Có bắt buộc phải xuất chi tiết hóa đơn điện tử không?

Hóa đơn điện tử là hóa đơn được thể hiện ở dạng dữ liệu điện tử do tổ chức, cá nhân bán hàng hóa, gửi tới dịch vụ lập, ghi nhận thông tin bán hàng hóa, gửi tới dịch vụ, ký số, ký điện tử theo hướng dẫn tại Nghị định này bằng phương tiện điện tử, bao gồm cả trường hợp hóa đơn được khởi tạo từ máy tính tiền có kết nối chuyển dữ liệu điện tử với đơn vị thuế. Nhiều người câu hỏi liệu theo hướng dẫn mới có bắt buộc phải xuất chứng từ điện tử được không? Hóa đơn điện tử phải xuất chi tiết Như thế nào? Mời bạn đọc theo dõi nội dung trình bày sau đây của LVN Group.

Hóa đơn điện tử phải xuất chi tiết

1. Thế nào là hóa đơn điện tử?

Theo quy định tại khoản 2 Điều 3 Nghị định 119/2018/NĐ-CP quy định về hóa đơn điện tử khi bán hàng hóa, gửi tới dịch vụ quy định về hóa đơn điện tử cụ thể như sau:

“Điều 3. Giải thích từ ngữ

Trong Nghị định này, các từ ngữ dưới đây được hiểu như sau:

2. Hóa đơn điện tử là hóa đơn được thể hiện ở dạng dữ liệu điện tử do tổ chức, cá nhân bán hàng hóa, gửi tới dịch vụ lập, ghi nhận thông tin bán hàng hóa, gửi tới dịch vụ, ký số, ký điện tử theo hướng dẫn tại Nghị định này bằng phương tiện điện tử, bao gồm cả trường hợp hóa đơn được khởi tạo từ máy tính tiền có kết nối chuyển dữ liệu điện tử với đơn vị thuế.”

2. Có những loại hóa đơn điện tử nào?

Căn cứ theo hướng dẫn tại Điều 5 Nghị định 119/2018/NĐ-CP quy định về hóa đơn điện tử khi bán hàng hóa, gửi tới dịch vụ quy định về các loại hóa đơn điện tử cụ thể như sau:

“Điều 5. Loại hóa đơn điện tử

Hóa đơn điện tử bao gồm các loại sau:

1. Hóa đơn giá trị gia tăng là hóa đơn áp dụng đối với người bán hàng hóa, gửi tới dịch vụ thực hiện khai thuế giá trị gia tăng theo phương pháp khấu trừ. Hóa đơn giá trị gia tăng trong trường hợp này bao gồm cả hóa đơn được khởi tạo từ máy tính tiền có kết nối chuyển dữ liệu điện tử với đơn vị thuế.

2. Hóa đơn bán hàng là hóa đơn áp dụng đối với người bán hàng hóa, gửi tới dịch vụ thực hiện khai thuế giá trị gia tăng theo phương pháp trực tiếp. Hóa đơn bán hàng trong trường hợp này bao gồm cả hóa đơn được khởi tạo từ máy tính tiền có kết nối chuyển dữ liệu điện tử với đơn vị thuế.

3. Các loại hóa đơn khác, gồm: Tem điện tử, vé điện tử, thẻ điện tử, phiếu thu điện tử, phiếu xuất kho kiêm vận chuyển điện tử hoặc các chứng từ điện tử có tên gọi khác nhưng có nội dung quy định tại Điều 6 Nghị định này.

4. Hóa đơn điện tử quy định tại khoản 1, khoản 2, khoản 3 Điều này phải theo định dạng chuẩn dữ liệu do Bộ Tài chính quy định.”

Vì vậy, hiện nay hóa đơn điện tử bao gồm: hóa đơn giá trị gia tăng; hóa đơn bán hàng và các loại hóa đơn khác, gồm: tem điện tử, vé điện tử, thẻ điện tử, phiếu thu điện tử, phiếu xuất kho kiêm vận chuyển điện tử hoặc các chứng từ điện tử có tên gọi khác.

3. Nội dung của hóa đơn điện tử bao gồm những gì?

Đối với quy định về nội dung của hóa đơn điện tử thì tại Điều 6 Nghị định 119/2018/NĐ-CP quy định về hóa đơn điện tử khi bán hàng hóa, gửi tới dịch vụ quy định như sau:

“Điều 6. Nội dung của hóa đơn điện tử

1. Hóa đơn điện tử có các nội dung sau:

a) Tên hóa đơn, ký hiệu hóa đơn, ký hiệu mẫu số hóa đơn, số hóa đơn;

b) Tên, địa chỉ, mã số thuế của người bán;

c) Tên, địa chỉ, mã số thuế của người mua (nếu người mua có mã số thuế);

d) Tên, đơn vị tính, số lượng, đơn giá hàng hóa, dịch vụ; thành tiền không có thuế giá trị gia tăng, thuế suất thuế giá trị gia tăng, tổng số tiền thuế giá trị gia tăng theo từng loại thuế suất, tổng cộng tiền thuế giá trị gia tăng, tổng tiền thanh toán đã có thuế giá trị gia tăng trong trường hợp là hóa đơn giá trị gia tăng;

đ) Tổng số tiền thanh toán;

e) Chữ ký số, chữ ký điện tử của người bán;

g) Chữ ký số, chữ ký điện tử của người mua (nếu có);

h) Thời điểm lập hóa đơn điện tử;

i) Mã của đơn vị thuế đối với hóa đơn điện tử có mã của đơn vị thuế;

k) Phí, lệ phí thuộc ngân sách nhà nước và nội dung khác liên quan (nếu có).

2. Bộ Tài chính hướng dẫn cụ thể các nội dung hóa đơn điện tử và các trường hợp hóa đơn điện tử không nhất thiết phải có đủ những nội dung quy định tại khoản 1 Điều này.”

4. Doanh nghiệp có bắt buộc sử dụng hóa đơn điện tử

Căn cứ theo hướng dẫn tại Điều 91 Luật Quản lý thuế 2019, quy định tại Nghị định 123/2020/NĐ-CP và Thông tư 78/2021/TT-BTC thì doanh nghiệp bắt buộc phải sử dụng hóa đơn điện tử khi mua – bán hàng hóa, dịch vụ từ ngày 01/7/2023.

Theo đó, tại Công văn 10847/BTC-TCT năm 2021 về phối hợp triển khai hóa đơn điện tử theo hướng dẫn tại Luật Quản lý thuế 38/2019/QH14 và Nghị định 123/2020/NĐ-CP do Bộ Tài chính ban hành có quy định về việc sử dụng hóa đơn điện tử rằng để thực hiện có hiệu quả hóa đơn điện tử theo hướng dẫn mới tại các văn bản nêu trên, Bộ Tài chính đã lập kế hoạch triển khai theo hai giai đoạn: giai đoạn 1 từ tháng 11/2021 và giai đoạn 2 từ tháng 4/2023; đồng thời Bộ Tài chính đã ban hành Quyết định triển khai hóa đơn điện tử giai đoạn 1 tại sáu tỉnh, thành phố: Hà Nội, Tp.Hồ Chí Minh, Hải Phòng, Phú Thọ, Quảng Ninh, Bình Định. Từ nay đến tháng 11/2021 chỉ còn hai tháng, trong khi các công việc triển khai còn rất nhiều và phức tạp, Bộ Tài chính kính đề nghị đồng chí Chủ tịch Ủy ban nhân dân quan tâm, phối hợp chỉ đạo một số công việc trọng tâm tại địa phương khi triển khai hóa đơn điện tử theo hướng dẫn

Giai đoạn 2 Từ 04/2023, triển khai áp dụng cho 57 tỉnh thành còn lại theo hướng dẫn tại Quyết định 206/QĐ-BTC năm 2023 triển khai áp dụng hóa đơn điện tử tại 57 tỉnh, thành phố trực thuộc trung ương do Bộ trưởng Bộ Tài chính ban hành.

Theo đó, kể từ ngày 01/07/2023, các doanh nghiệp sẽ phải bắt buộc sử dụng hóa đơn điện tử.

5. Tổng hợp những văn bản mới nhất về hóa đơn điện tử?

– Nghị định 119/2018/NĐ-CP: Quy định về hóa đơn điện tử khi bán hàng hóa, gửi tới dịch vụ

– Nghị định 123/2020/NĐ-CP: Quy định về hóa đơn, chứng từ

– Nghị định 125/2020/NĐ-CP: Quy định xử phạt vi phạm hành chính về thuế, hóa đơn

– Thông tư 78/2021/TT-BTC: Hướng dẫn thực hiện một số điều của Luật Quản lý thuế, Nghị định 123/2020/NĐ-CP về hóa đơn, chứng từ. Trong đó, hướng dẫn cụ thể về lộ trình sử dụng hóa đơn điện tử từ ngày 01/7/2023.

– Quyết định 206/QĐ-BTC ngày 02/02/2023: Triển khai áp dụng hóa đơn điện tử tại 57 tỉnh, thành phố trực thuộc trung ương

– Thông tư 68/2019/TT-BTC (hết hiệu lực từ 01/7/2023): Hướng dẫn thực hiện một số điều của Nghị định 119/2018/NĐ-CP về hóa đơn điện tử khi bán hàng hóa, gửi tới dịch vụ

– Thông tư 88/2020/TT-BTC (hết hiệu lực từ 01/7/2023): Sửa đổi, bổ sung Điều 26 Thông tư 68/2019/TT-BTC về hóa đơn điện tử khi bán hàng hóa, gửi tới dịch vụ.

– Thông tư 32/2011/TT-BTC (có hiệu lực đến 30/6/2023 theo khoản 1 Điều 1 Thông tư 88/2020/TT-BTC): Hướng dẫn về khởi tạo, phát hành và sử dụng chứng từ điện tử bán hàng hóa, cung ứng dịch vụ.

– Thông tư 191/2010/TT-BTC (có hiệu lực đến 30/6/2023 theo khoản 1 Điều 1 Thông tư 88/2020/TT-BTC): Hướng dẫn việc quản lý, sử dụng hóa đơn vận tải.

– Thông tư 39/2014/TT-BTC (có hiệu lực đến 30/6/2023 theo khoản 1 Điều 1 Thông tư 88/2020/TT-BTC): Hướng dẫn thi hành Nghị định 51/2010/NĐ-CP và Nghị định 04/2014/NĐ-CP về hóa đơn bán hàng hóa, cung ứng dịch vụ.

– Quyết định 1209/QĐ-BTC (có hiệu lực đến 30/6/2023 theo khoản 1 Điều 1 Thông tư 88/2020/TT-BTC): Về việc thí điểm sử dụng hóa đơn điện tử có mã xác thực của đơn vị thuế.

– Quyết định 526/QĐ-BTC (có hiệu lực đến 30/6/2023 theo khoản 1 Điều 1 Thông tư 88/2020/TT-BTC): Mở rộng phạm vi thí điểm sử dụng hóa đơn điện tử có mã xác thực của đơn vị thuế.

– Thông tư 37/2017/TT-BTC (có hiệu lực đến 30/6/2023 theo khoản 1 Điều 1 Thông tư 88/2020/TT-BTC): Sửa đổi, bổ sung Thông tư số 39/2014/TT-BTC về hóa đơn bán hàng hóa, cung ứng dịch vụ.

– Công văn số 5113/TCT-CS ngày 27/12/2021: Hướng dẫn một số nội dung về hóa đơn điện tử.

– Công văn số 2054/TCHQ-GSQL ngày 03/6/2023: Thời điểm phát hành hóa đơn điện tử cho hàng hóa xuất khẩu

Trên đây là những thông tin LVN Group muốn chia sẻ đến bạn đọc về Hóa đơn điện tử phải xuất chi tiết. Trong quá trình nghiên cứu, nếu quý khách hàng có bất kỳ câu hỏi nào về nội dung trình bày hay cần hỗ trợ pháp lý vui lòng liên hệ với chúng tôi để được tư vấn và trả lời.

SOẠN HỢP ĐỒNG, ĐƠN, VĂN BẢN THEO YÊU CẦU CHỈ 500.000đ

--- Gọi ngay 1900.0191 ---

(Tư vấn Miễn phí - Hỗ trợ 24/7)

Công ty Luật LVN - Địa chỉ: Số 16B Nguyễn Thái Học, Yết Kiêu, Hà Đông, Hà Nội, Việt Nam

Gmail: luatlvn@gmail.com