Cách tính lương hưu online dễ hiểu năm 2023 – Mẫu văn bản

Cách tính lương hưu online dễ hiểu năm 2023

Để đảm bảo được quyền và lợi ích của mình khi nghỉ hưu thì người lao động cần phải nắm được cách tính lương hưu thế nào. Mới đây, theo hướng dẫn mới thì sẽ được tăng lương hưu, do đó mà có thể nhiều người chưa biết cách tính lương hưu mới. Theo đó mà có thể nhiều người sẽ mất đi quyền lợi nếu có sai sót từ phái đơn vị nhà nước. Để tính lương hưu một cách đơn giản và chính xác, người lao động có thể tính lương hưu online bằng cách công cụ. Dưới đây là cách tính lương hưu online dễ hiểu năm 2023 của LVN Group, hy vọng giúp ích cho bạn.

Văn bản hướng dẫn

  • Luật Bảo hiểm xã hội 2014
  • Bộ luật Lao động 2019
  • hông tư 06/2023/TT-BLĐTBXH

Điều kiện để được hưởng lương hưu?

Để được hưởng lương hưu theo hướng dẫn thì các đối tượng cần phải đáp ứng được các điều kiện theo hướng dẫn. Do đó, để bảo đảm quyền lợi của bản thân, thì người lao động cần nắm được các điều kiện để được hưởng lương hưu, tránh tình trạng không đủ điều kiện được hưởng lương hưu. Dưới đây là điều kiện để được hưởng lương hưu được quy định như sau:

Đối với người lao động tham gia BHXH bắt buộc công tác trong điều kiện lao động bình thường:

Theo quy định tại Điều 54 Luật Bảo hiểm xã hội 2014 (sửa đổi bởi điểm a khoản 1 Điều 219 Bộ luật Lao động 2019) thì điều kiện hưởng lương hưu đối với người lao động tham gia bảo hiểm xã hội bắt buộc đáp ứng đủ 2 điều kiện sau:

– Khi nghỉ việc có đủ 20 năm đóng BHXH trở lên.

– Đủ tuổi nghỉ hưu theo hướng dẫn, đối với lao động nam từ đủ 60 tuổi 9 tháng và lao động nữ từ đủ 56 tuổi.

Đối với người lao động tham gia BHXH tự nguyện

Điều kiện hưởng lương hưu đối với người lao động tham gia BHXH tự nguyện sẽ theo hướng dẫn tại Điều 73 Luật Bảo hiểm xã hội 2014 (sửa đổi bởi điểm c khoản 1 Điều 219 Bộ luật Lao động 2019) cụ thể:

– Đủ tuổi nghỉ hưu theo hướng dẫn: lao động nam đủ 60 tuổi 9 tháng, lao động nữ đủ 56 tuổi

– Đủ 20 năm đóng BHXH trở lên

Trường hợp người lao động đã đủ điều kiện về tuổi theo hướng dẫn để hưởng lương hưu nhưng thời gian đóng BHXH chưa đủ 20 năm thì được đóng cho đến khi đủ 20 năm để hưởng lương hưu.

Lao động nữ là cán bộ, công chức cấp xã hoặc là người hoạt động không chuyên trách ở xã, phường, thị trấn tham gia BHXH theo hướng dẫn tại khoản 3 Điều 54 Luật Bảo hiểm xã hội 2014 (sửa đổi bởi điểm a khoản 1 Điều 219 Bộ luật Lao động 2019) khi nghỉ việc đáp ứng điều kiện:

– Có từ đủ 15 năm đến dưới 20 năm đóng BHXH

– Đủ 56 tuổi.

Vì vậy, cũng như lao động nam thì lao động nữ khi đóng BHXH từ đủ 15 năm đến 20 năm (tùy trường hợp) thì được hưởng lương hưu theo hướng dẫn.

Cách tính lương hưu theo hướng dẫn

Để đảm bảo quyền và lợi ích của bản thân thì người lao động cần phải nắm được cách tính lương hưu thế nào? Nếu không nắm được cách tính lương hưu, bạn có thể mất đi một số quyền và lợi ích nếu như có sai sót từ phái đơn vị bảo hiểm. Dưới đây là cách tính lương hưu theo hướng dẫn bạn có thể cân nhắc:

Cách tính lương hưu đối với người lao động tham gia BHXH bắt buộc

Mức hưởng lương hưu hàng tháng

Theo quy định tại Điều 7 Nghị định 115/2015/NĐ-CP thì mức lương hưu hàng tháng của người lao động tham gia BHXH bắt buộc được tính như sau:

Mức lương hưu hàng tháng = Tỷ lệ (%) hưởng lương hưu hằng tháng X Mức bình quân tiền lương tháng đóng BHXH

Trong đó:

– Với lao động nam: 45% mức bình quân tiền lương tháng đóng BHXH tương ứng 20 năm đóng BHXH. Sau đó mỗi năm đóng cộng 2%, tối đa bằng 75%.

– Với lao động nữ: 45% mức bình quân lương tháng đóng BHXH tương ứng với 15 năm đóng BHXH. Sau đó mỗi năm đóng được tính thêm 2%, mức tối đa bằng 75%.

– Với lao động nữ hoạt động chuyên trách hoặc không chuyên trách ở xã, phường, thị trấn đủ điều kiện hưởng lương hưu được tính theo số năm đóng BHXH và mức bình quân tiền lương tháng đóng BHXH:

+ Đủ 15 năm đóng BHXH tính bằng 45% mức bình quân tiền lương tháng đóng BHXH.

+ Từ đủ 16 – 20 năm đóng BHXH, cứ mỗi năm đóng tính thêm 2%.

Đối với người lao động nghỉ hưu trước tuổi

Mức lương hưu hàng tháng của người đủ điều kiện nghỉ hưu trước tuổi được tính như người nghỉ hưu đủ tuổi, sau đó cứ mỗi năm nghỉ hưu trước tuổi quy định thì giảm 2%.

Cách tính lương hưu khi tham gia BHXH tự nguyện

Mức lương hưu của người tham gia BHXH tự nguyện bắt đầu hưởng lương được tính như sau:

Mức lương hưu hàng tháng = Tỷ lệ (%) hưởng lương hưu hằng tháng X Mức bình quân thu nhập tháng đóng BHXH

Trong đó:

Tỷ lệ (%) hưởng lương hưu hằng tháng được xác định như sau:

– Đối với lao động nam:

+ Đóng đủ 20 năm BHXH thì được 45% (NLĐ nghỉ hưu năm 2023, đóng đủ 20 năm BHXH thì được 45%)

+ Sau đó, cứ cứ thêm mỗi năm đóng BHXH, được tính thêm 2%.

– Đối với lao động nữ

+ Đóng đủ 15 năm BHXH thì được 45%.

+ Sau đó, cứ cứ thêm mỗi năm đóng BHXH, được tính thêm 2%.

Lưu ý: Mức hưởng tối đa là 75%.

Mức bình quân thu nhập tháng đóng BHXH được tính bằng bình quân các mức thu nhập tháng đóng BHXH của toàn bộ thời gian đóng.

Mức trợ cấp 1 lần khi nghỉ hưu

Theo Điều 58 Luật Bảo hiểm xã hội 2014 quy định thì:

– Người lao động có thời gian đóng BHXH cao hơn số năm tương ứng với tỷ lệ hưởng lương hưu 75% thì khi nghỉ hưu, ngoài lương hưu còn được hưởng trợ cấp một lần.

– Mức trợ cấp một lần được tính theo số năm đóng bảo hiểm xã hội cao hơn số năm tương ứng với tỷ lệ hưởng lương hưu 75%, cứ mỗi năm đóng BHXH thì được tính bằng 0,5 tháng mức bình quân tiền lương tháng đóng BHXH.

Cách tính lương hưu khi tăng lương hưu từ 01/7/2023

Ngày 29/6/2023, Bộ trưởng Bộ Lao động – Thương binh và Xã hội đã ban hành Thông tư 06/2023/TT-BLĐTBXH hướng dẫn điều chỉnh tăng lương hưu, trợ cấp bảo hiểm xã hội và trợ cấp hằng tháng, cụ thể như sau:

– Tăng thêm 12,5% trên mức lương hưu, trợ cấp BHXH và trợ cấp hằng tháng của tháng 6/2023 đối với các đối tượng quy định điều chỉnh theo Nghị định 108/2021/NĐ-CP, cụ thể:

Mức lương hưu, trợ cấp bảo hiểm xã hội, trợ cấp hằng tháng từ tháng 7/2023 = Mức lương hưu, trợ cấp bảo hiểm xã hội, trợ cấp tháng 6/2023 x 1,125

– Tăng thêm 20,8% trên mức lương hưu, trợ cấp BHXH và trợ cấp hằng tháng của tháng 6/2023 đối với các đối tượng quy định được điều chỉnh theo Nghị định 108/2021/NĐ-CP, cụ thể:

Mức lương hưu, trợ cấp bảo hiểm xã hội, trợ cấp hằng tháng từ tháng 7/2023 = Mức lương hưu, trợ cấp bảo hiểm xã hội, trợ cấp tháng 6/2023 x 1,208

– Đối với người có mức lương hưu, trợ cấp BHXH, trợ cấp hằng tháng dưới 2.700.000 đồng/tháng:

Mức lương hưu, trợ cấp bảo hiểm xã hội, trợ cấp hằng tháng sau điều chỉnh = Mức lương hưu, trợ cấp bảo hiểm xã hội, trợ cấp hằng tháng sau khi được điều chỉnh theo hướng dẫn khoản 1 Điều 2 Thông tư 06/2023/TT-BLĐTBXH + 300.000 đồng/tháng

– Đối với người có mức lương hưu, trợ BHXH, trợ cấp hằng tháng từ 2.700.000 đồng/tháng đến dưới 3.000.000 đồng/tháng:

Mức lương hưu, trợ cấp bảo hiểm xã hội, trợ cấp hằng tháng sau điều chỉnh = 3.000.000 đồng/tháng

Lưu ý: Mức lương hưu, trợ cấp BHXH, trợ cấp hằng tháng sau khi điều chỉnh theo hướng dẫn này là căn cứ để tính điều chỉnh lương hưu, trợ cấp BHXH, trợ cấp hằng tháng ở những lần điều chỉnh tiếp theo.

Cách tính lương hưu online

Để tính lương hưu trực tuyến, bạn cần làm theo các bước sau:

Bước 1: Truy cập vào trang web của Cơ quan Bảo hiểm xã hội để sử dụng công cụ tính lương hưu trực tuyến.

Bước 2: Nhập trọn vẹn thông tin của người lao động như họ tên, ngày tháng năm sinh, số thẻ BHXH, thời gian đóng BHXH, mức lương đóng BHXH…

Bước 3: Bấm vào đường link “Tính lương hưu” hoặc nút tính toán để máy tính tự động tính ra mức lương hưu của người lao động dựa trên các thông tin đã nhập vào.

Bước 4: Tiếp tục kiểm tra và xác nhận các thông tin đã nhập vào để chắc chắn rằng kết quả tính toán lương hưu là chính xác.

Bước 5: Lưu kết quả tính toán và tải về máy tính hoặc in ra để sử dụng cho mục đích cân nhắc hoặc đăng ký chế độ lương hưu với Cơ quan Bảo hiểm xã hội.

Liên hệ ngay

Trên đây là nội dung bài viết liên quan đến vấn đề “Cách tính lương hưu online dễ hiểu năm 2023”. Hy vọng bài viết có ích cho bạn đọc, LVN Group với đội ngũ LVN Group, chuyên gia và chuyên viên pháp lý dày dặn kinh nghiệm, chúng tôi sẽ cung cấp thông tin pháp lý nhưmẫu gia hạn hợp đồng thuê nhà.Chúng tôi luôn sẵn sàng lắng nghe mọi câu hỏi của quý khách hàng. Thông tin chi tiết quý khách hàng vui lòng liên hệ qua số hotline: 1900.0191

Giải đáp có liên quan

Tuổi nghỉ hưu của người lao động là bao nhiêu?

Tại Điều 169 Bộ luật Lao động 2019 quy định người lao động bảo đảm điều kiện về thời gian đóng BHXH theo hướng dẫn của pháp luật về BHXH được hưởng lương hưu khi đủ tuổi nghỉ hưu.
Theo đó, tuổi nghỉ hưu của người lao động trong điều kiện lao động bình thường được điều chỉnh theo lộ trình cho đến khi đủ 62 tuổi đối với lao động nam vào năm 2028 và đủ 60 tuổi đối với lao động nữ vào năm 2035.
Theo đó, độ tuổi nghỉ hưu tại năm 2023 của người lao động nam sẽ là 60 tuổi 9 tháng, lao động nữ sẽ là 56 tuổi.
Lưu ý: Độ tuổi này áp dụng đối với người lao động trong điều kiện lao động bình thường. Lộ trình tăng tuổi nghỉ hưu mỗi năm như trên chỉ áp dụng cho đến khi đủ 62 tuổi đối với lao động nam vào năm 2028 và đủ 60 tuổi đối với lao động nữ vào năm 2035.

Phụ cấp thâm niên có được tính vào lương hưu không?

Theo Điều 89 Luật Bảo hiểm xã hội năm 2014 quy định thì tiền lương tháng đóng BHXH bao gồm cả các khoản phụ cấp chức vụ, phụ cấp thâm niên vượt khung, phụ cấp thâm niên nghề (nếu có).
Tuy nhiên trong công thức tính mức bình quân tiền lương tháng đóng BHXH để tính lương hưu thì không phải trường hợp nào cũng tính cả phụ cấp thâm niên.
Theo Điều 20 Thông tư 59/2015/TT-BLBTBXH quy định phụ cấp thâm niên sẽ được tính vào lương hưu nếu tiền lương tháng đóng BHXH của những năm cuối trước khi người lao động nghỉ việc có phụ cấp thâm niên.

TỔNG ĐÀI LUẬT SƯ -- 1900.0191 --
GIẢI ĐÁP PHÁP LUẬT TRỰC TUYẾN MIỄN PHÍ MỌI LÚC MỌI NƠI
Để có được lời khuyên pháp lý an toàn nhất hoặc đặt yêu cầu Dịch vụ, quý khách vui lòng liên hệ Luật sư (Miễn phí 24/7) số: 1900.0191