Quy trình giải thể doanh nghiệp năm 2023 diễn ra như thế nào? – Mẫu văn bản

Quy trình giải thể doanh nghiệp năm 2023 diễn ra như thế nào?

Giải thể doanh nghiệp là quá trình chấm dứt một doanh nghiệp hoạt động và tồn tại trên thị trường kinh tế. Điều này dẫn đến việc chấm dứt tư cách pháp nhân của công ty và các quyền, nghĩa vụ liên quan đến hoạt động kinh doanh. Quy trình giải thể doanh nghiệp được quy định rõ ràng trong Luật doanh nghiệp và các văn bản liên quan. Hãy cùng chúng tôi tìm hiểu chi tiết về quy định này tại nội dung bài viết Quy trình giải thể doanh nghiệp năm 2023 diễn ra thế nào? dưới đây

Văn bản hướng dẫn

Luật Doanh nghiệp năm 2020

Quy định giải thể doanh nghiệp

Giải thể doanh nghiệp là việc chấm dứt hoạt động, sự tồn tại của một doanh nghiệp, chấm dứt tư cách pháp nhân và quyền, nghĩa vụ liên quan trên thị trường kinh tế. Việc giải thể doanh nghiệp được quy định theo Luật doanh nghiệp và các văn bản có liên quan. Sau khi công ty tuyên bố giải thể sẽ không được phép hoạt động hay thực hiện các công việc kinh doanh dưới danh nghĩa của công ty.

Các trường hợp và điều kiện giải thể doanh nghiệp

2 Trường hợp giải thể doanh nghiệp

Quá trình giải thể doanh nghiệp thường phải được thực hiện theo quy trình pháp lý chặt chẽ và được giám sát bởi các đơn vị chức năng. Việc giải thể một doanh nghiệp không chỉ ảnh hưởng đến công ty và chủ sở hữu mà còn liên quan đến quyền lợi và nghĩa vụ của nhiều bên liên quan, vì vậy việc thực hiện quá trình này cần được thực hiện một cách cẩn thận và có trách nhiệm. Căn cứ các trường hợp tiến hành giải thể như sau:

Căn cứ theo hướng dẫn tại Điều 207 Luật Doanh nghiệp 2020 như sau:

Các trường hợp và điều kiện giải thể doanh nghiệp

1. Doanh nghiệp bị giải thể trong trường hợp sau đây:

a) Kết thúc thời hạn hoạt động đã ghi trong Điều lệ công ty mà không có quyết định gia hạn;

b) Theo nghị quyết, quyết định của chủ doanh nghiệp đối với doanh nghiệp tư nhân, của Hội đồng thành viên đối với công ty hợp danh, của Hội đồng thành viên, chủ sở hữu công ty đối với công ty trách nhiệm hữu hạn, của Đại hội đồng cổ đông đối với công ty cổ phần;

c) Công ty không còn đủ số lượng thành viên tối thiểu theo hướng dẫn của Luật này trong thời hạn 06 tháng liên tục mà không làm thủ tục chuyển đổi loại hình doanh nghiệp;

d) Bị thu hồi Giấy chứng nhận đăng ký doanh nghiệp, trừ trường hợp Luật Quản lý thuế có quy định khác.

2. Doanh nghiệp chỉ được giải thể khi bảo đảm thanh toán hết các khoản nợ, nghĩa vụ tài sản khác và không trong quá trình giải quyết tranh chấp tại Tòa án hoặc Trọng tài. Người quản lý có liên quan và doanh nghiệp quy định tại điểm d khoản 1 Điều này cùng liên đới chịu trách nhiệm về các khoản nợ của doanh nghiệp.

Theo đó, doanh nghiệp bị giải thể trong trường hợp sau đây:

– Kết thúc thời hạn hoạt động đã ghi trong Điều lệ công ty mà không có quyết định gia hạn;

– Theo nghị quyết, quyết định của chủ doanh nghiệp đối với doanh nghiệp tư nhân, của Hội đồng thành viên đối với công ty hợp danh, của Hội đồng thành viên, chủ sở hữu công ty đối với công ty trách nhiệm hữu hạn, của Đại hội đồng cổ đông đối với công ty cổ phần;

– Công ty không còn đủ số lượng thành viên tối thiểu theo hướng dẫn của Luật này trong thời hạn 06 tháng liên tục mà không làm thủ tục chuyển đổi loại hình doanh nghiệp;

– Bị thu hồi Giấy chứng nhận đăng ký doanh nghiệp, trừ trường hợp Luật Quản lý thuế có quy định khác.

Điều kiện giải thể doanh nghiệp

Khi chấm dứt hoạt động, doanh nghiệp cần đảm bảo quyền lợi đối với những người có liên quan tại công ty như: người lao động, chủ nợ, đối tác kinh doanh, đơn vị nhà nước…

  • Giải thể doanh nghiệp chỉ được tiến hành khi có quyết định của chủ sở hữu Công ty hoặc của Cơ quan đăng ký doanh nghiệp.
  • Giải thể doanh nghiệp chỉ được tiến hành khi doanh nghiệp hoàn thành mọi nghĩa vụ tài sản và thanh toán hết các khoản nợ.
  • Doanh nghiệp đó không trong quá trình giải quyết tranh chấp tại các đơn vị trọng tài hoặc Tòa án.

Quy trình giải thể doanh nghiệp bao gồm những gì?

Quá trình giải thể doanh nghiệp có thể đòi hỏi nhiều thời gian và công sức, nhưng việc thực hiện nó một cách đúng đắn giúp đảm bảo tính minh bạch và tôn trọng quyền lợi của tất cả các bên liên quan. Nó cũng giúp tạo điều kiện cho các doanh nghiệp khác hoạt động trong môi trường kinh doanh minh bạch và công bằng hơn.

Căn cứ theo hướng dẫn tại Điều 208 Luật Doanh nghiệp 2020 như sau:

Trình tự, thủ tục giải thể doanh nghiệp

Việc giải thể doanh nghiệp trong trường hợp quy định tại các điểm a, b và c khoản 1 Điều 207 của Luật này được thực hiện theo hướng dẫn sau đây:

1. Thông qua nghị quyết, quyết định giải thể doanh nghiệp. Nghị quyết, quyết định giải thể doanh nghiệp phải bao gồm các nội dung chủ yếu sau đây:

a) Tên, địa chỉ trụ sở chính của doanh nghiệp;

b) Lý do giải thể;

c) Thời hạn, thủ tục thanh lý hợp đồng và thanh toán các khoản nợ của doanh nghiệp;

d) Phương án xử lý các nghĩa vụ phát sinh từ hợp đồng lao động;

đ) Họ, tên, chữ ký của chủ doanh nghiệp tư nhân, chủ sở hữu công ty, Chủ tịch Hội đồng thành viên, Chủ tịch Hội đồng quản trị;

2. Chủ doanh nghiệp tư nhân, Hội đồng thành viên hoặc chủ sở hữu công ty, Hội đồng quản trị trực tiếp tổ chức thanh lý tài sản doanh nghiệp, trừ trường hợp Điều lệ công ty quy định thành lập tổ chức thanh lý riêng;

3. Trong thời hạn 07 ngày công tác kể từ ngày thông qua, nghị quyết, quyết định giải thể và biên bản họp phải được gửi đến Cơ quan đăng ký kinh doanh, đơn vị thuế, người lao động trong doanh nghiệp. Nghị quyết, quyết định giải thể phải được đăng trên Cổng thông tin quốc gia về đăng ký doanh nghiệp và được niêm yết công khai tại trụ sở chính, chi nhánh, văn phòng uỷ quyền của doanh nghiệp.

Trường hợp doanh nghiệp còn nghĩa vụ tài chính chưa thanh toán thì phải gửi kèm theo nghị quyết, quyết định giải thể và phương án giải quyết nợ đến các chủ nợ, người có quyền, nghĩa vụ và lợi ích có liên quan. Phương án giải quyết nợ phải có tên, địa chỉ của chủ nợ; số nợ, thời hạn, địa điểm và phương thức thanh toán số nợ đó; cách thức và thời hạn giải quyết khiếu nại của chủ nợ;

4. Cơ quan đăng ký kinh doanh phải thông báo tình trạng doanh nghiệp đang làm thủ tục giải thể trên Cổng thông tin quốc gia về đăng ký doanh nghiệp ngay sau khi nhận được nghị quyết, quyết định giải thể của doanh nghiệp. Kèm theo thông báo phải đăng tải nghị quyết, quyết định giải thể và phương án giải quyết nợ (nếu có);

Vì vậy, giải thể doanh nghiệp sẽ được tiến hành theo hướng dẫn nêu trên

Liên hệ ngay:

Vấn đề “Quy trình giải thể doanh nghiệp năm 2023 diễn ra thế nào?” đã được chúng tôi cung cấp qua thông tin bài viết trên. LVN Group luôn có sự hỗ trợ nhiệt tình từ các chuyên viên tư vấn hỗ trợ pháp lý, quý khách hàng có vướng mắc hoặc nhu cầu sử dụng dịch vụ pháp lý liên quan như là Mẫu giấy giới thiệu giám định y khoa, vui lòng liên hệ đến hotline 1900.0191. Chúng tôi sẽ giải quyết các khúc mắc của khách hàng, làm các dịch vụ một cách nhanh chóng, dễ dàng, thuận tiện.

Bài viết có liên quan:

  • Hồ sơ hưởng chế độ tai nạn giao thông gồm những gì?
  • Chế độ hưởng BHXH khi bị tai nạn giao thông thế nào?
  • Người bị tai nạn giao thông có quyền giữ xe gây tại nạn không

Giải đáp có liên quan:

Thời gian thực hiện giải thể công ty kéo dài bao lâu?

Thời gian giải thể tùy vào từng tình trạng doanh nghiệp. Với doanh nghiệp bình thường thời gian giải thể rơi vào từ 1-3 Tháng. Nhưng với những doanh nghiệp phức tạp như nợ thuế, tài chính,… thời gian giải thể sẽ lâu hơn rất nhiều.

Các hoạt động nào sẽ bị cấm kể từ khi có quyết định giải thể?

Kể từ khi có quyết định giải thể doanh nghiệp, doanh nghiệp, người quản lý doanh nghiệp bị nghiêm cấm thực hiện các hoạt động sau đây:
a) Cất giấu, tẩu tán tài sản;
b) Từ bỏ hoặc giảm bớt quyền đòi nợ;
c) Chuyển các khoản nợ không có bảo đảm thành các khoản nợ có bảo đảm bằng tài sản của doanh nghiệp;
d) Ký kết hợp đồng mới, trừ trường hợp để thực hiện giải thể doanh nghiệp;
đ) Cầm cố, thế chấp, tặng cho, cho thuê tài sản;
e) Chấm dứt thực hiện hợp đồng đã có hiệu lực;
g) Huy động vốn dưới mọi cách thức.

Có những cách thức giải thể doanh nghiệp nào hiện nay?

Doanh nghiệp tiến hành thủ tục giải thể doanh nghiệp theo hai cách thức chính:
– Giải thể tự nguyện;
– Giải thể bắt buộc (Bị thu hồi Giấy chứng nhận đăng ký doanh nghiệp)

TỔNG ĐÀI LUẬT SƯ -- 1900.0191 --
GIẢI ĐÁP PHÁP LUẬT TRỰC TUYẾN MIỄN PHÍ MỌI LÚC MỌI NƠI
Để có được lời khuyên pháp lý an toàn nhất hoặc đặt yêu cầu Dịch vụ, quý khách vui lòng liên hệ Luật sư (Miễn phí 24/7) số: 1900.0191