Đề thi học kì 2 môn Tiếng Anh lớp 2 có đáp án mới nhất 2023

Đề thi cuối học kì 2 lớp 2 môn Tiếng Việt này sẽ giúp các em học sinh ôn tập củng cố kiến thức các dạng bài tập ôn thi cuối học kì 2 đạt kết quả cao. Đồng thời đây là tài liệu chuẩn các mức độ đề thi giúp các thầy cô khi ra đề thi học kì 2 cho các em học sinh. Mời các em cùng các thầy cô tham khảo.

1. Cần ôn tập những nội dung gì khi thi cuối kỳ 2 lớp 2 môn Tiếng Việt?

Khi ôn tập cho kỳ thi cuối kỳ 2 môn Tiếng Việt lớp 2, bạn có thể cần ôn lại các nội dung sau:

– Chữ cái: Ghi nhớ và đọc thành thạo các chữ cái trong bảng chữ cái Tiếng Việt, bao gồm cả chữ hoa và chữ thường.

– Cách đọc: Nắm vững cách đọc âm đầu, âm chính và âm cuối của các từ tiếng Việt thông dụng. Biết đọc các từ đơn giản, các từ ghép và các câu đơn giản.

– Chính tả: Luyện tập viết đúng các từ, cụm từ, câu đơn giản theo đúng quy tắc chính tả. Cần lưu ý đến các từ dễ nhầm lẫn, các từ viết tắt, dấu câu và các quy tắc cơ bản về chính tả.

– Từ vựng: Ôn tập từ vựng liên quan đến chủ đề của sách giáo khoa hoặc đề thi, bao gồm tên động vật, đồ dùng, màu sắc, thời tiết, hoạt động hàng ngày, gia đình, ngôi nhà, thực phẩm, v.v.

– Ngữ pháp: Nắm vững những cấu trúc ngữ pháp cơ bản của Tiếng Việt, bao gồm cách sử dụng động từ, danh từ, tính từ, trạng từ, giới từ, đại từ, số từ, câu hỏi, phủ định, thì, v.v.

– Đọc hiểu: Đọc và hiểu nội dung của các đoạn văn, câu đố, thơ, đồng dao, câu đọc, câu chuyện đơn giản trong sách giáo khoa hoặc đề thi.

– Kỹ năng viết: Luyện tập viết các câu đơn giản, các đoạn văn ngắn theo đúng yêu cầu của đề thi, bao gồm viết chữ cái, viết từ, viết câu, viết đoạn văn.

– Kỹ năng nghe: Luyện tập nghe và hiểu các đoạn hội thoại, đồng dao, thơ, câu đọc, câu chuyện đơn giản trong sách giáo khoa hoặc đề thi.

– Tập đọc: Tập đọc các bài trong sách giáo khoa, đọc trôi chảy, rõ ràng, đúng ngữ điệu, giọng điệu, hiểu nội dung bài đọc.

Xem thêm: Đề thi học kì 2 môn Tiếng Việt lớp 2 có đáp án mới nhất 2023

2. Đề thi học kì 2 lớp 2 môn Tiếng Anh có đáp án mới nhất 2023 – Đề số 1:

2.1. Đề thi học kì 2 môn Tiếng Anh lớp 2 – Đề số 1:

I. Choose the odd one out

1. A. van B. train C. olive D. bus
2. A. draw B. cup C. read D. walk
3. A. zoo B. ten C. twelve D. fifteen
4. A. brother B. aunt C. grandma D. family
5. A. chair B. bed C. table D. baby
Xem đáp án

II. Look at the pictures and complte the words

Đề thi Tiếng Anh lớp 2 học kì 2 Phonics Smart số 1 Đề thi Tiếng Anh lớp 2 học kì 2 Phonics Smart số 1 Đề thi Tiếng Anh lớp 2 học kì 2 Phonics Smart số 1
1. _ _ n d o _ 2. _o o _ s _ o p 3. y _ c _ t
Đề thi Tiếng Anh lớp 2 học kì 2 Phonics Smart số 1 Đề thi Tiếng Anh lớp 2 học kì 2 Phonics Smart số 1 Đề thi Tiếng Anh lớp 2 học kì 2 Phonics Smart số 1
4. _ u _ _ e _ 5. c _ r r _ t 6. _ o _ _
Xem đáp án

III. Match

1. What are you doing? A. They are under the bed
2. What do you like? B. This is my aunt
3. Who is this? C. I am singing a song
4. Where are the cats? D. I like reading a book
Xem đáp án

IV. Reorder these words to make sentences

1. a/ nurse/ She’s/ ./

____________________________________________

2. is/ She/ skating/ ./

____________________________________________

3. shoes/ I/ buy/ want some/ to/ ./

____________________________________________

4. need/ We/ some/ coats/ ./

____________________________________________

5. football/ They/ playing/ are/ ./

____________________________________________

Xem đáp án

1.2. Đáp án đề thi học kì 2 môn Tiếng Anh lớp 2 – Đề số 1:

I. Circle the odd one-out. Khoanh tròn từ mang nghĩa khác loại.

1 – C; 2 – A; 3 – B; 4 – B; 5 – C;

II. Order the words. Sắp xếp từ đã cho thành câu hoàn chỉnh.

1 – It’s my sister’s ice cream.

2 – She isn’t a teacher.

3 – It’s under the table.

4 – Where’s your pencil case?

5 – This is my dad.

III. Read and match.

1 – d; 2 – e; 3 – b; 4 – c; 5 – a;

IV. Choose the correct answer.

1 – B; 2 – C; 3 – A; 4 – B; 5 – B;

2. Đề thi học kì 2 lớp 2 môn Tiếng Anh có đáp án mới nhất 2023 – Đề số 2:

2.1. Đề thi học kì 2 môn Tiếng Anh lớp 2 – Đề số 2:

Điền từ thích hợp hoàn thành từ dưới đây.

a. c_assroom: lớp học

b. sc_ool: trường học

c. t_acher: giáo viên

d. boo_: sách

e. sm_ll: nhỏ

f. n_ce: đẹp, tốt

g. _en: cái bút

h. w_ter: nước

Sắp xếp những từ dưới đây thành câu hoàn chỉnh

a. How/ is/ old/ she/ ?/

…………………………………………….

b. eight/ Nam/ old/ is/ years/ ./

…………………………………………….

c. down,/ please/ Sit/ ./

…………………………………………….

d. is/ my/ That/ teacher/ ./

…………………………………………….

e. class/ 20/ Her/ has/ students/ ./

…………………………………………….

f. This/ my/ is/ mother/ ./

…………………………………………….

Chọn từ khác loại

1. a. white b. brown c. orange d. apple
2. a. color b. eight c. four d. nine
3. a. banana b. apple c. seesaw d. grape
4. a. swing b. seesaw c. pink d. hide-and-seek
5. a. I b. he c. She d. Peter
6. a. do b. play c. say d. Linda
7. a. pen b. book c. do d. crayon
8. a. teacher b. mom c. dad d. son

2.2. Đáp án đề thi học kì 2 môn Tiếng Anh lớp 2 – Đề số 2:

Điền từ thích hợp hoàn thành từ dưới đây.

a. classroom: lớp học

b. school: trường học

c. teacher: giáo viên

d. book: sách

e. small: nhỏ

f. nice: đẹp, tốt

g. pen: cái bút

h. water: nước

Sắp xếp những từ dưới đây thành câu hoàn chỉnh

a – How old is she?

b – Nam is eight years old.

c – Sit down, please.

d – That is my teacher.

e – Her class has 20 students.

f – This is my mother.

Chọn từ khác loại

1 – d; 2 – a; 3 – c; 4 – c; 5 – d; 6 – d; 7 – c; 8 – a;

3. Đề thi học kì 2 lớp 2 môn Tiếng Anh có đáp án mới nhất 2023 – Đề số 3:

3.1. Đề thi học kì 2 môn Tiếng Anh lớp 2 – Đề số 3:

Bài 1. (3 điểm): Hãy điền một chữ cái thích hợp vào chỗ chấm để tạo thành từ có nghĩa:

1. scho….l

2. m…..sic room

3. b……g

4. rubb…. r

5. cl….ss room

6. op….n

Bài 2. (3 điểm): Sắp xếp lại các câu sau:

1. name/ your/ What/ is?

………………………………………………………………………………………….

2. Lan / is / My / name.

………………………………………………………………………………………….

3. are / you / How / old?

…………………………………………………………………………………………

4. am / I / eight / old / years.

…………………………………………………………………………………………..

5. is / This / classroom /my.

…………………………………………………………………………………………..

6. I / May / out / go?

…………………………………………………………………………………………..

Bài 3. (2 điểm ): Hoàn thành các câu sau

1. Which ……your school?

2. open ………book.

3. How…….. you ?

4. This…… my music room.

Bài 4. (2 điểm ): Viết câu trả lời:

1. What is your name?

……………………

2. How old are you?

……………………

3.2. Đáp án đề thi học kì 2 môn Tiếng Anh lớp 2 – Đề số 3:

Bài 1: Điền đúng mỗi chữ cái được 0,5 điểm.

1. school

2. music room

3. bag / big/ bug

4. rubber

5. class room

6. open

Bài 2: Sắp xếp đúng mỗi câu được 0,5 điểm.

1. What is your name?

2. My name is Lan.

3. How old are you?

4. I am eight years old.

5. This is my classroom.

6. May I go out?

Bài 3: Điền đúng mỗi từ được 0,5 điểm.

1. is

2. your

3. are

4. is

Bài 4: Trả lời đúng mỗi câu được 1 điểm.

Các em học sinh tự trả lời về bản thân mình.

Gợi ý:

1. My name is My Le.

2. I am eight years old..

4. Một số tip giúp bạn đạt điểm cao khi làm đề thi học kì 2 môn Tiếng Anh lớp 2:

Đây là một số tip giúp bạn đạt điểm cao khi làm đề thi học kì 2 môn Tiếng Anh lớp 2:

– Học và ôn tập thường xuyên: Để đạt điểm cao trong bài kiểm tra, bạn cần học và ôn tập thường xuyên từ đầu học kỳ đến trước khi kiểm tra diễn ra. Hãy đọc lại các bài học, bài tập, và tóm tắt kiến thức đã học để giúp bạn nhớ lâu hơn.

– Tập trung vào từ vựng quan trọng: Tiếng Anh lớp 2 thường tập trung vào từ vựng cơ bản như động từ, danh từ, tính từ, mạo từ, số từ, các câu đơn giản, câu hỏi và trả lời đơn giản. Hãy tập trung học và nắm vững những từ vựng này để sử dụng trong đề thi.

– Luyện tập kỹ năng nghe nói đọc viết: Đề thi Tiếng Anh lớp 2 thường kiểm tra cả 4 kỹ năng nghe, nói, đọc và viết. Hãy luyện tập kỹ năng nghe bằng cách nghe các đoạn hội thoại, câu chuyện ngắn, và đọc hiểu các đoạn văn đơn giản. Hãy luyện tập kỹ năng nói bằng cách trả lời các câu hỏi, hội thoại cơ bản, và giao tiếp hàng ngày. Hãy luyện tập kỹ năng đọc bằng cách đọc các câu đơn giản, hiểu các đoạn văn ngắn, và trả lời các câu hỏi dựa trên nội dung đọc. Hãy luyện tập kỹ năng viết bằng cách viết các câu đơn giản, viết một đoạn văn ngắn về chủ đề đã học.

– Đọc kỹ đề thi: Trước khi bắt đầu làm đề thi, hãy đọc kỹ đề thi và các hướng dẫn liên quan. Điều này giúp bạn hiểu rõ yêu cầu của đề thi và tránh sai sót không đáng có.

– Xem lại và kiểm tra kỹ: Sau khi hoàn thành đề thi, hãy dành thời gian xem lại và kiểm tra kỹ các câu trả lời của bạn. Đảm bảo các câu trả lời chính xác và không có sai sót chính tả hay ngữ pháp.

– Nắm vững từ vựng cơ bản: Học sinh cần nắm vững các từ vựng cơ bản trong môn Tiếng Anh như các số đếm, màu sắc, động vật, đồ dùng học tập, gia đình, thời tiết, đồ ăn… để có thể hiểu và trả lời đúng các câu hỏi trong đề thi.

– Nghe và đọc đoạn văn mẫu: Thường đề thi Tiếng Anh lớp 2 sẽ có một đoạn văn ngắn, học sinh cần lắng nghe và đọc kỹ đoạn văn mẫu trước khi trả lời các câu hỏi liên quan đến đoạn văn đó.

– Trả lời đúng dạng câu hỏi: Đề thi Tiếng Anh lớp 2 thường có nhiều dạng câu hỏi như đánh số thứ tự, điền từ vào chỗ trống, nối cột, đọc hiểu, phân loại, tìm lỗi sai… Học sinh cần đọc và hiểu đúng dạng câu hỏi để trả lời chính xác.

– Viết đúng chính tả: Trong phần viết, học sinh cần chú ý viết đúng chính tả các từ vựng, cấu trúc câu và dấu câu để không mắc phải lỗi sai chính tả.

– Quản lý thời gian: Để hoàn thành đề thi trong thời gian quy định, học sinh cần quản lý thời gian tốt. Không nên dành quá nhiều thời gian cho một câu hỏi, nếu không biết trả lời thì có thể bỏ qua và quay lại sau.

– Kiểm tra lại bài làm: Sau khi hoàn thành đề thi, học sinh cần dành chút thời gian để kiểm tra lại bài làm, xem có lỗi sai chính tả, dấu câu hay câu trả lời có logic không. Điều này giúp học sinh tránh được những lỗi không đáng có.

– Giữ bình tĩnh và tự tin: Cuối cùng, học sinh cần giữ bình tĩnh và tự tin.

Theo dõi chúng tôi trênDuong Gia FacebookDuong Gia FacebookDuong Gia TiktokDuong Gia TiktokDuong Gia YoutubeDuong Gia YoutubeDuong Gia GoogleDuong Gia Google
5/5(1
bình chọn
)

SOẠN HỢP ĐỒNG, ĐƠN, VĂN BẢN THEO YÊU CẦU CHỈ 500.000đ

--- Gọi ngay 1900.0191 ---

(Tư vấn Miễn phí - Hỗ trợ 24/7)

Công ty Luật LVN - Địa chỉ: Số 16B Nguyễn Thái Học, Yết Kiêu, Hà Đông, Hà Nội, Việt Nam

Gmail: luatlvn@gmail.com