7 Khoản phụ cấp cho cán bộ, công chức, viên chức năm 2022

Từ ngày 1 tháng 7 năm 2022, dự kiến ​​là sẽ có nhiều thay đổi về tiền lương đối với cán bộ, công chức, viên chức, đặc biệt là việc có năm bảng lương mới dành cho các đối tượng này. Mặt khác, cũng có quy định 7 Khoản phụ cấp cho cán bộ, công chức, viên chức từ 1/7/2022. Cùng LVN Group tìm hiểu ở bài viết dưới đây.

Văn bản hướng dẫn

 • Nghị quyết 27-NQ/TW

Phụ cấp là gì?

Phụ cấp là một khoản tiền được coi là bắt buộc mà các đơn vị sử dụng lao động chi trả thêm cho chuyên viên của mình vào hàng tháng. Dựa vào các yếu tố như: tính chất công việc, mức độ nguy hại, thời gian cống hiến, hoàn cảnh của người lao động…Trong đó, mỗi đơn vị lao động sẽ tự điều chỉnh và đưa ra chính sách phụ cấp khác nhau, tùy vào lĩnh vực việc làm cụ thể.

7 Khoản phụ cấp cho cán bộ, công chức, viên chức từ 1/7/2022

Phụ cấp kiêm nhiệm

Áp dụng đối với các đối tượng đang giữ chức danh lãnh đạo (bầu cử, bổ nhiệm) ở một đơn vị, đơn vị, đồng thời được bầu cử hoặc được bổ nhiệm kiêm nhiệm chức danh lãnh đạo đứng đầu đơn vị, đơn vị khác mà đơn vị, đơn vị này được bố trí biên chế chuyên trách người đứng đầu nhưng hoạt động kiêm nhiệm.

Phụ cấp thâm niên vượt khung

Phụ cấp khu vực

Áp dụng đối với các đối tượng công tác ở những nơi xa xôi, hẻo lánh và khí hậu xấu.

Phụ cấp trách nhiệm công việc

Những người công tác trong tổ chức cơ yếu được hưởng phụ cấp trách nhiệm công việc bảo vệ cơ mật mật mã.

Những người làm những công việc đòi hỏi trách nhiệm cao hoặc đảm nhiệm công tác quản lý không thuộc chức danh lãnh đạo (bầu cử, bổ nhiệm) thì được hưởng phụ cấp trách nhiệm công việc.

Phụ cấp lưu động

Áp dụng đối với cán bộ, công chức, viên chức công tác ở một số nghề hoặc công việc thường xuyên thay đổi địa điểm công tác và nơi ở.

Phụ cấp theo nghề

Được gộp từ phụ cấp ưu đãi theo nghề, phụ cấp trách nhiệm theo nghề và phụ cấp độc hại, nguy hiểm áp dụng đối với công chức, viên chức của những nghề, công việc có yếu tố điều kiện lao động cao hơn bình thường và có chính sách ưu đãi phù hợp của Nhà nước (giáo dục và đào tạo, y tế, toà án, kiểm sát, thi hành án dân sự, thanh tra, kiểm tra, kiểm toán, hải quan, kiểm lâm, quản lý thị trường,…).

7 Khoản phụ cấp cho cán bộ, công chức, viên chức

Phụ cấp công tác ở vùng đặc biệt khó khăn

Được gộp phụ cấp đặc biệt, phụ cấp thu hút và trợ cấp công tác lâu năm ở vùng có điều kiện kinh tế – xã hội đặc biệt khó khăn.

Hiện nay, dưới tác động của đại dịch Covid-19, lộ trình cải cách tiền lương có thể sẽ bị chậm lại thay vì áp dụng từ 01/7/2021 như dự kiến trước đó. Vì vậy, cho tới khi có thông báo mới thì các đối tượng cán bộ, công chức, viên chức có thể yên tâm tiếp tục được hưởng các chế độ phụ cấp hiện hành.

Gộp chung nhiều khoản phụ cấp

Nhiều khoản phụ cấp khác sẽ được gộp chung lại như sau:

 • Phụ cấp ưu đãi theo nghề, phụ cấp trách nhiệm theo nghề và phụ cấp độc hại, nguy hiểm được gộp chung lại, gọi là phụ cấp theo nghề. Loại phụ cấp này được áp dụng với công chức, viên chức của những nghề, công việc có yếu tố điều kiện lao động cao hơn bình thường và có chính sách ưu đãi phù hợp của Nhà nước.
 • Phụ cấp đặc biệt, phụ cấp thu hút và trợ cấp công tác lâu năm ở vùng có điều kiện đặc biệt khó khăn được gộp chung, gọi là phụ cấp công tác ở vùng đặc biệt khó khăn.

Các khoản phụ cấp được bãi bỏ

Bên cạnh việc giữ lại các khoản phụ cấp nêu trên, tại Nghị quyết 27, Bộ Chính trị cũng định hướng sẽ bãi bỏ nhiều khoản phụ cấp đang tồn tại hiện nay, gồm:

 • Phụ cấp thâm niên nghề (trừ quân đội, công an, cơ yếu để bảo đảm tương quan tiền lương với cán bộ, công chức)
 • Phụ cấp chức vụ lãnh đạo (do các chức danh lãnh đạo trong hệ thống chính trị thực hiện xếp lương chức vụ)
 • Phụ cấp công tác đảng, đoàn thể chính trị – xã hội
 • Phụ cấp công vụ (do đã được đưa vào trong mức lương cơ bản)
 • Phụ cấp độc hại nguy hiểm (do đã đưa điều kiện lao động có yếu tố độc hại, nguy hiểm vào phụ cấp theo nghề)

Thêm mới phụ cấp theo phân loại đơn vị hành chính

Một sự thay đổi khác về các khoản phụ cấp của công chức từ ngày 1-7-2022 là sẽ quy định mới về chế độ phụ cấp theo phân loại đơn vị hành chính đối với cấp xã, cấp huyện và cấp tỉnh.

Cũng liên quan đến phụ cấp ở địa phương, Nghị quyết 27 khẳng định thực hiện nhất cửa hàng khoán quỹ phụ cấp hằng tháng với người hoạt động không chuyên trách ở cấp xã, thôn, tổ dân phố. Ủy ban nhân dân cấp xã trình Hội đồng nhân dân cùng cấp quy định cụ thể các chức danh được hưởng phụ cấp theo hướng một chức danh có thể đảm nhiệm nhiều công việc.

Công nhân quốc phòng được hưởng các loại phụ cấp, trợ cấp nào?

Căn cứ Điều 3 Nghị định 19/2017/NĐ-CP quy định chế độ tiền lương đối với công nhân quốc phòng như sau:

1. Bảng lương đối với công nhân quốc phòng quy định tại Phụ lục ban hành kèm theo Nghị định này.

2. Công nhân quốc phòng được hưởng các loại phụ cấp, trợ cấp bao gồm:

a) Phụ cấp thâm niên vượt khung;

b) Phụ cấp khu vực;

c) Phụ cấp đặc biệt;

d) Phụ cấp độc hại, nguy hiểm;

đ) Phụ cấp trách nhiệm công việc;

Điều kiện, thời gian và mức hưởng của các loại phụ cấp tại các điểm a, b, c, d, đ khoản này được thực hiện như quy định tại Nghị định số 204/2004/NĐ-CP ngày 14 tháng 12 năm 2004 của Chính phủ về chế độ tiền lương đối với cán bộ, công chức, viên chức và lực lượng vũ trang.

e) Phụ cấp công vụ:

– Áp dụng đối với công nhân quốc phòng hưởng lương từ ngân sách nhà nước;

– Điều kiện, thời gian và mức hưởng phụ cấp công vụ được thực hiện như quy định tại Nghị định số 34/2012/NĐ-CP ngày 15 tháng 4 năm 2012 của Chính phủ về chế độ phụ cấp công vụ.

g) Phụ cấp, trợ cấp công tác ở vùng có điều kiện kinh tế – xã hội đặc biệt khó khăn:

Điều kiện, thời gian và mức hưởng được thực hiện như quy định tại Nghị định số 116/2010/NĐ-CP ngày 24 tháng 12 năm 2010 của Chính phủ về chính sách đối với cán bộ, công chức, viên chức và người hưởng lương trong lực lượng vũ trang công tác ở vùng có điều kiện kinh tế – xã hội đặc biệt khó khăn.

3. Nâng bậc lương, nâng loại đối với công nhân quốc phòng

a) Nâng bậc lương:

Sau 2 năm (đủ 24 tháng) giữ bậc lương đối với người có hệ số lương từ 3,95 trở xuống và sau 3 năm (đủ 36 tháng) giữ bậc lương đối với người có hệ số lương trên 3,95, luôn hoàn thành công việc được giao, không vi phạm kỷ luật từ khiển trách trở lên và đạt tiêu chuẩn cấp bậc kỹ thuật quy định thì được xét nâng lên một bậc lương.

Trong thời hạn xét nâng bậc lương, nếu bị kỷ luật cách thức khiển trách thì kéo dài thời hạn nâng bậc lương 06 tháng; nếu bị kỷ luật từ cách thức cảnh cáo trở lên thì kéo dài thời hạn nâng bậc lương 12 tháng.

Trường hợp lập thành tích đặc biệt xuất sắc trong thực hiện nhiệm vụ thì được nâng bậc lương trước thời hạn tối đa 12 tháng hoặc vượt bậc.

b) Nâng loại:

Công nhân quốc phòng hoàn thành tốt hoặc hoàn thành xuất sắc chức trách, nhiệm vụ được giao, có phẩm chất chính trị, đạo đức tốt, có năng lực đảm nhiệm vị trí việc làm cao hơn trong cùng ngành, nghề chuyên môn kỹ thuật, có văn bằng phù hợp thì được xét hoặc thi nâng loại.

Video LVN Group trả lời câu hỏi về các khoản phụ cấp cho cán bộ công chức, viên chức năm 2022

Mời bạn xem thêm:

 • Top 5 ngân hàng có lợi nhuận cao nhất 6 tháng đầu năm 2022
 • 5 sai lầm khi đăng ký nhãn hiệu năm 2022
 • Trường hợp nào giao dịch nhà ở không cần sổ đỏ năm 2022?

Liên hệ ngay

Trên đây là nội dung tư vấn của chúng tôi về “7 Khoản phụ cấp cho cán bộ, công chức, viên chức năm 2022”. Nếu quý khách có nhu cầu đăng ký lại giấy khai sinh, thủ tục xin hợp pháp hóa lãnh sự, Thủ tục tặng cho nhà đất, trích lục hộ tịch trực tuyến, đơn xin trích lục bản án ly hôn, hồ sơ xin trích lục bản đồ địa chính, … của chúng tôi; LVN Group là đơn vị dịch vụ luật uy tin, tư vấn các vấn đề về luật trong và ngoài nước thông qua web lvngroup, lsx, web nước ngoài Lsxlawfirm,..Mời quý khách hàng liên hệ đến hotline để được tiếp nhận.

Liên hệ hotline: 1900.0191.

 • FaceBook: www.facebook.com/lvngroup
 • Tiktok: https://www.tiktok.com/@lvngroup
 • Youtube: youtube.com/Lvngroupx

Giải đáp có liên quan

Phụ cấp lương có bắt buộc đóng bảo hiểm xã hội?

Theo quy định của pháp luật những khoản phụ cấp mà người lao động được nhận sẽ được cộng vào tiền lương và tính tỉ lệ phần trăm trích ra đóng bảo hiểm xã hội.

Các khoản phụ cấp không đóng bảo hiểm xã hội?

Hỗ trợ sinh hoạt: Tiền ăn hàng tháng, phí điện thoại,tiền đi lại và xăng xe. Mặt khác, còn hỗ trợ người lao động về nhà ở, chi phí nuôi con nhỏ và tiền giữ trẻ.
Hỗ trợ hoạt động cá nhân: Có người thân kết hôn, người thân mất, sinh nhật, các trường hợp tai nạn, bệnh nghề nghiệp và các khoản hỗ trợ khác.
Các khoản tiền thưởng, lương tháng 13…

Hướng dẫn viên chức tập sự có được hưởng phụ cấp gì không?

Căn cứ Điều 23 Nghị định 115/2020/NĐ-CP có quy định như sau:
1. Trong thời gian tập sự, người tập sự được hưởng 85% mức lương bậc 1 của chức danh nghề nghiệp tuyển dụng. Trường hợp người tập sự có trình độ thạc sĩ phù hợp với yêu cầu của vị trí việc làm tuyển dụng thì người tập sự được hưởng 85% mức lương bậc 2 chức danh nghề nghiệp tuyển dụng; trường hợp người tập sự có trình độ tiến sĩ phù hợp với yêu cầu của vị trí việc làm tuyển dụng thì người tập sự được hưởng 85% mức lương bậc 3 của chức danh nghề nghiệp tuyển dụng. Các khoản phụ cấp được hưởng theo hướng dẫn của pháp luật.
2. Người tập sự được hưởng 100% mức lương và phụ cấp của chức danh nghề nghiệp tương ứng với trình độ đào tạo quy định tại khoản 1 Điều này trong các trường hợp sau:
a) Làm việc vùng có điều kiện kinh tế – xã hội đặc biệt khó khăn;
b) Làm việc trong các ngành, nghề độc hại, nguy hiểm;
c) Hoàn thành nghĩa vụ quân sự; nghĩa vụ tham gia công an nhân dân; sĩ quan quân đội, sĩ quan công an, quân nhân chuyên nghiệp phục viên, người làm công tác cơ yếu chuyển ngành, học viên tốt nghiệp đào tạo sĩ quan dự bị, tốt nghiệp đào tạo chỉ huy trưởng Ban chỉ huy quân sự cấp xã ngành quân sự cơ sở được phong quân hàm sĩ quan dự bị đã đăng ký ngạch sĩ quan dự bị, đội viên thanh niên xung phong, đội viên trí thức trẻ tình nguyện tham gia phát triển nông thôn, miền núi từ đủ 24 tháng trở lên đã hoàn thành nhiệm vụ.
3. Thời gian tập sự không được tính vào thời gian xét nâng bậc lương.
4. Người hướng dẫn tập sự được hưởng hệ số phụ cấp trách nhiệm bằng 0,3 mức lương cơ sở trong thời gian hướng dẫn tập sự.

SOẠN HỢP ĐỒNG, ĐƠN, VĂN BẢN THEO YÊU CẦU CHỈ 500.000đ

--- Gọi ngay 1900.0191 ---

(Tư vấn Miễn phí - Hỗ trợ 24/7)

Công ty Luật LVN - Địa chỉ: Số 16B Nguyễn Thái Học, Yết Kiêu, Hà Đông, Hà Nội, Việt Nam

Gmail: luatlvn@gmail.com