Thủ tục chuyển nhượng một phần quyền sử dụng đất năm 2022

Có rất nhiều cách thức sử dụng đất, cơ bản là có hai nhóm chính là nhận quyền sử dụng đất từ Nhà nước và nhận quyền sử dụng đất đai từ người sử dụng đất khác. Về cách thức nhận quyền sử dụng đất nhà nước gồm có được nhà nước giao đất, cho thuê đất, chuyển mục đích sử dụng đất và được nhà nước công nhận quyền sử dụng đất. Về cách thức nhận quyền sử dụng đất đai từ người sử dụng đất khác gồm có nhận chuyển nhượng và thuê. Hiện nay việc chuyển nhượng quyền sử dụng đất không quá khó. Tuy nhiên việc chuyển nhượng một phần quyền sử dụng đất lại không dễ đến vậy. Vậy “Thủ tục chuyển nhượng một phần quyền sử dụng đất” thế nào? Hãy cùng LVN Group đi tìm hiểu vấn đề này nhé!

Văn bản hướng dẫn

 • Luật đất đai 2013
 • Nghị định 43/2014/NĐ-CP

Điều kiện để chuyển nhượng một phần quyền sử dụng đất là gì?

Căn cứ theo hướng dẫn tại Điều 188 Luật đất đai 2013 quy định như sau:

– Người sử dụng đất được thực hiện các quyền chuyển đổi, chuyển nhượng, cho thuê, cho thuê lại, thừa kế, tặng cho, thế chấp quyền sử dụng đất; góp vốn bằng quyền sử dụng đất khi có các điều kiện sau đây:

 • Có Giấy chứng nhận, trừ trường hợp quy định tại khoản 3 Điều 186 và trường hợp nhận thừa kế quy định tại khoản 1 Điều 168 của Luật này;
 • Đất không có tranh chấp;
 • Quyền sử dụng đất không bị kê biên để bảo đảm thi hành án;
 • Trong thời hạn sử dụng đất.

– Việc chuyển đổi, chuyển nhượng, cho thuê, cho thuê lại, thừa kế, tặng cho, thế chấp quyền sử dụng đất, góp vốn bằng quyền sử dụng đất phải đăng ký tại đơn vị đăng ký đất đai và có hiệu lực kể từ thời gian đăng ký vào sổ địa chính.

Hợp đồng chuyển nhượng một phần quyền sử dụng đất có cần công chứng chứng thực?

Theo quy định tại khoản 3 Điều 167 Luật đất đai 2013 quy định như sau:

– Việc công chứng, chứng thực hợp đồng, văn bản thực hiện các quyền của người sử dụng đất được thực hiện như sau:

 • Hợp đồng chuyển nhượng, tặng cho, thế chấp, góp vốn bằng quyền sử dụng đất, quyền sử dụng đất và tài sản gắn liền với đất phải được công chứng hoặc chứng thực, trừ trường hợp kinh doanh bất động sản quy định tại điểm b khoản này;
 • Hợp đồng cho thuê, cho thuê lại quyền sử dụng đất, quyền sử dụng đất và tài sản gắn liền với đất, hợp đồng chuyển đổi quyền sử dụng đất nông nghiệp; hợp đồng chuyển nhượng quyền sử dụng đất, quyền sử dụng đất và tài sản gắn liền với đất, tài sản gắn liền với đất mà một bên hoặc các bên tham gia giao dịch là tổ chức hoạt động kinh doanh bất động sản được công chứng hoặc chứng thực theo yêu cầu của các bên;
 • Văn bản về thừa kế quyền sử dụng đất, quyền sử dụng đất và tài sản gắn liền với đất được công chứng hoặc chứng thực theo hướng dẫn của pháp luật về dân sự;
 • Việc công chứng thực hiện tại các tổ chức hành nghề công chứng, việc chứng thực thực hiện tại Ủy ban nhân dân cấp xã.

Vì vậy, hợp đồng chuyển nhượng một phần quyền sử dụng đất phải được công chứng hoặc chứng thực.

Thủ tục tách thửa trước khi chuyển nhượng một phần quyền sử dụng đất ?

Theo quy định tại Điều 75 Nghị định 43/2014/NĐ-CP quy định như sau:

– Người sử dụng đất nộp 01 bộ hồ sơ đề nghị tách thửa hoặc hợp thửa.

– Văn phòng đăng ký đất đai có trách nhiệm thực hiện các công việc sau:

 • Đo đạc địa chính để chia tách thửa đất;
 • Lập hồ sơ trình đơn vị có thẩm quyền cấp Giấy chứng nhận quyền sử dụng đất, quyền sở hữu nhà ở và tài sản khác gắn liền với đất cho người sử dụng đất đối với thửa đất mới tách, hợp thửa;
 • Chỉnh lý, cập nhật biến động vào hồ sơ địa chính, cơ sở dữ liệu đất đai; trao Giấy chứng nhận quyền sử dụng đất, quyền sở hữu nhà ở và tài sản khác gắn liền với đất cho người được cấp hoặc gửi Ủy ban nhân dân cấp xã để trao đối với trường hợp nộp hồ sơ tại cấp xã.

– Trường hợp tách thửa do chuyển quyền sử dụng một phần thửa đất hoặc do giải quyết tranh chấp, khiếu nại, tố cáo, đấu giá đất hoặc do chia tách hộ gia đình, nhóm người sử dụng đất; do xử lý hợp đồng thế chấp, góp vốn, kê biên bán đấu giá quyền sử dụng đất để thi hành án (sau đây gọi là chuyển quyền) thì Văn phòng đăng ký đất đai thực hiện các công việc sau:

 •  Đo đạc địa chính để chia tách thửa đất và chuyển Bản trích đo thửa đất mới tách cho người sử dụng đất để thực hiện ký kết hợp đồng, văn bản giao dịch về quyền sử dụng một phần thửa đất mới tách;
 • Thực hiện thủ tục đăng ký biến động theo hướng dẫn tại Nghị định này đối với phần diện tích chuyển quyền; đồng thời xác nhận thay đổi vào Giấy chứng nhận đã cấp hoặc trình đơn vị có thẩm quyền cấp Giấy chứng nhận quyền sử dụng đất, quyền sở hữu nhà ở và tài sản khác gắn liền với đất đối với phần diện tích còn lại của thửa đất không chuyển quyền; chỉnh lý, cập nhật biến động vào hồ sơ địa chính, cơ sở dữ liệu đất đai; trao cho người sử dụng đất hoặc gửi Ủy ban nhân dân cấp xã để trao đối với trường hợp nộp hồ sơ tại cấp xã.
Thủ tục chuyển nhượng một phần quyền sử dụng đất

– Trường hợp tách thửa do Nhà nước thu hồi một phần thửa đất thì đơn vị tài nguyên và môi trường có trách nhiệm chỉ đạo Văn phòng đăng ký đất đai căn cứ quyết định thu hồi của đơn vị nhà nước có thẩm quyền thực hiện các công việc sau:

 • Đo đạc chỉnh lý bản đồ địa chính, hồ sơ địa chính và cơ sở dữ liệu đất đai;
 • Xác nhận thay đổi vào Giấy chứng nhận đã cấp và trao cho người sử dụng đất hoặc gửi Ủy ban nhân dân cấp xã để trao đối với trường hợp nộp hồ sơ tại cấp xã.

Lưu ý: Phần diện tích đất tách thửa phải đảm bảo đủ diện tích tối thiểu.

Thủ tục chuyển nhượng một phần quyền sử dụng đất

Giai đoạn 1: Tách thửa trước khi chuyển nhượng một phần quyền sử dụng đất

Áp dụng theo nội dung đã nêu ở trên và theo hướng dẫn tại Điều 75 Nghị định 43/2014/NĐ-CP.

Giai đoạn 2: Chuyển nhượng một phần quyền sử dụng đất sau khi đã tách thửa

Bước 1: Bên chuyển nhượng và bên nhận chuyển nhượng ký kết hợp đồng chuyển nhượng quyền sử dụng đất.

Bước 2: Nộp hồ sơ tại Văn phòng đăng ký quyền sử dụng đất thuộc phòng Tài nguyên Môi trường ở địa phương nơi có đất.

– Người sử dụng đất nộp 01 bộ hồ sơ thực hiện quyền của người sử dụng đất, chủ sở hữu tài sản gắn liền với đất.
Trường hợp thực hiện quyền của người sử dụng đất đối với một phần thửa đất thì người sử dụng đất đề nghị Văn phòng đăng ký đất đai thực hiện đo đạc tách thửa đối với phần diện tích cần thực hiện quyền của người sử dụng đất trước khi nộp hồ sơ thực hiện quyền của người sử dụng đất.

– Văn phòng đăng ký đất đai có trách nhiệm kiểm tra hồ sơ, nếu đủ điều kiện thực hiện các quyền theo hướng dẫn thì thực hiện các công việc sau đây:

 • Gửi thông tin địa chính đến đơn vị thuế để xác định và thông báo thu nghĩa vụ tài chính đối với trường hợp phải thực hiện nghĩa vụ tài chính theo hướng dẫn;
 • Xác nhận nội dung biến động vào Giấy chứng nhận đã cấp theo hướng dẫn của Bộ Tài nguyên và Môi trường.
  Trường hợp phải cấp Giấy chứng nhận quyền sử dụng đất, quyền sở hữu nhà ở và tài sản khác gắn liền với đất thì lập hồ sơ trình đơn vị có thẩm quyền cấp Giấy chứng nhận quyền sử dụng đất, quyền sở hữu nhà ở và tài sản khác gắn liền với đất cho người sử dụng đất;
 • Chỉnh lý, cập nhật biến động vào hồ sơ địa chính, cơ sở dữ liệu đất đai; trao Giấy chứng nhận cho người sử dụng đất hoặc gửi Ủy ban nhân dân cấp xã để trao đối với trường hợp nộp hồ sơ tại cấp xã.

Các trường hợp cụ thể được quy định tại Điều 79 Nghị định 43/2014/NĐ-CP.

Liên hệ ngay

Trên đây là toàn bộ nội dung tư vấn của chúng tôi về vấn đề “Thủ tục chuyển nhượng một phần quyền sử dụng đất“ . Hy vọng rằng những kiến thức trên có thể mang lại kiến thức về thủ tục tách thửa, chuyển nhượng quyền sử dụng đất và mong giúp ích cho quý bạn đọc của LVN Group. Nếu quý khách có nhu cầu tìm hiểu các dịch vụ khác như hồ sơ giải thể công ty, dịch vụ công chứng tại nhà hay hồ sơ giải thể công ty cổ phần, hợp đồng cho thuê nhà và đất… mời quý khách hàng liên hệ đến hotline để được tiếp nhận. Liên hệ hotline: 1900.0191.

Có thể bạn quan tâm

 • Thủ tục hiến đất làm lối đi chung năm 2022
 • Đất phi nông nghiệp có được cấp sổ đỏ không?
 • Hồ sơ công chứng chuyển nhượng quyền sử dụng đất

Giải đáp có liên quan

Chi phí phải nộp khi sang tên sau khi chuyển nhượng một phần quyền sử dụng đất gồm những gì?

– Thuế thu nhập cá nhân: Thuế phải nộp bằng 2% giá trị chuyển nhượng.
– Lệ phí trước bạ: Lệ phí trước bạ phải nộp bằng 0,5% giá trị chuyển nhượng.
– Lệ phí địa chính: Do Hội đồng nhân dân cấp tỉnh quyết định.

Diện tích tối thiểu phải đạt được để tách thửa và chuyển mục đích sử dụng đất là bao nhiêu?

Diện tích tối thiểu phải đạt được để tách thửa theo hướng dẫn của từng địa phương.

Thời gian thực hiện thủ tục tách thửa trước khi chuyển nhượng một phần quyền sử dụng đất là bao lâu?

Thời gian thực hiện thủ tục tách thửa trước khi chuyển nhượng một phần quyền sử dụng không quá 15 ngày.

SOẠN HỢP ĐỒNG, ĐƠN, VĂN BẢN THEO YÊU CẦU CHỈ 500.000đ

--- Gọi ngay 1900.0191 ---

(Tư vấn Miễn phí - Hỗ trợ 24/7)

Công ty Luật LVN - Địa chỉ: Số 16B Nguyễn Thái Học, Yết Kiêu, Hà Đông, Hà Nội, Việt Nam

Gmail: luatlvn@gmail.com