Xây dựng văn hóa công sở – Mẫu văn bản

Xây dựng văn hóa công sở

Cốt lõi của Văn hóa công sở là đạo đức công vụ, trọng tâm là xây dựng đội ngũ cán bộ, đảng viên, công chức, viên chức có phẩm chất đạo đức, tận tụy, có ý thức trách nhiệm trong thực thi nhiệm vụ, hết lòng phụng sự Tổ quốc, phục vụ Nhân dân; luôn thấu hiểu để tham mưu giải quyết kịp thời khó khăn, vướng mắc cho người dân; là xây dựng đoàn kết nội bộ trong từng đơn vị, đơn vị. Văn hóa doanh nghiệp là đạo đức trong kinh doanh, ý thức thượng tôn pháp luật, chấp hành luật pháp trong sản xuất kinh doanh, là giữ gìn thương hiệu vì sự phát triển bền vững của doanh nghiệp, trách nhiệm với cộng đồng.

1. Tổng quan

Xây dựng văn hóa công sở, văn hóa doanh nghiệp (VHCS, VHDN) luôn là yêu cầu cấp thiết để các đơn vị, doanh nghiệp hoạt động theo hướng chuyên nghiệp, hiện đại, hiệu lực, hiệu quả, liêm chính, phục vụ Nhân dân; nền hành chính với những nguyên tắc nhất định, công tác chính quy, khoa học và cách vận hành đặc thù nhằm đảm bảo kỷ luật, kỷ cương hành chính và hiệu quả hoạt động của các đơn vị Nhà nước. Đồng thời, góp phần hình thành thái độ, phong cách ứng xử chuẩn mực của đội ngũ cán bộ, công chức, viên chức, người lao động; là những giá trị để tạo nên niềm tin, niềm tự hào, lòng yêu nghề, sự gắn kết đội ngũ cán bộ, công chức; phản ánh tầm nhìn, sứ mệnh, các mục tiêu chính của nền hành chính là phục vụ lợi ích của Nhà nước, Nhân dân và xã hội.  Đảng bộ Khối các đơn vị và doanh nghiệp tỉnh hiện có 110 tổ chức cơ sở đảng (trong đó trong đó có 70 tổ chức đảng trong lĩnh vực đơn vị, hành chính, sự nghiệp; 40 tổ chức đảng trong lĩnh vực doanh nghiệp) là những đơn vị hoạch định và triển khai thực hiện các chủ trương, nghị quyết của Trung ương, của tỉnh; là những doanh nghiệp có đóng góp cần thiết vào sự phát triển kinh tế xã hội của tỉnh nhà.  Xác định được tầm cần thiết của xây dựng VHCS, VHDN trước yêu cầu phát triển của tỉnh, thời gian qua, Ban Thường vụ Đảng uỷ Khối đã tập trung nhiều giải pháp và xác định đây là một trong những mũi đột phá của Nghị quyết Đại hội Đảng bộ Khối nhiệm kỳ 2015-2020. Ban Chấp hành Đảng bộ Khối đã ban hành Nghị quyết số 01-NQ/ĐUK về “Tăng cường lãnh đạo xây dựng văn hóa công sở đáp ứng yêu cầu nhiệm vụ phát triển của tỉnh đến năm 2020 và những năm tiếp theo”, Chỉ thị số 01-CT/ĐUK về “Tăng cường sự lãnh đạo của cấp ủy trong xây dựng, phát triển văn hóa doanh nghiệp, văn hóa doanh nhân”; tham mưu Ban Thường vụ Tỉnh ủy ban hành Chỉ thị số 17 -CT/TU về tăng cường sự lãnh đạo của Đảng trong xây dựng văn hóa công sở, văn hóa doanh nghiệp.

 2. Kết quả đạt được

Các đơn vị, doanh nghiệp đã tập trung xây dựng, ban hành đồng bộ hệ thống các quy chế, quy định về quản lý nội bộ; xây dựng tiêu chuẩn đạo đức của cán bộ, đảng viên, công chức, viên chức và người lao động; phương thức quản lý, điều hành, công tác đảm bảo theo quy chế, quy định; kỷ luật, kỷ cương hành chính được xiết chặt. Dân chủ được phát huy, tạo ra môi trường công tác chuẩn mực tại các đơn vị, doanh nghiệp.  Công sở, trụ sở, văn phòng công tác từng bước được đầu tư khang trang, hiện đại, bố trí các phòng công tác khoa học. Chấp hành tốt các quy định về môi trường cảnh quan, bố trí trụ sở  trang trọng, lịch sự nhưng vẫn thuận tiện cho người  đến giải quyết công việc. Nhiều đơn vị, doanh nghiệp đẩy mạnh đầu tư, nâng cấp hạ tầng kỹ thuật, triển khai  nhiều phần mềm, cơ sở dữ liệu nền tảng phục vụ xây dựng và phát triển Chính phủ điện tử, doanh nghiệp 5S (Sàng lọc và Phát triển, Tổ chức, Sạch sẽ, Cẩn trọng, Sẵn sàng).

Đội ngũ cán bộ, công chức nhìn chung có bản lĩnh chính trị vững vàng, trình độ kiến ​​thức và năng lực  thực tiễn ngày càng được nâng cao, đáp ứng khá nhanh yêu cầu đổi mới trong quá trình phát triển của tỉnh và hội nhập quốc tế. thái độ  của cán bộ công chức đối với Nhân dân được cải thiện rõ rệt với  quy định về “4 vui” và “4 luôn” (xin chào, xin lỗi,  cảm ơn và xin lỗi; luôn tươi cười, luôn tử tế). , luôn lắng nghe và luôn giúp đỡ khi cần thiết. liên lạc với mọi người  và các công ty), cho thấy bản chất thực sự của việc quản lý dịch vụ. VHCS không chỉ được thực hiện nghiêm túc tại nơi công tác mà còn ngay tại nhà của cán bộ, đảng viên.  Đội ngũ chuyên viên công ty có tác phong công tác tích cực, tự giác, năng động giúp  tăng năng suất lao động và nâng cao hiệu quả công việc. Có nhiều sáng kiến, cải tiến, sáng tạo,  nâng cao sức mạnh, nâng cao sức cạnh tranh của doanh nghiệp trên thị trường. Cùng với đó, môi trường văn hóa đã tạo nên sự gắn bó lâu dài của người lao động với công ty, đảm bảo cho sự ổn định và phát triển của Khối công ty. Lựa chọn và quyết tâm  thực hiện khâu đột phá về văn hóa văn minh, văn hóa doanh nghiệp đã góp phần vào  kết quả thực hiện nhiệm vụ chính trị chung của tỉnh, Hà Tĩnh đứng thứ 8 cả nước về chỉ số CCHC) năm 2021 và xếp thứ 5 về Chỉ số hài lòng của người dân và Tổ chức Phục vụ Cơ quan Hành chính Nhà nước (SIPAS). Các doanh nghiệp trong khối thực hiện trọn vẹn nghĩa vụ  với nhà nước, giải quyết việc làm, quan tâm đến đời sống, kế hoạch, chế độ chính sách cho người lao động; tích cực tham gia các hoạt động an sinh xã hội, tham gia xây dựng nông thôn mới, đô thị văn minh. Đến nay có 101/110 đơn vị, đơn vị, công ty được công nhận đạt chuẩn văn hóa (đạt tỷ lệ 92%).  Bên cạnh những kết quả đạt được, trước yêu cầu nhiệm vụ mới, công tác xây dựng Đảng Cộng sản Việt Nam và Văn hóa Doanh nghiệp trong Đảng bộ Khối vẫn còn một số hạn chế nhất định, đó là:

Việc nhận thức của một số cấp ủy đảng, lãnh đạo và một bộ phận cán bộ, đảng viên, công chức, viên chức và người lao động về xây dựng văn hóa công sở, văn hóa doanh nghiệp chưa trọn vẹn, phù hợp. Nguyên tắc tập trung dân chủ trong Đảng ở một số đơn vị chưa thực sự sâu sắc, còn biểu hiện cách thức.  Chất lượng của một số cán bộ quản lý, công chức chưa thực sự đáp ứng yêu cầu, nhiệm vụ. Ở một số đơn vị vẫn còn tình trạng “đi muộn, về sớm”, giải quyết thủ tục hành chính cho người dân, tổ chức,  thái độ thiếu nhiệt tình, niềm nở, thậm chí gây nhũng nhiễu,  phiền hà trong thực thi công vụ… kỹ năng giao tiếp và ứng xử các hành vi ứng xử chưa chuẩn mực còn hạn chế; Vấn đề thực hành tiết kiệm, chống lãng phí  chưa được coi trọng. Còn có một số ít cán bộ, đảng viên có biểu hiện suy thoái về tư tưởng chính trị, đạo đức, lối sống… đã làm ảnh hưởng không nhỏ đến niềm tin của người dân đối với Đảng và Nhà nước.  Một số doanh nghiệp chưa quan tâm đến xây dựng văn hóa doanh nghiệp, nhất là chất lượng nguồn nhân lực chưa cao, đời sống người lao động còn khó khăn, chưa tạo nên sự đoàn kết, gắn bó trong nội bộ. Tác phong, lề lối công tác ở nhiều doanh nghiệp chưa chuyên nghiệp, chưa bảo đảm kỷ luật, chưa tuân thủ các quy định về an toàn lao động…

Nghị quyết Đại hội đại biểu Đảng bộ tỉnh lần thứ XIX, nhiệm kỳ 2020 – 2025 xác định mục tiêu: “Xây dựng Hà Tĩnh trở thành tỉnh có công nghiệp, nông nghiệp, dịch vụ phát triển, hệ thống kết cấu hạ tầng đồng bộ, văn hóa phát triển, xã hội tiến bộ, quốc phòng – an ninh đảm bảo, trở thành một trong những cực phát triển của vùng Bắc Trung Bộ; cải thiện toàn diện đời sống Nhân dân; đến năm 2025 tỉnh đạt chuẩn nông thôn mới, thu nhập bình quân đầu người cao hơn bình quân các tỉnh Bắc Trung Bộ, phấn đấu năm 2030 trở thành tỉnh khá của cả nước”. Đòi hỏi các cấp ủy, lãnh đạo các đơn vị, doanh nghiệp cần tập trung lãnh đạo, chỉ đạo; cần coi xây dựng văn VHCS, VHDN là nền tảng để thực hiện mục tiêu trên.

3. Giải pháp

Một là, tiếp tục đẩy mạnh công tác tuyên truyền, cửa hàng triệt nhằm nâng cao nhận thức cho đội ngũ lãnh đạo, CBCC, người lao động về văn hóa công sở, văn hóa doanh nghiệp.  Tiếp tục mở các lớp tập huấn,  tổ chức các cuộc thi, hội thi cho công chức, viên chức tham gia về văn hóa công sở và văn hóa doanh nghiệp. Nhận thức sâu sắc  phong trào “Toàn dân đoàn kết xây dựng đời sống văn hóa” nói chung và phong trào xây dựng “đơn vị, đơn vị, doanh nghiệp đạt chuẩn văn hóa” nói riêng; Chỉ thị số 17-CT/TU, ngày 28/12/2021 của  Thường trực Tỉnh ủy về Tăng cường sự lãnh đạo của Đảng đối với việc xây dựng văn hóa công sở, văn hóa doanh nghiệp. Làm thay đổi nhận thức, phản ánh của một bộ phận cán bộ công chức về thái độ,  ứng xử với đồng nghiệp, với Nhân dân nhằm góp phần xây dựng hình ảnh người cán bộ, công chức “Trung thành, Tận tụy, Sáng tạo, Gương mẫu”; hình ảnh đội ngũ chuyên viên chuyên nghiệp, thân thiện. Thực hiện tốt cuộc vận động “Xây dựng Văn hóa Doanh nghiệp Việt Nam”, Bộ tiêu chí về Văn hóa Doanh nghiệp Việt Nam của Hội Khoa học Phát triển Văn hóa Doanh nghiệp Việt Nam đã được Thủ tướng Chính phủ phê duyệt ban hành.

Hai là, coi trọng đạo đức công vụ, đạo đức kinh doanh đi đôi với kỷ cương, kỷ luật trong mỗi đơn vị, doanh nghiệp.  Tiếp tục lãnh đạo, chỉ đạo thực hiện có hiệu quả Kết luận số 01-KL/TW về tiếp tục thực hiện Chỉ thị số 05-CT/TW của Bộ Chính trị về Đẩy mạnh học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh; Kết luận số 29 – KL/TU, ngày 22/7/2021 của  Thường trực Tỉnh ủy về tăng cường kỷ luật, kỷ cương hành chính, nâng cao đạo đức công vụ của cán bộ, công chức, viên chức và cán bộ, chiến sĩ lực lượng vũ trang . Công tác xây dựng đảng về đạo đức được đặc biệt quan tâm, với việc khẳng định vai trò, trách nhiệm nêu gương của người đứng đầu trong xây dựng và tổ chức thực hiện văn hóa công vụ. Cán bộ quản lý, cán bộ phải thực hiện nghiêm túc các quy định về  chuẩn mực đạo đức theo hướng dẫn của từng ngành, đơn vị, đơn vị.  Xây dựng văn hóa doanh nghiệp, doanh nhân với ý thức tôn trọng pháp luật, giữ gìn uy tín và thương hiệu  doanh nghiệp, cạnh tranh lành mạnh, vì sự phát triển bền vững. Tích cực tham gia các hoạt động bảo vệ môi trường, giúp đỡ những hoàn cảnh khó khăn trong xã hội,

Thứ ba, nâng cao trình độ, năng lực của công chức, viên chức. Cần coi trọng công tác đào tạo, huấn luyện nâng cao trình độ chuyên môn, nghiệp vụ và kỹ năng hành chính của cán bộ, đảng viên, công chức, viên chức và người lao động. Để duy trì tinh thần tự học, mỗi đơn vị, doanh nghiệp cần có chế độ, chính sách  khuyến khích, động viên cán bộ, công chức, viên chức, nhà thầu và người lao động tự  học tập nâng cao trình độ lý luận chính trị, chuyên môn, nghiệp vụ. , nhất là bằng việc nâng cao trình độ tin học, ngoại ngữ trong điều kiện công nghệ phát triển như vũ bão hiện nay. Người lãnh đạo, quản lý cũng  phải luôn tự học hỏi để nâng cao trình độ lãnh đạo, tạo uy tín đối với cấp dưới.

Bốn là, tạo môi trường văn hóa lành mạnh trong  đơn vị, doanh nghiệp và đẩy mạnh thực hiện cải cách hành chính. Đảm bảo việc xây dựng và hoàn thiện  quy chế hoạt động, nội quy, quy chế. Tiếp tục đầu tư cơ sở vật chất, trang thiết bị đáp ứng nhu cầu hoạt động của đơn vị, doanh nghiệp và điều kiện công tác của cán bộ, công chức, viên chức, người lao động. Chú trọng bố trí công sở, xây dựng cảnh quan, môi trường xanh, sạch, đẹp, từng bước đáp ứng yêu cầu cải cách hành chính, hiện đại hóa công sở. Quan tâm, chăm lo đời sống vật chất và tinh thần của người lao động; lắng nghe ý kiến, chia sẻ, tháo gỡ vướng mắc trong  từng phòng, ban để mỗi lãnh đạo, chuyên viên coi đơn vị, công ty là “ngôi nhà thứ hai” của mình.  Đẩy mạnh thực hiện cải cách hành chính, trọng tâm là nâng cao chất lượng giải quyết thủ tục hành chính, tỷ lệ sử dụng dịch vụ công trực tuyến; cải tiến nội dung, cách thức các cuộc họp theo hướng thiết thực, hiệu quả, tiết kiệm thời gian và kinh phí.  Thực hiện  chuẩn mực văn hóa trong  lãnh đạo, quản lý, điều hành; xây dựng môi trường văn hóa lành mạnh, dân chủ, đoàn kết, nhân văn, đẩy lùi bệnh quan liêu, bè phái, mất đoàn kết,  cơ hội, thực dụng.

Năm là, tổ chức các phong trào noi gương, tôn vinh, tuyên truyền những điển hình trong thực hiện văn hóa cộng sản, văn hóa dân gian và xử lý nghiêm các trường hợp vi phạm.  Lãnh đạo, đi đầu các phong trào thi đua, tổ chức cho cán bộ, đảng viên, đoàn viên, hội viên và người lao động ký kết  nội dung thực hiện văn hóa công sở, văn hóa doanh nghiệp. Tôn vinh các tổ chức, doanh nghiệp, cá nhân có nhiều đóng góp cho sự phát triển của cộng đồng, cho sự phát triển của tỉnh. Giải quyết kịp thời  các kiến ​​nghị, khiếu nại, tố cáo của công dân, duy trì và làm tốt công tác đối thoại với Nhân dân; kiên quyết đấu tranh chống các biểu hiện tiêu cực, xử lý nghiêm minh cán bộ, công chức, viên chức có sai phạm, tham nhũng, cửa quyền, thờ ơ, vô cảm, thiếu trách nhiệm, gây phiền hà, nghi ngờ đối với nhân dân và doanh nghiệp.

TỔNG ĐÀI LUẬT SƯ -- 1900.0191 --
GIẢI ĐÁP PHÁP LUẬT TRỰC TUYẾN MIỄN PHÍ MỌI LÚC MỌI NƠI
Để có được lời khuyên pháp lý an toàn nhất hoặc đặt yêu cầu Dịch vụ, quý khách vui lòng liên hệ Luật sư (Miễn phí 24/7) số: 1900.0191