Mẫu Quy chế chi tiêu nội bộ

Quy chế chi tiêu nội bộ là văn bản quy định đầy đủ chi tiết các vấn đề về chi tiêu của các cơ quan, đơn vị giúp các chủ thể có trách nhiệm hoặc liên quan  thực hiện dễ dàng hơn. Dưới đây là mẫu quy chế chi tiêu nội bộ cụ thể của một Công ty:

Luật sư Tư vấn trực tuyến – Gọi ngay 1900.0191

Mẫu Quy chế chi tiêu nội bộ


CÔNG TY

……………………

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc lập – Tự do – Hạnh phúc.

……, ngày…..tháng…..năm…….

QUY CHẾ CHI TIÊU NỘI BỘ CÔNG TY…..

Căn cứ Điều lệ công ty…………………………………………;

Căn nội dung Cuộc họp  ngày…./…../………………………;

CHƯƠNG I: QUY ĐỊNH CHUNG

Điều 1:  Cơ sở xây dựng quy chế

Công ty ………………. tự hạch toán độc lập và chịu trách nhiệm trước Pháp luật về hoạt động sản xuất kinh doanh của minh

Nội dung xây dựng quy chế chi tiêu của Công ty phù hợp với Điều lệ và tình hình kinh doanh hoạt động của Công ty và quy định của pháp luật.

Điều 2: Nguyên tắc xây dựng quy chế chi tiêu

1. Chủ thể có thẩm quyền phê duyệt:

Giám đốc là người phê duyệt tất cả các khoản chi tiêu của công ty

2. Yêu cầu chung:

Các khoản chi tiêu phải đúng mục đích, tiết kiệm, hiệu quả, hợp pháp.

Các khoản chi tiêu phải có chứng từ hợp lệ, đầy đủ

3. Chủ thể có trách nhiệm

Phòng kế toán chịu trách nhiệm theo dõi kiểm soát tất cả các khoản chi tiêu trong công ty.

Điều 3: Mục đích xây dựng quy chế chi tiêu

1. Tạo quyền chủ động trong việc quản lý và chi tiêu tài chính cho các Bộ phận Phòng/ Ban trong công ty.

2. Quy chế chi tiêu là căn cứ để quản lý, thanh toán các khoản chi tiêu trong đơn vị, thực hiện kiểm soát chi của cơ quan quản lý cấp trên, cơ quan tài chính, và các cơ quan thanh tra, kiểm toán theo quy định.

3. Sử dụng đúng mục đích, có hiệu quả.

4. Thực hành tiết kiệm, chống lãng phí.

5. Công bằng trong đơn vị, khuyến khích tăng thu, tiết kiệm chi, thu hút và giữ được những người có năng lực trong đơn vị.

……………………………………………………………………………………………………….

……………………………………………………………………………………………………….

Điều 4: Các khoản chi tiêu

  1, Chi cán bộ nhân viên: Lương, Bảo hiểm xã hội, Bảo hiểm y tế, Lương làm thêm giờ, Thưởng, Nghỉ phép….

  2,  Chi phí mua sắm trang thiết bị, vật tư văn phòng…..

  3,  Chi phí đi lại

  4,  Chi phí tiếp khách, hội nghị

  5, Chi phí điện nước

  6,  Chi phí phát sinh khác………………

CHƯƠNG II: CHI TIẾT QUY ĐỊNH CHI TIÊU

Điều 1: Chi tạm ứng

1. Mục đích tạm ứng: Chỉ tạm ứng cho các hoạt động của Công ty, không chi tạm ứng cho cho mục đích cá nhân.

2. Thủ tục tạm ứng: Khi có nhu cầu tạm ứng thì người tạm ứng làm giấy tạm ứng theo mẫu có chữ ký xác nhận của Trưởng phòng quản lý trực tiếp, sau đó chuyển đến Phòng kế toán đề xuất chi và Giám đốc quyết định.

3. Hoàn ứng:

Người tạm ứng: Kê khai đầy đủ nội dung đề nghị thanh toán theo mẫu để thanh toán các khoản tạm ứng, chậm nhất là sau 07 ngày, quá thời hạn trên phải có giải trình cụ thể . Trường hợp giải trình không được thì bộ phận kế toán sẽ trừ vào lương và không cho tạm ứng tiếp.

 Phòng kế toán chịu trách nhiệm theo dõi và đôn đốc việc thanh toán các khoản tạm ứng.

Điều 2: Chi phí cho cán bộ nhân viên

1. Chi lương: Căn cứ theo quy chế lương của Công ty

2. Chi bảo hiểm và các khoản trợ cấp: Chi đúng thủ tục theo quy chế của Công ty và quy định của Nhà nước.

3. Chi nghỉ phép:

……………………………………………………………………………………………………….

4. Chi làm thêm giờ:

………………………………………………………………………………………………………….

5. Chi phí công tác:

………………………………………………………………………………………………………….

6. Các khoản chi khác:

………………………………………………………………………………………………………….

Điều 3: Chi phí mua sắm trang thiết bị, vật tư và sữa chữa

1.Chi phí mua sắm

a, Trang thiết bị sử dụng cố định

………………………………………………………………………………………………………….

…………………………………………………………………………………………………………..

b. Mua sắm có tính chất thường xuyên ổn định

………………………………………………………………………………………………………….

………………………………………………………………………………………………………….

Phòng hành chính, Phòng kế toán có trách nhiệm khảo sát giá, phải đề xuất từ 02 cơ sở cung ứng trở lên để lựa chọn nhà cung ứng tốt nhất.

3. Chi phí thuê tài sản

Giám đốc quyết định đối tượng, thời gian thuê tài sản . Việc thuê tài sản thực hiện thông qua hợp đồng , khi giao nhận phải lập biên bản . Phòng kế toán mở sổ theo dõi tài sản đã thuê chi phí thuê được thanh toán theo Quy chế quản lý tài chính của công ty và quy định của Nhà nước

4. Chi phí sữa chữa

………………………………………………………………………………………………………….

………………………………………………………………………………………………………….

Điều 4. Chi phí đi lại

Việc sử dụng xe Công ty phải có lệnh điều xe của Giám đốc Công ty việc thuê xe ngoài chỉ được thực hiện khi khi thất cần thiết và bảo đảm mức giá hợp lý

Việc thanh toán xăng xe, và các chi phí liên quan ( vé cầu phà, tiền gửi xe…) phải được Phòng hành chính kiểm ta xác nhận mới được thanh toán. Không thanh toán các khoản tiền phạt, tiền mua phụ tùng thay thế do lỗi của của lái xe gây ra.

………………………………………………………………………………………………………….

………………………………………………………………………………………………………….

Điều 5: Chi phí tiếp khách, hội nghị

1.Tiếp khách

Chi phí tiếp khách của Giám đốc thanh toán theo hoá đơn thực tế

Phó Giám đốc, Kế toán trưởng, các Trưởng phòng được thanh toán chi phí tiếp khách theo trên cơ sở đồng ý của Giám đốc

Riêng Chi phí tiếp khách của Trưởng phòng Kinh doanh được thanh toán theo định mức …………………

Lưu ý: Trong các trường hợp chưa có sự đồng ý của Giám đốc xem như chưa hợp lệ.

2.Hội nghị:

Phòng hành chính dự trù kinh phí tiếp khách trình Giám đốc duyệt để tổ chức hội nghị như: Kỷ niệm ngày thành lập Công ty, Tổng kết,……….

Phòng kế toán theo dõi việc thanh toán chi phí tiếp khách để hạch toán

Điều 6: Trang phục Cán bộ nhân viên

Cán bộ nhân viên được Công ty được cấp đồng phục theo mẫu chung của Công ty

………………………………………………………………………………………………………….

………………………………………………………………………………………………………….

Phòng Tổ chức chịu trách nhiệm tổ chức liên hệ may và quản lý quá trình sử dụng đồng phục của Cán bộ nhân viên.

Điều 7. Chi phí điện, nước

Phòng hành chính quản lý theo dõi tình hình sử dụng điện, nước, đảm bảo tiết kiệm kiểm tra xác nhận hoá đơn thu tiền và chuyển phòng kế toán thanh toán theo hoá đơn. Trường hợp các Phòng, Cán bộ nhân viên để lãng phí thì tuỳ từng trường hợp Phòng hành chính đề xuất hình thức kỷ luật.

Điều 8: Chi phí khác ( Nếu có)

………………………………………………………………………………………………………….

………………………………………………………………………………………………………….

Điều 9: Hiệu lực thi hành

Quy chế chi tiêu này có hiệu lực từ ngày ký.

Các Phòng, Đơn vị trực thuộc và cán bộ nhân viên Công ty có trách nhiệm thi hành Quy chế này.

Quá trình thực hiện có những vấn đề vướng mắc, phát sinh Trưởng các phòng có trách nhiệm báo cáo với Ban lãnh đạo giải quyết./.

TM. BAN LÃNH ĐẠO

( Ký, đóng dấu và xác nhận)

DỊCH VỤ SOẠN THẢO ĐƠN, HỢP ĐỒNG, CÔNG VĂN CHỈ  500 NGÀN ĐỒNG -> GỌI NGAY 1900.0191

Tham khảo thêm:

SOẠN HỢP ĐỒNG, ĐƠN, VĂN BẢN THEO YÊU CẦU CHỈ 500.000đ

--- Gọi ngay 1900.0191 ---

(Tư vấn Miễn phí - Hỗ trợ 24/7)

Công ty Luật LVN - Địa chỉ: Số 16B Nguyễn Thái Học, Yết Kiêu, Hà Đông, Hà Nội, Việt Nam

Gmail: luatlvn@gmail.com