Hợp tác kinh doanh bằng quyền sử dụng đất tại Việt Nam

Chào LVN Group, LVN Group có thể cho tôi biết về việc hợp tác kinh doanh bằng quyền sử dụng đất tại Việt Nam. Tôi xin chân thành cảm ơn LVN Group rất nhiều vì đã trả lời câu hỏi của tôi.

Cảm ơn bạn đã gửi câu hỏi về cho chúng tôi. Một trong những tài sản mà người dân hợp tác hùng vốn khi làm ăn kinh doanh đó chính là hùng vốn bằng quyền sử dụng đất của mình. Việc hùng vốn, hợp tác làm ăn bằng quyền sử dụng đất sẽ giúp cho việc kinh doanh của người dân có địa điểm hoạt động buôn bán. Vậy theo hướng dẫn của pháp luật thì việc hợp tác kinh doanh bằng quyền sử dụng đất tại Việt Nam được quy định thế nào?

Để có thể cung cấp cho bạn thông tin về việc hợp tác kinh doanh bằng quyền sử dụng đất tại Việt Nam. LvngroupX mời bạn cân nhắc bài viết dưới đây của chúng tôi.

Văn bản hướng dẫn

Luật Đất đai 2013

Bộ luật Dân sự 2015

Quyền sử dụng đất là quyền gì?

Theo quy định tại Điều 189 Bộ luật Dân sự 2015 quy định về quyền sử dụng như sau: Quyền sử dụng là quyền khai thác công dụng, hưởng hoa lợi, lợi tức từ tài sản. Quyền sử dụng có thể được chuyển giao cho người khác theo thỏa thuận hoặc theo hướng dẫn của pháp luật.

Vì vậy thông qua quy định trên ta biết được, quyền sử dụng đất là quyền được khai thác công dụng, hưởng hoa lợi, lợi tức từ việc sử dụng đất.

Theo quy định tại Điều 4 Luật Đất đai 2013 quy định về sở hữu đất đai như sau: Đất đai thuộc sở hữu toàn dân do Nhà nước uỷ quyền chủ sở hữu và thống nhất quản lý. Nhà nước trao quyền sử dụng đất cho người sử dụng đất theo hướng dẫn của Luật Đất đai.

Từ đó thông qua quy định trên ta biết được, người dân không phải là chủ sở hữu của đất đai mà đất đai thuộc sở hữu toàn dân do Nhà nước uỷ quyền chủ sở hữu.

Theo quy định tại Điều 191 Bộ luật Dân sự 2015 quy định về quyền sử dụng của người không phải là chủ sở hữu như sau: Người không phải là chủ sở hữu được sử dụng tài sản theo thỏa thuận với chủ sở hữu hoặc theo hướng dẫn của pháp luật.

Vì vậy thông qua các quy định của pháp luật đất đai ta biết được, người dân sẽ được nhà nước cấp quyền sử dụng đất, thông qua các cách thức như:

 • Giao quyền sử dụng đất
 • Cho thuê quyền sử dụng đất;
 • Công nhận quyền sử dụng đất.

Hợp tác kinh doanh bằng quyền sử dụng đất tại Việt Nam

Theo quy định tại Điều 506 Bộ luật Dân sự 2015 quy định về tài sản chung của các thành viên hợp tác như sau:

– Tài sản do các thành viên đóng góp, cùng tạo lập và tài sản khác theo hướng dẫn của pháp luật là tài sản chung theo phần của các thành viên hợp tác. Trường hợp có thỏa thuận về góp tiền mà thành viên hợp tác chậm thực hiện thì phải có trách nhiệm trả lãi đối với phần tiền chậm trả theo hướng dẫn tại Điều 357 của Bộ luật Dân sự và phải bồi thường tổn hại.

– Việc định đoạt tài sản là quyền sử dụng đất, nhà, xưởng sản xuất, tư liệu sản xuất khác phải có thỏa thuận bằng văn bản của tất cả các thành viên; việc định đoạt tài sản khác do uỷ quyền của các thành viên quyết định, trừ trường hợp có thỏa thuận khác.

– Không được phân chia tài sản chung trước khi chấm dứt hợp đồng hợp tác, trừ trường hợp tất cả các thành viên hợp tác có thỏa thuận. Việc phân chia tài sản chung quy định tại khoản này không làm thay đổi hoặc chấm dứt quyền, nghĩa vụ được xác lập, thực hiện trước thời gian tài sản được phân chia.

Và theo hướng dẫn tại khoản 1 Điều 167 Luật Đất đai quy định về quyền góp vốn quyền sử dụng đất như sau:

– Người sử dụng đất được thực hiện các quyền chuyển đổi, chuyển nhượng, cho thuê, cho thuê lại, thừa kế, tặng cho, thế chấp, góp vốn quyền sử dụng đất theo hướng dẫn của Luật này.

Vì vậy thông qua quy định này ta biết được, do quyền sử dụng đất là tài sản thuộc mục quyền tài sản cho nên người dân được phép mang quyền sử dụng đất đi hợp tác làm ăn kinh doanh.

Điều kiện hợp tác kinh doanh bằng quyền sử dụng đất tại Việt Nam

Theo quy định tại Điều 188 Luật Đất đai 2013 quy định về điều kiện thực hiện các quyền chuyển góp vốn bằng quyền sử dụng đất như sau:

– Người sử dụng đất được thực hiện các quyền góp vốn bằng quyền sử dụng đất khi có các điều kiện sau đây:

 • Có Giấy chứng nhận, trừ trường hợp quy định tại khoản 3 Điều 186 và trường hợp nhận thừa kế quy định tại khoản 1 Điều 168 của Luật Đất đai;
 • Đất không có tranh chấp;
 • Quyền sử dụng đất không bị kê biên để bảo đảm thi hành án;
 • Trong thời hạn sử dụng đất.

– Ngoài các điều kiện quy định tại khoản 1 Điều này, người sử dụng đất khi thực hiện các quyền chuyển đổi, chuyển nhượng, cho thuê, cho thuê lại, thừa kế, tặng cho quyền sử dụng đất; quyền thế chấp quyền sử dụng đất, góp vốn bằng quyền sử dụng đất còn phải có đủ điều kiện theo hướng dẫn tại các điều 189, 190, 191, 192, 193 và 194 của Luật đất đai.

– Việc chuyển đổi, chuyển nhượng, cho thuê, cho thuê lại, thừa kế, tặng cho, thế chấp quyền sử dụng đất, góp vốn bằng quyền sử dụng đất phải đăng ký tại đơn vị đăng ký đất đai và có hiệu lực kể từ thời gian đăng ký vào sổ địa chính.

Và theo hướng dẫn tại điểm a khoản 3 Điều 167 Luật Đất đai quy định về việc công chứng, chứng thực hợp đồng, văn bản thực hiện các quyền của người sử dụng đất được thực hiện như sau:

– Hợp đồng góp vốn bằng quyền sử dụng đất, quyền sử dụng đất và tài sản gắn liền với đất phải được công chứng hoặc chứng thực, trừ trường hợp kinh doanh bất động sản quy định tại điểm b khoản 3 Điều 167;

Mặt khác theo hướng dẫn tại khoản 34 Điều 2 Nghị định 01/2017/NĐ-CP quy định về dóp quyền sử dụng đất và điều chỉnh lại quyền sử dụng đất để thực hiện dự án đầu tư như sau:

– Điều kiện áp dụng phương thức góp quyền sử dụng đất và điều chỉnh lại quyền sử dụng đất để thực hiện dự án đầu tư:

 • Thuộc trường hợp quy định tại điểm i khoản 1 Điều 179 của Luật đất đai;
 • Việc triển khai dự án đầu tư phải phù hợp với quy hoạch, kế hoạch sử dụng đất, quy hoạch xây dựng, quy hoạch đô thị, chương trình, kế hoạch phát triển nhà ở, quy hoạch điểm dân cư nông thôn, quy hoạch xây dựng xã nông thôn mới đã được đơn vị nhà nước có thẩm quyền phê duyệt;
 • Phải có phương án góp quyền sử dụng đất và điều chỉnh lại quyền sử dụng đất được người sử dụng đất thuộc khu vực đất dự kiến thực hiện dự án đồng thuận và được Ủy ban nhân dân cấp tỉnh phê duyệt;
 • Phải đảm bảo quyền lợi của người sử dụng đất trong khu vực dự án.

– Ủy ban nhân dân cấp tỉnh ban hành quy định về việc góp quyền sử dụng đất và điều chỉnh lại quyền sử dụng đất để thực hiện dự án đầu tư.

Hợp tác kinh doanh bằng quyền sử dụng đất tại Việt Nam

Quy định pháp luật về hợp đồng hợp tác kinh doanh bằng quyền sử dụng đất

Theo quy định tại Điều 504 Bộ luật Dân sự 2015 quy định về hợp đồng hợp tác như sau:

– Hợp đồng hợp tác là sự thỏa thuận giữa các cá nhân, pháp nhân về việc cùng đóng góp tài sản, công sức để thực hiện công việc nhất định, cùng hưởng lợi và cùng chịu trách nhiệm.

– Hợp đồng hợp tác phải được lập thành văn bản.

Theo quy định tại Điều 505 Bộ luật Dân sự 2015 quy định về nội dung của hợp đồng hợp tác như sau:

Hợp đồng hợp tác có nội dung chủ yếu sau đây:

 • Mục đích, thời hạn hợp tác;
 • Họ, tên, nơi cư trú của cá nhân; tên, trụ sở của pháp nhân;
 • Tài sản đóng góp, nếu có;
 • Đóng góp bằng sức lao động, nếu có;
 • Phương thức phân chia hoa lợi, lợi tức;
 • Quyền, nghĩa vụ của thành viên hợp tác;
 • Quyền, nghĩa vụ của người uỷ quyền, nếu có;
 • Điều kiện tham gia và rút khỏi hợp đồng hợp tác của thành viên, nếu có;
 • Điều kiện chấm dứt hợp tác.

Quy định về việc rút khỏi hợp đồng hợp tác kinh doanh bằng quyền sử dụng đất

Theo quy định tại Điều 510 Bộ luật Dân sự 2015 quy định về việc rút khỏi hợp đồng hợp tác như sau:

– Thành viên có quyền rút khỏi hợp đồng hợp tác trong trường hợp sau đây:

 • Theo điều kiện đã thỏa thuận trong hợp đồng hợp tác;
 • Có lý do chính đáng và được sự đồng ý của hơn một nửa tổng số thành viên hợp tác.

– Thành viên rút khỏi hợp đồng hợp tác có quyền yêu cầu nhận lại tài sản đã đóng góp, được chia phần tài sản trong khối tài sản chung và phải thanh toán các nghĩa vụ theo thỏa thuận. Trường hợp việc phân chia tài sản bằng hiện vật làm ảnh hưởng đến hoạt động hợp tác thì tài sản được tính giá trị thành tiền để chia.

Việc rút khỏi hợp đồng hợp tác không làm chấm dứt quyền, nghĩa vụ của người này được xác lập, thực hiện trước thời gian rút khỏi hợp đồng hợp tác.

– Việc rút khỏi hợp đồng hợp tác không thuộc trường hợp được quy định tại khoản 1 Điều này thì thành viên rút khỏi hợp đồng được xác định là bên vi phạm hợp đồng và phải thực hiện trách nhiệm dân sự theo hướng dẫn của Bộ luật này, luật khác có liên quan.

Quy định về việc chấm dứt hợp đồng hợp tác kinh doanh bằng quyền sử dụng đất

Theo quy định tại Điều 512 Bộ luật Dân sự 2015 quy định về việc chấm dứt hợp đồng hợp tác như sau:

– Hợp đồng hợp tác chấm dứt trong trường hợp sau đây:

 • Theo thỏa thuận của các thành viên hợp tác;
 • Hết thời hạn ghi trong hợp đồng hợp tác;
 • Mục đích hợp tác đã đạt được;
 • Theo quyết định của đơn vị nhà nước có thẩm quyền;
 • Trường hợp khác theo hướng dẫn của Bộ luật Dân sự, luật khác có liên quan.

– Khi chấm dứt hợp đồng hợp tác, các khoản nợ phát sinh từ hợp đồng phải được thanh toán; nếu tài sản chung không đủ để trả nợ thì phải lấy tài sản riêng của các thành viên hợp tác để thanh toán theo hướng dẫn tại Điều 509 của Bộ luật này.

Trường hợp các khoản nợ đã được thanh toán xong mà tài sản chung vẫn còn thì được chia cho các thành viên hợp tác theo tỷ lệ tương ứng với phần đóng góp của mỗi người, trừ trường hợp có thỏa thuận khác.

Mời bạn xem thêm

 • Hướng dẫn trích lục khai sinh online nhanh chóng năm 2022
 • Dịch vụ trích lục giấy khai sinh nhanh chóng nhất 2022
 • Thủ tục đề nghị cấp bản sao trích lục hộ tịch mới

Liên hệ ngay LVN Group

Trên đây là tư vấn của LVN Group về vấn đề Hợp tác kinh doanh bằng quyền sử dụng đất tại Việt Nam. Chúng tôi hy vọng rằng bạn có thể vận dụng các kiến thức trên để sử dụng trong công việc và cuộc sống.

Để biết thêm thông tin chi tiết và nhận thêm sự tư vấn, giúp đỡ khi có nhu cầu về các vấn đề liên quan đến đất có sổ hồng có bị thu hồi không; giá đất bồi thường khi nhà nước thu hồi đất; Đất có sổ đỏ có bị thu hồi không theo QĐ 2022; Mẫu thông báo thu hồi đất mới năm 2022 của chúng tôi; mời quý khách hàng liên hệ đến hotline để được tiếp nhận.

Liên hệ hotline: 1900.0191.

Facebook: www.facebook.com/lvngroup
Tiktok: https://www.tiktok.com/@lvngroup
Youtube: https://www.youtube.com/Lvngroupx

Giải đáp có liên quan

Quyền, nghĩa vụ của thành viên hợp tác kinh doanh bằng quyền sử dụng đất?

– Được hưởng hoa lợi, lợi tức thu được từ hoạt động hợp tác.
– Tham gia quyết định các vấn đề liên quan đến thực hiện hợp đồng hợp tác, giám sát hoạt động hợp tác.
– Bồi thường tổn hại cho các thành viên hợp tác khác do lỗi của mình gây ra.
– Thực hiện quyền, nghĩa vụ khác theo hợp đồng.

Xác lập, thực hiện giao dịch dân sự trong hợp đồng hợp tác kinh doanh bằng quyền sử dụng đất?

– Trường hợp các thành viên hợp tác cử người uỷ quyền thì người này là người uỷ quyền trong xác lập, thực hiện giao dịch dân sự.
– Trường hợp các thành viên hợp tác không cử ra người uỷ quyền thì các thành viên hợp tác phải cùng tham gia xác lập, thực hiện giao dịch dân sự, trừ trường hợp có thỏa thuận khác.
– Giao dịch dân sự do chủ thể quy định tại khoản 1 và khoản 2 Điều này xác lập, thực hiện làm phát sinh quyền, nghĩa vụ của tất cả thành viên hợp tác.

Trách nhiệm dân sự của thành viên trong hợp đồng hợp tác kinh doanh bằng quyền sử dụng đất?

Các thành viên hợp tác chịu trách nhiệm dân sự chung bằng tài sản chung; nếu tài sản chung không đủ để thực hiện nghĩa vụ chung thì thành viên hợp tác phải chịu trách nhiệm bằng tài sản riêng theo phần tương ứng với phần đóng góp của mình, trừ trường hợp hợp đồng hợp tác hoặc luật có quy định khác

SOẠN HỢP ĐỒNG, ĐƠN, VĂN BẢN THEO YÊU CẦU CHỈ 500.000đ

--- Gọi ngay 1900.0191 ---

(Tư vấn Miễn phí - Hỗ trợ 24/7)

Công ty Luật LVN - Địa chỉ: Số 16B Nguyễn Thái Học, Yết Kiêu, Hà Đông, Hà Nội, Việt Nam

Gmail: luatlvn@gmail.com