Chức năng nhiệm vụ của Phòng dân tộc cấp huyện là gì?

Nhằm giúp đỡ cũng như đưa các chính sách về văn hóa, kinh tế, giáo dục, xã hội… đến gần hơn với đồng bào các dân tộc thiểu số vùng núi, vùng sâu vùng xa… Phòng dân tộc huyện được thành lập để giúp Ủy ban nhân dân cấp huyện quản lý Nhà nước về các chính sách dân tộc. Khi được thành lập, phòng dân tộc huyện được cấp có thẩm quyền giao cho nhiệm vụ, quyền hạn cũng như thực hiện chức năng riêng so với các phòng, ban khác. Vậy Chức năng nhiệm vụ của Phòng dân tộc cấp huyện là gì? Phòng dân tộc cấp huyện có vị trí thế nào?

Văn bản hướng dẫn

 • Thông tư 01/2021/TT-UBDT

Ban dân tộc được thành lập nhằm mục đích gì?

Ban Dân tộc là đơn vị chuyên môn ngang Sở thuộc Ủy ban nhân dân cấp tỉnh, thực hiện chức năng tham mưu, giúp Ủy ban nhân dân cấp tỉnh quản lý nhà nước về công tác dân tộc và thực hiện các nhiệm vụ, quyền hạn theo sự phân cấp, ủy quyền của Ủy ban nhân dân cấp tỉnh, Chủ tịch Ủy ban nhân dân cấp tỉnh.

Ban Dân tộc có tư cách pháp nhân, có con dấu và tài khoản theo hướng dẫn của pháp luật; chịu sự chỉ đạo, quản lý và điều hành của Ủy ban nhân dân cấp tỉnh; đồng thời chịu sự chỉ đạo, kiểm tra, hướng dẫn về chuyên môn, nghiệp vụ của Ủy ban Dân tộc.

Ban dân tộc có một nhiệm vụ như sau:

– Trình Ủy ban nhân dân cấp tỉnh:

+ Ban hành các quyết định thuộc thẩm quyền của Ủy ban nhân dân cấp tỉnh:

 • Quy hoạch, kế hoạch, đề án, dự án và chương trình, biện pháp tổ chức thực hiện các nhiệm vụ về lĩnh vực công tác dân tộc trên địa bàn cấp tỉnh;
 • Phân cấp, ủy quyền nhiệm vụ quản lý nhà nước về lĩnh vực công tác dân tộc cho Ban Dân tộc cấp tỉnh và Ủy ban nhân dân cấp huyện;
 • Quy định cụ thể chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ chức của Ban Dân tộc;
 • Thực hiện xã hội hóa các hoạt động cung ứng dịch vụ sự nghiệp công về lĩnh vực công tác dân tộc và theo phân cấp của đơn vị nhà nước cấp trên

+ Ban hành văn bản chỉ đạo, hướng dẫn về lĩnh vực công tác dân tộc đối với đơn vị, tổ chức, đơn vị của địa phương theo hướng dẫn của Đảng, của pháp luật và chỉ đạo của đơn vị nhà nước cấp trên.

– Trình Chủ tịch Ủy ban nhân dân cấp tỉnh:

 • Ban hành quyết định quy định cụ thể chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ chức của đơn vị sự nghiệp công lập trực thuộc Ban Dân tộc;
 • Ban hành Quyết định và các văn bản khác thuộc thẩm quyền ban hành của Chủ tịch Ủy ban nhân dân cấp tỉnh về lĩnh vực quản lý nhà nước của Ban Dân tộc.

– Tham gia, phối hợp với các Sở, ban, ngành có liên quan thẩm định các dự án, đề án do các Sở, ban, ngành và các đơn vị, tổ chức xây dựng có liên quan đến lĩnh vực quản lý nhà nước về công tác dân tộc và đồng bào dân tộc thiểu số trên địa bàn tỉnh.

– Thực hiện công tác thống kê, công tác thông tin, báo cáo định kỳ và đột xuất về tình hình thực hiện nhiệm vụ được giao theo hướng dẫn của Ủy ban nhân dân cấp tỉnh và Ủy ban Dân tộc.

– Thực hiện các nhiệm vụ, quyền hạn khác do Ủy ban nhân dân cấp tỉnh, Chủ tịch Ủy ban nhân dân cấp tỉnh giao và theo hướng dẫn của pháp luật.

Chức năng, nhiệm vụ của Phòng dân tộc cấp huyện

Chức năng, nhiệm vụ của Phòng dân tộc cấp huyện

Chức năng, nhiệm vụ của Phòng dân tộc cấp huyện được quy định cụ thể tại Điều 3 và Điều 4 Thông tư 01/2021/TT-UBDT cụ thể như sau:

Về chức năng

Phòng Dân tộc là đơn vị chuyên môn thuộc Ủy ban nhân dân cấp huyện, thực hiện chức năng tham mưu, giúp Ủy ban nhân dân cấp huyện quản lý nhà nước về công tác dân tộc và thực hiện một số nhiệm vụ, quyền hạn theo sự ủy quyền của Ủy ban nhân dân cấp huyện và theo hướng dẫn của pháp luật.

Phòng Dân tộc có tư cách pháp nhân, có con dấu và tài khoản; chấp hành sự lãnh đạo, quản lý về tổ chức, vị trí việc làm, biên chế công chức, cơ cấu ngạch công chức và công tác của Ủy ban nhân dân cấp huyện, đồng thời chấp hành sự chỉ đạo, kiểm tra, hướng dẫn về chuyên môn, nghiệp vụ của Ban Dân tộc hoặc Phòng Dân tộc trực thuộc Văn phòng Ủy ban nhân dân cấp tỉnh (đối với những tỉnh không đủ tiêu chí thành lập Ban Dân tộc).

Về nhiệm vụ và quyền hạn

– Trình Ủy ban nhân dân cấp huyện:

+ Ban hành các quyết định thuộc thẩm quyền của Ủy ban nhân dân cấp huyện:

 • Quy hoạch, kế hoạch phát triển và chương trình, biện pháp tổ chức thực hiện các nhiệm vụ về lĩnh vực công tác dân tộc trên địa bàn;
 • Phân cấp, ủy quyền nhiệm vụ quản lý nhà nước về lĩnh vực công tác dân tộc cho Phòng Dân tộc cấp huyện và Ủy ban nhân dân cấp xã;Quy định cụ thể chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và tổ chức của Phòng Dân tộc.

+ Ban hành văn bản chỉ đạo, hướng dẫn về lĩnh vực công tác dân tộc đối với đơn vị, tổ chức, đơn vị trên địa bàn theo hướng dẫn của Đảng, của pháp luật và chỉ đạo của đơn vị nhà nước cấp trên.

– Trình Chủ tịch Ủy ban nhân dân cấp huyện các văn bản về lĩnh vực công tác dân tộc thuộc thẩm quyền ban hành của Chủ tịch Ủy ban nhân dân cấp huyện.

– Tổ chức thực hiện các văn bản quy phạm pháp luật, quy hoạch, kế hoạch, đề án, chương trình đã được cấp có thẩm quyền phê duyệt; hướng dẫn, thông tin tuyên truyền, phổ biến, giáo dục pháp luật về công tác dân tộc.

– Tổ chức thực hiện các chính sách, chương trình, dự án, đề án, mô hình thí điểm đầu tư phát triển kinh tế – xã hội, hỗ trợ ổn định cuộc sống đối với đồng bào dân tộc thiểu số do đơn vị quản lý nhà nước về công tác dân tộc chủ trì, quản lý, chỉ đạo; theo dõi, tổng hợp, sơ kết, tổng kết và đánh giá việc thực hiện các chương trình, dự án, chính sách dân tộc; tham mưu, đề xuất các chủ trương, biện pháp thích hợp để giải quyết các vấn đề xóa đói, giảm nghèo, định canh, định cư, di cư đối với đồng bào dân tộc thiểu số và các vấn đề dân tộc khác trên địa bàn huyện.

– Tổ chức tiếp đón, thăm hỏi, giải quyết các nguyện vọng của đồng bào dân tộc thiểu số theo chế độ chính sách và quy định của pháp luật; định kỳ tham mưu tổ chức Đại hội đại biểu các dân tộc thiểu số của huyện theo hướng dẫn của Ủy ban nhân dân cấp tỉnh; khen thưởng và đề nghị cấp có thẩm quyền cấp có thẩm quyền khen thưởng các tập thể và cá nhân tiêu biểu xuất sắc: trong công tác dân tộc, thực hiện chính sách dân tộc; trong lao động sản xuất, xóa đói, giảm nghèo; bảo tồn, phát huy bản sắc văn hóa dân tộc; giữ gìn an ninh, trật tự góp phần phát triển kinh tế – xã hội trên địa bàn tỉnh.

– Tham mưu giúp Ủy ban nhân dân cấp huyện xác định xã, thôn vùng đồng bào dân tộc thiểu số theo trình độ phát triển và các dân tộc còn gặp nhiều khó khăn, có khó khăn đặc thù trình cấp thẩm quyền phê duyệt; rà soát, kiểm tra, lập hồ sơ về việc công nhận, bổ sung hoặc đưa ra khỏi danh sách người có uy tín trong đồng bào dân tộc thiểu số đúng trình tự, thủ tục theo các quy định hiện hành, gửi đơn vị chuyên môn về công tác dân tộc cấp tỉnh để tổng hợp, trình Ủy ban nhân dân tỉnh xem xét, quyết định và tổ chức thực hiện chính sách đối với người có uy tín.

– Tổ chức triển khai ứng dụng tiến bộ khoa học, công nghệ; xây dựng hệ thống thông tin, lưu trữ phục vụ quản lý nhà nước về công tác dân tộc trên địa bàn.

– Kiểm tra việc thực hiện chính sách, chương trình, dự án và các quy định của pháp luật; giải quyết khiếu nại, tố cáo; phòng, chống tham nhũng, lãng phí trong lĩnh vực công tác dân tộc theo hướng dẫn của pháp luật và phân công của Ủy ban nhân dân cấp huyện.

– Thực hiện công tác thống kê, thông tin, báo cáo Ủy ban nhân dân cấp huyện, Chủ tịch Ủy ban nhân dân cấp huyện và Ban Dân tộc hoặc Phòng Dân tộc thuộc Văn phòng Ủy ban nhân dân cấp tỉnh (ở những tỉnh không đủ tiêu chí thành lập Ban Dân tộc) về tình hình, kết quả triển khai công tác dân tộc trên địa bàn.

– Quản lý tổ chức bộ máy, vị trí việc làm, biên chế công chức, cơ cấu ngạch công chức, thực hiện chế độ tiền lương, chính sách, chế độ đãi ngộ, khen thưởng, kỷ luật, đào tạo và bồi dưỡng về chuyên môn nghiệp vụ đối với công chức thuộc phạm vi quản lý của Phòng Dân tộc theo hướng dẫn của pháp luật và theo phân công của Ủy ban nhân dân cấp huyện.

– Quản lý và chịu trách nhiệm về tài chính, tài sản của Phòng Dân tộc theo hướng dẫn của pháp luật và theo phân công của Ủy ban nhân dân cấp huyện.

– Hướng dẫn chuyên môn nghiệp vụ về công tác dân tộc đối với chức danh công chức được giao phụ trách về lĩnh vực dân tộc thuộc Ủy ban nhân dân xã, phường, thị trấn.

– Thực hiện các nhiệm vụ khác theo phân công của Ủy ban nhân dân cấp huyện hoặc theo hướng dẫn của pháp luật.

Liên hệ

Trên đây là toàn bộ nội dung tư vấn của LVN Group liên quan đến “Chức năng, nhiệm vụ của Phòng dân tộc cấp huyện”. Quý khách hàng có nhu cầu tìm hiểu thêm về cách chuyển mục đích sử dụng đất, thủ tục giải thể công ty hoặc các quy định của pháp luật trong lĩnh vực hôn nhân và gia đình như đăng ký xác nhận tình trạng hôn nhân, mẫu trích lục bản án ly hôn hay muốn sử dụng dịch vụ đăng ký bảo hộ thương hiệu độc quyền, dịch vụ công chứng tại nhà,…quý khách hàng vui lòng liên hệ đến hotline 1900.0191 để được hỗ trợ và nhận tư vấn.

Mời bạn xem thêm

 • Lưu ý khi làm hợp đồng cho thuê mặt bằng kinh doanh 2022
 • Đăng ký thuế hộ kinh doanh cá thể ở đâu?
 • Thủ tục đăng ký thuế hộ kinh doanh thế nào?

Giải đáp có liên quan

Tiêu chí thành lập Phòng dân tộc cấp huyện là gì?

Theo quy định tại khoản 10 Điều 1 Nghị định 108/2020/NĐ-CP sửa đổi, bổ sung khoản 4 Điều 8 Nghị định 37/2014/NĐ-CP thì Phòng Dân tộc được thành lập khi đáp ứng đủ các tiêu chí sau:
– Có ít nhất 5.000 người dân tộc thiểu số đang cần Nhà nước tập trung giúp đỡ, hỗ trợ phát triển;

– Có đồng bào dân tộc thiểu số sinh sống ở địa bàn xung yếu về an ninh, quốc phòng; địa bàn xen canh, xen cư; biên giới có đông đồng bào dân tộc thiểu số nước ta và nước láng giềng thường xuyên qua lại.
Biên chế công chức Phòng dân tộc cấp huyện thế nào?

– Biên chế công chức của Phòng Dân tộc được giao trên cơ sở vị trí việc làm, gắn với chức năng, nhiệm vụ, phạm vi hoạt động và nằm trong tổng biên chế công chức trong các đơn vị, tổ chức hành chính của huyện được cấp có thẩm quyền giao.
– Căn cứ chỉ tiêu biên chế được Ủy ban nhân dân tỉnh giao, căn cứ cơ sở vị trí việc làm, gắn với chức năng, nhiệm vụ, phạm vi hoạt động và thuộc tổng biên chế công chức trong các đơn vị, tổ chức hành chính của cấp huyện, hàng năm Chủ tịch Ủy ban nhân dân cấp huyện sẽ có quyết định giao cụ thể số lượng biên chế của Phòng.
– Từ các quy định về chức năng, nhiệm vụ, danh mục vị trí việc làm, cơ cấu ngạch công chức được Ủy ban nhân dân cấp huyện phê duyệt, hàng năm Phòng Lao động – Thương binh và Xã hội chủ trì, phối hợp với Phòng Nội vụ tiến hành xây dựng kế hoạch biên chế công chức theo hướng dẫn của pháp luật, đảm bảo thực hiện các nhiệm vụ được giao, sau đó tiến hành trình cấp có thẩm quyền phê duyệt

SOẠN HỢP ĐỒNG, ĐƠN, VĂN BẢN THEO YÊU CẦU CHỈ 500.000đ

--- Gọi ngay 1900.0191 ---

(Tư vấn Miễn phí - Hỗ trợ 24/7)

Công ty Luật LVN - Địa chỉ: Số 16B Nguyễn Thái Học, Yết Kiêu, Hà Đông, Hà Nội, Việt Nam

Gmail: luatlvn@gmail.com