Bảo vệ an ninh chính trị là gì?

Thưa LVN Group, bố tôi có làm bên công tác dân công tự vệ của bản, Thường xuyên phải đi tham gia tập luyện. Nên mẹ tôi lức nào cũng cào nhào vì không hiểu biết rõ về nhiệm vụ công tác và lức lượng này. An ninh chính trị càng ngày càng phức tạp cả trong và ngoài nước. Bảo vệ an ninh chính trị là nhiệm vụ nòng cốt thế nhưng không phải ai cũng nắm được những điều này. LVN Group có thể tư vấn cho tôi Bảo vệ an ninh chính trị là gì? Các biện pháp bảo vệ thế nào? Mong LVN Group tư vấn.

Cảm ơn bạn đã gửi câu hỏi về cho chúng tôi; để trả lời câu hỏi của bạn; cũng như vấn đề: Bảo vệ an ninh chính trị là gì? Quy định thế nào? Căn cứ thế nào?; Đây chắc hẳn; là câu hỏi của; rất nhiều người để trả lời câu hỏi đó cũng như trả lời cho câu hỏi ở trên; thì hãy cùng cân nhắc qua; bài viết dưới đây của chúng tôi để làm rõ vấn đề nhé!

Văn bản hướng dẫn:

  • Luật sĩ quan quân đội nhân dân việt nam 2014

An ninh chính trị là gì?

An ninh chính trị là một bộ phận của an ninh quốc gia, có nội dung chính là đảm bảo sự ổn định chính trị, trật tự xã hội; nghĩa là đảm bảo bảo hiệu quả và hiệu lực của quyền lực chính trị trong quốc gia đó; trong đó, vấn đề cốt lõi nhất là bảo vệ chủ quyền quốc gia.

Những nhân tố có thể tác động đến an ninh chính trị:

– Những biến đổi chính trên Thế giới tác động tới an ninh chính trị:

+ Toàn cầu hóa và phân tán quyền lực.

+ Nghèo đói, bất bình đẳng và khủng hoảng kinh tế.

+ Các Nhà nước thất bài và di dân toàn quốc.

+ Tư tưởng dân túy, dân chủ cực đoan và cầm quyền áp đặt.

+ Sự phát triển của khoa học, công nghệ.

+ Biến đổi khí hậu và tài nguyên. Bao gồm biểu hiện chính: Sự nóng lên toàn cầu, mực nước biển trung bình toàn cầu tăng, mưa bão khắc nghiệt, nắng nóng và hạn hán, EI Nino và La Nina (chế độ hoàn lưu). Điều này có nguy cơ về cạnh tranh tài nguyên: Nước, lương thực …

– Tác động của những biến đổi nói trên đến an ninh chính trị:

+ Tạo ra các thách thức an ninh mới. Những biểu hiện chính về sự trỗi dậy của các tác nhân phi Nhà nước; nội chiến nhiều hơn ngoại xâm; cạnh tranh tài nguyên khốc liệt; chiến tranh mạng; căng thẳng sắc tộc và tôn giáo … sẽ thách thức an ninh phi truyền thống. Xuất hiện những chuyến dịch mới so với an ninh truyền thống: Chuyển từ đe dọa quân sự sang đe dọa phi quân sự; từ các đe dọa của các quốc gia bên ngoài vào các đe dọa từ bên trong nội bộ; từ không gian vật lý sang không gian ảo.

+ Tạo ra yêu cầu mới về tư duy, tổ chức và cách hoạt động của các đơn vị an ninh.

Bảo vệ an ninh chính trị là gì?

– Hoạt động xâm phạm an ninh quốc gia là những hành vi xâm phạm chế độ chính trị; chế độ kinh tế; nền văn hoá; an ninh; quốc phòng; đối ngoại; độc lập; chủ quyền; thống nhất; toàn vẹn lãnh thổ của nước Cộng hoà xã hội chủ nghĩa Việt Nam.

– Mục tiêu quan trọng về an ninh quốc gia là những đối tượng; địa điểm; công trình; cơ sở về chính trị; an ninh; quốc phòng; kinh tế; khoa học – kĩ thuật; văn hoá; xã hội thuộc danh mục cần được bảo vệ theo hướng dẫn của pháp luật. Bảo vệ an ninh quốc gia là sự nghiệp của toàn dân. Cơ quan; tổ chức; công dân có trách nhiệm; nghĩa vụ bảo vệ an ninh quốc gia theo hướng dẫn của pháp luật.

Trong thời gia qua cấp ủy đảng các cấp từ tỉnh đến cơ sở đã quan tâm chỉ đạo công tác Bảo vệ chính trị nội bộ. Tuy nhiên, trước những diễn biến của tình hình trong nước và quốc tế, công tác bảo vệ chính trị nội bộ trong giai đoạn hiện nay đang đặt ra nhiều vấn đề phải quan tâm giải quyết, đó là:

Thứ nhất: Bảo vệ chính trị nội bộ là vấn đề sống còn của chế độ, gắn liền với vận mệnh và vai trò lãnh đạo của Đảng, là một nhiệm vụ quan trọng có tính chiến lược lâu dài trong toàn bộ công tác xây dựng Đảng, là trách nhiệm của các cấp uỷ, các tổ chức Đảng và toàn thể đảng viên, do đó, phải thực hiện đúng quan điểm của Đảng, bảo đảm kịp thời, khách quan, toàn diện, đề cao tinh thần trách nhiệm, vì sinh mệnh chính trị của cán bộ, đảng viên và sự trong sạch của nội bộ Đảng.

Thứ hai: Phải xuất phát từ nhiệm vụ và phục vụ nhiệm vụ chính trị của Đảng; gắn công tác Bảo vệ chính trị nội bộ với công tác xây dựng, chỉnh đốn Đảng và xây dựng chính quyền trong sạch, vững mạnh; giữ vững lập tr­ường chủ nghĩa Mác – Lênin, t­ư tưởng Hồ Chí Minh gắn với tổng kết kinh nghiệm thực tiễn của Đảng.

Thứ ba: Trong mối quan hệ giữa yếu tố bên trong với bên ngoài thì yếu tố bên trong, nội bộ là cơ bản, quyết định. Cần đề phòng sai lầm về đ­­­­­ường lối, chủ trương, chính sách, coi việc phòng chống chủ nghĩa cá nhân, cơ hội chính trị và vi phạm nguyên tắc tổ chức Đảng là cực kỳ quan trọng.

Thứ t­ư: Tích cực, chủ động phòng ngừa, tự bảo vệ mình là chính; xử lý kịp thời, nghiêm minh những cán bộ, đảng viên thoái hoá biến chất về chính trị; coi trọng phát hiện, đấu tranh, ngăn chặn có hiệu quả mọi âm m­ưu, hoạt động phá hoại nội bộ của các thế lực thù địch, chống đối.

Bảo vệ an ninh chính trị là gì

Thứ năm: Chăm lo xây dựng đội ngũ cán bộ lãnh đạo chủ chốt các cấp và đội ngũ cán bộ tham m­ưu chiến l­ược, đặc biệt những ng­ười đứng đầu tổ chức đảng các cấp.

Thứ sáu: Bảo vệ chính trị nội bộ phải có sự phối kết hợp để phát huy sức mạnh của toàn Đảng và hệ thống chính trị trong công tác quan trọng này; kết hợp hoạt động của tổ chức đảng với hoạt động tích cực của nhân dân tham gia xây dựng Đảng.

Thứ bảy: Quy định của Bộ Chính trị về Bảo vệ chính trị nội bộ Đảng là căn cứ, là cơ sở để xem xét, kết luận về chính trị của cán bộ, đảng viên; phải thực hiện nghiêm túc, thống nhất; khắc phục tình trạng giản đơn, vận dụng tùy tiện hoặc máy móc, thành kiến, hẹp hòi.

Do đó, công tác bảo vệ an ninh chính trị nội bộ phải cửa hàng triệt thực hiện nghiêm chỉnh chủ trương, đường lối, chính sách của Đảng, bảo đảm kịp thời, chính xác, khách quan, toàn diện, đề cao tinh thần trách nhiệm, vì sinh mệnh chính trị của cán bộ, đảng viên và sự trong sạch, vững mạnh của nội bộ Đảng.

Trách nhiệm của các đơn vị Đảng – Nhà nước trong việc đảm bảo an ninh chính trị

Để đảm bảo an ninh chính trị theo khái niệm kể trên, Bộ Chính trị đã ban hành Quyết định số 290, về việc ban hành quy chế công tác dân vận của hệ thống chính trị trong đó quy định cụ thể về trách nhiệm của Đảng, Đoàn, Cơ quan Nhà nước trong việc thực hiện đảm bảo an ninh chính trị, cụ thể:

– Trong việc đảm bảo an ninh chính trị thì vai trò của Đảng đoàn mặt trận tổ quốc Việt Nam, các đoàn thể chính trị – xã hội.

+ Quán triệt sâu sắc, nắm vững và gương mẫu thực hiện các nghị quyết, chỉ thị của Đảng về công tác dân vận theo chức năng, nhiệm vụ của bộ, ngành, mặt trận và đoàn thẻ mình bằng chương trình, kế hoạch, giải pháp cụ thể.

+ Chỉ đạo và kiểm tra, giám sát việc thực hiện các văn bản quy phạm pháp luật của Nhà nước liên quan đến công tác dân vận và nhiệm vụ công tác dân vận của Bộ, ngành, Mặt trận và đoàn thể mình.

+ Có biện pháp thực hiện tốt công tác dân vận, ổn định tư tưởng cán bộ, công chức, viên chức, quần chúng theo đặc thù, phạm vi của đơn vị, tổ chức mình.

– Trong công tác dân vận nói chung và công tác đảm bảo an ninh chính trị nói riêng thì trách nhiệm của từng đơn vị như: Quốc hội (Điều 11); Chính phủ (Điều 12); Các bộ các ngành (Điều 13); Cơ quan Tư pháp (Điều 14); Lực lượng vũ trang (Điều 15); Chính quyền các cấp (Điều 16); Mặt trận Tổ quốc (Điều 17) … cũng được quy định khá cụ thể trong quyết định này.

– Trách nhiệm của các đoàn thể nhân dân: “Phát động và duy trì các phòng trào thi đua yêu nước trong đoàn viên, hội viên và quần chúng nhân dân nhằm thực hiện thắng lợi các chương trình kinh tế – xã hội, góp phần củng cố và giữ vững an ninh chính trị, trật tự an toàn xã hội ở địa phương, đơn vị.

Những biện pháp tăng cường an ninh Tư tưởng nội bộ

– Tham mưu cấp ủy, lãnh đạo đơn vị, ban, ngành tăng cường công tác bảo vệ chính trị nội bộ, chủ động phát hiện, giải quyết những vấn đề chính trị nội bộ nhất là vấn đề liên quan đến công tác chính trị, tư tưởng, công tác cán bộ; tăng cường các biện pháp kiên quyết ngăn chặn, đẩy lùi sự suy thoái về chính trị, tư tưởng, đạo đức, lối sống, các biểu hiện “tự diễn biến”, “tự chuyển hóa” trong nội bộ.

– Tiếp tục triển khai quyết liệt các biện pháp phòng ngừa đấu tranh, ngăn chặn hoạt động chống phá của các thế lực thủ địch phản động; trực tiếp tham gia đảm bảo an ninh an toàn việc tổ chức đại hội đảng các cấp, trong đó tập trung bảo vệ đường lối, nhân sự đại hội, bảo vệ bí mật Nhà nước, xử lý các vụ việc phức tạp có liên quan đến công tác chuẩn bị, tổ chức và nhân sự đại hội.

– Tiếp tục cửa hàng triệt và nâng cao nhận thức cho cán bộ, đảng viên về công tác Bảo vệ chính trị nội bộ; đẩy mạnh việc giáo dục, rèn luyện nâng cao bản lĩnh chính trị, ý thức cảnh giác cách mạng cho cán bộ, đảng viên.

– Thực hiện nghiêm các quy định của Đảng và Nhà nước về công tác cán bộ; tất cả các trường hợp trước khi tiếp nhận, giới thiệu quy hoạch, bổ nhiệm … phải được thẩm định và kết luận về tiêu chuẩn chính trị. Những trường hợp có vấn đề về chính trị, phải được thẩm tra, xác minh và có kết luận.

– Thường xuyên rà soát chính trị nội bộ, kịp thời phát hiện, chấn chỉnh và có biện pháp xử lý, sử dụng phù hợp đối với những trường hợp có vấn đề về chính trị; tăng cường quản lý thông tin, tài liệu, giữ gìn bí mật nội bộ, bí mật quốc gia; đấu tranh chống âm mưu, hoạt động “diễn biến hòa bình”, đấu tranh với các luận điệu tuyển truyền, xuyên tạc của các thế lực thù địch; tiếp tục kiện toàn tổ chức bộ máy của bộ phận Bảo vệ chính trị nội bộ các cấp đảm bảo đủ năng lực tham mưu giúp cấp xử lý, giải quyết kịp thời những vấn đề liên quan đến chính trị nội bộ.

Liên hệ ngay:

Trên đây là toàn bộ nội dung tư vấn của chúng tôi về; Bảo vệ an ninh chính trị là gì”. Nếu quý khách có nhu cầu soạn thảo hồ sơ ngừng kinh doanh; thủ tục đăng ký bảo hộ logo giải thể công ty cổ phần ;tìm hiểu về thủ tục thành lập công ty ở việt nam; đơn xác nhận tình trạng hôn nhân; đăng ký bảo hộ thương hiệu độc quyền hoặc muốn sử dụng dịch vụ tạm ngừng kinh doanh; dịch vụ hợp pháp hóa lãnh sự hà nội của chúng tôi; mời quý khách hàng liên hệ đến hotline để được tiếp nhận.

Liên hệ hotline: 1900.0191.

Bài viết có liên quan:

  • Làm sao để biết công ty có đóng bảo hiểm cho mình được không?
  • Pháp luật được nhà nước sử dụng thế nào?
  • Giấy chuyển viện có giá trị bao nhiêu ngày?

Giải đáp có liên quan:

Quy định pháp luật về các tội xâm phạm an ninh chính trị?

 
Bộ luật hình sự năm 2015, sửa đổi bổ sung 2017 dành riêng một chương là chương XIII quy định về các tội phạm xâm phạm an ninh quốc gia. Trong đó có 15 điều quy định về các tội phạm xâm phạm an ninh quốc gia từ điều 108 đến điều 122.
Các hình phạt chính được quy định cụ thể tại các điều, ngoài ra còn hình phạt bổ sung được quy định tại điều 122:
Điều 122. Hình phạt bổ sung
Người phạm tội quy định tại Chương này còn có thể bị tước một số quyền công dân, phạt quản chế, cấm cư trú từ 01 năm đến 05 năm hoặc tịch thu một phần hoặc toàn bộ tài sản.

Nguyên tắc bảo vệ an ninh quốc gia hiện nay thế nào?

+ Tuân thủ Hiến pháp, pháp luật, bảo đảm lợi ích của Nhà nước, quyền và lợi ích hợp pháp của tổ chức, cá nhân.
+ Đặt dưới sự lãnh đạo của Đảng CSVN, sự quản lí thống nhất của Nhà nước ; huy động sức mạnh tổng hợp của hệ thống chính trị và toàn dân tộc, lực lượng chuyên trách bảo vệ ANQG làm nòng cốt.
+ Kết hợp chặt chẽ nhiệm vụ bảo vệ ANQG với nhiệm vụ xây dựng, phát triển kinh tế – văn hoá, xã hội ; phối hợp có hiệu quả hoạt động an ninh, quốc phòng với hoạt động đối ngoại.
+ Chủ động phòng ngừa, đấu tranh làm thất bại mọi âm mưu và hoạt động xâm phạm ANQG.

Bảo vệ an ninh chính trị nội bộ gồm nội dung nào?

Đó là các hoạt động bảo vệ chế độ chính trị và Nhà nước Cộng hoà xã hội chủ nghĩa Việt Nam, bảo vệ Đảng Cộng sản Việt Nam; giữ gìn sự trong sạch, vững mạnh về mọi mặt của tổ chức Đảng, Nhà nước; bảo vệ các đơn vị uỷ quyền, cán bộ, lưu học sinh và người lao động Việt Nam đang công tác, học tập và lao động ở nước ngoài.
Phòng ngừa, phát hiện, ngăn chặn, đấu tranh làm thất bại mọi âm mưu và hành động chống phá hệ thống chính trị, gây chia rẽ mất đoàn kết, làm tha hoá đội ngũ cán bộ, đảng viên. Bảo vệ an ninh chính trị nội bộ luôn là nhiệm vụ trọng yếu hàng đầu, thường xuyên và cấp bách của toàn Đảng, toàn dân, của các ngành, các cấp.

SOẠN HỢP ĐỒNG, ĐƠN, VĂN BẢN THEO YÊU CẦU CHỈ 500.000đ

--- Gọi ngay 1900.0191 ---

(Tư vấn Miễn phí - Hỗ trợ 24/7)

Công ty Luật LVN - Địa chỉ: Số 16B Nguyễn Thái Học, Yết Kiêu, Hà Đông, Hà Nội, Việt Nam

Gmail: luatlvn@gmail.com