Tờ khai thay đổi thông tin bảo hiểm xã hội mới 2022

Bảo hiểm xã hội là chính sách an sinh lớn của nước ta hiện nay. Việc cập nhật yêu cầu phải có sự chính xác cao. Nhưng có những trường hợp thông tin trên bảo hiểm xã hội có sự sai sót, không phù hợp với thông tin trên giấy tờ. Vậy trong trường hợp đó người sử dụng cần làm gì để thay đổi thông tin trên bảo hiểm xã hội? Tờ khai thay đổi thông tin bảo hiểm xã hội được quy định thế nào?

Văn bản hướng dẫn

  • Luật Bảo Hiểm Xã Hội 2014

Bảo hiểm xã hội là gì?

Hiện nay, các nội dung liên quan đến chế độ bảo hiểm xã hội (BHXH) được quy định trong Luật BHXH năm 2014 và các văn bản hướng dẫn. Tại khoản 1 Điều 3 Luật BHXH năm 2014, bảo hiểm xã hội được định nghĩa như sau:

  1. Bảo hiểm xã hội là sự bảo đảm thay thế hoặc bù đắp một phần thu nhập của người lao động khi họ bị giảm hoặc mất thu nhập do ốm đau, thai sản, tai nạn lao động, bệnh nghề nghiệp, hết tuổi lao động hoặc chết, trên cơ sở đóng vào quỹ bảo hiểm xã hội.

Các chế độ về bảo hiểm xã hội được Nhà nước tổ chức và đảm bảo thực hiện theo đúng các quy định của hệ thống pháp luật về BHXH nhằm đảm đảm đời sống cho người tham gia.

Bảo hiểm xã hội gồm những loại hình nào?

Căn cứ Điều 3 Luật BHXH năm 2014, bảo hiểm xã hội gồm 02 loại: BHXH bắt buộc và BHXH tự nguyện. Trong đó từng loại hình bảo hiểm được hiểu như sau:

2. Bảo hiểm xã hội bắt buộc là loại hình bảo hiểm xã hội do Nhà nước tổ chức mà người lao động và người sử dụng lao động phải tham gia.

3. Bảo hiểm xã hội tự nguyện là loại hình bảo hiểm xã hội do Nhà nước tổ chức mà người tham gia được lựa chọn mức đóng, phương thức đóng phù hợp với thu nhập của mình và Nhà nước có chính sách hỗ trợ tiền đóng bảo hiểm xã hội để người tham gia hưởng chế độ hưu trí và tử tuất.

Đúng như cái tên của từng loại hình, nếu thuộc các đối tượng mà luật quy định, người lao động và người sử dụng sẽ phải tham gia BHXH bắt buộc. Còn với BHXH tự nguyện, người lao động có thể chọn tham gia hoặc không tham gia. 

Mức đóng bảo hiểm xã hội khi tham gia là bao nhiêu?

Theo quy định hiện hành, tùy thuộc vào loại hình BHXH người lao động tham gia mà sẽ áp dụng tỷ lệ đóng khác nhau. Căn cứ:

* Tham gia BHXH bắt buộc:

Cả người lao động và người sử dụng lao động cùng phải đóng BHXH theo các tỷ lệ nhất định được tính trên cơ sở tiền lương làm căn cứ đóng BHXH của người lao động:

– Người lao động Việt Nam:

Người sử dụng lao động Người lao động
BHXH BHTN BHYT BHXH BHTN BHYT
Hưu trí-tử tuất Ốm đau-thai sản TNLĐ-BNN (*) Hưu trí-tử tuất Ốm đau-thai sản TNLĐ-BNN
14% 3% 0.5% 1% 3% 8% 1% 1.5%
21.5% 10.5%
Tổng cộng 32%
Tờ khai thay đổi thông tin bảo hiểm xã hội

– Người lao động nước ngoài:

Người sử dụng lao động Người lao động
BHXH BHTN BHYT BHXH BHTN BHYT
Hưu trí-tử tuất Ốm đau-thai sản TNLĐ-BNN (*) Hưu trí-tử tuất Ốm đau-thai sản TNLĐ-BNN
3% 0.5% 3% 1.5%
6.5% 1.5%
Tổng cộng 8%
Tờ khai thay đổi thông tin bảo hiểm xã hội

(*) Nếu doanh nghiệp đề nghị được đóng vào quỹ tai nạn lao động, bệnh nghề nghiệp với mức thấp hơn và được Bộ Lao động – Thương binh và Xã hội chấp thuận thì chỉ cần đóng 0,3%.

* Tham gia BHXH tự nguyện:

Người lao động tham gia bảo hiểm tự nguyện được tự chọn mức thu nhập làm căn cứ đóng BHXH. Mỗi tháng, người lao động sẽ phải đóng bảo hiểm theo mức như sau:

Mức đóng BHXH tự nguyện/tháng = 22% x Mức thu nhập chọn đóng BHXH Số tiền Nhà nước hỗ trợ đóng BHXH (**)
Tờ khai thay đổi thông tin bảo hiểm xã hội

(**) Từ ngày 01/01/2018, người tham gia BHXH tự nguyện sẽ được Nhà nước hỗ trợ tiền đóng theo tỷ lệ phần trăm (%) trên mức đóng BHXH hằng tháng:

STT Đối tượng % Hỗ trợ Số tiền hỗ trợ/tháng năm 2021 (đồng)
1 Hộ nghèo 30% 700.000 x 22% x 30% = 46.200
2 Hộ cận nghèo 25% 700.000 x 22% x 25% = 38.500
3 Khác 10% 700.000 x 22% x 10% = 15.400
Tờ khai thay đổi thông tin bảo hiểm xã hội
Tờ khai thay đổi thông tin bảo hiểm xã hội

Tờ khai thay đổi thông tin bảo hiểm xã hội

TỜ KHAI

THAM GIA, ĐIỀU CHỈNH THÔNG TIN BẢO HIỂM XÃ HỘI, BẢO HIỂM Y TẾ

I. Áp dụng đối với người tham gia tra cứu không thấy mã số BHXH do đơn vị BHXH cấp

[01]. Họ và tên (viết chữ in hoa):…………………………………………………………… [02]. Giới tính:……………

[03]. Ngày, tháng, năm sinh:……………. /………….. /………………. [04]. Quốc tịch:……………………………….

[05]. Dân tộc:……………………………….. [06]. Số CMND/CCCD/Hộ chiếu:………………………………………..

[07]. Điện thoại:………………………………………… [08]. Email (nếu có):………………………………………………

[09]. Nơi đăng ký khai sinh: [09.1]. Xã:……………………………………………………………….. [09.2]. Huyện:

…………………………………………………………………………………… [09.3]. Tỉnh:…………………………………………..

[10]. Họ tên cha/mẹ/giám hộ (đối với trẻ em dưới 6 tuổi): ……………………………………………………………….

[11]. Địa chỉ nhận kết quả: [11.1]. Số nhà, đường/phố, thôn/xóm:……………………………………………….

[11.2]. Xã:…………………………………….. [11.3]. Huyện:…………………………………. [11.4]. Tỉnh:……………..

[12]. Kê khai Phụ lục Thành viên hộ gia đình (phụ lục kèm theo) đối với người tham gia tra cứu không thấy mã số BHXH và người tham gia BHYT theo hộ gia đình để giảm trừ mức đóng.

II. Áp dụng đối với người tham gia đã có mã số BHXH đề nghị đăng ký, điều chỉnh thông tin ghi trên sổ BHXH, thẻ BHYT

[13]. Mã số BHXH:……………………………………………………………….. [14]. Điều chỉnh thông tin cá nhân:

[14.1]. Họ và tên (viết chữ in hoa):……………………………………………………….. [14.2]. Giới tính:…………

[14.3]. Ngày, tháng, năm sinh: ……….. /………….. /………………… [14.4]. Nơi đăng ký khai sinh:

Xã…………………………………………… Huyện:………………………………………………. Tỉnh:…………………………….

[14.5]. Số CMND/CCCD/Hộ chiếu:……………………………………………………………………………………………..

[15]. Mức tiền đóng: ……………………………………  [16]. Phương thức đóng:………………………………………

[17]. Nơi đăng ký khám, chữa bệnh ban đầu: ………………………………………………………………………………

[18]. Nội dung thay đổi, yêu cầu khác: ……………………………………………………………………………………….

…………………………………………………………………………………………………………………………………………………….

[19]. Hồ sơ kèm theo (nếu có): ……………………………………………………………………………………………………

…………………………………………………………………………………………………………………………………………………….

XÁC NHẬN CỦA ĐƠN VỊ
 
………, ngày …… tháng …… năm ………
Người kê khai
 
Ghi chú: Người tham gia tra cứu mã số BHXH tại địa chỉ: https://baohiemxahoi.gov.vn.

Phụ lục Thành viên hộ gia đình

(Áp dụng đối với: Người tham gia tra cứu không thấy mã số BHXH; Người tham gia BHYT theo hộ gia đình để giảm trừ mức đóng;

Trẻ em dưới 6 tuổi thực hiện cấp thẻ BHYT liên thông dữ liệu với Bộ Tư pháp)

Họ và tên chủ hộ:…………………………………………………………….. Số sổ hộ khẩu (Số sổ tạm trú):

Mã số hộ gia đình:…………………………………………………….. Điện thoại liên hệ:……………………

Địa chỉ theo sổ hộ khẩu (sổ tạm trú): Số nhà, đường phố, tập thể:……………………………………..

Thôn (bản, tổ dân phố):…………………………………………………….. Xã (phường, thị trấn):…………….

Huyện (quận, Tx, Tp thuộc tỉnh):………………………………………….. Tỉnh (Tp thuộc Trung ương):…….

Bảng thông tin thành viên hộ gia đình:

Stt Họ và tên Mã số BHXH Ngày tháng năm sinh Giới tính Quốc tịch Dân tộc Nơi đăng ký khai sinh Mối quan hệ với chủ hộ Số CMND/ CCCD/ Hộ chiếu Ghi chú
A B 1 2 3 4 5 6 7 8 9
                     
                     
                     
                     
  ………, ngày …… tháng …… năm ………
Người kê khai

Hướng dẫn điền tờ khai

Tờ khai tham gia, điều chỉnh thông tin bảo hiểm xã hội, bảo hiểm y tế

(Mẫu TK1-TS)

a) Mục đích:

– Kê khai các thông tin người tham gia BHXH, BHYT, BHTN và thành viên Hộ gia đình khi không có mã số BHXH.

– Kê khai khi có yêu cầu điều chỉnh thông tin tham gia BHXH, BHYT, BHTN, BHTNLĐ-BNN như: nhân thân, chức danh nghề, phương thức đóng, nơi đăng ký KCB ban đầu …

b) Trách nhiệm lập:

– Người tham gia BHXH, BHYT, BHTN, BHTNLĐ-BNN.

– Cha/mẹ/người giám hộ (đối với Trẻ em dưới 6 tuổi).

c) Trách nhiệm của đơn vị BHXH

– Gặp trực tiếp người tham gia, đề nghị cung cấp thông tin để xác minh, rà soát, kiểm tra, đối chiếu, hoàn thiện thông tin cấp mã số BHXH.

– Chụp ảnh hồ sơ làm căn cứ hoàn thiện thông tin cấp mã số BHXH.

d) Thời gian lập:

– Đối với người lao động cùng tham gia BHXH, BHYT, BHTNLĐ-BNN; người chỉ tham gia BHXH bắt buộc; người tham gia BHXH tự nguyện: Khi tham gia khi chưa được cấp mã số BHXH hoặc điều chỉnh thông tin tham gia BHXH, BHYT, BHTN, BHTNLĐ, BNN.

– Đối với người chỉ tham gia BHYT:

+ Trẻ em dưới 6 tuổi chưa được cấp thẻ BHYT;

+ Người tham gia khi có điều chỉnh thông tin; người tham gia chưa được cấp mã số BHXH.

e) Phương pháp lập:

* Đối với người hoàn thiện thông tin cấp mã số BHXH: Người tham gia chỉ kê khai từ chỉ tiêu [01] đến chỉ tiêu [13] dưới dây. Trường hợp người tham gia BHYT theo hộ gia đình để giảm trừ mức đóng thì kê khai bổ sung chỉ tiêu [14]. Phụ lục thành viên hộ gia đình.

[01]. Họ và tên: ghi trọn vẹn họ, chữ đệm và tên bằng chữ in hoa có dấu của người tham gia BHXH, BHYT, BHTN, BHTNLĐ-BNN.

[02]. Ngày tháng năm sinh: ghi trọn vẹn ngày tháng năm sinh như trong giấy khai sinh hoặc chứng minh nhân dân, hộ chiếu, thẻ căn cước.

[03]. Giới tính: ghi giới tính của người tham gia (nếu là nam thì ghi từ “nam” hoặc nếu là nữ thì ghi từ “nữ”).

[04]. Quốc tịch: ghi như trong giấy khai sinh hoặc chứng minh nhân dân, hộ chiếu, thẻ căn cước.

[05]. Dân tộc: ghi như trong giấy khai sinh hoặc chứng minh nhân dân, hộ chiếu, thẻ căn cước.

[06]. Nơi đăng ký Giấy khai sinh: ghi rõ tên xã (phường, thị trấn), huyện (quận, thị xã, thành phố thuộc tỉnh), tỉnh, thành phố đã đăng ký giấy khai sinh.

Trường hợp chưa xác định được nơi cấp giấy khai sinh lần đầu thì ghi nguyên cửa hàng (trường hợp sát nhập, chia tách địa giới hành chính thì ghi theo tên địa danh tại thời gian kê khai) hoặc ghi theo nơi đăng ký hộ khẩu thường trú hoặc tạm trú.

[07]. Địa chỉ nhận kết quả: ghi trọn vẹn địa chỉ nơi đang sinh sống để đơn vị BHXH gửi trả sổ BHXH, thẻ BHYT hoặc kết quả giải quyết thủ tục hành chính khác: số nhà, đường phố, thôn xóm; xã (phường, thị trấn); huyện (quận, thị xã, thành phố thuộc tỉnh); tỉnh, thành phố.

[08]. Số chứng minh nhân dân/Hộ chiếu/Thẻ căn cước: ghi số chứng minh nhân dân hoặc ghi số hộ chiếu hoặc ghi số Thẻ căn cước.

[09]. Số điện thoại liên hệ: ghi số điện thoại liên hệ (nếu có).

[10]. Họ tên cha hoặc mẹ, hoặc người giám hộ (áp dụng đối với trẻ em dưới 6 tuổi): Ghi họ tên cha hoặc mẹ hoặc người giám hộ.

[11]. Mức tiền đóng (áp dụng đối với người tham gia BHXH tự nguyện): ghi mức thu nhập tháng do người tham gia BHXH tự nguyện lựa chọn.

[12]. Phương thức đóng (áp dụng đối với người đi lao động ở nước ngoài, người tham gia BHXH tự nguyện): ghi cụ thể phương thức đóng là 03 tháng hoặc 06 tháng hoặc 12 tháng …

[13]. Nơi đăng ký KCB ban đầu: ghi nơi đăng ký khám bệnh, chữa bệnh BHYT ban đầu (danh sách đăng ký nơi KCB ban đầu được đơn vị BHXH thông báo hằng năm gửi cho cho đơn vị, UBND xã, đại lý thu).

[14]. Phụ lục thành viên hộ gia đình: Kê khai trọn vẹn, chính xác thông tin toàn bộ thành viên hộ gia đình trong sổ hộ khẩu hoặc sổ tạm trú của người tham gia BHYT theo hộ gia đình được giảm trừ mức đóng.

[15]. Cập nhật lý do hoàn thiện thông tin cấp mã số BHXH sau khi xác minh.

* Đối với người đã được cấp mã số BHXH thay đổi thông tin ghi trên sổ BHXH, thẻ BHYT: Chỉ áp dụng đối với người thay đổi thông tin ghi trên sổ BHXH, thẻ BHYT

[01]. Họ và tên: ghi trọn vẹn họ, chữ đệm và tên bằng chữ in hoa có dấu của người tham gia BHXH, BHYT, BHTN, BHTNLĐ-BNN

[02]. Ngày tháng năm sinh: ghi trọn vẹn ngày tháng năm sinh như trong giấy khai sinh hoặc chứng minh nhân dân, hộ chiếu, thẻ căn cước.

[03]. Mã số BHXH: Ghi mã số BHXH của người tham gia.

[04]. Nội dung thay đổi, yêu cầu: ghi nội dung yêu cầu thay đổi như: họ tên, ngày tháng năm sinh, các thông tin liên quan đến chức danh, nghề nghiệp, công việc, phương thức đóng, nơi đăng ký KCB ban đầu…

[05]. Hồ sơ kèm theo:

– Đối với người điều chỉnh thông tin, ghi các loại giấy tờ chứng minh.

– Đối với người tham gia được hưởng quyền lợi BHYT cao hơn, ghi các loại giấy tờ chứng minh.

Sau khi hoàn tất việc kê khai, người tham gia ký ghi rõ họ tên. Trường hợp kê khai thay đổi về nhân thân (họ, tên đệm, tên; ngày, tháng, năm sinh, giới tính) đã ghi trên sổ BHXH, thẻ BHYT thì phải có xác nhận của đơn vị nơi người lao động đang công tác. Đối với người đang bảo lưu thời gian đóng BHXH thì không phải xác nhận.

Phụ lục: Thành viên hộ gia đình

a) Mục đích: Kê khai trọn vẹn, chính xác thông tin toàn bộ thành viên hộ gia đình tạm trú của người tham gia BHYT theo hộ gia đình được giảm trừ mức đóng.

b) Trách nhiệm lập: Người tham gia hoặc chủ hộ hoặc người uỷ quyền hộ gia đình có người tham gia BHYT theo hộ gia đình không có mã số BHXH.

c) Thời gian lập: Khi người tham gia BHYT theo hộ gia đình có người được giảm trừ mức đóng.

d) Phương pháp lập:

* Phần thông tin chung: Ghi trọn vẹn họ và tên chủ hộ; số điện thoại liên hệ (nếu có); ghi rõ địa chỉ: thôn (bản, tổ dân phố); xã (phường, thị trấn); huyện (quận, thị xã, thành phố thuộc tỉnh); tỉnh (thành phố).

* Chỉ tiêu theo cột:

– Cột A: Ghi số thứ tự từ 1 đến hết các thành viên trong hộ gia đình.

– Cột B: Ghi trọn vẹn họ và tên của từng người trong hộ gia đình.

– Cột 1: Ghi mã số BHXH đối với từng thành viên hộ gia đình đã được đơn vị BHXH cấp; trường hợp chưa xác định được mã số BHXH thì người kê khai có thể tra cứu mã số BHXH tại địa chỉ: http://baohiemxahoi.gov.vn (nếu đủ điều kiện).

– Cột 2: Ghi ngày, tháng, năm sinh như trong giấy khai sinh hoặc chứng minh nhân dân, hộ chiếu, thẻ căn cước.

– Cột 3: Ghi giới tính của các thành viên trong hộ (nếu là nam thì ghi từ “nam” hoặc nếu là nữ thì ghi từ “nữ”).

– Cột 4: Ghi rõ tên xã (phường, thị trấn); huyện (quận, thị xã, thành phố thuộc tỉnh); tỉnh, thành phố đã cấp giấy khai sinh.

Trường hợp chưa xác định được nơi cấp giấy khai sinh thì ghi nguyên cửa hàng (trường hợp sát nhập, chia tách địa giới hành chính thì ghi theo tên địa danh tại thời gian kê khai) hoặc ghi theo nơi đăng ký hộ khẩu thường trú hoặc tạm trú.

– Cột 5: Ghi mối quan hệ với chủ hộ (là vợ, chồng, con, cháu…).

– Cột 6: Số chứng minh nhân dân/Hộ chiếu/Thẻ căn cước (nếu có): ghi số chứng minh nhân dân hoặc ghi số hộ chiếu hoặc ghi số Thẻ căn cước.

– Cột 7: Ghi những nội dung cần ghi chú.

Sau khi hoàn tất việc kê khai, người kê khai ký ghi rõ họ tên

Mời bạn xem thêm

  • Tạm dừng đóng bảo hiểm xã hội có ảnh hưởng gì không?
  • Bảo hiểm xã hội có cần đóng liên tục không?
  • Bảo hiểm xã hội để lâu có lấy được không?

Liên hệ ngay

Trên đây là tư vấn của LVN Group về vấn đề Tờ khai thay đổi thông tin bảo hiểm xã hội. Chúng tôi hy vọng rằng bạn có thể vận dụng các kiến thức trên để sử dụng trong công việc và cuộc sống.

Để biết thêm thông tin chi tiết và nhận thêm sự tư vấn, giúp đỡ khi có nhu cầu về các vấn đề liên quan đến đăng ký kết hôn; Thủ tục ly hôn nhanh; Thủ tục ly hôn đơn phương nhanh; thủ tục cải chính hộ tịch;  trích lục đăng kí kết hôn; xác nhận tình trạng đăng kí kết hôn, xác nhận tình trạng hôn nhân Hồ Chí Minh…. hãy liên hệ: 1900.0191.

Giải đáp có liên quan

Phần phụ lục thành viên gia đình trong tờ khai điều chỉnh thông tin bảo hiểm cần điền thế nào?

a) Mục đích: Kê khai trọn vẹn, chính xác thông tin toàn bộ thành viên hộ gia đình tạm trú của người tham gia BHYT theo hộ gia đình được giảm trừ mức đóng.
b) Trách nhiệm lập: Người tham gia hoặc chủ hộ hoặc người uỷ quyền hộ gia đình có người tham gia BHYT theo hộ gia đình không có mã số BHXH.
c) Thời gian lập: Khi người tham gia BHYT theo hộ gia đình có người được giảm trừ mức đóng.
d) Phương pháp lập:
Phần thông tin chung: Ghi trọn vẹn họ và tên chủ hộ; số điện thoại liên hệ (nếu có); ghi rõ địa chỉ: thôn (bản, tổ dân phố); xã (phường, thị trấn); huyện (quận, thị xã, thành phố thuộc tỉnh); tỉnh (thành phố).

Thay đổi thông tin bảo hiểm xã hội điền tờ khai theo mẫu nào?

Thay đổi thông tin bảo hiểm xã hội điền tờ khai theo mẫu TK1-TS1 hoặc có tể thay đổi trên ứng dụng VSSID trực tuyến một cách dễ dàng.

Thay đổi thông tin bảo hiểm người dân cần nộp hồ sơ tại đâu?

a) Người tham gia: nộp hồ sơ giấy trực tiếp tại đơn vị BHXH, Trung tâm Phục vụ HCC các cấp hoặc thông qua dịch vụ bưu chính công ích hoặc giao dịch điện tử với đơn vị BHXH. Trường hợp giao dịch điện tử: cá nhân đăng ký nhận mã xác thực và gửi hồ sơ điện tử đến Cổng thông tin điện tử BHXH Việt Nam hoặc qua Tổ chức I-VAN.
b) Đơn vị: nộp hồ sơ cho đơn vị BHXH thông qua dịch vụ bưu chính công ích hoặc giao dịch điện tử. Trường hợp thực hiện giao dịch điện tử: Đơn vị lập hồ sơ bằng phần mềm kê khai của BHXH Việt Nam hoặc của Tổ chức I-VAN; Ký điện tử trên hồ sơ và gửi đến Cổng Thông tin điện tử BHXH Việt Nam hoặc qua Tổ chức I-VAN.

SOẠN HỢP ĐỒNG, ĐƠN, VĂN BẢN THEO YÊU CẦU CHỈ 500.000đ

--- Gọi ngay 1900.0191 ---

(Tư vấn Miễn phí - Hỗ trợ 24/7)

Công ty Luật LVN - Địa chỉ: Số 16B Nguyễn Thái Học, Yết Kiêu, Hà Đông, Hà Nội, Việt Nam

Gmail: luatlvn@gmail.com