sự thỏa thuận giữa các bên, theo đó, bên cung ứng dịch vụ thực hiện công việc quản lý ki-ốt sạp hàng cho bên sử dụng dịch vụ và bên sử dụng dịch vụ phải trả tiền dịch vụ cho bên cung ứng.

Công ty Luật LVN – Luật sư Tư vấn trực tuyến – Gọi ngay 1900.0191

Mẫu Hợp đồng quản lý ki-ốt sạp hàng

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc lập – Tự do – Hạnh phúc

—–o0o—–

HỢP ĐỒNG QUẢN LÝ KI-ỐT SẠP HÀNG

(Số:…………………….)

– Căn cứ Bộ luật dân sự năm 2015;

– Căn cứ nhu cầu và khả năng của các bên.

Hôm nay, ngày….. tháng……. năm…….. tại địa chỉ…………………………., chúng tôi gồm:

Bên Cung ứng dịch vụ (Bên A):

Ông/Bà:………………………………….                       Sinh năm:…………

Chứng minh nhân dân/Căn cước công dân số:………………………. Do CA…………….. Cấp ngày…./…../…..

Địa chỉ thường trú:…………………………………………………………

Hiện tại cư trú tại:………………………………………………………….

Số điện thoại liên hệ:………………………….

(Nếu là công ty thì trình bày những thông tin sau:

Công ty:………………………………………………..

Địa chỉ trụ sở:………………………………………………………..

Giấy Chứng nhận đăng ký doanh nghiệp số:………………… do Sở Kế hoạch và đầu tư……………. cấp ngày…./…./……….

Hotline:…………………………..                  Số Fax (nếu có):……………………

Người đại diện theo pháp luật: Ông/Bà………………………………….   Chức vụ:……………………..

Chứng minh nhân dân/Căn cước công dân số:………………………. Do CA…………….. Cấp ngày…./…../…..

Địa chỉ thường trú:…………………………………………………………

Hiện tại cư trú tại:………………………………………………………….

Số điện thoại liên hệ:………………………….

Căn cứ đại diện:…………………………………………..)

Số tài khoản:………………………….. Chi nhánh……………………….

Và:

Bên Sử dụng dịch vụ (Bên B):

Ông/Bà:………………………………….                       Sinh năm:…………

Chứng minh nhân dân/Căn cước công dân số:………………………. Do CA…………….. Cấp ngày…./…../…..

Địa chỉ thường trú:…………………………………………………………

Hiện tại cư trú tại:………………………………………………………….

Số điện thoại liên hệ:………………………….

(Nếu là công ty thì trình bày những thông tin sau:

Công ty:………………………………………………..

Địa chỉ trụ sở:………………………………………………………..

Giấy Chứng nhận đăng ký doanh nghiệp số:………………… do Sở Kế hoạch và đầu tư……………. cấp ngày…./…./……….

Hotline:…………………………..                  Số Fax (nếu có):……………………

Người đại diện theo pháp luật: Ông/Bà………………………………….   Chức vụ:……………………..

Chứng minh nhân dân/Căn cước công dân số:………………………. Do CA…………….. Cấp ngày…./…../…..

Địa chỉ thường trú:…………………………………………………………

Hiện tại cư trú tại:………………………………………………………….

Số điện thoại liên hệ:………………………….

Căn cứ đại diện:…………………………………………..)

Qua quá trình thảo luận, đã thỏa thuận ký kết Hợp đồng Quản lý ki-ốt sạp hàng số………….. với những nội dung sau:

Điều 1. Đối tượng của hợp đồng

Bên A đồng ý thực hiện việc quản lý ki-ốt sạp hàng số………… tại địa chỉ……………………… từ ngày…/…./…….. đến hết ngày…./…./……. Cho bên B. Với công việc cụ thể như sau:

1.Có mặt tại ki-ốt sạp hàng……………. Từ ….giờ…. phút….. đến ….. giờ….. phút;

2.Quản lý đồ đạc, hàng hóa trong sạp;

3.Thực hiện việc bán và ghi lại thời gian, số lượng, giá bán những  hàng hóa trong sạp mà Bên A đã bán trong quá trình quản lý ki-ốt sạp hàng;

Điều 2. Giá và phương thức thanh toán

Bên B chấp nhận giá dịch vụ sẽ trả cho Bên A là………………. VNĐ (………………… Việt Nam Đồng)

Số tiền trên đã bao gồm…………………………….

Chưa bao gồm…………………….

Và được thanh toán…. lần, cụ thể từng lần như sau:

– Lần 1. Thanh toán số tiền là……………. VNĐ (bằng chữ:………………….. Việt Nam đồng) và được thanh toán khi/vào ngày……………….. có biên bản kèm theo.

– Lần 2. Thanh toán số tiền là……………. VNĐ (bằng chữ:………………….. Việt Nam đồng) và được thanh toán khi/vào ngày……………….. có biên bản kèm theo.

Điều 3. Thực hiện hợp đồng

1.Thời hạn thực hiện Hợp đồng

Thời hạn thực hiện Hợp đồng này được hai bên thỏa thuận là từ ngày…./…../……. Đến hết ngày…/…../…..

2.Địa điểm và phương thức thực hiện

Bên A có trách nhiệm thực hiện các công việc đã ghi nhận tại Điều 1 Hợp đồng này tại địa điểm Ki-ốt số……… đường……………. mà bên B cung cấp từ ngày….. tháng…… năm…. đến ngày….. tháng…. năm…… trong thời gian từ ….. giờ…. Phút đến ….. giờ….. phút hàng ngày.

Đồ đạc mà bên A phải chịu trách nhiệm quản lý gồm toàn bộ đồ đạc có trong ki-ốt sạp hàng số……… đã nêu trên vào thời điểm bên A tiếp nhận ki-ốt. Cụ thể số lượng, chất lượng,…. Xem trong Phụ lục I kèm theo Hợp đồng này;

Hàng hóa bên A phải chịu trách nhiệm quản lý gồm những hàng hóa có trong sạp hàng, kho hàng của sạp vào thời điểm bên A được giao sạp hàng để quản lý. Số lượng, chất lượng, mã hàng hóa,… được trình bày tại Phụ lục II kèm theo Hợp đồng.

Trong quá trình thực hiện công việc, bên A có trách nhiệm tuân thủ nội quy của sạp hàng, của khu vực, tuân thủ các quy định về an nihh, trật tự, phòng cháy và chữa cháy,…

Điều 4. Cam kết của các bên

1.Cam kết của bên A

Cam kết sẽ cung cấp dịch vụ cho Bên B theo đúng thỏa thuận với Bên B;

Không giao cho người khác thực hiện thay công việc;

Phối hợp với bên B và những chủ thể có thẩm quyền trong việc kiểm tra tình trạng tuân thủ nội quy, quy định của pháp luật của ki-ốt sạp hàng;

Bảo quản và giao lại đồ đạc và những hàng hóa chưa bán của ki-ốt sạp hàng cho Bên B khi hoàn thành công việc;

Bồi thường thiệt hại xảy ra cho bên B nếu có thiệt hại phát sinh từ hành vi vi phạm của bản thân.

2.Cam kết của bên B

Cam kết tính chính xác, trung thực và hợp pháp của những thông tin, tài liệu, hàng hóa,… mà bản thân đã cung cấp cho bên A;

Cam kết thực hiện đúng, đầy đủ nghĩa vụ thanh toán cho Bên A theo thỏa thuận ghi nhận tại Hợp đồng.

Điều 5.Vi phạm hợp đồng và giải quyết tranh chấp

Trong trường hợp một trong hai bên vi phạm hợp đồng vì bất kỳ lý do gì bên còn lại có các quyền sau:

– Yêu cầu và được bên vi phạm bồi thường thiệt hại thực tế phát sinh bởi hành vi vi phạm. Thiệt hại thực tế được xác định như sau:………………………….

– …

Trong trường hợp phát sinh tranh chấp, các bên đồng ý ưu tiên giải quyết thông qua trao đổi, thương lượng. Việc trao đổi, thương lượng này phải được thực hiện ít  nhất là …. lần và phải được lập thành…….. (văn bản). Nếu sau… lần tổ chức trao đổi, thương lượng mà hai bên không thỏa thuận giải quyết được tranh chấp, một bên hoặc cả hai bên có quyền đưa tranh chấp ra Tòa án có thẩm quyền để giải quyết theo quy định của pháp luật tố tụng dân sự.

Điều 6. Chấm dứt hợp đồng

Hợp đồng sẽ chấm dứt khi hai bên có thỏa thuận.

Một trong hai bên có quyền đơn phương chấm dứt hợp đồng khi:

– Bên còn lại có hành vi vi phạm nghĩa vụ………………. được ghi nhận trong Hợp đồng này;

-…

Điều 7. Hiệu lực hợp đồng

Hợp đồng này có hiệu lực từ ngày…/…./…..

Hợp đồng này hết hiệu lực khi các bên đã hoàn thành nghĩa vụ của mình, hoặc có thỏa thuận chấm dứt và không thực hiện hợp đồng.

Hợp đồng này được lập thành…. bản bằng tiếng Việt, gồm……. trang. Các bản Hợp đồng có giá trị pháp lý như nhau và mỗi Bên được giữ…. Bản.

Bên A

………., ngày…. tháng…. năm………..

Bên B

DỊCH VỤ SOẠN THẢO ĐƠN, HỢP ĐỒNG, CÔNG VĂN CHỈ 500 NGÀN ĐỒNG -> GỌI NGAY 1900.0191

Tham khảo thêm:

SOẠN HỢP ĐỒNG, ĐƠN, VĂN BẢN THEO YÊU CẦU CHỈ 500.000đ

--- Gọi ngay 1900.0191 ---

(Tư vấn Miễn phí - Hỗ trợ 24/7)

Công ty Luật LVN - Địa chỉ: Số 16B Nguyễn Thái Học, Yết Kiêu, Hà Đông, Hà Nội, Việt Nam

Gmail: luatlvn@gmail.com