Dân chủ và kỷ luật trong quân đội quy định thế nào?

Dân chủ và kỷ luật luôn là vấn đề được Chủ tịch Hồ Chí Minh nhấn mạnh là có ý nghĩa rất quan trọng trong việc xây dựng lực lượng quân đội. Trong suốt quá trình gìn giữ, xây dựng đất nước, Đảng và Nhà nước ta luôn nhận thức rõ vấn đề này và không ngững phát huy dân chủ, tăng cường kỷ luật trong quân đội. Qua bài viết này, LVN Group sẽ cùng mọi người tìm hiểu sâu hơn về dân chủ và kỷ luật trong quân đội.

Dân chủ và kỷ luật

Dân chủ là gì?

Dân chủ là chế độ chính trị trong đó toàn bộ quyền lực Nhà nước thuộc về nhân dân, do dân thực hiện trực tiếp hoặc thông qua uỷ quyền do dân bầu ra; là cách thức tổ chức thiết chế chính trị của xã hội dựa trên việc thừa nhận nhân dân là nguồn gốc của quyền lực, thừa nhận nguyên tắc bình đẳng, tự do và quyền con người. 

Là cách thức tổ chức chính trị của Nhà nước, dân chủ xuất hiện cùng với sự xuất hiện của Nhà nước, như vậy dân chủ là một phạm trù lịch sử, cũng như các biểu hiện khác của hình thái ý thức xã hội, dân chủ do tồn tại xã hội quyết định, do phương thức sản xuất vật chất của xã hội quyết định; và do đó, trình độ của phương thức sản xuất khác nhau tất yếu dẫn đến sự khác nhau về trình độ dân chủ.

Vai trò của dân chủ là động lực xoá bỏ chế độ người bóc lột người, xây dựng một xã hội công bằng, dân chủ, văn minh, công lí cho mọi người, bình đẳng thực sự giữa nam và nữ, giữa các dân tộc, tạo cơ hội cho mọi người dân hạnh phúc thông qua việc thừa nhận và khẳng định các quyền dân chủ đó một cách chính thức trong hiến pháp và các văn bản quy phạm pháp luật, đặt ra các bảo đảm vật chất và tinh thần để thực hiện các quyền đó và không ngừng mở rộng các quyền dân chủ; đề cao trách nhiệm cá nhân đối với Nhà nước và xã hội

Kỷ luật là gì?

Kỷ luật là những quy tắc xử sự chung do một đơn vị, tổ chức đặt ra yêu cầu tất cả các thành viên trong đơn vị, tổ chức đó phải thực hiện theo, thường được đặt ra trong các đơn vị nhà nước.

Kỷ luật có thể mang tính pháp lý hoặc không mang tính pháp lý:

 • Đối với các tổ chức ngoài nhà nước thì kỷ luật ở đây chỉ là những quy định cho các thành viên trong tổ chức, buộc họ phải thực hiện theo. Trường hợp không tuân thủ những kỷ luật đó sẽ phải chịu cách thức kỷ luật theo nội quy tổ chức đó quy định, không mang tính pháp lý.
 • Đối với các đơn vị nhà nước kỷ luật là khuôn mẫu nhất định buộc các cán bộ, công chức, viên chức phải làm theo, nếu không thực hiện theo các quy tắc đó họ sẽ bị xử lý kỷ luật, việc xử lý kỷ luật này sẽ mang tính pháp lý.

Tính kỷ luật là tính cách của một cá nhân sau quá trình rèn luyện phấn đấu, tuân theo những nguyên tắc, khuôn khổ hoạt động của đơn vị, tổ chức.

Tính kỷ luật của một cá nhân được thể hiện qua những vấn đề như sau:

 • Người có tính kỷ luật sẽ tự đề ra mục tiêu cho mình để cố gắng phấn đấu, vươn lên dựa trên quy định kỷ luật đó.
 • Tính kỷ luật thể hiện ở việc ý chí vững vàng, dù gặp khó khăn, gian nan, cũng quyết công tác, sống theo kỷ luật, chứ không chọn con đường tắt, sai trái.
 • Có khả năng làm chủ mọi hành vi nhận thức của mình theo khuôn khổ, mà không chịu chi phối từ bất kỳ một cá nhân nào bên ngoài.

Dân chủ và kỷ luật trong quân đội

Dân chủ và kỷ luật trong quân đội

Giữ nghiêm kỷ luật và thực hành dân chủ trong quân đội

Kỷ luật của Quân đội nhân dân Việt Nam là hệ thống những nguyên tắc, quy định trong hệ thống văn bản quy phạm pháp luật của Nhà nước được cụ thể hóa thành điều lệnh, điều lệ, chế độ quy định, bảo đảm định hướng, thống nhất mọi hoạt động của quân nhân.

 Thực tiễn đã chứng minh, kỷ luật Quân đội thể hiện rõ ý thức và hành động của cán bộ, chiến sĩ khi thực hiện nhiệm vụ trong bất kỳ điều kiện, hoàn cảnh nào. Khi ý thức tổ chức kỷ luật thẩm thấu vào nhận thức, tình cảm của quân nhân, hướng dẫn hành động cho họ, trở thành sức mạnh, thúc đẩy họ tự giác chấp hành nghiêm pháp luật Nhà nước, kỷ luật Quân đội và các chế độ quy định. Tăng cường kỷ luật là yêu cầu cơ bản của việc nâng cao chất lượng tổng hợp, sức mạnh chiến đấu của Quân đội. 

Thời gian qua, lãnh đạo, chỉ huy các đơn vị, đơn vị trong toàn quân đã quan tâm lãnh đạo, chỉ đạo tăng cường quản lý, giáo dục bộ đội, nâng cao ý thức chấp hành pháp luật Nhà nước, kỷ luật Quân đội và các quy định của đơn vị. Công tác giáo dục chính trị, phổ biến giáo dục pháp luật, định hướng tư tưởng được coi trọng; nền nếp xây dựng chính quy, chấp hành kỷ luật được duy trì nghiêm; hoạt động của Hội đồng quân nhân trong các đơn vị, đơn vị được phát huy. Đồng thời, kết hợp chặt chẽ giữa công tác giáo dục, cửa hàng triệt nhiệm vụ, làm sâu sắc thêm bản chất, truyền thống tốt đẹp của Quân đội với các biện pháp quản lý hành chính, xây dựng môi trường văn hóa, quan tâm đến đời sống vật chất, tinh thần của cán bộ, chiến sĩ. 

Quy chế Dân chủ cơ sở được duy trì chặt chẽ, nền nếp, với nhiều nội dung, cách thức, biện pháp phong phú tạo sự lan tỏa, có sức thu hút bộ đội. Tình trạng dân chủ quá trớn, thiếu sâu sát cơ sở,… cơ bản được khắc phục; quan hệ giữa cán bộ, chiến sĩ cởi mở, hài hòa, tôn trọng lẫn nhau. Qua đó, tình hình tư tưởng của bộ đội trong toàn quân cơ bản ổn định, đại đa số cán bộ, chiến sĩ yên tâm công tác, nêu cao tinh thần trách nhiệm, chấp hành nghiêm kỷ luật và các chế độ quy định, tích cực tham gia các hoạt động của đơn vị, đơn vị, hoàn thành tốt chức trách, nhiệm vụ được giao.

Giải pháp để duy trì kỷ luật, thực hành dân chủ trong quân đội

Thứ nhất, tích cực giáo dục nâng cao nhận thức về chấp hành nghiêm kỷ luật và thực hành dân chủ. Đây là một trong những nhiệm vụ quan trọng hàng đầu của công tác đảng, công tác chính trị. Cần làm cho toàn quân nhận thức sâu sắc hơn “Kỷ luật là sức mạnh của Quân đội, kỷ luật của Quân đội ta là kỷ luật sắt, tự giác, nghiêm minh”.

Bởi lẽ, chỉ khi nào mỗi cán bộ, chiến sĩ Quân đội nhân dân có ý thức chấp hành kỷ luật cao – tự giác, nghiêm minh và thực hành nghiêm dân chủ cơ sở, lúc đó mới phát huy cao nhất mọi nguồn lực, tạo sức mạnh tổng hợp thực hiện thắng lợi nhiệm vụ trong mọi tình huống.

Thứ hai, tăng cường lãnh đạo, chỉ đạo của cấp ủy, chỉ huy, chính ủy, chính trị viên, đơn vị chính trị các cấp bảo đảm giữ nghiêm kỷ luật và thực hành dân chủ. 

 Tiếp tục điều chỉnh, bổ sung các chủ trương, giải pháp lãnh đạo, đột phá về xây dựng chính quy, chấp hành kỷ luật, bảo đảm an toàn trong huấn luyện, công tác, lao động, sinh hoạt của cán bộ, chiến sĩ; cụ thể hóa thành nội dung, yêu cầu, chỉ tiêu, biện pháp trong nghị quyết lãnh đạo hằng tháng, hằng quý của các tổ chức đảng, kế hoạch công tác của người chỉ huy, phù hợp với đặc điểm, nhiệm vụ, đối tượng. 

Thường xuyên rà soát, bổ sung, hoàn thiện và thực hiện nghiêm hệ thống quy chế công tác của lãnh đạo, chỉ huy các cấp; duy trì thực hiện nghiêm Quy chế Dân chủ cơ sở, giải quyết hài hòa các mối quan hệ trong đơn vị, đơn vị. 

Thứ ba, có quyết tâm chính trị cao làm chuyển biến chất lượng xây dựng chính quy, quản lý kỷ luật và thực hành dân chủ. Để tạo sự chuyển biến vững chắc về nền nếp chính quy, chấp hành kỷ luật, pháp luật, thực hành dân chủ trong các đơn vị, đơn vị, cấp ủy, chỉ huy các cấp cần xác định rõ việc lãnh đạo nâng cao chất lượng chính quy, chấp hành kỷ luật, pháp luật, thực hành dân chủ là nhiệm vụ trọng tâm, xuyên suốt trong mọi hoạt động của đơn vị.

Thứ tư,  đề cao trách nhiệm nêu gương của đội ngũ cán bộ, đảng viên trong việc giữ nghiêm kỷ luật và thực hành dân chủ. Mỗi cán bộ, đảng viên phải cửa hàng triệt, thấm nhuần tư tưởng Hồ Chí Minh về nêu gương.  Cán bộ, đảng viên phải tự đối chiếu với cương vị, chức trách và năng lực, trình độ để xây dựng kế hoạch bồi dưỡng phẩm chất, đạo đức, năng lực công tác đáp ứng yêu cầu, nhiệm vụ.

Thứ năm, xây dựng môi trường văn hóa quân sự phong phú, lành mạnh, tạo cơ sở, nền tảng để giữ nghiêm kỷ luật và thực hành dân chủ. Phẩm chất con người chịu sự chi phối, tác động của hoàn cảnh. Để giữ nghiêm kỷ luật, thực hành dân chủ cần phải coi trọng xây dựng môi trường văn hóa tốt đẹp, phong phú, lành mạnh. Biện pháp đầu tiên và quan trọng hàng đầu là bồi dưỡng năng lực quản lý, giáo dục, tư vấn, trợ giúp tâm lý, pháp lý, kinh nghiệm và phương pháp giải quyết các vấn đề nảy sinh về tư tưởng chính trị, dân chủ, kỷ luật cho đội ngũ cán bộ, đảng viên, nhất là cán bộ chủ trì, chủ chốt đơn vị, đơn vị. 

Mời bạn xem thêm

 • Quy định xác định nguồn gốc đất khai hoang
 • Thời hiệu yêu cầu Tòa án tuyên bố giao dịch dân sự vô hiệu là bao lâu?
 • Tại sao không có quy hoạch kế hoạch sử dụng đất cấp xã?

Liên hệ ngay

Trên đây là nội dung tư vấn của LVN Group về chủ đề “Dân chủ và kỷ luật trong quân đội”. Chúng tôi hi vọng rằng bài viết có giúp ích được cho bạn đọc. Để biết thêm thông tin chi tiết và nhận thêm sự tư vấn, giúp đỡ của LVN Group về thay đổi họ tên cha trong giấy khai sinh, đăng ký lại khai sinh có yếu tố nước ngoài, giấy phép sàn thương mại điện tử, giấy phép sàn thương mại điện tử, đổi tên đệm trong giấy khai sinh, quản lý mã số thuế cá nhân, tra cứu quy hoạch xây dựng, giấy xác nhận tình trạng hôn nhân, hồ sơ xác nhận tình trạng hôn nhân, mức bồi thường thu hồi đất, ủy quyền xác nhận tình trạng hôn nhân, đơn xác nhận độc thân mới nhất… Hãy liên hệ qua số điện thoại:  1900.0191

 • Facebook: www.facebook.com/lvngroup
 • Tiktok: https://www.tiktok.com/@lvngroup
 • Youtube: https://www.youtube.

Giải đáp có liên quan

Tư tưởng của Chủ tịch Hồ Chí Minh về dân chủ và kỷ luật trong quân đội là gì?

Tư tưởng Hồ Chí Minh về dân chủ và kỷ luật trong quân đội luôn là một trong những vấn đề quan trọng định hướng, bảo đảm cho việc xây dựng quân đội nhân dân thực sự cách mạng, trung với Đảng, hiếu với dân, sẵn sàng chiến đấu hy sinh vì độc lập tự do của Tổ quốc, vì chủ nghĩa xã hội. Dân chủ tốt, kỷ luật nghiêm vừa là một nguyên tắc xây dựng lực lượng vũ trang cách mạng, vừa là truyền thống tốt đẹp của quân đội ta, là sức mạnh chiến đấu của Quân đội nhân dân Việt Nam. 

Vi phạm kỷ luật trong quân đội có bị tạm đình chỉ công tác không?

 Theo Điều 8 Thông tư 16/2020/TT-BQP, trường hợp người vi phạm kỷ luật nếu tiếp tục công tác có thể ảnh hưởng đến việc hoàn thành nhiệm vụ của đơn vị hoặc gây khó khăn cho việc xác minh thì trong thời gian xem xét, xử lý kỷ luật, trung đoàn trưởng, chính ủy trung đoàn và tương đương trở lên được quyền tạm đình chỉ công tác đối với người vi phạm kỷ luật thuộc quyền quản lý và tạm thời chỉ định người thay thế, nhưng phải báo cáo lên cấp trên.
Thời hạn tạm đình chỉ công tác không quá 03 (ba) tháng. Trường hợp đặc biệt do có nhiều tình tiết phức tạp cần được làm rõ thì có thể kéo dài nhưng không được quá 05 (năm) tháng.

SOẠN HỢP ĐỒNG, ĐƠN, VĂN BẢN THEO YÊU CẦU CHỈ 500.000đ

--- Gọi ngay 1900.0191 ---

(Tư vấn Miễn phí - Hỗ trợ 24/7)

Công ty Luật LVN - Địa chỉ: Số 16B Nguyễn Thái Học, Yết Kiêu, Hà Đông, Hà Nội, Việt Nam

Gmail: luatlvn@gmail.com