Doanh nghiệp không phát sinh doanh thu có phải nộp báo cáo tài chính không?

Doanh nghiệp có nghĩa vụ phải báo cáo tài chính hằng năm ghi nhận các hoạt động tài chính, chi tiêu của doanh nghiệp và phải công khai báo cáo theo hướng dẫn. Đây là một trong những căn cứ để đơn vị nhà nước giám sát, theo dõi quá trình hoạt động sản xuất kinh doanh của doanh nghiệp. Tuy nhiên, nhiều doanh nghiệp vẫn chưa nắm rõ quy định pháp luật liên quan đến vấn đề báo cáo tài chính hiện nay. Nhiều bạn đọc băn khoăn không biết trường hợp Doanh nghiệp không phát sinh doanh thu có phải nộp báo cáo tài chính không? Doanh nghiệp phải nộp báo cáo tài chính trong thời hạn bao lâu? Mức xử phạt khi không thực hiện báo cáo tài chính cuối năm là bao nhiêu? Bài viết sau đây của LVN Group sẽ giúp bạn trả lời câu hỏi về vấn đề này, mời quý bạn đọc cùng cân nhắc nhé. Hi vọng bài viết sẽ đem lại nhiều thông tin hữu ích cho quý bạn đọc.

Văn bản hướng dẫn

 • Luật Kế toán 2015

Báo cáo tài chính là gì?

Theo khoản 1 Điều 3 Luật Kế toán 2015, báo cáo tài chính là hệ thống thông tin kinh tế, tài chính của đơn vị kế toán được trình bày theo biểu mẫu quy định tại chuẩn mực kế toán và chế độ kế toán.

Trong đó, đơn vị kế toán bao gồm:

 • Cơ quan có nhiệm vụ thu, chi ngân sách nhà nước các cấp;
 • Cơ quan nhà nước, tổ chức, đơn vị sự nghiệp sử dụng ngân sách nhà nước;
 • Tổ chức, đơn vị sự nghiệp không sử dụng ngân sách nhà nước;
 • Doanh nghiệp được thành lập và hoạt động theo pháp luật Việt Nam; chi nhánh, văn phòng uỷ quyền của doanh nghiệp nước ngoài hoạt động tại Việt Nam;
 • Hợp tác xã, liên hiệp hợp tác xã.

Lưu ý: Chỉ có duy trường hợp doanh nghiệp siêu nhỏ nộp thuế TNDN tính theo tỷ lệ % trên doanh thu bán hàng hóa, dịch vụ không bắt buộc phải lập báo cáo tài chính để nộp cho đơn vị thuế.

Căn cứ khoản 1 Điều 29 Luật Kế toán 2015, báo cáo tài chính của đơn vị kế toán dùng để tổng hợp và thuyết minh về tình hình tài chính và kết quả hoạt động của đơn vị kế toán. Báo cáo tài chính của đơn vị kế toán gồm:

 • Báo cáo tình hình tài chính;
 • Báo cáo kết quả hoạt động;
 • Báo cáo lưu chuyển tiền tệ;
 • Thuyết minh báo cáo tài chính;
 • Báo cáo khác theo hướng dẫn của pháp luật.

Doanh nghiệp không phát sinh doanh thu có phải nộp báo cáo tài chính không?

Theo Khoản 1 Điều 3 Luật kế toán 2015 quy định:

Báo cáo tài chính là hệ thống thông tin kinh tế, tài chính của đơn vị kế toán được trình bày theo biểu mẫu quy định tại chuẩn mực kế toán và chế độ kế toán.

Tại Khoản 4 Điều 6 Luật kế toán 2015 về nguyên tắc kế toán, theo đó:

 1. Giá trị tài sản và nợ phải trả được ghi nhận ban đầu theo giá gốc. Sau ghi nhận ban đầu, đối với một số loại tài sản hoặc nợ phải trả mà giá trị biến động thường xuyên theo giá thị trường và giá trị của chúng có thể xác định lại một cách đáng tin cậy thì được ghi nhận theo giá trị hợp lý tại thời gian cuối kỳ lập báo cáo tài chính.
 2. Các quy định và phương pháp kế toán đã chọn phải được áp dụng nhất cửa hàng trong kỳ kế toán năm; trường hợp thay đổi các quy định và phương pháp kế toán đã chọn thì đơn vị kế toán phải giải trình trong báo cáo tài chính.
 3. Đơn vị kế toán phải thu thập, phản ánh khách quan, trọn vẹn, đúng thực tiễn và đúng kỳ kế toán mà nghiệp vụ kinh tế, tài chính phát sinh.
 4. Báo cáo tài chính phải được lập và gửi đơn vị có thẩm quyền trọn vẹn, chính xác và kịp thời. Thông tin, số liệu trong báo cáo tài chính của đơn vị kế toán phải được công khai theo hướng dẫn tại Điều 31 và Điều 32 của Luật này.
 5. Đơn vị kế toán phải sử dụng phương pháp đánh giá tài sản và phân bổ các khoản thu, chi một cách thận trọng, không được làm sai lệch kết quả hoạt động kinh tế, tài chính của đơn vị kế toán.
 6. Việc lập và trình bày báo cáo tài chính phải bảo đảm phản ánh đúng bản chất của giao dịch hơn là cách thức, tên gọi của giao dịch.
 7. Cơ quan nhà nước, tổ chức, đơn vị sự nghiệp sử dụng ngân sách nhà nước ngoài việc thực hiện quy định tại các khoản 1, 2, 3, 4, 5 và 6 Điều này còn phải thực hiện kế toán theo mục lục ngân sách nhà nước.

Mặt khác, Khoản 4 Điều 32 Luật kế toán 2015 về cách thức và thời hạn công khai báo cáo tài chính, như sau;

Đơn vị kế toán thuộc hoạt động kinh doanh phải công khai báo cáo tài chính năm trong thời hạn 120 ngày, kể từ ngày kết thúc kỳ kế toán năm. Trường hợp pháp luật về chứng khoán, tín dụng, bảo hiểm có quy định cụ thể về cách thức, thời hạn công khai báo cáo tài chính khác với quy định của Luật này thì thực hiện theo hướng dẫn của pháp luật về lĩnh vực đó.

Vì vậy, báo cáo tài chính áp dụng cho tất cả loại hình doanh nghiệp được thành lập và hoạt động theo pháp luật Việt Nam. Doanh nghiệp có nghĩa vụ lập và nộp báo cáo tài chính trung thực, chính xác, đúng thời hạn theo hướng dẫn của pháp luật về kế toán, thống kê kể cả không phát sinh doanh thu, chi phí. Doanh nghiệp không phát sinh doanh thu vẫn phải làm báo cáo tài chính cuối năm theo hướng dẫn.

Doanh nghiệp không phát sinh doanh thu có phải nộp báo cáo tài chính không

Doanh nghiệp phải nộp báo cáo tài chính trong thời hạn bao lâu?

Căn cứ Điều 29 Luật kế toán 2015 quy định báo cáo tài chính của đơn vị kế toán như sau:

 1. Báo cáo tài chính của đơn vị kế toán dùng để tổng hợp và thuyết minh về tình hình tài chính và kết quả hoạt động của đơn vị kế toán. Báo cáo tài chính của đơn vị kế toán gồm:

a) Báo cáo tình hình tài chính;

b) Báo cáo kết quả hoạt động;

c) Báo cáo lưu chuyển tiền tệ;

d) Thuyết minh báo cáo tài chính;

đ) Báo cáo khác theo hướng dẫn của pháp luật.

 1. Việc lập báo cáo tài chính của đơn vị kế toán được thực hiện như sau:

a) Đơn vị kế toán phải lập báo cáo tài chính vào cuối kỳ kế toán năm; trường hợp pháp luật có quy định lập báo cáo tài chính theo kỳ kế toán khác thì đơn vị kế toán phải lập theo kỳ kế toán đó;

b) Việc lập báo cáo tài chính phải căn cứ vào số liệu sau khi khóa sổ kế toán. Đơn vị kế toán cấp trên phải lập báo cáo tài chính tổng hợp hoặc báo cáo tài chính hợp nhất dựa trên báo cáo tài chính của các đơn vị kế toán trong cùng đơn vị kế toán cấp trên;

c) Báo cáo tài chính phải được lập đúng nội dung, phương pháp và trình bày nhất cửa hàng giữa các kỳ kế toán; trường hợp báo cáo tài chính trình bày khác nhau giữa các kỳ kế toán thì phải thuyết minh rõ lý do;

d) Báo cáo tài chính phải có chữ ký của người lập, kế toán trưởng và người uỷ quyền theo pháp luật của đơn vị kế toán. Người ký báo cáo tài chính phải chịu trách nhiệm về nội dung của báo cáo.

 1. Báo cáo tài chính năm của đơn vị kế toán phải được nộp cho đơn vị nhà nước có thẩm quyền trong thời hạn 90 ngày, kể từ ngày kết thúc kỳ kế toán năm theo hướng dẫn của pháp luật.
 2. Bộ Tài chính quy định chi tiết về báo cáo tài chính cho từng lĩnh vực hoạt động; trách nhiệm, đối tượng, kỳ lập, phương pháp lập, thời hạn nộp, nơi nhận báo cáo và công khai báo cáo tài chính.

Vì vậy, báo cáo tài chính năm của đơn vị kế toán phải được nộp cho đơn vị nhà nước có thẩm quyền trong thời hạn 90 ngày, kể từ ngày kết thúc kỳ kế toán năm theo hướng dẫn.

Mức xử phạt khi không thực hiện báo cáo tài chính cuối năm là bao nhiêu?

Căn cứ Khoản 4 Điều 12 Nghị định 41/2018/NĐ-CP quy định xử phạt hành vi vi phạm quy định về nộp và công khai báo cáo tài chính:

 1. Phạt tiền từ 40.000.000 đồng đến 50.000.000 đồng đối với một trong các hành vi sau:

a) Không nộp báo cáo tài chính cho đơn vị nhà nước có thẩm quyền;

b) Không công khai báo cáo tài chính theo hướng dẫn.

Bên cạnh đó, Khoản 2 Điều 6 Nghị định 41/2018/NĐ-CP được sửa đổi bởi Khoản 2 Điều 5 Nghị định 102/2021/NĐ-CP về mức phạt tiền trong lĩnh vực kế toán, kiểm toán độc lập, như sau:

 1. Mức phạt tiền quy định tại Chương II, Chương III Nghị định này là mức phạt tiền áp dụng đối với tổ chức trừ trường hợp quy định tại khoản 1 Điều 7; Điều 8; Điều 9; Điều 10; Điều 11; Điều 13; Điều 14; Điều 15; Điều 16; Điều 17; Điều 19; khoản 1, khoản 3 Điều 21; Điều 22; Điều 23; Điều 24; Điều 26; Điều 33; Điều 34; khoản 1, khoản 3 Điều 36; khoản 1 Điều 38; khoản 2, khoản 3 Điều 39; khoản 1, khoản 2 Điều 48; khoản 1 Điều 57; khoản 1, khoản 2 Điều 61; Điều 67 là mức phạt tiền đối với cá nhân. Đối với tổ chức có cùng hành vi vi phạm thì mức phạt tiền gấp 02 lần mức phạt tiền đối với cá nhân.

Mời bạn xem thêm:

 • Thủ tục xin chuyển đổi mục đích sử dụng đất
 • Chi phí chuyển đổi mục đích sử dụng đất
 • Quyền định đoạt tài sản của chủ sở hữu bị hạn chế khi nào?

Kiến nghị

Đội ngũ công ty LVN Group luôn sẵn sàng lắng nghe, trả lời, cung cấp dịch vụ liên quan đến tư vấn luật doanh nghiệp Với các luật sư có chuyên môn cao cùng kinh nghiệm dày dặn, chúng tôi sẽ hỗ trợ 24/7 giúp bạn tiết kiệm chi phí và ít đi lại.

Liên hệ ngay

Vấn đề Doanh nghiệp không phát sinh doanh thu có phải nộp báo cáo tài chính không?đã được LVN Group trả lời câu hỏi ở bên trên. Với hệ thống công ty LVN Group chuyên cung cấp dịch vụ pháp lý trên toàn quốc. Chúng tôi sẽ trả lời mọi câu hỏi của quý khách hàng liên quan tới tư vấn hỗ trợ pháp lý về bảo hộ logo độc quyền. Với đội ngũ luật sư, chuyên viên, chuyên gia dày dặn kinh nghiệm, chúng tôi sẽ giúp quý khách giải quyết vấn đề một cách nhanh chóng, thuận tiện, tiết kiệm chi phí và ít đi lại. Chi tiết vui lòng liên hệ tới hotline: 1900.0191

Giải đáp có liên quan

Doanh nghiệp có phải nộp kèm báo cáo tài chính khi làm đơn yêu cầu mở thủ tục phá sản không?

Căn cứ Khoản 3 Điều 28 Luật Phá sản 2014 quy định về đơn yêu cầu mở thủ tục phá sản của doanh nghiệp, hợp tác xã mất khả năng thanh toán, công ty bạn khi làm đơn yêu cầu mở thủ tục phá sản phải kèm theo báo cáo tài chính công ty trong 03 năm gần nhất, trường hợp công ty hoạt động chưa đủ 03 năm thì kèm theo báo cáo tài chính trong toàn bộ thời hian hoạt động. Mặt khác, công ty cũng cần phải nộp kèm các giấy tờ khác quy định tại điều trên khi làm đơn yêu cầu mở thủ tục phá sản.

Công ty TNHH 2 thành viên giảm vốn điều lệ có phải lập báo cáo tài chính được không?

Theo Điều 68 Luật Doanh nghiệp 2020, công ty TNHH 2 thành viên có thể giảm vốn điều lệ trong trường hợp mua lại phần vốn góp của thành viên. Theo đó, công ty thực hiện thông báo về việc giảm vốn điều lệ đến Phòng Đăng ký kinh doanh – Sở Kế hoạch và Đầu tư nơi doanh nghiệp đặt trụ sở; đồng thời phải có thêm báo cáo tài chính.

Báo cáo tài chính năm của đơn vị kế toán phải được nộp trong thời hạn bao lâu?

Căn cứ Điều 29 Luật kế toán 2015 quy định báo cáo tài chính của đơn vị kế toán, báo cáo tài chính năm của đơn vị kế toán phải được nộp cho đơn vị nhà nước có thẩm quyền trong thời hạn 90 ngày, kể từ ngày kết thúc kỳ kế toán năm theo hướng dẫn.

SOẠN HỢP ĐỒNG, ĐƠN, VĂN BẢN THEO YÊU CẦU CHỈ 500.000đ

--- Gọi ngay 1900.0191 ---

(Tư vấn Miễn phí - Hỗ trợ 24/7)

Công ty Luật LVN - Địa chỉ: Số 16B Nguyễn Thái Học, Yết Kiêu, Hà Đông, Hà Nội, Việt Nam

Gmail: luatlvn@gmail.com