Thời hạn nộp tiền trúng đấu giá đất tại Việt Nam năm 2022

Chào LVN Group, LVN Group có thể cho tôi biết về Thời hạn nộp tiền trúng đấu giá đất tại Việt Nam năm 2022. Tôi xin chân thành cảm ơn LVN Group rất nhiều vì đã trả lời câu hỏi của tôi.

Cảm ơn bạn đã gửi câu hỏi về cho chúng tôi. Tại Việt Nam trong các năm gần đây việc Nhà nước công khai cho các doanh nghiệp tư nhân đấu giá quyền sử dụng đát trở nên phổ biên và thu hút nhiều sự quan tâm từ dư luận xã hội Vậy câu hỏi đặt ra là theo hướng dẫn của pháp luật thì Quy trình đấu giá đất tại Việt Nam thế nào? Thời hạn nộp tiền trúng đấu giá đất tại Việt Nam năm 2022 được quy định thế nào?

Để có thể cung cấp cho bạn thông tin về thời hạn nộp tiền trúng đấu giá đất tại Việt Nam năm 2022. LvngroupX mời bạn cân nhắc bài viết dưới đây của chúng tôi.

Văn bản hướng dẫn

 • Luật Đấu giá tài sản 2016 
 • Nghị định 62/2015/NĐ- CP 
 • Nghị định 33/2020/NĐ-CP
 • Bộ luật Dân sự 2015
 • Luật Đất đai 2013
 • Thông tư liên tịch 14/2015/TT-BTNMT-BTP
 • Nghị định số 25/2020/NĐ-CP
 • Nghị định 31/2021/NĐ-CP
 • Nghị định số 35/2021/NĐ-CP

Quỹ đất được sử dụng để đấu giá quyền sử dụng đất

Theo quy định tại Điều 4 Thông tư liên tịch 14/2015/TT-BTNMT-BTP quy định về quỹ đất được sử dụng để đấu giá quyền sử dụng đất như sau:

Quỹ đất được sử dụng để đấu giá quyền sử dụng đất bao gồm:

 • Đất Nhà nước thu hồi để phát triển kinh tế – xã hội vì lợi ích quốc gia, công cộng theo hướng dẫn tại Điều 62 của Luật Đất đai; thu hồi do vi phạm pháp luật về đất đai theo hướng dẫn tại Khoản 1 Điều 64 của Luật Đất đai; thu hồi do chấm dứt việc sử dụng đất theo pháp luật, tự nguyện trả lại đất theo hướng dẫn tại các Điểm a, b, c và d Khoản 1 Điều 65 của Luật Đất đai;
 • Đất Nhà nước thu hồi do sắp xếp lại, xử lý trụ sở công tác, cơ sở hoạt động sự nghiệp, cơ sở sản xuất, kinh doanh mà tài sản gắn liền với đất thuộc sở hữu nhà nước;
 • Đất do Ủy ban nhân dân xã, phường, thị trấn; Tổ chức phát triển quỹ đất được giao quản lý mà Nhà nước chưa giao hoặc cho thuê để sử dụng theo hướng dẫn của pháp luật;
 • Đất do các tổ chức được giao để quản lý theo hướng dẫn tại Điểm b và Điểm c Khoản 1 Điều 8 của Luật Đất đai được đơn vị nhà nước có thẩm quyền quyết định giao, cho thuê để sử dụng theo hướng dẫn của pháp luật.

Quy trình đấu giá đất tại Việt Nam mới năm 2022

Theo quy định tại Chương II Thông tư liên tịch 14/2015/TT-BTNMT-BTP quy định về quy trình đấu giá đất tại Việt Nam mới năm 2022 như sau:

Bước 1: Lập phương án đấu giá đất. Căn cứ kế hoạch sử dụng đất hàng năm của cấp huyện đã được phê duyệt và đề xuất của các đơn vị về việc đấu giá quỹ đất hiện có, Sở Tài nguyên và Môi trường hoặc Phòng Tài nguyên và Môi trường báo cáo Ủy ban nhân dân cùng cấp chỉ đạo các đơn vị đang được giao quản lý quỹ đất quy định tại Điều 4 của Thông tư liên tịch 14/2015/TT-BTNMT-BTP lập phương án đấu giá quyền sử dụng đất trình Ủy ban nhân dân cùng cấp phê duyệt.

Bước 2: Chuẩn bị hồ sơ đấu giá. Căn cứ phương án đấu giá quyền sử dụng đất đã được phê duyệt, đơn vị được giao tổ chức thực hiện việc đấu giá quyền sử dụng đất có trách nhiệm chuẩn bị hồ sơ của các thửa đất đấu giá, gửi đến đơn vị tài nguyên và môi trường để thẩm định trước khi trình Ủy ban nhân dân cấp có thẩm quyền quyết định đấu giá quyền sử dụng đất.

Bước 3: Quyết định đấu giá quyền sử dụng đất.  Căn cứ hồ sơ thửa đất đấu giá do đơn vị tổ chức thực hiện việc đấu giá quyền sử dụng đất chuẩn bị và ý kiến thẩm định của đơn vị tài nguyên và môi trường, Ủy ban nhân dân cấp có thẩm quyền quyết định đấu giá quyền sử dụng đất.

Thời hạn nộp tiền trúng đấu giá đất tại Việt Nam năm 2022

Bước 4: Xác định và phê duyệt giá khởi điểm của thửa đất đấu giá. Căn cứ quyết định đấu giá quyền sử dụng đất, Sở Tài nguyên và Môi trường tổ chức thực hiện việc xác định giá khởi điểm của thửa đất đấu giá (gồm giá đất, hạ tầng kỹ thuật, tài sản gắn liền với đất nếu có) theo hướng dẫn của pháp luật và trình Ủy ban nhân dân tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương (sau đây gọi chung là Ủy ban nhân dân cấp tỉnh) phê duyệt.

Bước 5: Lựa chọn và ký hợp đồng thuê đơn vị thực hiện cuộc bán đấu giá quyền sử dụng đất. Căn cứ phương thức lựa chọn đơn vị thực hiện cuộc bán đấu giá trong phương án đấu giá quyền sử dụng đất đã được phê duyệt; đơn vị tổ chức thực hiện việc đấu giá quyền sử dụng đất có trách nhiệm tổ chức lựa chọn và ký hợp đồng thuê đơn vị thực hiện cuộc bán đấu giá quyền sử dụng đất theo hướng dẫn.

Bước 6: Thực hiện cuộc bán đấu giá quyền sử dụng đất

 • Đơn vị thực hiện cuộc bán đấu giá quyền sử dụng đất có trách nhiệm thực hiện cuộc bán đấu giá quyền sử dụng đất đúng với trình tự, thủ tục quy định của pháp luật về đấu giá tài sản và nội dung cụ thể tại hợp đồng thuê thực hiện cuộc bán đấu giá quyền sử dụng đất.
 • Đơn vị tổ chức thực hiện việc đấu giá quyền sử dụng đất có trách nhiệm cử uỷ quyền tham dự, giám sát việc thực hiện cuộc bán đấu giá quyền sử dụng đất. Tùy từng trường hợp cụ thể, đơn vị tổ chức thực hiện việc đấu giá quyền sử dụng đất phối hợp với đơn vị thực hiện cuộc bán đấu giá mời uỷ quyền đơn vị tài nguyên và môi trường, tư pháp, tài chính, chính quyền địa phương nơi có đất bán đấu giá và uỷ quyền tổ chức, cá nhân khác có liên quan đến tham dự, giám sát thực hiện cuộc bán đấu giá quyền sử dụng đất.

Bước 7: Phê duyệt kết quả đấu giá quyền sử dụng đất. Trong thời hạn không quá 05 ngày công tác kể từ ngày nhận bàn giao hồ sơ và Biên bản kết quả thực hiện cuộc bán đấu giá quyền sử dụng đất từ đơn vị thực hiện cuộc bán đấu giá quyền sử dụng đất, đơn vị tổ chức thực hiện việc đấu giá quyền sử dụng đất lập hồ sơ gửi đơn vị tài nguyên và môi trường để trình Ủy ban nhân dân cấp có thẩm quyền đã quyết định đấu giá quyền sử dụng đất, ban hành quyết định công nhận kết quả trúng đấu giá quyền sử dụng đất.

Bước 8: Nộp tiền sử dụng đất, tiền thuê đất khi có quyết định công nhận kết quả trúng đấu giá quyền sử dụng đất. Trong thời hạn không quá 05 ngày công tác kể từ ngày nhận được quyết định công nhận kết quả trúng đấu giá của Ủy ban nhân dân cấp có thẩm quyền, đơn vị thuế gửi thông báo nộp tiền sử dụng đất hoặc tiền thuê đất bằng văn bản cho người đã trúng đấu giá.

Thời hạn nộp tiền trúng đấu giá đất tại Việt Nam năm 2022

Theo quy định tại Điều 13 Thông tư liên tịch 14/2015/TT-BTNMT-BTP quy định về việc nộp tiền sử dụng đất, tiền thuê đất sau khi có quyết định công nhận kết quả trúng đấu giá quyền sử dụng đất như sau:

– Trong thời hạn không quá 05 ngày công tác kể từ ngày nhận được quyết định công nhận kết quả trúng đấu giá của Ủy ban nhân dân cấp có thẩm quyền, đơn vị thuế gửi thông báo nộp tiền sử dụng đất hoặc tiền thuê đất bằng văn bản cho người đã trúng đấu giá.

– Thông báo nộp tiền sử dụng đất hoặc tiền thuê đất bao gồm các nội dung sau:

 • Số tiền sử dụng đất hoặc tiền thuê đất phải nộp và phương thức, địa điểm, thời gian phải nộp theo kết quả trúng đấu giá đã được Ủy ban nhân dân cấp có thẩm quyền quyết định công nhận;
 • Tên, địa chỉ và số tài khoản tại Kho bạc nhà nước để nộp tiền sử dụng đất hoặc tiền thuê đất trúng đấu giá;
 • Thời hạn yêu cầu nộp tiền sử dụng đất hoặc tiền thuê đất trúng đấu giá;
 • Thời hạn chuyển giao chứng từ đã nộp tiền sử dụng đất hoặc tiền thuê đất trúng đấu giá cho đơn vị tài nguyên và môi trường.

– Người trúng đấu giá quyền sử dụng đất có trách nhiệm nộp tiền sử dụng đất vào Kho bạc nhà nước và chuyển chứng từ đã nộp tiền cho đơn vị tài nguyên và môi trường để làm thủ tục ký hợp đồng thuê đất, cấp Giấy chứng nhận quyền sử dụng đất, quyền sở hữu nhà ở và tài sản khác gắn liền với đất theo hướng dẫn.

Quy định về cấp giấy chứng nhận quyền sử dụng đất cho người trúng đấu giá

Theo quy định tại Điều 14 Thông tư liên tịch 14/2015/TT-BTNMT-BTP quy định về việc cấp giấy chứng nhận quyền sử dụng đất, giao đất trên thực địa cho người trúng đấu giá như sau:

– Sau khi đã nhận được chứng từ nộp đủ tiền trúng đấu giá quyền sử dụng đất của người trúng đấu giá, đơn vị tài nguyên và môi trường trình Ủy ban nhân dân cấp có thẩm quyền cấp Giấy chứng nhận quyền sử dụng đất, quyền sở hữu nhà ở và tài sản khác gắn liền với đất; ký hợp đồng thuê đất đối với trường hợp thuê đất theo hướng dẫn tại Điểm d Khoản 5 Điều 68 của Nghị định số 43/2014/NĐ-CP ngày 15 tháng 5 năm 2014 của Chính phủ quy định chi tiết thi hành một số điều của Luật Đất đai.

– Trong thời hạn không quá 05 ngày công tác kể từ ngày Ủy ban nhân dân cấp có thẩm quyền cấp Giấy chứng nhận quyền sử dụng đất, quyền sở hữu nhà ở và tài sản khác gắn liền với đất trúng đấu giá, đơn vị tài nguyên và môi trường chủ trì, phối hợp với đơn vị tổ chức thực hiện việc đấu giá quyền sử dụng đất và Ủy ban nhân dân xã, phường, thị trấn nơi có đất đấu giá, tổ chức thực hiện bàn giao đất trên thực địa và trao Giấy chứng nhận quyền sử dụng đất, quyền sở hữu nhà ở và tài sản khác gắn liền với đất cho tổ chức, cá nhân đã trúng đấu giá quyền sử dụng đất; chỉ đạo đơn vị có liên quan thực hiện cập nhật, chỉnh lý cơ sở dữ liệu địa chính, hồ sơ địa chính theo hướng dẫn hiện hành.

Mời bạn xem thêm

 • Hướng dẫn trích lục khai sinh online nhanh chóng năm 2022
 • Dịch vụ trích lục giấy khai sinh nhanh chóng nhất 2022
 • Thủ tục đề nghị cấp bản sao trích lục hộ tịch mới

Liên hệ ngay LVN Group

Trên đây là tư vấn của LVN Group về vấn đề Thời hạn nộp tiền trúng đấu giá đất tại Việt Nam năm 2022. Chúng tôi hy vọng rằng bạn có thể vận dụng các kiến thức trên để sử dụng trong công việc và cuộc sống. Để biết thêm thông tin chi tiết và nhận thêm sự tư vấn, giúp đỡ khi có nhu cầu về các vấn đề liên quan đến Tra cứu chỉ giới xây dựng; tra cứu chứng chỉ năng lực công ty xây dựng; Cách tra cứu chỉ giới xây dựng nhanh, đơn giản của chúng tôi; mời quý khách hàng liên hệ đến hotline để được tiếp nhận.

Liên hệ hotline: 1900.0191.

Facebook: www.facebook.com/lvngroup
Tiktok: https://www.tiktok.com/@lvngroup
Youtube: https://www.youtube.com/Lvngroupx

Giải đáp có liên quan

 Phương án đấu giá quyền sử dụng đất bao gồm những nội dung chính gì?

 Phương án đấu giá quyền sử dụng đất bao gồm những nội dung chính sau đây:
– Danh mục loại đất, vị trí, diện tích và hạ tầng kỹ thuật, tài sản gắn liền với các thửa đất đấu giá (nếu có);
– Mục đích, cách thức (giao đất hoặc cho thuê đất), thời hạn sử dụng của các thửa đất khi đấu giá quyền sử dụng đất;
– Dự kiến thời gian tổ chức thực hiện đấu giá các thửa đất;
– Đối tượng và điều kiện được tham gia đấu giá; mức phí tham gia đấu giá và khoản tiền đặt trước phải nộp khi tham gia đấu giá;
– Hình thức đấu giá được áp dụng khi thực hiện cuộc bán đấu giá;
– Kinh phí, nguồn chi phí tổ chức thực hiện việc đấu giá;
– Dự kiến giá trị thu được và đề xuất việc sử dụng nguồn thu từ kết quả đấu giá;
– Phương thức lựa chọn đơn vị thực hiện cuộc bán đấu giá (đấu thầu rộng rãi hoặc giao đơn vị cụ thể thực hiện) hoặc đề xuất thành lập Hội đồng đấu giá quyền sử dụng đất trong trường hợp đặc biệt (đối với trường hợp được thành lập Hội đồng đấu giá đặc biệt theo hướng dẫn);
– Đề xuất đơn vị được giao tổ chức thực hiện việc đấu giá quyền sử dụng đất.

Hồ sơ thửa đất đấu giá bao gồm?

Hồ sơ thửa đất đấu giá bao gồm:
– Tờ trình và dự thảo quyết định đấu giá quyền sử dụng đất;
– Giấy tờ liên quan đến hiện trạng quản lý, sử dụng thửa đất đấu giá và hạ tầng kỹ thuật, tài sản gắn liền với thửa đất đấu giá (nếu có) của đơn vị có thẩm quyền;
– Thông tin về quy hoạch, kế hoạch sử dụng đất và quy hoạch xây dựng chi tiết liên quan đến thửa đất đấu giá đất được đơn vị nhà nước có thẩm quyền phê duyệt;
– Trích lục bản đồ địa chính hoặc trích đo địa chính thửa đất đấu giá trong trường hợp không có bản đồ địa chính;
– Tên, địa chỉ của đơn vị tổ chức thực hiện việc đấu giá quyền sử dụng thửa đất.

Quyết định đấu giá quyền sử dụng đất được thể hiện bằng văn bản thế nào?

Quyết định đấu giá quyền sử dụng đất được thể hiện bằng văn bản và có những nội dung chính sau đây:
– Văn bản hướng dẫn để ban hành quyết định;
– Danh mục, vị trí, diện tích thửa đất, hạ tầng kỹ thuật, tài sản gắn liền với thửa đất (nếu có), mục đích, cách thức và thời hạn sử dụng đất được quyết định đấu giá;
– Các thông tin về quy hoạch, kế hoạch sử dụng đất, quy hoạch xây dựng chi tiết đã được đơn vị nhà nước có thẩm quyền phê duyệt và các quy định khác có liên quan đến việc quản lý, sử dụng thửa đất được quyết định đấu giá;
– Tên, địa chỉ của đơn vị được giao tổ chức thực hiện việc đấu giá quyền sử dụng thửa đất.

SOẠN HỢP ĐỒNG, ĐƠN, VĂN BẢN THEO YÊU CẦU CHỈ 500.000đ

--- Gọi ngay 1900.0191 ---

(Tư vấn Miễn phí - Hỗ trợ 24/7)

Công ty Luật LVN - Địa chỉ: Số 16B Nguyễn Thái Học, Yết Kiêu, Hà Đông, Hà Nội, Việt Nam

Gmail: luatlvn@gmail.com