Quy định về người hướng dẫn tập sự công chức như thế nào?

Công chức là người làm trong đơn vị nhà nước, phải đáp ứng các điều kiện nhất định theo hướng dẫn và được lựa chọn, xét tuyển, tuyển dụng thông qua nhiều vòng thi khác nhau. Cũng như những vị trí, công việc khác nhau tại các công ty, doanh nghiệp, để chính thức trở thành công chứng thì cần phải trải qua thời gian tập sự. Trong quá trình tập sự công chức, các công việc mà người tập sự phải làm sẽ được hướng dẫn bởi người được giao nhiệm vụ hướng dẫn tập sự. Quá trình tập sự được diễn ra thế nào ? Quy định về người hướng dẫn tập sự công chức hiện nay? Đối tượng nào sẽ được xét tuyển vào công chức Nhà nước?

Văn bản hướng dẫn

 • Nghị định 138/2020/NĐ-CP

Tuyển dụng công chức được thực hiện thế nào?

Việc tuyển dụng công chức phải căn cứ vào yêu cầu nhiệm vụ, vị trí việc làm và chỉ tiêu biên chế.

Cơ quan có thẩm quyền tuyển dụng công chức xây dựng kế hoạch tuyển dụng, báo cáo đơn vị quản lý công chức phê duyệt để làm căn cứ tuyển dụng trước mỗi kỳ tuyển dụng.

Nội dung kế hoạch tuyển dụng bao gồm:

 • Số lượng biên chế công chức được cấp có thẩm quyền giao và số lượng biên chế chưa sử dụng của đơn vị sử dụng công chức;
 • Số lượng biên chế cần tuyển ở từng vị trí việc làm;
 • Số lượng vị trí việc làm cần tuyển đối với người dân tộc thiểu số (nếu có), trong đó xác định rõ chỉ tiêu, cơ cấu dân tộc cần tuyển;
 • Số lượng vị trí việc làm thực hiện xét tuyển (nếu có) đối với từng nhóm đối tượng: Người cam kết tình nguyện công tác từ 05 năm trở lên ở vùng có điều kiện kinh tế – xã hội đặc biệt khó khăn; người học theo chế độ cử tuyển theo hướng dẫn của Luật Giáo dục, sau khi tốt nghiệp về công tác tại địa phương nơi cử đi học; sinh viên tốt nghiệp xuất sắc, nhà khoa học trẻ tài năng;
 • Tiêu chuẩn, điều kiện đăng ký dự tuyển ở từng vị trí việc làm;
 • Hình thức và nội dung thi tuyển hoặc xét tuyển;Các nội dung khác (nếu có).

Kế hoạch tuyển dụng khi xét tuyển đối với nhóm đối tượng là sinh viên tốt nghiệp xuất sắc, nhà khoa học trẻ tài năng thực hiện theo hướng dẫn của Chính phủ về chính sách thu hút, tạo nguồn cán bộ từ sinh viên tốt nghiệp xuất sắc, cán bộ khoa học trẻ.

Đối tượng được xét tuyển công chức

Căn cứ theo Điều 10, Nghị định 138/2020/NĐ-CP quy định các đối tượng sau đây được xét tuyển công chức, cụ thể:

Điều 10. Đối tượng xét tuyển công chức

1. Việc tuyển dụng công chức thông qua cách thức xét tuyển do đơn vị có thẩm quyền tuyển dụng công chức quyết định và được thực hiện riêng đối với từng nhóm đối tượng sau đây:

a) Người cam kết tình nguyện công tác từ 05 năm trở lên ở vùng có điều kiện kinh tế – xã hội đặc biệt khó khăn;

b) Người học theo chế độ cử tuyển theo hướng dẫn của Luật Giáo dục, sau khi tốt nghiệp về công tác tại địa phương nơi cử đi học;

c) Sinh viên tốt nghiệp xuất sắc, nhà khoa học trẻ tài năng.

2. Việc tuyển dụng đối với nhóm đối tượng quy định tại điểm c khoản 1 Điều này được thực hiện theo hướng dẫn của Chính phủ về chính sách thu hút, tạo nguồn cán bộ từ sinh viên tốt nghiệp xuất sắc, cán bộ khoa học trẻ”.

Theo quy định trên thì đối tượng được xét tuyển tuyển công chức phải đáp ứng các điều kiện về độ tuổi, trình độ, bằng cấp, thời gian cam kết công tác sau khi trúng tuyển và một số điều kiện khác theo hướng dẫn tùy thuộc vào công việc được phân công.

Quy định về người hướng dẫn tập sự công chức

Cơ quan sử dụng công chức có trách nhiệm hướng dẫn người tập sự nắm vững và tập làm những công việc theo yêu cầu nội dung tập sự như sau:

 • Phải nắm vững quy định của pháp luật về công chức; nắm vững cơ cấu tổ chức, chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn của đơn vị công tác; nội quy, quy chế công tác của đơn vị và chức trách, nhiệm vụ của vị trí việc làm được tuyển dụng;
 • Có kiến thức và kỹ năng chuyên môn, nghiệp vụ theo yêu cầu của vị trí việc làm được tuyển dụng;
 • Tập giải quyết, thực hiện các công việc của vị trí việc làm được tuyển dụng.

Chậm nhất sau 05 ngày công tác kể từ ngày công chức đến nhận việc, người đứng đầu đơn vị sử dụng phải cử công chức cùng ngạch hoặc ngạch cao hơn, có năng lực và kinh nghiệm về chuyên môn, nghiệp vụ hướng dẫn người tập sự.

Theo quy định tại khoản 2 và khoản 4 Điều 22 Nghị định 138/2020/NĐ-CP, người hướng dẫn tập sự công chức sẽ được hưởng các chế độ, chính sách như sau:

Điều 22. Chế độ, chính sách đối với người tập sự và người hướng dẫn tập sự

……

2. Người tập sự được hưởng 100% mức lương và phụ cấp của ngạch tuyển dụng tương ứng với trình độ đào tạo quy định tại khoản 1 Điều này trong các trường hợp sau:

a) Làm việc ở vùng có điều kiện kinh tế – xã hội đặc biệt khó khăn;

b) Làm việc trong các ngành, nghề độc hại nguy hiểm;

c) Hoàn thành nghĩa vụ quân sự, nghĩa vụ tham gia công an nhân dân, sĩ quan quân đội, sĩ quan công an, quân nhân chuyên nghiệp phục viên, người làm công tác cơ yếu chuyển ngành, học viên tốt nghiệp đào tạo sĩ quan dự bị, tốt nghiệp đào tạo chỉ huy trưởng Ban chỉ huy quân sự cấp xã ngành quân sự cơ sở được phong quân hàm sĩ quan dự bị đã đăng ký ngạch sĩ quan dự bị, đội viên thanh niên xung phong, đội viên trí thức trẻ tình nguyện tham gia phát triển nông thôn, miền núi từ đủ 24 tháng trở lên đã hoàn thành nhiệm vụ.

………

4. Công chức được đơn vị, tổ chức phân công hướng dẫn tập sự được hưởng hệ số phụ cấp trách nhiệm bằng 0,3 so với mức lương cơ sở trong thời gian hướng dẫn tập sự”

Vì vậy, trong thời gian hướng dẫn tập sự công chức, người hướng dẫn không chỉ được hưởng 100% mức lương của mà còn được hưởng thêm khoản phụ cấp trách nhiệm và một số khoản phụ cấp khác.

Quy định về người hướng dẫn tập sự công chức

Chế độ tập sự công chức theo hướng dẫn

Người được tuyển dụng vào công chức phải thực hiện chế độ tập sự để làm quen với môi trường công tác, tập làm những công việc của vị trí việc làm được tuyển dụng.

Thời gian tập sự được quy định như sau:

 • 12 tháng đối với trường hợp tuyển dụng vào công chức loại C;
 • 06 tháng đối với trường hợp tuyển dụng vào công chức loại D;
 • Thời gian nghỉ sinh con theo chế độ bảo hiểm xã hội, thời gian nghỉ ốm đau từ 14 ngày trở lên, thời gian nghỉ không hưởng lương, thời gian bị tạm giam, tạm giữ, tạm đình chỉ công tác theo hướng dẫn của pháp luật không được tính vào thời gian tập sự.

Trường hợp người tập sự nghỉ ốm đau hoặc có lý do chính đáng dưới 14 ngày mà được người đứng đầu đơn vị, đơn vị nơi người được tuyển dụng vào công chức đang thực hiện chế độ tập sự đồng ý thì thời gian này được tính vào thời gian tập sự.

– Nội dung tập sự:

 • Nắm vững quy định của pháp luật về công chức; nắm vững cơ cấu tổ chức, chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn của đơn vị công tác; nội quy, quy chế công tác của đơn vị và chức trách, nhiệm vụ của vị trí việc làm được tuyển dụng;
 • Trau dồi kiến thức và kỹ năng chuyên môn, nghiệp vụ theo yêu cầu của vị trí việc làm được tuyển dụng;
 • Tập giải quyết, thực hiện các công việc của vị trí việc làm được tuyển dụng.

– Trong thời gian thực hiện chế độ tập sự, người đứng đầu đơn vị quản lý, sử dụng công chức phải cử người thực hiện chế độ tập sự tham gia khóa bồi dưỡng quản lý nhà nước để hoàn thiện tiêu chuẩn, điều kiện của ngạch công chức trước khi bổ nhiệm.

 • Thời gian tham gia khóa bồi dưỡng quản lý nhà nước được tính vào thời gian tập sự.

– Không thực hiện chế độ tập sự đối với các trường hợp đã có thời gian công tác có đóng bảo hiểm xã hội bắt buộc theo đúng quy định của Luật Bảo hiểm xã hội, được bố trí công tác theo đúng ngành, nghề đào tạo hoặc theo đúng chuyên môn nghiệp vụ trước đây đã đảm nhiệm mà thời gian công tác có đóng bảo hiểm xã hội bắt buộc (nếu đứt quãng thì được cộng dồn) bằng hoặc lớn hơn thời gian tập sự tương ứng với thời gian tập sự của ngạch được tuyển dụng quy định tại khoản 2 Điều 20 Nghị định 138/2020/NĐ-CP.

 • Đối với các trường hợp không thực hiện chế độ tập sự, người đứng đầu đơn vị quản lý, sử dụng công chức phải cử tham gia khóa bồi dưỡng quản lý nhà nước để hoàn chỉnh tiêu chuẩn, điều kiện của ngạch công chức trước khi bổ nhiệm

– Không điều động, bố trí, phân công công tác đối với người được tuyển dụng đang trong thời gian thực hiện chế độ tập sự sang vị trí việc làm khác vị trí được tuyển dụng ở trong cùng đơn vị, tổ chức hoặc sang đơn vị, tổ chức, đơn vị khác.

Liên hệ

Trên đây là toàn bộ nội dung tư vấn của LVN Group liên quan đến “Quy định về người hướng dẫn tập sự công chức”. Quý khách hàng có nhu cầu tìm hiểu thêm về cách chuyển mục đích sử dụng đất, thủ tục giải thể công ty hoặc các quy định của pháp luật trong lĩnh vực hôn nhân và gia đình như đăng ký xác nhận tình trạng hôn nhân, thủ tục đơn phương ly hôn nhanh chóng, trích lục quyết định ly hôn hay muốn sử dụng dịch vụ tạm ngừng kinh doanh, dịch vụ công chứng tại nhà,…quý khách hàng vui lòng liên hệ đến hotline 1900.0191 để được hỗ trợ và nhận tư vấn.

Mời bạn xem thêm

 • Hạn sử dụng căn cước công dân có gắn chip bao lâu năm 2022?
 • Bộ đội Biên phòng chuyển sang Bộ Công an thế nào?
 • Công chứng sơ yếu lý lịch ở nơi tạm trú có được không?

Giải đáp có liên quan

Người tập sự có được hưởng lương trong thời tập sự không?

Căn cứ theo khoản 1 Điều 20 Nghị định 138/2020/NĐ-CP quy định:
“Trong thời gian tập sự, người tập sự được hưởng 85% mức lương bậc 1 của ngạch tuyển dụng. Trường hợp người tập sự có trình độ thạc sĩ phù hợp với yêu cầu của vị trí việc làm tuyển dụng thì được hưởng 85% mức lương bậc 2 của ngạch tuyển dụng; trường hợp người tập sự có trình độ tiến sĩ phù hợp với yêu cầu của vị trí việc làm tuyển dụng thì được hưởng 85% mức lương bậc 3 của ngạch tuyển dụng. Các khoản phụ cấp được hưởng theo hướng dẫn của pháp luật”.

Thời gian tập sự có được tính vào thời gian xét bậc nâng lương không?

Theo quy định tại Nghị định 138/2020/NĐ-CP thì thời gian tập sự không được tính vào thời gian xét nâng bậc lương.

SOẠN HỢP ĐỒNG, ĐƠN, VĂN BẢN THEO YÊU CẦU CHỈ 500.000đ

--- Gọi ngay 1900.0191 ---

(Tư vấn Miễn phí - Hỗ trợ 24/7)

Công ty Luật LVN - Địa chỉ: Số 16B Nguyễn Thái Học, Yết Kiêu, Hà Đông, Hà Nội, Việt Nam

Gmail: luatlvn@gmail.com