Phụ lục báo cáo tình hình sử dụng hóa đơn là gì? – Mẫu văn bản

Phụ lục báo cáo tình hình sử dụng hóa đơn là gì?

Báo cáo tình hình sử dụng chứng từ là công việc phải thực hiện hàng tháng, hàng quý của mỗi kế toán doanh nghiệp. Báo cáo tình hình sử dụng chứng từ phải được lập theo Mẫu BC26/HĐG được ban hành kèm theo Nghị định 123/2020/NĐ-CP. Vậy Phụ lục báo cáo tình hình sử dụng chứng từ là gì? Hãy cùng Luật LVN Group nghiên cứu thông qua nội dung trình bày dưới đây.

1. Báo cáo tình hình sử dụng chứng từ là gì?

Báo cáo tình hình sử dụng hóa đơn điện tử là báo cáo chi tiết về số lượng hóa đơn điện tử đã sử dụng, xóa hay hủy bỏ trong kỳ của doanh nghiệp lên đơn vị thuế quản lý trực tiếp.

2. Đối tượng phải báo cáo tình hình sử dụng chứng từ

Theo khoản 4 Điều 4 Nghị định 123/2020/NĐ-CP, tổ chức, hộ, cá nhân kinh doanh trong quá trình sử dụn phải báo cáo tình hình sử dụng chứng từ đã mua của đơn vị thuế, báo cáo tình hình sử dụng biên lai đặt in, tự in hoặc biên lai mua của đơn vị thuế theo hướng dẫn.

3. Khi nào nộp báo cáo tình hình sử dụng chứng từ?

Theo khoản 2 Điều 20 Nghị định 123/2020/NĐ-CP, trường hợp trong thời gian chưa khắc phục được sự cố của đơn vị thuế thì đơn vị thuế có giải pháp bán hóa đơn do đơn vị thuế đặt in cho một số tổ chức, cá nhân để sử dụng. Sau khi hệ thống cấp mã của đơn vị thuế được khắc phục, đơn vị thuế thông báo để các tổ chức, cá nhân tiếp tục sử dụng hóa đơn điện tử có mã của đơn vị thuế chậm nhất 02 ngày công tác kể từ thời hạn ghi trên thông báo của đơn vị thuế, tổ chức, cá nhân gửi báo cáo tình hình sử dụng hóa đơn giấy đã mua của đơn vị thuế theo Mẫu số BC26/HĐG Phụ lục IA ban hành kèm theo Nghị định 123/2020/NĐ-CP.

Đối với chứng từ đặt in đã mua của đơn vị thuế và bảng kê chứng từ sử dụng trong kỳ:

– Hàng quý, doanh nghiệp, tổ chức kinh tế, hộ, cá nhân kinh doanh mua hóa đơn của đơn vị thuế có trách nhiệm nộp báo cáo tình hình sử dụng hóa đơn và bảng kê hóa đơn sử dụng trong kỳ cho đơn vị thuế quản lý trực tiếp.

– Báo cáo tình hình sử dụng chứng từ được nộp theo quý chậm nhất là ngày cuối cùng của tháng đầu của quý tiếp theo quý phát sinh việc sử dụng chứng từ theo Mẫu số BC26/HĐG Phụ lục IA ban hành kèm theo Nghị định 123/2020/NĐ-CP.

– Trường hợp trong kỳ không sử dụng hóa đơn thì doanh nghiệp, tổ chức kinh tế, hộ, cá nhân kinh doanh nộp báo cáo tình hình sử dụng hóa đơn ghi số lượng hóa đơn sử dụng bằng không (= 0), không cần gửi bảng kê hóa đơn sử dụng trong kỳ.

– Doanh nghiệp, tổ chức kinh tế, hộ, cá nhân kinh doanh bán hàng hóa, dịch vụ có trách nhiệm nộp báo cáo tình hình sử dụng hóa đơn và bảng kê hóa đơn sử dụng trong kỳ khi chia, tách, sáp nhập, giải thể, phá sản, chuyển đổi sở hữu; giao, bán, khoán, cho thuê doanh nghiệp nhà nước cùng với thời hạn nộp hồ sơ quyết toán thuế.

– Trường hợp doanh nghiệp, tổ chức kinh tế, hộ, cá nhân kinh doanh chuyển địa điểm kinh doanh đến địa bàn khác địa bàn đơn vị thuế đang quản lý trực tiếp thì phải nộp báo cáo tình hình sử dụng hóa đơn và bảng kê hóa đơn sử dụng trong kỳ với đơn vị thuế nơi chuyển đi.

4. Phụ lục báo cáo tình hình sử dụng hóa đơn là gì?

Phụ lục của báo cáo tình hình sử dụng chứng từ là bảng kê chi tiết chứng từ của tổ chức, cá nhân đến thời gian quyết toán chứng từ hoặc bảng kê chứng từ chưa sử dụng của tổ chức, cá nhân chuyển địa điểm kinh doanh khác địa bàn đơn vị thuế quản lý. Khi tổ chức, cá nhân nộp báo cáo tình hình sử dụng chứng từ phải đính kèm theo các loại bảng kê này.

Mẫu bảng kê chứng từ chưa sử dụng của tổ chức, cá nhân chuyển địa điểm kinh doanh khác địa bàn đơn vị thuế quản lý được thực hiện theo Mẫu số BK02/CĐĐ-HĐG được ban hành kèm theo Nghị định 123/2020/NĐ-CP:

Mẫu số:BK02/CĐĐ-HĐG

BẢNG KÊ HÓA ĐƠN CHƯA SỬ DỤNG CỦA TỔ CHỨC,

CÁ NHÂN CHUYỂN ĐỊA ĐIỂM KINH DOANH KHÁC

ĐỊA BÀN CƠ QUAN THUẾ QUẢN LÝ

(Đính kèm Báo cáo tình hình sử dụng hóa đơn)

 

  1. Tên tổ chức, cá nhân:…………………………………………………………………………………………………….
  2. Mã số thuế:…………………………………………………………………………………………………….
  3. Các loại hóa đơn chưa sử dụng:…………………………………………………………………………………………………….

 

 

Mẫu bảng kê chi tiết chứng từ của tổ chức, cá nhân đến thời gian quyết toán chứng từ được thực hiện theo mẫu số BK02/QT-HĐG được ban hành kèm theo Nghị định 123/2020/NĐ-CP:

Mẫu số:BK02/QT-HĐG

 BẢNG KÊ CHI TIẾT HÓA ĐƠN CỦA TỔ CHỨC,

CÁ NHÂN ĐẾN THỜI ĐIỂM QUYẾT TOÁN HÓA ĐƠN

(Đính kèm báo cáo tình hình sử dụng hóa đơn)

  1. Tên tổ chức, cá nhân:…………………………………………………………………………….
  2. Mã số thuế:…………………………………………………………………………………………..
  3. Các loại hóa đơn chưa được sử dụng:………………………………………………………
  1. Cơ quan thuế chuyển đến (trường hợp chuyển địa điểm):…………………………..

Ghi chú: Dùng cho các trường hợp phải quyết toán thuế.

Trên đây là toàn bộ nội dung trả lời của Luật LVN Group về Phụ lục báo cáo tình hình sử dụng hóa đơn là gì?Trong quá trình nghiên cứu, nếu quý bạn đọc còn có câu hỏi, vui lòng liên hệ với chúng tôi qua website hoặc Hotline để được hỗ trợ trả lời.

TỔNG ĐÀI LUẬT SƯ -- 1900.0191 --
GIẢI ĐÁP PHÁP LUẬT TRỰC TUYẾN MIỄN PHÍ MỌI LÚC MỌI NƠI
Để có được lời khuyên pháp lý an toàn nhất hoặc đặt yêu cầu Dịch vụ, quý khách vui lòng liên hệ Luật sư (Miễn phí 24/7) số: 1900.0191