Thông báo danh sách các nhà thầu đáp ứng yêu cầu về kỹ thuật

Thông báo danh sách các nhà thầu đáp ứng yêu cầu về kỹ thuật là văn bản của cơ quan/ tổ chức ban hành để thông báo cho các nhà thầu tham dự gói thầu biết về việc mình có đáp ứng yêu cầu về kỹ thuật hay không theo quy định mà cơ quan/ tổ chức đã ban hành, dưới đây là một văn bản cụ thể:

Mẫu Thông báo danh sách các nhà thầu đáp ứng yêu cầu về kỹ thuật

Công ty Luật LVN – Luật sư Tư vấn trực tuyến – Gọi ngay 1900.0191

ỦY BAN NHÂN DÂN TỈNH…CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập – Tự do – Hạnh phúc
Số:…/TB -…UBND

….., ngày…tháng…năm…

THÔNG BÁO DANH SÁCH CÁC NHÀ THẦU ĐÁP ỨNG YÊU CẦU VỀ KỸ THUẬT

Về danh sách các nhà thầu đáp ứng yêu cầu về kỹ thuật

Căn cứ Luật Đấu thầu năm 2013; Căn cứ Nghị định 63/2014/NĐ-CP quy định chi tiết thi hành một số điều của Luật Đấu thầu về lựa chọn nhà thầu; Căn cứ Thông tư 06/2017/TT-BKHĐT quy định chi tiết việc cung cấp thông tin về đấu thầu, báo cáo tình hình thực hiện hoạt động đấu thầu về lựa chọn nhà thầu; Căn cứ Quyết định số …./ QĐ – UBND của Ủy ban nhân dân tỉnh…. Về việc ban hành quy định một số tiêu chuẩn đánh giá về năng lực, kinh nghiệm và yêu cầu kỹ thuật của nhà thầu.

Ủy ban nhân dân tỉnh thông báo danh sách các nhà thầu đáp ứng yêu cầu về kỹ thuật của gói thầu: “……………………….” gồm các tổ chức/ doanh nghiệp có tên sau đây:

STTTên nhà thầuThông tinGhi chú
1   
2   
   
Nơi nhận:
– Nhà thầu….;……;

 

– Cổng TTĐT (để đưa tin);

– Lưu VT; VP; KT

TM. ỦY BAN NHÂN DÂN

CHỦ TỊCH

(Đã ký)

DỊCH VỤ SOẠN THẢO ĐƠN, HỢP ĐỒNG, CÔNG VĂN CHỈ  500 NGÀN ĐỒNG -> GỌI NGAY 1900.0191

Tham khảo thêm:

SOẠN HỢP ĐỒNG, ĐƠN, VĂN BẢN THEO YÊU CẦU CHỈ 500.000đ

--- Gọi ngay 1900.0191 ---

(Tư vấn Miễn phí - Hỗ trợ 24/7)

Công ty Luật LVN - Địa chỉ: Số 16B Nguyễn Thái Học, Yết Kiêu, Hà Đông, Hà Nội, Việt Nam

Gmail: luatlvn@gmail.com