Cách tính lãi suất vay ngân hàng theo tháng mới năm 2023

Chào LVN Group, LVN Group có thể cho tôi biết về cách tính lãi suất vay ngân hàng theo tháng mới năm 2022 Tôi xin chân thành cảm ơn LVN Group rất nhiều vì đã trả lời câu hỏi của tôi.

Cảm ơn bạn đã gửi câu hỏi về cho chúng tôi. Một trong những vấn đề mà phía khách hàng khi đi vay vốn tại các ngân hàng quan tâm đó chính là vấn đề về lãi suất vay vốn ngân hàng thế nào và cách tính mức lãi suất của ngân hàng đó thế nào. Vậy câu hỏi đặt ra là theo hướng dẫn của pháp luật thì quy định về cách tính lãi suất vay ngân hàng theo tháng mới năm 2022 thế nào?

Để có thể cung cấp cho bạn thông tin về cách tính lãi suất vay ngân hàng theo tháng mới năm 2022. LvngroupX mời bạn cân nhắc bài viết dưới đây của chúng tôi.

Văn bản hướng dẫn

 • Thông tư 39/2016/TT-NHNN
 • Quyết định 1813/QĐ-NHNN

Nguyên tắc cho vay vốn tại Việt Nam

Theo quy định tại Điều 4 Thông tư 39/2016/TT-NHNN quy định về nguyên tắc cho vay, vay vốn như sau:

– Hoạt động cho vay của tổ chức tín dụng đối với khách hàng được thực hiện theo thỏa thuận giữa tổ chức tín dụng và khách hàng, phù hợp với quy định tại Thông tư này và các quy định của pháp luật có liên quan bao gồm cả pháp luật về bảo vệ môi trường.

– Khách hàng vay vốn tổ chức tín dụng phải đảm bảo sử dụng vốn vay đúng mục đích, hoàn trả nợ gốc và lãi tiền vay đúng thời hạn đã thỏa thuận với tổ chức tín dụng.

Các loại khoản vay được cho phép tại Việt Nam

Theo quy định tại Điều 10 Thông tư 39/2016/TT-NHNN quy định về các loại cho vay tại Việt Nam như sau:

Tổ chức tín dụng xem xét quyết định cho khách hàng vay theo các loại cho vay như sau:

– Cho vay ngắn hạn là các khoản vay có thời hạn cho vay tối đa 01 (một) năm.

– Cho vay trung hạn là các khoản vay có thời hạn cho vay trên 01 (một) năm và tối đa 05 (năm) năm.

– Cho vay dài hạn là các khoản vay có thời hạn cho vay trên 05 (năm) năm.

Quy định về lãi suất cho vay tại Việt Nam năm 2022

Theo quy định tại Điều 13 Thông tư 39/2016/TT-NHNN quy định về lãi suất cho vay như sau:

– Tổ chức tín dụng và khách hàng thỏa thuận về lãi suất cho vay theo cung cầu vốn thị trường, nhu cầu vay vốn và mức độ tín nhiệm của khách hàng, trừ trường hợp Ngân hàng Nhà nước Việt Nam có quy định về lãi suất cho vay tối đa tại khoản 2 Điều này.

– Tổ chức tín dụng và khách hàng thỏa thuận về lãi suất cho vay ngắn hạn bằng đồng Việt Nam nhưng không vượt quá mức lãi suất cho vay tối đa do Thống đốc Ngân hàng Nhà nước Việt Nam quyết định trong từng thời kỳ nhằm đáp ứng một số nhu cầu vốn:

 • Phục vụ lĩnh vực phát triển nông nghiệp, nông thôn theo hướng dẫn của Chính phủ về chính sách tín dụng phục vụ phát triển nông nghiệp, nông thôn;
 • Thực hiện phương án kinh doanh hàng xuất khẩu theo hướng dẫn tại Luật thương mại và các văn bản hướng dẫn Luật thương mại;
 • Phục vụ kinh doanh của doanh nghiệp nhỏ và vừa theo hướng dẫn của Chính phủ về trợ giúp phát triển doanh nghiệp nhỏ và vừa;
 • Phát triển ngành công nghiệp hỗ trợ theo hướng dẫn của Chính phủ về phát triển công nghiệp hỗ trợ;
 • Phục vụ kinh doanh của doanh nghiệp ứng dụng công nghệ cao theo hướng dẫn tại Luật công nghệ cao và các văn bản hướng dẫn Luật công nghệ cao.

– Nội dung thỏa thuận về lãi suất cho vay bao gồm mức lãi suất cho vay và phương pháp tính lãi đối với khoản vay. Trường hợp mức lãi suất cho vay không quy đổi theo tỷ lệ %/năm và/hoặc không áp dụng phương pháp tính lãi theo số dư nợ cho vay thực tiễn, thời gian duy trì số dư nợ gốc thực tiễn đó, thì trong thỏa thuận cho vay phải có nội dung về mức lãi suất quy đổi theo tỷ lệ %/năm (một năm là ba trăm sáu mươi lăm ngày) tính theo số dư nợ cho vay thực tiễn và thời gian duy trì số dư nợ cho vay thực tiễn đó.

– Khi đến hạn thanh toán mà khách hàng không trả hoặc trả không trọn vẹn nợ gốc và/hoặc lãi tiền vay theo thỏa thuận, thì khách hàng phải trả lãi tiền vay như sau:

 • Lãi trên nợ gốc theo lãi suất cho vay đã thỏa thuận tương ứng với thời hạn vay mà đến hạn chưa trả;
 • Trường hợp khách hàng không trả đúng hạn tiền lãi theo hướng dẫn tại điểm a khoản này, thì phải trả lãi chậm trả theo mức lãi suất do tổ chức tín dụng và khách hàng thỏa thuận nhưng không vượt quá 10%/năm tính trên số dư lãi chậm trả tương ứng với thời gian chậm trả;
 • Trường hợp khoản nợ vay bị chuyển nợ quá hạn, thì khách hàng phải trả lãi trên dư nợ gốc bị quá hạn tương ứng với thời gian chậm trả, lãi suất áp dụng không vượt quá 150% lãi suất cho vay trong hạn tại thời gian chuyển nợ quá hạn.

– Trường hợp áp dụng lãi suất cho vay điều chỉnh, tổ chức tín dụng và khách hàng phải thỏa thuận nguyên tắc và các yếu tố để xác định lãi suất điều chỉnh, thời gian điều chỉnh lãi suất cho vay. Trường hợp căn cứ các yếu tố để xác định lãi suất điều chỉnh dẫn đến có nhiều mức lãi suất cho vay khác, thì tổ chức tín dụng áp dụng mức lãi suất cho vay thấp nhất.

Theo quy định tạ Điều 1 Quyết định 1813/QĐ-NHNN quy định về mức lãi suất cho vay ngắn hạn tối đa bằng đồng Việt Nam như sau:

– Tổ chức tín dụng, chi nhánh ngân hàng nước ngoài (trừ Quỹ tín dụng nhân dân và Tổ chức tài chính vi mô) áp dụng mức lãi suất cho vay ngắn hạn tối đa bằng đồng Việt Nam là 5,5%/năm.

– Quỹ tín dụng nhân dân và Tổ chức tài chính vi mô áp dụng mức lãi suất cho vay ngắn hạn tối đa bằng đồng Việt Nam là 6,5%/năm.

Quy định về điều kiện vay vốn tại Việt Nam

Theo quy định tại Điều 7 Thông tư 39/2016/TT-NHNN quy định về điều kiện vay vốn như sau:

Tổ chức tín dụng xem xét, quyết định cho vay khi khách hàng có đủ các điều kiện sau đây:

– Khách hàng là pháp nhân có năng lực pháp luật dân sự theo hướng dẫn của pháp luật. Khách hàng là cá nhân từ đủ 18 tuổi trở lên có năng lực hành vi dân sự trọn vẹn theo hướng dẫn của pháp luật hoặc từ đủ 15 tuổi đến chưa đủ 18 tuổi không bị mất hoặc hạn chế năng lực hành vi dân sự theo hướng dẫn của pháp luật.

– Nhu cầu vay vốn để sử dụng vào mục đích hợp pháp.

– Có phương án sử dụng vốn khả thi.

– Có khả năng tài chính để trả nợ.

– Trường hợp khách hàng vay vốn của tổ chức tín dụng theo lãi suất cho vay quy định tại khoản 2 Điều 13 Thông tư 39/2016/TT-NHNN, thì khách hàng được tổ chức tín dụng đánh giá là có tình hình tài chính minh bạch, lành mạnh.

Cách tính lãi suất vay ngân hàng theo tháng mới năm 2022

Những nhu cầu vốn không được phép cho vay tại Việt Nam

Theo quy định tại Điều 8 Thông tư 39/2016/TT-NHNN quy định về những nhu cầu vốn không được cho vay như sau:

Tổ chức tín dụng không được cho vay đối với các nhu cầu vốn:

– Để thực hiện các hoạt động đầu tư kinh doanh thuộc ngành, nghề mà pháp luật cấm đầu tư kinh doanh.

– Để thanh toán các chi phí, đáp ứng các nhu cầu tài chính của các giao dịch, hành vi mà pháp luật cấm.

– Để mua, sử dụng các hàng hóa, dịch vụ thuộc ngành, nghề mà pháp luật cấm đầu tư kinh doanh.

– Để mua vàng miếng.

– Để trả nợ khoản cấp tính dụng tại chính tổ chức tín dụng cho vay trừ trường hợp cho vay để thanh toán lãi tiền vay phát sinh trong quá trình thi công xây dựng công trình, mà chi phí lãi tiền vay được tính trong tổng mức đầu tư xây dựng được cấp có thẩm quyền phê duyệt theo hướng dẫn của pháp luật.

– Để trả nợ khoản cấp tín dụng tại tổ chức tín dụng khác và trả nợ khoản vay nước ngoài, trừ trường hợp cho vay để trả nợ trước hạn khoản vay đáp ứng trọn vẹn các điều kiện sau đây:

 • Là khoản vay phục vụ hoạt động kinh doanh;
 • Thời hạn cho vay không vượt quá thời hạn cho vay còn lại của khoản vay cũ;
 • Là khoản vay chưa thực hiện cơ cấu lại thời hạn trả nợ.

Cách tính lãi suất vay ngân hàng theo tháng mới năm 2022

Hiện nay có 02 cách để tính lãi suất vay ngân hàng theo tháng.

Cách 1: Cách tính lãi suất vay theo số dư nợ gốc.

Đối với quy định về cách tính lãi suất vay theo số dư nợ gốc được quy định như sau: Với cách tính lãi suất vay theo số dư nợ gốc này, tiền lãi của mỗi kỳ trả lãi sẽ bằng nhau trong toàn bộ quá trình vay và được tính dựa theo số tiền gốc ban đầu.

Công thức:

Tiền lãi hằng tháng = Dư nợ gốc x Lãi suất vay/Thời gian vay

Ví dụ: Anh A vay 60 triệu trong thời gian 12 tháng với mức lãi suất ngân hàng là 12%/năm. Khi đó:

 • Số tiền gốc phải trả ngân hàng hằng tháng là: 60 triệu/12 tháng = 5 triệu đồng
 • Số lãi phải trả ngân hàng hằng tháng là: (60 triệu x 12%)/12 tháng = 600.000 đồng

Nên số tiền anh A phải trả hằng tháng là 5.600.000 đồng.

Cách 2: Cách tính lãi suất vay theo số dư nợ giảm dần. Trường hợp tính lãi suất vay theo số dư nợ giảm dần thì dựa trên số tiền thực tiễn còn nợ sau khi đã trừ đi phần nợ gốc người vay đã trả trong những tháng trước đó. Số số dư nợ giảm dần thì tiền lãi mà người vay phải trả cũng sẽ giảm dần.

Công thức:

– Tiền gốc hằng tháng = Số tiền vay/Số tháng vay

– Tiền lãi tháng đầu = Số tiền vay x Lãi suất vay theo tháng

– Tiền lãi các tháng tiếp theo = Số tiền gốc còn lại x Lãi suất vay

Ví dụ: Anh B vay 50 triệu trong thời gian 12 tháng với mức lãi suất ngân hàng là 12%/năm. Khi đó:

 • Tiền gốc trả hằng tháng = 50 triệu/12 = 4.167.000 đồng.
 • Tiền lãi tháng đầu = (50 triệu x 12%)/12 = 500.000 đồng.
 • Tiền lãi tháng thứ 2 = (50 triệu – 4.167 triệu) x 12%/12 = 458.300 đồng

Các tháng tiếp theo tính tương tự như vậy cho đến khi trả hết nợ.

Mời bạn xem thêm

 • Hướng dẫn trích lục khai sinh online nhanh chóng năm 2022
 • Dịch vụ trích lục giấy khai sinh nhanh chóng nhất 2022
 • Thủ tục đề nghị cấp bản sao trích lục hộ tịch mới

Liên hệ ngay LVN Group

Trên đây là những vấn đề liên quan đến Cách tính lãi suất vay ngân hàng theo tháng mới năm 2022″. LVN Group tự hào sẽ là đơn vị hàng đầu hỗ trợ mọi vấn đề cho khách hàng liên quan đến tư vấn hỗ trợ pháp lý, thủ tục giấy tờ liên quan đến giải thể doanh nghiệp; hướng dẫn giải thể doanh nghiệp, hoặc vấn đề về có phải đi nghĩa vụ quân sự khi đậu công chức không của chúng tôi. Nếu quy khách hàng còn phân vân, hãy đặt câu hỏi cho LVN Group thông qua số hotline 1900.0191 chúng tôi sẽ tiếp nhận thông tin và phản hồi nhanh chóng.

Facebook: www.facebook.com/lvngroup
Tiktok: https://www.tiktok.com/@lvngroup
Youtube: https://www.youtube.com/Lvngroupx

Giải đáp có liên quan

Quy định về trả nợ gốc và lãi tiền vay?

– Tổ chức tín dụng và khách hàng thỏa thuận về kỳ hạn trả nợ gốc và lãi tiền vay như sau:
+ Trả nợ gốc, lãi tiền vay theo kỳ hạn riêng;
+ Trả nợ gốc và lãi tiền vay trong cùng một kỳ hạn.
– Tổ chức tín dụng và khách hàng thỏa thuận về việc trả nợ trước hạn.
– Trường hợp khách hàng không có khả năng trả nợ đúng hạn một phần hoặc toàn bộ nợ gốc và/hoặc lãi tiền vay, tổ chức tín dụng xem xét chấp thuận cơ cấu lại thời hạn trả nợ theo hướng dẫn tại Điều 19 hoặc chuyển nợ quá hạn theo hướng dẫn tại Điều 20 Thông tư này. Tổ chức tín dụng và khách hàng thỏa thuận việc tính tiền lãi phải trả phù hợp với quy định tại khoản 4 Điều 13 Thông tư này.
– Tổ chức tín dụng và khách hàng thỏa thuận về thứ tự thu nợ gốc, lãi tiền vay. Đối với khoản nợ vay bị quá hạn trả nợ, tổ chức tín dụng thực hiện theo thứ tự nợ gốc thu trước, nợ lãi tiền vay thu sau.

Quy định về việc cơ cấu lại thời hạn trả nợ?

Tổ chức tín dụng xem xét quyết định việc cơ cấu lại thời hạn trả nợ trên cơ sở đề nghị của khách hàng, khả năng tài chính của tổ chức tín dụng và kết quả đánh giá khả năng trả nợ của khách hàng, như sau:
– Khách hàng không có khả năng trả nợ đúng kỳ hạn nợ gốc và/hoặc lãi tiền vay và được tổ chức tín dụng đánh giá là có khả năng trả trọn vẹn nợ gốc và/hoặc lãi tiền vay theo kỳ hạn trả nợ được điều chỉnh, thì tổ chức tín dụng xem xét điều chỉnh kỳ hạn trả nợ gốc và/hoặc lãi tiền vay đó phù hợp với nguồn trả nợ của khách hàng; thời hạn cho vay không thay đổi.
– Khách hàng không có khả năng trả hết nợ gốc và/hoặc lãi tiền vay đúng thời hạn cho vay đã thỏa thuận và được tổ chức tín dụng đánh giá là có khả năng trả trọn vẹn nợ gốc và/hoặc lãi tiền vay trong một khoảng thời gian nhất định sau thời hạn cho vay, thì tổ chức tín dụng xem xét cho gia hạn nợ với thời hạn phù hợp với nguồn trả nợ của khách hàng.
– Việc cơ cấu lại thời hạn trả nợ được thực hiện trước hoặc trong thời hạn 10 (mười) ngày kể từ ngày đến kỳ hạn, thời hạn trả nợ đã thỏa thuận.

Quy định về giải quyết nợ quá hạn?

Tổ chức tín dụng chuyển nợ quá hạn đối với số dư nợ gốc mà khách hàng không trả được nợ đúng hạn theo thỏa thuận và không được tổ chức tín dụng chấp thuận cơ cấu lại thời hạn trả nợ; thông báo cho khách hàng về việc chuyển nợ quá hạn. Nội dung thông báo tối thiểu bao gồm số dư nợ gốc bị quá hạn, thời gian chuyển nợ quá hạn và lãi suất áp dụng đối với dư nợ gốc bị quá hạn.

SOẠN HỢP ĐỒNG, ĐƠN, VĂN BẢN THEO YÊU CẦU CHỈ 500.000đ

--- Gọi ngay 1900.0191 ---

(Tư vấn Miễn phí - Hỗ trợ 24/7)

Công ty Luật LVN - Địa chỉ: Số 16B Nguyễn Thái Học, Yết Kiêu, Hà Đông, Hà Nội, Việt Nam

Gmail: luatlvn@gmail.com