Quy định mới về công an xã bán chuyên trách như thế nào?

Hiện nay bên cạnh những lực lượng công an chính quy tham gia bảo vệ cuộc sống của người dân thì còn đó những lực lượng dân phòng, công an xã bán chuyên trách tham gia vào công việc này. Đây là lực lượng nòng cốt bảo vệ trật tự trị an ở các địa phương. Vậy công an xã bán chuyên trách là gì? Quy định mới về công an xã bán chuyên trách thế nào? Chúng ta sẽ cùng đi tìm hiểu qua bài viết ngày hôm nay.

Văn bản hướng dẫn

  • Nghị quyết số 49/2016/NQ-HĐND

Công an xã bán chuyên trách là gì?

Công an xã bán chuyên trách được xác định là lực lượng tham gia bảo vệ an ninh trật tự ở cơ sở, luôn sát cánh cùng với lực lượng công an chính quy làm tốt vai trò nòng cốt trong công tác đảm bảo an ninh trật tự, xây dựng phong trào Toàn dân bảo vệ an ninh Tổ quốc tại địa phương.

Đây là lực lượng có vị trí, vai trò quan trọng, am hiểu địa bàn, phong tục tập cửa hàng, gắn bó mật thiết với Nhân dân nên việc hỗ trợ cùng chính quyền cơ sở và lực lượng công an chính quy có nhiều thuận lợi, hoạt động hiệu quả.

Quy định mới về công an xã bán chuyên trách

Quy định mới về công an xã bán chuyên trách

Quy định về chế độ thôi việc với công an xã bán chuyên trách

Việc quy định về chế độ thôi việc của công an xã bán chuyên trách có sự khác nhau ở từng địa phương. Ví dụ như ở Đồng Nai:

Căn cứ, theo Nghị quyết số 49/2016/NQ-HĐND ngày 9/12/2016 của Hội đồng nhân dân tỉnh Đồng Nai bổ sung khoản 3 Điều 1 Nghị quyết số 183/2010/NQ-HĐND ngày 26/10/2010 của Hội đồng nhân dân tỉnh về việc thông qua chức danh, số lượng và chế độ chính sách cho Công an xã trên địa bàn tỉnh Đồng Nai quy định:

– Phó Trưởng Công an xã bán chuyên trách công tác liên tục từ đủ 60 tháng đến dưới 15 năm, không vi phạm kỷ luật nếu nghỉ việc vì lý do chính đáng thì được hỗ trợ một lần, số tiền hỗ trợ được tính theo số năm công tác nhân với 1.900.000 đồng.

– Công an viên bán chuyên trách có thời gian công tác liên tục từ đủ 60 tháng đến dưới 15 năm, không vi phạm kỷ luật nếu nghỉ việc vì lý do chính đáng thì sẽ được hỗ trợ một lần, số tiền hỗ trợ được tính theo số năm công tác nhân với 1.300.000 đồng.

Tại điểm b khoản 5 Điều 1 Nghị quyết số 120/2018/NQ-HĐND ngày 6/7/2018 của Hội đồng nhân dân tỉnh (hiệu lực thi hành đến ngày 31/12/2021) quy định về việc hỗ trợ đối với cán bộ, công chức, viên chức và người lao động thôi việc theo nguyện vọng thuộc các đơn vị, tổ chức, đơn vị được sắp xếp tổ chức bộ máy theo Nghị quyết số 18-NQ/TW của Hội nghị lần thứ sau Ban Chấp hành Trung ương Đảng khóa XII trên địa bàn tỉnh Đồng Nai quy định: Ngoài chế độ hỗ trợ theo Nghị quyết số 49/2016/NQ-HĐND ngày 9/12/2016 của Hội đồng nhân dân tỉnh được tỉnh hỗ trợ một lần với khoản kinh phí như sau:

– Đối với Phó trưởng Công an xã, Phó Chỉ huy Quân sự cấp xã: thời gian công tác liên tục dưới 60 tháng được hỗ trợ 1,5 tháng phụ cấp hiện hưởng cho mỗi năm công tác.

– Đối với Công an viên xã: Thời gian công tác liên tục dưới 60 tháng được hỗ trợ 1 tháng lương cơ sở cho mỗi năm công tác; thời gian công tác liên tục từ đủ 60 tháng đến dưới 15 năm, mỗi năm công tác được hỗ trợ thêm một khoản đúng bằng chênh lệch giữa mức lương cơ sở tại thời gian thôi việc so với mức 1.300.000 đồng.

Ngày 8/7/2022, Hội đồng nhân dân tỉnh Đồng Nai ban hành Nghị quyết số 16/2022/NQ-HĐND quy định số lượng, mức phụ cấp, chế độ hỗ trợ đối với Công an xã bán chuyên trách trên địa bàn tỉnh Đồng Nai quy định cụ thể mức hỗ trợ thôi việc (áp dụng cho cả trường hợp Công an xã bán chuyên trách có thời gian công tác dưới 15 năm kết thúc nhiệm vụ mà không bố trí sắp xếp được công tác khác hoặc không tiếp tục tham gia đảm bảo an ninh trật tự tại cơ sở đã thôi việc từ ngày 3/10/2019 nhưng chưa được giải quyết chế độ thôi việc theo hướng dẫn) như sau:

– Phó trưởng Công an xã bán chuyên trách có thời gian công tác liên tục dưới 15 năm, kết thúc nhiệm vụ mà không bố trí sắp xếp được công tác khác hoặc không tiếp tục tham gia đảm bảo an ninh trật tự tại cơ sở, được đơn vị có thẩm quyền quyết định cho thôi việc thì được hỗ trợ một lần. Số tiền hỗ trợ được tính theo số năm công tác nhân với 150% mức phụ cấp hiện hưởng tại thời gian nghỉ việc. Việc xác định mức phụ cấp hiện hưởng được tính theo mức lương cơ sở được áp dụng tại thời gian thôi việc.

– Công an viên bán chuyên trách có thời gian công tác liên tục dưới 15 năm, kết thúc nhiệm vụ mà không bố trí sắp xếp được công tác khác hoặc không tiếp tục tham gia đảm bảo an ninh trật tự tại cơ sở, được đơn vị có thẩm quyền quyết định cho thôi việc thì được hỗ trợ một lần. Số tiền hỗ trợ được tính theo số năm công tác nhân với lương cơ sở tại thời gian nghỉ việc.

Việc lập hồ sơ, giải quyết chế độ hỗ trợ thôi việc của lực lượng Công an xã bán chuyên trách thuộc về UBND cấp xã nơi người thân của công an xã bán chuyên trách công tác. Đề nghị người thân công an xã bán chuyên trách liên hệ với Công an xã, UBND cấp xã nơi công tác vào thời gian thôi việc để được giải quyết.

Quy định về chế độ phụ cấp với công an xã bán chuyên trách

Cũng giống như chế độ trợ thôi việc thì chế độ phụ cấp cũng được quy định ở từng địa phương. Ví dụ nhưu ở Dắk Lắk

Căn cứ các văn bản quy định pháp luật về Công an xã bán chuyên trách, trong đó có Nghị định số 42 năm 2021 của Chính phủ quy định việc xây dựng Công an xã, thị trấn chính quy; sau khi HĐND tỉnh ban hành Nghị quyết số 16 năm 2021, Phòng Xây dựng phong trào bảo vệ ANTQ đã báo cáo, tham mưu Giám đốc Công an tỉnh tham mưu UBND tỉnh lập đề nghị xây dựng Nghị quyết tổ chức lấy ý kiến của các đơn vị liên quan, tiếp thu giải trình và trình UBND tỉnh xem xét quyết định trình Thường trực HĐND tỉnh chấp thuận chủ trương xây dựng Dự thảo Nghị quyết theo trình tự thủ tục rút gọn. Đến nay việc xây dựng Dự thảo Nghị quyết đã hoàn thiện được tổ chức lấy ý kiến của các sở, ngành liên quan; UBND huyện, thị xã, thành phố và đăng tải công khai trên Cổng thông tin điện tử của tỉnh, được Sở Tư pháp thẩm định và tiếp thu giải trình, hoàn chỉnh Dự thảo trước khi trình UBND tỉnh quyết định trình HĐND tỉnh thông qua tại Kỳ họp thứ Tư, HĐND tỉnh khóa X (ngày 14/7/2022).

Ngày 18/7/2022 HĐND tỉnh ban hành Nghị quyết số 05/2022/NQ-HĐND Quy định số lượng, mức phụ cấp đối với Công an xã bán chuyên trách tiếp tục được sử dụng tham gia bảo đảm an ninh, trật tự tại cơ sở trên địa bàn tỉnh Đắk Lắk. Nghị quyết quy định 02 nội dung chính: số lượng và mức phụ cấp đối với Công an xã bán chuyên trách được bố trí hoạt động tại thôn, buôn. Về số lượng: mỗi thôn, buôn thuộc các xã trên địa bàn tỉnh được bố trí 01 (một) Công an xã bán chuyên trách, như vậy toàn tỉnh sẽ có 1.849 Công an xã bán chuyên trách; Về mức phụ cấp: hằng tháng Công an xã bán chuyên trách được bố trí hoạt động tại thôn, buôn được hưởng 1,0 (một) lần mức lương cơ sở/người/tháng (tương đương 1.490.000đ). Mức phụ cấp trên là nguồn động viên rất lớn để Công an xã bán chuyên trách yên tâm công tác, tiếp tục nỗ lực phấn đấu hoàn thành tốt nhiệm vụ được giao.

Quy định về việc tuyển công an xã bán chuyên trách vào hàng ngũ công an nhân dân

Đối tượng tuyển chọn: Những đồng chí Công an xã bán chuyên trách đã từng công tác hoặc đang công tác tại Công an xã, thị trấn có thành tích xuất sắc, tiêu biểu.

Tiêu chuẩn tuyển chọn:

– Về tuổi đời: Không quá 30 tuổi. Đối với Công an xã đã có thời gian cống hiến và đã đóng bảo hiểm xã hội thì tuổi đời có thể cao hơn, nhưng phải đảm bảo khi hết tuổi phục vụ trong Công an nhân dân có thời gian đóng bảo hiểm xã hội ít nhất là 25 năm (tính từ lúc đóng bảo hiểm xã hội) và tối đa không quá 40 tuổi.

– Về trình độ:Đã được đào tạo Trung cấp Công an trở lên. Trường hợp công dân có trình độ Đại học ngoài Ngành nhưng chưa qua đào tạo Trung cấp Công an thì không đủ tiêu chuẩn tuyển chọn.

– Ưu tiên cán bộ từng là Trưởng Công an xã, Phó Trưởng Công an xã, cán bộ là người dân tộc thiểu số, gia đình có công với cách mạng, có nhiều cống hiến xuất sắc, có nhiều kinh nghiệm công tác, có uy tín, hằng năm được phân loại cán bộ ở mức hoàn thành tốt nhiệm vụ trở lên, được tặng bằng khen (từ cấp tỉnh trở lên).

Về phương thức tuyển chọn: Xét tuyển.

Hồ sơ đăng ký

– Đơn tình nguyện phục vụ trong Công an nhân dân;

– Bản lý lịch tự khai (theo mẫu của Bộ Công an) có xác nhận của Ủy ban nhân dân xã, phường, thị trấn nơi thường trú trong thời hạn 30 ngày, tính đến ngày nộp hồ sơ;

– Bản sao Giấy khai sinh;

– Bản sao (có chứng thực) văn bằng, chứng chỉ chuyên môn và bảng điểm học toàn khoá;

– Giấy chứng nhận Đoàn viên, Đảng viên (nếu có);

– Bản sao (có chứng thực) xác nhận đối tượng con thương binh, liệt sỹ, Anh hùng Lực lượng vũ trang nhân dân;

– Giấy chứng nhận sức khoẻ do Bệnh viện cấp huyện trở lên cấp trong thời hạn 30 ngày, tính đến ngày nộp hồ sơ;

– 04 tấm ảnh 4 x 6cm (chụp trong 6 tháng tính đến ngày nộp hồ sơ);

-Báocáo thành tích cá nhân trong 03 năm trở lại đây có xác nhận của UBND cấp xã;

– Bản sao (có chứng thực) các cách thức khen thưởng cá nhân (từ Bằng khen cấp tỉnh trở lên) đã đạt được.

Về trình tự tuyển chọn

– Bước 1: Căn cứ điều kiện, tiêu chuẩn quy định, công dân đăng ký, nộp hồ sơ về Đội Tổng hợp Công an huyện hoặc Đội Chính trị – Hậu cần Công an thành phố.

– Bước 2: Trên cơ sởhồ sơ đăng ký, Cấp uỷ – Lãnh đạo Công an huyện, thành phố nhận xét, đánh giá về phẩm chất chính trị, đạo đức lối sống, trình độ đào tạo, kết quả thực hiện nhiệm vụ người dự kiến tuyển chọn và báo cáo về Công an tỉnh (qua Phòng Tổ chức cán bộ).

– Bước 3: Phòng Tổ chức cán bộ tổng hợp, thẩm định trình Ban Thường vụ Đảng uỷ – Ban Giám đốc Công an tỉnh phê duyệt, báo cáo đề xuất chỉ tiêu về Bộ Công an.

– Bước 4: Sau khi được Bộ Công an phê duyệt chỉ tiêu, Công an tỉnh sẽ thông báo và thực hiện quy trình tuyển chọn tiếp theo theo hướng dẫn của Bộ Công an.

Mời bạn xem thêm

  • Kiến nghị đề xuất của Công an xã chính quy thế nào?
  • Pháp lệnh Công an xã còn hiệu lực không?
  • Giải pháp nâng cao chất lượng Công an xã chính quy là gì?

Liên hệ ngay

Trên đây là tư vấn của LVN Group về vấn đề Quy định mới về công an xã bán chuyên trách . Chúng tôi hy vọng rằng bạn có thể vận dụng các kiến thức trên để sử dụng trong công việc và cuộc sống.

Để biết thêm thông tin chi tiết và nhận thêm sự tư vấn, giúp đỡ khi có nhu cầu về các vấn đề liên quan đến đăng ký bảo hộ nhãn hiệu và logo; Bảo hộ logo độc quyền; thành lập công ty; hợp pháp hóa lãnh sự;  công văn tạm ngừng kinh doanh; xin giấy phép bay Flycam, giấy phép vệ sinh an toàn thực phẩm …. hãy liên hệ: 1900.0191.

Giải đáp có liên quan

Các quy định mới về công an xã bán chuyên trách là?

– Quy định về chế độ thôi việc với công an xã bán chuyên trách
– Quy định về chế độ phụ cấp với công an xã bán chuyên trách
– Quy định về việc tuyển công an xã bán chuyên trách vào hàng ngũ công an nhân dân

Quy định mới về việc tuyển công an xã bán chuyên trách vào hàng ngũ công an nhân dân bao gồm mấy bước?

Bước 1: Căn cứ điều kiện, tiêu chuẩn quy định, công dân đăng ký, nộp hồ sơ về Đội Tổng hợp Công an huyện hoặc Đội Chính trị – Hậu cần Công an thành phố.
– Bước 2: Trên cơ sởhồ sơ đăng ký, Cấp uỷ – Lãnh đạo Công an huyện, thành phố nhận xét, đánh giá về phẩm chất chính trị, đạo đức lối sống, trình độ đào tạo, kết quả thực hiện nhiệm vụ người dự kiến tuyển chọn và báo cáo về Công an tỉnh (qua Phòng Tổ chức cán bộ).
– Bước 3: Phòng Tổ chức cán bộ tổng hợp, thẩm định trình Ban Thường vụ Đảng uỷ – Ban Giám đốc Công an tỉnh phê duyệt, báo cáo đề xuất chỉ tiêu về Bộ Công an.
– Bước 4: Sau khi được Bộ Công an phê duyệt chỉ tiêu, Công an tỉnh sẽ thông báo và thực hiện quy trình tuyển chọn tiếp theo theo hướng dẫn của Bộ Công an.

Quy định mới về hồ sơ tuyển công an xã bán chuyên trách vào hàng ngũ công an nhân dân bao gồm bao nhiêu loại giấy tờ?

– Đơn tình nguyện phục vụ trong Công an nhân dân;
– Bản lý lịch tự khai (theo mẫu của Bộ Công an) có xác nhận của Ủy ban nhân dân xã, phường, thị trấn nơi thường trú trong thời hạn 30 ngày, tính đến ngày nộp hồ sơ;
– Bản sao Giấy khai sinh;
– Bản sao (có chứng thực) văn bằng, chứng chỉ chuyên môn và bảng điểm học toàn khoá;
– Giấy chứng nhận Đoàn viên, Đảng viên (nếu có);
– Bản sao (có chứng thực) xác nhận đối tượng con thương binh, liệt sỹ, Anh hùng Lực lượng vũ trang nhân dân;
– Giấy chứng nhận sức khoẻ do Bệnh viện cấp huyện trở lên cấp trong thời hạn 30 ngày, tính đến ngày nộp hồ sơ;
– 04 tấm ảnh 4 x 6cm (chụp trong 6 tháng tính đến ngày nộp hồ sơ);
-Báo cáo thành tích cá nhân trong 03 năm trở lại đây có xác nhận của UBND cấp xã;
– Bản sao (có chứng thực) các cách thức khen thưởng cá nhân (từ Bằng khen cấp tỉnh trở lên) đã đạt được.

SOẠN HỢP ĐỒNG, ĐƠN, VĂN BẢN THEO YÊU CẦU CHỈ 500.000đ

--- Gọi ngay 1900.0191 ---

(Tư vấn Miễn phí - Hỗ trợ 24/7)

Công ty Luật LVN - Địa chỉ: Số 16B Nguyễn Thái Học, Yết Kiêu, Hà Đông, Hà Nội, Việt Nam

Gmail: luatlvn@gmail.com