Mẫu Nghị quyết xóa tên đảng viên mới 2022

Mẫu nghị quyết đề nghị xóa tên Đảng viên là mẫu văn bản nghị quyết được chi bộ lập ra để đề nghị về việc xóa tên của Đảng viên. Mẫu nghị quyết nêu rõ thời gian, địa điểm lập nghị quyết, tổng số Đảng viên tham gia, thông tin về Đảng viên bị xóa tên, lý do xóa tên… Vậy mẫu Nghị quyết xóa tên đảng viên là gì? Trình tự xoá tên đảng viên trong danh sách đảng viên ra làm sao?

Để gải đáp những câu hỏi này mời bạn đọc cùng LVN Group tìm hiểu qua bài viết sau.

Văn bản hướng dẫn

 • Điều lệ Đảng Cộng sản Việt Nam 2011
 • Quy định 24-QĐ/TW năm 2021
 • Hướng dẫn 01-HD/TW năm 2021
 • Hướng dẫn 09-HD/BTCTW năm 2021

Nghị quyết của chi bộ đề nghị xóa tên Đảng viên là gì?

Nghị quyết của chi bộ đề nghị xóa tên là văn bản do xuất hiện khi thực hiện hoạt động xem xét xóa tên Đảng viên ra khỏi hàng ngũ đảng viên. Nghị quyết của chi bộ đề nghị xóa tên Đảng viên thể hiện kết quả biểu quyết của các Đảng viên về việc xóa tên của Đảng viên.
Như ở trên đã nói, Nghị quyết của chi bộ đề nghị xóa tên Đảng viên được sử dụng để tổng kết lại kết quả cuối cùng trong việc các cá nhân đảng viên trong chi bộ biểu quyết về việc xóa tên đảng viên ra khỏi hàng ngũ Đảng. Nghị quyết chính là cơ sở để chủ thể có thẩm quyền ban hành quyết định xóa tên Đảng viên.

Quy định về xóa tên Đảng viên?

Chi bộ xem xét, đề nghị cấp ủy có thẩm quyền quyết định xóa tên trong danh sách đảng viên đối với các trường hợp sau: đảng viên bỏ sinh hoạt đảng hoặc không đóng đảng phí ba tháng trong năm mà không có lý do chính đáng; đảng viên tự ý trả thẻ đảng viên hoặc tự hủy thẻ đảng viên; đảng viên giảm sút ý chí phấn đấu, không làm nhiệm vụ đảng viên, đã được chi bộ giáo dục nhưng sau thời gian 12 tháng phấn đấu không tiến bộ; đảng viên hai năm liền vi phạm tư cách đảng viên; đảng viên không bảo đảm tiêu chuẩn chính trị theo hướng dẫn của Bộ Chính trị.

Theo quy định tại Điều 8 và Điều 35 Điều lệ Đảng Cộng sản Việt Nam, các cách thức kỷ luật áp dụng với Đảng viên gồm:

 • Đối với tổ chức Đảng: Khiển trách, cảnh cáo, giải tán;
 • Đối với Đảng viên chính thức: Khiển trách, cảnh cáo, cách chức, khai trừ;
 • Đối với Đảng viên dự bị: Khiển trách, cảnh cáo.
 • Đảng viên bỏ sinh hoạt chi bộ hoặc không đóng đảng phí ba tháng trong năm mà không có lý do chính đáng; đảng viên giảm sút ý chí phấn đấu, không làm nhiệm vụ đảng viên, đã được chi bộ giáo dục mà không tiến bộ thì chi bộ xem xét, đề nghị lên cấp có thẩm quyền xoá tên trong danh sách đảng viên.
 • Các trường hợp trên nếu đảng viên có khiếu nại thì chi bộ báo cáo cấp uỷ có thẩm quyền xem xét.
 • Đảng viên xin ra khỏi Đảng do chi bộ xem xét, đề nghị cấp có thẩm quyền chuẩn y kết nạp quyết định.

Mặt khác, tại khoản 8.1 Mục 8 Quy định 24-QĐ/TW năm 2021 quy định về xóa tên đảng viên như sau:
Điều 8: Xoá tên đảng viên và giải quyết khiếu nại về xoá tên đảng viên
8.1. Xoá tên đảng viên.
Chi bộ xem xét, đề nghị cấp uỷ có thẩm quyền quyết định xoá tên trong danh sách đảng viên đối với các trường hợp sau: Đảng viên bỏ sinh hoạt đảng hoặc không đóng đảng phí ba tháng trong năm mà không có lý do chính đáng; đảng viên tự ý trả thẻ đảng viên hoặc tự huỷ thẻ đảng viên; đảng viên giảm sút ý chí phấn đấu, không thực hiện nhiệm vụ đảng viên, đã được chi bộ giáo dục nhưng sau thời gian 12 tháng phấn đấu không tiến bộ; đảng viên hai năm liền vi phạm tư cách đảng viên; đảng viên không bảo đảm tiêu chuẩn chính trị theo hướng dẫn của Bộ Chính trị. […]”

Mẫu Nghị quyết xóa tên đảng viên

Căn cứ quy định trên, nếu đảng viên có hành vi:

 1. Bỏ sinh hoạt đảng hoặc không đóng đảng phí ba tháng trong năm mà không có lý do chính đáng;
 2. Tự ý trả thẻ đảng viên hoặc tự huỷ thẻ đảng viên;
 3. Giảm sút ý chí phấn đấu, không làm nhiệm vụ đảng viên, đã được chi bộ giáo dục nhưng sau thời gian 12 tháng phấn đấu không tiến bộ;
 4. Hai năm liền vi phạm tư cách đảng viên;
 5. Không bảo đảm tiêu chuẩn chính trị theo hướng dẫn của Bộ Chính trị thì bị xóa tên trong danh sách đảng viên.

Vì vậy, đảng viên sẽ không được áp dụng cách thức xóa tên nếu đã vi phạm đến mức bị khai trừ. Khi này, nếu đã vi phạm đến mức phải khai trừ thì buộc phải khai trừ. Căn cứ vào Điều lệ Đảng cũng như các văn bản hướng dẫn thì việc xóa tên trong danh sách Đảng viên chỉ là một cách thức xử lý mà không phải là cách thức xử lý kỷ luật.

Trình tự xoá tên đảng viên trong danh sách đảng viên

Việc xoá tên đảng viên trong danh sách đảng viên được quy định tại Mục 11 Hướng dẫn 01-HD/TW năm 2021 về một số vấn đề cụ thể thi hành Điều lệ Đảng, cụ thể như sau:

 • Đảng viên làm bản tự kiểm điểm và kiểm điểm trước chi bộ. Trường hợp chi ủy đã yêu cầu đến lần thứ 3 nhưng đảng viên đó không làm bản kiểm điểm hoặc không đến dự họp để kiểm điểm thì chi bộ vẫn xem xét, xử lý đối với đảng viên đó.Trường hợp đảng viên cố tình không làm bản kiểm điểm theo yêu cầu của chi bộ thì chi bộ thực hiện ngay quy trình đề nghị xoá tên đảng viên.
 • Đối với chi bộ trực thuộc đảng bộ cơ sở: Xem xét, nếu có hai phần ba đảng viên chính thức trở lên biểu quyết đồng ý xoá tên đảng viên thì ra nghị quyết, báo cáo đảng ủy cấp trên.
 • Đảng uỷ cơ sở xem xét, nếu có hai phần ba đảng uỷ viên trở lên biểu quyết đồng ý xoá tên đảng viên thì ra nghị quyết, báo cáo cấp có thẩm quyền xem xét, quyết định.
 • Đối với chi bộ cơ sở: Xem xét, nếu có hai phần ba đảng viên chính thức trở lên biểu quyết đồng ý xoá tên đảng viên dự bị thì ra nghị quyết, báo cáo cấp có thẩm quyền xem xét, quyết định.
 • Chi bộ, đảng ủy bộ phận (nếu có), đảng ủy cơ sở, cấp có thẩm quyền xem xét xoá tên đảng viên, thực hiện thủ tục xem xét theo hướng dẫn tại Điểm 4.6, Mục 4 của Hướng dẫn này.
 • Giải quyết khiếu nại xoá tên đảng viên: thực hiện theo Quy định của Ban Chấp hành Trung ương.
 • Việc biểu quyết để ban hành nghị quyết xóa tên đảng viên được thực hiện bằng thẻ đảng viên hoặc bằng phiếu kín.

Đảng viên xin miễn công tác và miễn sinh hoạt đảng trong trường hợp nào?

Căn cứ Điều 7 Quy định 24-QĐ/TW năm 2021, các trường hợp đảng viên xin miễn công tác và miễn sinh hoạt đảng như sau:

 • Đảng viên tuổi cao, sức khoẻ yếu không thể tham gia sinh hoạt đảng được, tự làm đơn hoặc trực tiếp báo cáo với chi bộ xin giảm, miễn công tác và sinh hoạt đảng, chi bộ xem xét, quyết định. Chi uỷ hoặc bí thư chi bộ báo cáo cấp uỷ cấp trên trực tiếp biết.
 • Đảng viên được miễn công tác và sinh hoạt đảng có quyền hạn và trách nhiệm sau:
 • Được dự đại hội đảng viên; được cung cấp thông tin theo hướng dẫn tại Mục 2.1 nếu đảng viên đó yêu cầu.
 • Được xét tặng Huy hiệu Đảng khi có đủ tiêu chuẩn.
 • Được miễn đánh giá chất lượng đảng viên trong thời gian được miễn công tác và sinh hoạt đảng.
 • Bản thân phải gương mẫu và vận động gia đình chấp hành chủ trương, chính sách của Đảng, pháp luật của Nhà nước và các quy định của địa phương, nếu vi phạm kỷ luật đảng thì xử lý kỷ luật như đối với đảng viên đang sinh hoạt theo hướng dẫn của Điều lệ Đảng.

Mẫu Nghị quyết xóa tên đảng viên

Soạn thảo Nghị quyết đề nghị xóa tên Đảng viên

 • Ghi tên Đảng bộ
 • Ghi tên Chi bộ
 • Ghi địa danh, ngày tháng năm lập nghị quyết
 • Ghi tên Đảng viên bị xem xét xóa tên
 • Ghi số đảng viên có mặt, vắng mặt theo từng dạng đảng viên chính thức hoặc Đảng
 • Ghi tên Chủ trì và thư ký hội nghị
 • Ghi kết quả biểu quyết

Bài viết có liên quan

 • Mẫu báo cáo kết quả công việc trong tháng mới nhất năm 2022
 • Mẫu bài thu hoạch đi thực tiễn mới nhất năm 2022
 • Nộp sơ bảo hiểm xã hội bao lâu thì có tiền
 • Thực trạng cải cách hành chính ở việt nam hiện nay

Liên hệ ngay

Trên đây là toàn bộ nội dung tư vấn của LVN Group liên quan đến “Mẫu Nghị quyết xóa tên đảng viên”. Quý khách hàng có nhu cầu tìm hiểu về cách nộp hồ sơ xin cấp giấy chứng nhận quyền sử dụng đất, hồ sơ vay vốn ngân hàng cho doanh nghiệp, đăng ký bảo hộ logo công ty, coi mã số thuế cá nhân, các thủ tục thành lập công ty, đăng ký bảo hộ thương hiệu độc quyền hoặc muốn sử dụng dịch vụ tạm ngừng kinh doanh;…quý khách hàng vui lòng liên hệ đến hotline 1900.0191 để được nhận tư vấn.

Mời bạn xem thêm

 • .Bản kiểm điểm Đảng viên vi phạm đánh bạc năm 2022
 • Quy trình xử lý kỷ luật Đảng viên vi phạm đánh bạc thế nào?
 • .Hướng dẫn đăng ký bảo hộ nhãn hiệu tại Hải Phòng

Giải đáp có liên quan

Vai trò của Đảng viên thế nào?

Vai trò của người đảng viên rất quan trọng, bởi trong xã hội, đảng viên vừa thực hiện nhiệm vụ lãnh đạo, vừa thực hiện nhiệm vụ của một công dân gương mẫu. Khi đảng viên tuyên truyền chủ trương, đường lối của Đảng, chính sách pháp luật của nhà nước trong quần chúng nhân dân, vận động mọi người tham gia các phong trào và phụ trách, hướng dẫn triển khai đạt kết quả, đó là lúc đảng viên thực hiện chức năng lãnh đạo của Đảng; khi đảng viên tích cực hoàn thành tốt nhiệm vụ của một công dân, không những thế còn gương mẫu, đi đầu, thể hiện tính tiên phong, ưu tú của người đảng viên. Ở đơn vị đơn vị, hay trong cộng đồng khu dân cư, cán bộ công chức, quần chúng nhân dân nhìn vào đảng viên để học tập, noi theo, nếu đảng viên không tốt, quần chúng sẽ không phục, không làm theo.

Thời hạn khiếu nại kỷ luật đảng của đảng viên tính từ ngày nào đến ngày nào?

Khoản 1, Điều 26 Quy định số 22-QĐ/TW, ngày 28/7/2021 của Ban Chấp hành Trung ương về công tác kiểm tra, giám sát và kỷ luật của Đảng “Thời hạn khiếu nại trong vòng 30 ngày, tính từ ngày nhận quyết định kỷ luật hoặc quyết định giải quyết khiếu nại kỷ luật (căn cứ biên bản công bố) đến ngày đảng viên bị kỷ luật gửi đơn khiếu nại trực tiếp hoặc theo dấu bưu điện chuyển đến

Đảng viên tự ý đi du lịch nước ngoài có bị xóa tên không?

Công dân Việt Nam có quyền đi ra nước ngoài. Tuy nhiên, nếu đã là đảng viên thì trước khi đi, cần phải xin phép cấp ủy, tổ chức đảng ở cơ sở theo hướng dẫn.
Với hành vi tự ý ra nước ngoài mà không báo cáo hoặc chưa được sự đồng ý của cấp ủy trực tiếp quản lý và cấp ủy nơi sinh hoạt thì Đảng viên có thể bị khiển trách, nếu tái phạm hoặc vi phạm lần đầu nhưng gây ra hậu quả nghiêm trọng thì bị cảnh cáo hoặc cách chức (đối với Đảng viên có giữ chức vụ); Bên cạnh đó, Đảng viên có thể bị khai trừ nếu việc tự ý ra nước ngoài gây ra hậu quả nghiêm trọng (Điều 30 Quy định số 69-QĐ/TW Về kỷ luật tổ chức đảng, đảng viên vi phạm)

SOẠN HỢP ĐỒNG, ĐƠN, VĂN BẢN THEO YÊU CẦU CHỈ 500.000đ

--- Gọi ngay 1900.0191 ---

(Tư vấn Miễn phí - Hỗ trợ 24/7)

Công ty Luật LVN - Địa chỉ: Số 16B Nguyễn Thái Học, Yết Kiêu, Hà Đông, Hà Nội, Việt Nam

Gmail: luatlvn@gmail.com