Cải cách hành chính vtv

1. ƯU ĐIỂM

Trong năm 2020, Tổng cục KTTV đã thực hiện tốt các mục tiêu, nhiệm vụ và giải pháp như kế hoạch CCHC năm 2020 đã đề ra; công tác CCHC của Tổng cục đã hoàn thành những nhiệm vụ cụ thể mang tính hiệu quả, thiết thực. Công tác chỉ đạo, điều hành về CCHC luôn được Lãnh đạo Tổng cục quan tâm và chỉ đạo kịp thời. Hệ thống chính sách, pháp luật về KTTV tiếp tục được hoàn thiện; tiếp tục thực hiện kiện toàn tổ chức bộ máy các đơn vị trực thuộc Tổng cục theo hướng tinh gọn, đồng bộ và thống nhất phù hợp với chức năng, nhiệm vụ và tính chất hoạt động đảm bảo hiệu lực, hiệu quả trong thực hiện nhiệm vụ được giao.

Công tác quản lý công chức, viên chức tiếp tục được tăng cường; công tác đào tạo, bồi dưỡng và việc thực hiện chế độ, chính sách đối với người công chức, viên chức và người lao động được quan tâm thực hiện; nêu cao trách nhiệm người đứng đầu, tăng cường kỷ luật, kỷ cương hành chính, phòng ngừa tham nhũng, tiêu cực; thường xuyên đôn đốc các đơn vị trong triển khai thực hiện nhiệm vụ được giao.

Công tác cải cách tài chính công đã thực hiện đổi mới cơ chế hoạt động của các đơn vị sự nghiệp công lập; đẩy mạnh việc ứng dụng công nghệ thông tin trong công tác chỉ đạo, điều hành từng bước đã mang lại hiệu quả rõ rệt trong thực hiện nhiệm vụ được giao.

Trong năm 2020, công tác chỉ đạo, điều hành CCHC của Tổng cục KTTV luôn được coi là nhiệm vụ trọng tâm; Lãnh đạo Tổng cục luôn quan tâm, sát sao đến các đơn vị trực thuộc, đặc biệt là người đứng đầu các đơn vị; có sự phân công, tổ chức thực hiện cụ thể. Đảng ủy Tổng cục, Công đoàn Tổng cục và Đoàn Thanh niên cộng sản Hồ Chí Minh đã có kế hoạch phối hợp lãnh đạo, chỉ đạo các cấp ủy và tổ chức đoàn thể trực thuộc tham gia tổ chức thực hiện kế hoạch CCHC năm của Tổng cục; cấp ủy đảng, tổ chức đoàn thể các đơn vị trực thuộc Tổng cục tham gia cùng lãnh đạo đơn vị thực hiện tốt công tác CCHC.

2. HẠN CHẾ

Ngoài kết quả đã đạt được như trên, công tác CCHC của Tổng cục vẫn còn một số hạn chế như sau:

– Công tác tuyên truyền, phổ biến nâng cao nhận thức đối với công chức, viên chức về công tác CCHC chủ yếu mới thực hiện theo các cuộc phát động của cấp trên, một số đơn vị chưa được thường xuyên và thiếu chiều sâu.

– Hiện nay khối Văn phòng Tổng cục KTTV có trên 90 cán bộ đang thực hiện nhiệm vụ quản lý Nhà nước nhưng Tổng cục chỉ được giao có 34 biên chế công chức. Kéo theo đó kinh phí chi cho hoạt động bộ máy cũng hạn hẹp, gần 70 cán bộ phải gửi biên chế tại các đơn vị sự nghiệp, do đó việc sắp xếp, bố trí công tác và kiện toàn bộ máy đang rất bất cập.

– Chưa có cơ chế chính sách đãi ngộ nhân tài nên vệc tuyển dụng cán bộ có trình độ cao bị hạn chế, hoặc không giữ được cán bộ có năng lực và kinh nghiệm.

– Hiện nay, trong báo cáo định kỳ của các tỉnh, Sở, ban, ngành chưa trú trọng đến công tác quản lý lĩnh vực KTTV tại tỉnh, hoặc các trạm KTTV chuyên dùng tại tỉnh chưa được quan tâm đúng mức. Năm 2020 chỉ có gần 20 lượt báo cáo của Sở Tài nguyên và Môi trường tỉnh gửi về Tổng cục. Do đó việc nắm bắt thông tin về hoạt động KTTV chuyên dùng trên địa bàn các tỉnh còn hạn chế, chưa được thường xuyên, liên tục.

SOẠN HỢP ĐỒNG, ĐƠN, VĂN BẢN THEO YÊU CẦU CHỈ 500.000đ

--- Gọi ngay 1900.0191 ---

(Tư vấn Miễn phí - Hỗ trợ 24/7)

Công ty Luật LVN - Địa chỉ: Số 16B Nguyễn Thái Học, Yết Kiêu, Hà Đông, Hà Nội, Việt Nam

Gmail: luatlvn@gmail.com