Download bộ hồ sơ dự thầu năm 2023

Bộ hồ sơ dự thầu là điều mà được rất nhiều nhà đầu tư quan tâm. Vấn đề tài liệu cần có hồ sơ đấu thầu không được pháp luật quy định rõ ràng. Nhưng căn cứ quy định tại Điều 18 Nghị định 63/2014/ND-CP về đánh giá hồ sơ dự thầu, các quy định khác của Luật Đấu thầu năm 2013 và các văn bản hướng dẫn liên quan đến hồ sơ mời thầu, mời thầu, đánh giá hồ sơ dự thầu , khả năng xác định, hồ sơ chào hàng được chuẩn bị sẽ bao gồm các tài liệu cơ bản theo yêu cầu của từng hồ sơ mời thầu thuộc các lĩnh vực khác nhau. Bạn đọc có thể download bộ hồ sơ dự thầu năm 2023 trong bài viết dưới đây của LVN Group nhé!

Download bộ hồ sơ dự thầu năm 2023

Một số bộ hồ sơ dự thầu phổ biến

Hồ sơ mời thầu là giấy tờ vô cùng quan trọng để các công ty tham gia đấu thầu và trúng thầu. Đây là điều quan trong vì nếu trúng thầu doanh thu của công ty trúng thầu là vô cùng lớn và càng nhiều lần trúng thầu thì danh tiếng của công ty sẽ càng lớn. Việc nộp hồ sơ dự thầu trọn vẹn, chính xác và kịp thời là một trong những yếu tố quan trọng để doanh nghiệp có cơ hội trúng thầu. Dưới đây bạn sẽ tìm thấy thông tin về các tài liệu cần thiết trong hồ sơ mời thầu và sự khác biệt với hồ sơ năng lực của công ty.

Trọn bộ hồ sơ dự thầu đối với các gói thầu xây lắp

Theo hướng dẫn về việc lập hồ sơ mời thầu xây lắp quy định tại Thông tư 03/2015/TT-BKHĐT, các giấy tờ cần có trong hồ sơ dự thầu mà nhà thầu cần chuẩn bị gồm:

 • Đơn dự thầu (theo mẫu);
 • Thỏa thuận liên danh, nếu đây là trường hợp nhà thầu liên danh;
 • Bảo đảm dự thầu;
 • Tài liệu chứng minh tư cách hợp lệ của nhà thầu;
 • Các tài liệu chứng minh tư cách hợp lệ của người sẽ ký vào đơn dự thầu;
 • Các tài liệu, chứng cứ để chứng minh năng lực cũng như kinh nghiệm của nhà thầu;
 • Đề xuất kỹ thuật đối với gói thầu;
 • Đề xuất về giá và các bảng biểu;
 • Đề xuất phương án kỹ thuật thay thế;
 • Các tài liệu khác theo yêu cầu của hồ sơ mời thầu, bảng dữ liệu đấu thầu.

Trọn bộ hồ sơ dự thầu đối với các gói thầu mua sắm hàng hóa

Quy định về các tài liệu cần thiết trong hồ sơ dự thầu được xác định theo nội dung yêu cầu trong hồ sơ mời thầu của gói thầu về mua sắm hàng hóa.

Căn cứ, căn cứ theo hướng dẫn tại Thông tư 05/2015/TT-BKHĐT, các tài liệu cần có trong hồ sơ dự thầu đối với gói thầu mua sắm hàng hóa cũng được thực hiện như gói thầu xây lắp nêu trên.

Trọn bộ hồ sơ dự thầu đối với gói thầu về dịch vụ tư vấn

Căn cứ Thông tư 01/2015/TT-BKHĐT có thể xác định, hồ sơ dự thầu đối với gói thầu dịch vụ tư vấn sẽ bao gồm: Hồ sơ đề xuất kỹ thuật và hồ sơ đề xuất tài chính. Trong đó:

Hồ sơ đề xuất kỹ thuật gồm:

 • Các tài liệu chứng minh tư cách hợp lệ của nhà thầu;
 • Tài liệu chứng minh năng lực, kinh nghiệm của nhà thầu;
 • Đề xuất kỹ thuật đối với gói thầu của nhà thầu;
 • Đơn dự thầu (theo mẫu);
 • Giấy ủy quyền nếu trường hợp uỷ quyền theo pháp luật của nhà thầu ủy quyền cho người khác tham gia đấu thầu;
 • Văn bản thỏa thuận liên danh, nếu nhà thầu tham gia dự thầu với tư cách nhà thầu liên danh;
 • Văn bản về Cơ cấu, tổ chức, kinh nghiệm của nhà thầu.
 • Giải pháp và phương pháp luận tổng quát để thực hiện dịch vụ tư vấn do nhà thầu đề xuất;
 • Danh sách chuyên gia tham gia thực hiện dịch vụ tư vấn trong gói thầu này;
 • Lý lịch của những chuyên gia tư vấn tham gia vào gói thầu này;
 • Văn bản xác định tiến độ thực hiện công việc;
 • Nội dung khác được nêu tại Bảng dữ liệu đấu thầu.

Hồ sơ đề xuất tài chính, gồm các giấy tờ:

 • Đơn dự thầu (theo mẫu);
 • Văn bản tổng hợp chi phí thực hiện gói thầu;
 • Thù lao cho chuyên gia tư vấn tham gia vào gói thầu;
 • Nội dung bảng phân tích các chi phí thù lao cho chuyên gia;
 • Chi phí khác cho chuyên gia.

Trọn bộ hồ sơ dự thầu đối với các gói thầu dịch vụ phi tư vấn

Căn cứ Mục 12 Chương I Phần thứ nhất Thông tư 14/2016/TT-BKHĐT thì hồ sơ dự thầu đối với gói thầu dịch vụ phi tư vấn cũng được thực hiện theo yêu cầu của hồ sơ mời thầu, nhưng về cơ bản, cũng bao gồm những giấy tờ trong hồ sơ dự thầu của gói thầu xây lắp.

Trọn bộ hồ sơ dự thầu đối với các dự án đầu tư theo cách thức đối tác công tư

Đối với các loại hình dự án này, nhà thầu sẽ chuẩn bị hồ sơ dự thầu theo nội dung quy định cụ thể của hồ sơ mời thầu, tuy nhiên, căn cứ theo Thông tư 15/2016/TT-BKHĐT, hồ sơ dự thầu sẽ bao gồm Hồ sơ đề xuất kỹ thuật và hồ sơ đề xuất về tài chính. Trong đó:

Hồ sơ đề xuất kỹ thuật: Trong hồ sơ này sẽ bao gồm tất cả những hồ sơ tài chính, pháp lý, năng lực và kinh nghiệm cũng như đề xuất của nhà đầu tư trên cơ sở xác định những tiêu chí của hồ sơ mời thầu, cụ thể gồm:

 • Đơn dự thầu;
 • Tài liệu chứng minh tư cách hợp lệ của người ký đơn dự thầu;
 • Giấy ủy quyền (nếu cần thiết);
 • Thỏa thuận liên danh (nếu có sự thay đổi liên danh);
 • Bảo đảm dự thầu;
 • Các tài liệu cập nhật, xác định năng lực và kinh nghiệm của nhà đầu tư;
 • Đề xuất kỹ thuật;

Hồ sơ đề xuất tài chính, gồm các giấy tờ chủ yếu như:

 • Đơn dự thầu;
 • Đề xuất về tài chính đối với gói thầu;
 • Bảng biểu thông tin hồ sơ dự thầu.

Hướng dẫn cách điền thông tin vào đơn dự thầu

Một hồ sơ công ty được chuẩn bị kỹ lưỡng sẽ giúp truyền tải tên tuổi, hình ảnh và những thông tin quan trọng về công ty đến khách hàng, đối tác tiềm năng và giới truyền thông một cách nhanh chóng, dễ dàng nhất và đến với công chúng. Đây là ấn phẩm quan trọng nhất mà các công ty có thể sử dụng trong đấu thầu. Nếu trước đây chỉ có các công ty xây dựng và bất động sản quan tâm đến hồ sơ kỹ năng thì ngày nay, bất kể ngành nghề nào, các công ty đều cần và phải thiết kế hồ sơ kỹ năng của riêng mình và coi chúng như một tài liệu tiếp thị/hộp công cụ hỗ trợ bán hàng.

Nhà thầu lưu ý, đơn dự thầu phải được ghi trọn vẹn và chính xác các thông tin về tên của Bên mời thầu, nhà thầu, thời gian có hiệu lực của HSDT, được uỷ quyền hợp pháp của nhà thầu ký tên, đóng dấu.

Giá dự thầu ghi trong đơn dự thầu phải cụ thể, cố định bằng số, bằng chữ và phải phù hợp, logic với tổng giá dự thầu ghi trong Bảng tổng hợp giá dự thầu, không đề xuất các giá dự thầu khác nhau hoặc có kèm theo điều kiện gây bất lợi cho Chủ đầu tư, Bên mời thầu.

Thời gian thực hiện hợp đồng nêu trong đơn dự thầu phải phù hợp với đề xuất về kỹ thuật nêu trong HSDT.

Thời gian có hiệu lực của HSDT được tính kể từ ngày có thời gian đóng thầu đến ngày cuối cùng có hiệu lực theo hướng dẫn trong HSMT. Từ thời gian đóng thầu đến hết 24 giờ của ngày đóng thầu được tính là 01 ngày.

Ghi ngày đóng thầu theo hướng dẫn tại Mục 22.1 CDNT.

Trường hợp uỷ quyền theo pháp luật của nhà thầu ủy quyền cho cấp dưới ký đơn dự thầu thì phải gửi kèm theo Giấy ủy quyền theo Mẫu số 02 Chương này; trường hợp tại điều lệ công ty hoặc tại các tài liệu khác liên quan có phân công trách nhiệm cho cấp dưới ký đơn dự thầu thì phải gửi kèm theo các văn bản này (không cần lập Giấy ủy quyền theo Mẫu số 02 Chương này). Trường hợp nhà thầu là liên danh thì phải do uỷ quyền hợp pháp của từng thành viên liên danh ký, trừ trường hợp trong văn bản thỏa thuận liên danh theo Mẫu số 03 Chương này có quy định các thành viên trong liên danh thỏa thuận cho thành viên đứng đầu liên danh ký đơn dự thầu. Trường hợp từng thành viên liên danh có ủy quyền thì thực hiện như đối với nhà thầu độc lập. Nếu nhà thầu trúng thầu, trước khi ký kết hợp đồng, nhà thầu phải trình Chủ đầu tư bản chụp được chứng thực các văn bản này. Trường hợp phát hiện thông tin kê khai ban đầu là không chính xác thì nhà thầu bị coi là vi phạm hành vi bị cấm trong đấu thầu quy định tại Mục 3 CDNT.

Mời các bạn xem thêm bài viết

 • Mẫu đơn xin xác nhận khuyết tật mới năm 2023 – Download ngay
 • Tải mẫu đơn xin đi nước ngoài về việc riêng file word 2023
 • Mẫu phiếu tiếp nhận đơn thư file word mới 2023

Liên hệ ngay

LVN Group sẽ uỷ quyền khách hàng để giải quyết các vụ việc có liên quan đến vấn đề “Download bộ hồ sơ dự thầu năm 2023” hoặc các dịch vụ khác liên quan như là tải mẫu đơn ly hôn thuận tình. Với kinh nghiệm nhiều năm trong ngành và đội ngũ chuyên gia pháp lý dày dặn kinh nghiệm, chúng tôi sẽ hỗ trợ quý khách hàng tháo gỡ vướng mắc, không gặp bất kỳ trở ngại nào. Hãy liên lạc với số hotline 1900.0191 để được trao đổi chi tiết, xúc tiến công việc diễn ra nhanh chóng, bảo mật, uy tín.

 • FB: www.facebook.com/lvngroup
 • Tiktok: https://www.tiktok.com/@lvngroup
 • Youtube: https://www.youtube.com/Lvngroupx

Giải đáp có liên quan

Việc tổ chức đấu thầu quốc tế chỉ được thực hiện khi nhà tài trợ yêu cầu tổ chức đấu thầu quốc tế?

Căn cứ Điều 15 Luật đấu thầu 2013 quy định như sau:
Việc tổ chức đấu thầu quốc tế lựa chọn nhà thầu chỉ được thực hiện khi có một trong các điều kiện sau:
Người đứng tên hồ sơ yêu cầu tổ chức chào hàng quốc tế;
Hồ sơ mời thầu mua hàng hóa trong nước chưa sản xuất được hoặc hàng hóa đã sản xuất được nhưng không đáp ứng yêu cầu về kỹ thuật, chất lượng, giá cả. Đối với hàng hóa thông thường nhập khẩu để bán tại Việt Nam thì không tổ chức đấu thầu quốc tế;
Gói thầu cung cấp dịch vụ tư vấn, dịch vụ phi tư vấn, dịch vụ xây lắp, dịch vụ hỗn hợp mà nhà thầu trong nước không đáp ứng được yêu cầu thực hiện của hồ sơ mời thầu.

Thời gian chuẩn bị hồ sơ quan tâm tối thiểu là bao nhiêu ngày đối với đấu thầu quốc tế?

Căn cứ điểm c khoản 1 Điều 12 Luật Đấu thầu 2013, thời gian cần thiết cho quá trình lựa chọn nhà thầu, nhà đầu tư được quy định như sau:
Thời gian chuẩn bị hồ sơ quan tâm tối thiểu là 10 ngày đối với đấu thầu quốc gia và 20 ngày đối với đấu thầu quốc tế, tính từ ngày đầu tiên phát hành hồ sơ mời thầu cho đến ngày đóng thầu. Các nhà thầu phải nộp hồ sơ bày tỏ quan tâm trước ngày đóng thầu.
Theo quy định trên, trong quá trình lựa chọn nhà thầu, thời gian chuẩn bị hồ sơ quan tâm tối thiểu đối với đấu thầu quốc tế sẽ là 20 ngày, tính từ ngày đầu tiên phát hành thư mời quan tâm cho đến ngày thông báo.

SOẠN HỢP ĐỒNG, ĐƠN, VĂN BẢN THEO YÊU CẦU CHỈ 500.000đ

--- Gọi ngay 1900.0191 ---

(Tư vấn Miễn phí - Hỗ trợ 24/7)

Công ty Luật LVN - Địa chỉ: Số 16B Nguyễn Thái Học, Yết Kiêu, Hà Đông, Hà Nội, Việt Nam

Gmail: luatlvn@gmail.com