Hỗ trợ bồi thường đường điện cao thế qua đất nông nghiệp 2022

Theo quy định cũ, khi đường điện cao thế đi qua đất của hộ gia đình hay đất nông nghiệp sẽ được bồi thường. Tuy nhiên, đã có quy định mới về việc hỗ trợ bồi thường đường điện cao thế qua đất nông nghiệp. Vậy, Hỗ trợ bồi thường đường điện cao thế qua đất nông nghiệp hiện nay thế nào? Hãy theo dõi bài viết dưới đây của LVN Group nhé.

Văn bản hướng dẫn

  • Nghị định 51/2020/NĐ-CP

Điện cao thế là gì?

Tại Việt Nam, điện cao thế là nguồn điện có mức điện áp rất cao, thường ở mức 110kv, 220kv hoặc 500kv. Điện cao thế được truyền đi nhờ đường dây điện, nối với các trạm biến áp.

Đường điện cao thế là những đường dây điện nằm ở rất cao và dùng để truyền tải những điện áp lớn trên 35kV (gấp gần 160 lần so với đường điện 220V mà chúng ta sử dụng). Đường điện cao thế được neo giữ trên các cột điện cao thế bằng thép và hợp kim ở độ cao trên 14m (đối với điện áp từ 35kV trở lên).

Quy định về vấn đề bồi thường đường dây điện đi qua đất

Tại Điều 19 Nghị định 14/2014/NĐ-CP có quy định về Bồi thường, hỗ trợ đối với đất trong hành lang bảo vệ an toàn đường dây dẫn điện trên không:

Điều 19. Bồi thường, hỗ trợ đối với đất trong hành lang bảo vệ an toàn đường dây dẫn điện trên không

1. Đất ở, các loại đất khác trong cùng thửa với đất ở của một chủ sử dụng trong hành lang bảo vệ an toàn đường dây dẫn điện trên không điện áp đến 220 kV thuộc diện Nhà nước không thu hồi đất thì chủ sử dụng đất được bồi thường, hỗ trợ do hạn chế khả năng sử dụng đất. Việc bồi thường, hỗ trợ được thực hiện một lần như sau:

a) Đất ở được bồi thường, hỗ trợ do hạn chế khả năng sử dụng là loại đất ở được quy định tại các văn bản pháp luật về đất đai;

b) Diện tích đất ở được bồi thường, hỗ trợ do hạn chế khả năng sử dụng là diện tích đất ở thực tiễn trong hành lang bảo vệ an toàn đường dây dẫn điện trên không. Mức bồi thường, hỗ trợ không lớn hơn 80% mức bồi thường thu hồi đất ở, tính trên diện tích đất nằm trong hành lang;

c) Trên cùng một thửa đất, bao gồm đất ở và các loại đất khác của một chủ sử dụng đất, khi bị hành lang bảo vệ an toàn đường dây dẫn điện trên không chiếm dụng khoảng không lớn hơn hạn mức đất ở thì phần diện tích các loại đất khác trên cùng thửa đất trong hành lang cũng được bồi thường, hỗ trợ. Mức bồi thường, hỗ trợ không lớn hơn 80% mức bồi thường thu hồi các loại đất khác đó tính trên diện tích các loại đất khác nằm trong hành lang;

d) Trường hợp đất ở không đủ điều kiện như quy định tại Điểm a Khoản 1 Điều này, Ủy ban nhân dân cấp tỉnh xem xét, hỗ trợ dựa trên điều kiện thực tiễn của từng địa phương.

2. Đất trồng cây lâu năm, đất rừng sản xuất trong hành lang bảo vệ an toàn đường dây dẫn điện trên không thì chủ sử dụng đất được hỗ trợ do hạn chế khả năng sử dụng đất. Việc hỗ trợ được thực hiện một lần, không lớn hơn 30% mức bồi thường thu hồi đất trồng cây lâu năm, đất rừng sản xuất, tính trên diện tích đất trong hành lang bảo vệ an toàn đường dây dẫn điện trên không.

3. Mức bồi thường, hỗ trợ quy định tại Khoản 1, Khoản 2 Điều này do Ủy ban nhân dân cấp tỉnh quy định cụ thể. Kinh phí chi trả từ nguồn vốn đầu tư của chủ đầu tư công trình lưới điện cao áp.

Tuy nhiên, Theo Khoản 1 Điều 2 Nghị định 51/2020/NĐ-CP có hiệu lực từ ngày 21/4/2020 quy định:

Điều 2.

1. Bãi bỏ khoản 2 Điều 2, khoản 2 Điều 6, khoản 1 và điểm đ khoản 2 Điều 9, điểm c và điểm d khoản 1 Điều 17, Điều 19, Điều 21, điểm d khoản 1 Điều 24 Nghị định số 14/2014/NĐ-CP.

Vì vậy, theo hướng dẫn trên, từ ngày 21/4/2020 tại Điều 19 Nghị định 14/2014/NĐ-CP trước đây đã bị bãi bỏ. Do đó, đối với trường hợp đất nằm trong hành lang bảo vệ an toàn đường dây dẫn điện trên không mà không thuộc diện bị thu hồi thì không được bồi thường, hỗ trợ nữa.

Hỗ trợ bồi thường đường điện cao thế qua đất nông nghiệp 2022

Quy định về sử dụng đất cho các công trình điện lực

Theo Điều 12 Luật điện lực 2004 quy định về sử dụng đất cho các công trình điện lực như sau:

Điều 12. Sử dụng đất cho các công trình điện lực

1. Căn cứ quy hoạch phát triển điện lực và quy hoạch, kế hoạch sử dụng đất đã được đơn vị nhà nước có thẩm quyền phê duyệt, Uỷ ban nhân dân các cấp có trách nhiệm bố trí đủ quỹ đất cho xây dựng các công trình điện lực.

2. Chủ đầu tư khi lập dự án đầu tư công trình điện lực phải xác định rõ diện tích đất cần sử dụng và phương án đền bù, giải phóng mặt bằng.

3. Sau khi dự án đầu tư điện lực đã được phê duyệt, đơn vị nhà nước có thẩm quyền quyết định giao đất, cho thuê đất để chủ đầu tư thực hiện dự án.

4. Ủy ban nhân dân các cấp trong phạm vi nhiệm vụ, quyền hạn của mình có trách nhiệm chủ trì, phối hợp với chủ đầu tư dự án điện lực lập và thực hiện kế hoạch giải phóng mặt bằng, di dân, tái định cư; bồi thường tổn hại về đất đai, tài sản; bảo vệ diện tích đất dành cho dự án và hành lang an toàn của công trình điện lực.

Bồi thường hỗ trợ về đất để xây dựng công trình điện lực

Căn cứ theo khoản 12 Điều 1 Nghị định 51/2020/NĐ-CP quy định về thu hồi đất và bồi thường, hỗ trợ để xây dựng công trình điện lực như sau:

“Việc thu hồi đất; bồi thường, hỗ trợ đối với đất và tài sản gắn liền với đất nằm trong phạm vi hành lang bảo vệ an toàn lưới điện cao áp bị tổn hại do phải giải tỏa được thực hiện theo hướng dẫn của pháp luật về bồi thường, hỗ trợ, tái định cư khi Nhà nước thu hồi đất.”.

Theo đó, người dân cần lưu ý một số quy định sau:

– Điều kiện được bồi thường về đất: Phải có Giấy chứng nhận quyền sử dụng đất (Sổ hồng, Sổ đỏ) hoặc không có Giấy chứng nhận quyền sử dụng đất nhưng đủ điều kiện được cấp, trừ duy nhất 01 trường hợp.

– Hình thức bồi thường: Bồi thường bằng tiền, ngoài ra nếu thu hồi đất ở thì được bồi thường bằng đất hoặc nhà ở nếu không còn đất ở, nhà ở nào khác trong địa bàn xã, phường, thị trấn nơi có đất thu hồi, trừ trường hợp muốn bồi thường bằng tiền.

– Mức bồi thường: Tính theo giá đất cụ thể do UBND cấp tỉnh quy định hoặc theo thỏa thuận giữa người sử dụng đất và doanh nghiệp nếu công trình điện lực do tư nhân đầu tư và thực hiện (không phải do Nhà nước thu hồi đất).

Hỗ trợ bồi thường đường điện cao thế qua đất nông nghiệp có cây trồng

Căn cứ khoản 16 Điều 1 Nghị định 51/2020/NĐ-CP, bồi thường với cây trong và ngoài hành lang bảo vệ an toàn lưới điện cao thế được thực hiện như sau:

“Điều 23. Bồi thường đối với cây trong và ngoài hành lang bảo vệ an toàn lưới điện cao áp

1. Cây trong hành lang và có trước khi có thông báo thu hồi đất để xây dựng lưới điện nếu không phải chặt bỏ và cấm trồng theo hướng dẫn tại khoản 3 Điều 12 Nghị định số 14/2014/NĐ-CP thì đơn vị quản lý vận hành có trách nhiệm kiểm tra, chặt, tỉa cây để đảm bảo an toàn cho lưới điện và thực hiện bồi thường theo hướng dẫn của pháp luật về bồi thường, hỗ trợ, tái định cư khi nhà nước thu hồi đất.

2. Cây ngoài hành lang và có thể vi phạm khoảng cách an toàn theo hướng dẫn tại khoản 2 Điều 12 Nghị định số 14/2014/NĐ-CP thì đơn vị quản lý vận hành có trách nhiệm kiểm tra, chặt, tỉa cây để đảm bảo an toàn cho lưới điện và thực hiện bồi thường như đối với cây trong hành lang quy định tại khoản 1 Điều này”

Mức bồi thường cây trong và ngoài hành lang bảo vệ an toàn lưới điện cao thế do thực hiện theo hướng dẫn của UBND cấp tỉnh.

Bài viết có liên quan

  • Trộm vật liệu thi công đường dây điện bị phạt bao nhiêu năm tù?
  • Bồi thường tổn hại đối với đất thuộc hành lang an toàn năm 2022 thế nào?
  • Trách nhiệm bồi thường tổn hại do nguồn nguy hiểm gây ra

Liên hệ ngay

Trên đây là toàn bộ nội dung tư vấn của chúng tôi về “Hỗ trợ bồi thường đường điện cao thế qua đất nông nghiệp 2022”. Nếu quý khách có nhu cầu Tư vấn đặt cọc đất, bồi thường khi bị thu hồi đất, Đổi tên sổ đỏ, Làm sổ đỏ, Tách sổ đỏ, Giải quyết tranh chấp đất đai,… của chúng tôi; LVN Group mời quý khách hàng liên hệ đến hotline để được tiếp nhận. Liên hệ hotline: 1900.0191 hoặc qua các kênh sau:

FB: www.facebook.com/lvngroup
Tiktok: https://www.tiktok.com/@lvngroup
Youtube: https://www.youtube.com/Lvngroupx

Giải đáp có liên quan

Có được xây nhà ở gần đường điện cao thế?

Không nên xây nhà ở gần đường điện cao thế. Vì đường điện cao thế có điện áp lớn, điện từ trường sinh ra từ đường điện cao thế cũng cực kỳ mạnh. Sống trong môi trường điện từ trường mạnh về lâu về dài có thể gây ảnh hưởng đến sức khỏe như ảnh hưởng đến tim mạch, gây mệt mỏi, đau đầu,…

Nhà nằm gần đường điện cao thế gặp những bất lợi gì?

– Tai nạn điện khi mưa giông: Nguyên nhân chủ yếu khiến nhiều người sinh sống gần đường điện cao thế phải di dời nơi ở, là do có nguy cơ bị phóng điện trường khi gặp mưa giông. Hiện tượng này có thể gây bỏng, giật điện… hay thậm chí là nhiều người tử vong nếu tiếp xúc trực tiếp với nguồn điện cao thế.
Mặt khác, nếu trời có sấm sét, người có nhà ở gần có khả năng sẽ có khả năng bị giật. Vì chạm vào đồ vật bằng kim loại bị nhiễm điện từ.
– Tác động đến đời sống sinh hoạt: Những người sinh sống gần đường điện cao thế phản ảnh rằng sáng dậy thường cảm thấy uể oải, đau nhức người, mệt mỏi,… Có nhiều hộ dân tuy đã xây nhà cách đường điện cao thế 15m – 20m nhưng TV vẫn luôn bị nhiễu do nhiễm điện từ trường.

Cột điện, đường điện cao thế thường xuất hiện ở đâu?

Cột điện lộ thiên: Hệ thống điện ở nhiều nơi trên Việt Nam còn là hệ thống điện lộ thiên. Và trong thiết kế cảnh quan đô thị, các kỹ sư sẽ tránh việc để trụ điện trước nhà. Nếu để ý, ta sẽ thấy các trụ điện luôn nằm ở trên đường giao nhau, điểm chung giữa hai căn nhà.
Ở nước ta hiện có nhiều các tuyến đường dây cao thế với độ dài khoảng trên 18 nghìn km, và tuyến đường điện cao thế 500kV Bắc – Nam đi qua khá nhiều khu dân cư đông đúc. Các đường dây bao gồm: 110kV, 220kV và 500kV… đi qua các tỉnh Thái Nguyên, Tuyên Quang, Thanh Hóa, Quảng Bình, Quảng Nam, Hà Tĩnh,… Tuy nhiên, những đường điện cao thế thường nằm cách xa khu dân cư. Còn những đường dây dẫn điện vào nhà là những đường điện hạ thế. 

SOẠN HỢP ĐỒNG, ĐƠN, VĂN BẢN THEO YÊU CẦU CHỈ 500.000đ

--- Gọi ngay 1900.0191 ---

(Tư vấn Miễn phí - Hỗ trợ 24/7)

Công ty Luật LVN - Địa chỉ: Số 16B Nguyễn Thái Học, Yết Kiêu, Hà Đông, Hà Nội, Việt Nam

Gmail: luatlvn@gmail.com